Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.

Rajavartiolaitokselle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Suomen rajavalvonta on järjestetty uskottavasti. Luvattomat rajanylitykset, rajat ylittävä rikollisuus ja muu laiton toiminta paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni
  • — Meripelastustoimen hätätilanteisiin ja ympäristövahinkoihin osoitetaan viipymättä apua
  • — Rajavartiolaitoksen valmius ja suorituskyky vastaa tehtäviä ja toimintaympäristön vaatimuksia
  • — Rajavartiolaitos kykenee havaitsemaan ja vaikuttamaan tilanteisiin, jotka uhkaavat alueellista koskemattomuutta
  • — Rajavartiolaitoksen toiminta ja näkyvyys lisäävät turvallisuutta ja palvelujen saatavuus on hyvä.

Rajavartiolaitoksen toiminnalliset tulostavoitteet

Tunnusluku/mittari 2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) 90 90 96
Vaikuttavuus (ind) 94 96 96
— Rajaturvallisuus (1—5) 3,9 4,0 4,0
— Turvallisuus merialueilla (1—5) 3,7 4,0 4,0
— Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5) 3,9 3,8 3,8
Kustannusvaikuttavuus (ind) 87 97 108

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 274 152 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin

4) Eurooppalaisen raja- ja merivartioviraston pysyvän joukon sekä raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumisen menoihin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön palkkamenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat, kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.

Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,3 milj. euroa ja 10 htv:n menot).

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Henkilöstömenot 65 65 65
Toimitilamenot 8 9 9
ICT-menot 7 7 7
Muut 20 19 19
Yhteensä 100 100 100
Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

Rajaturvallisuus

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Rajaturvallisuus(1—5) 3,9 4,0 4,0
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,3 3,4 3,4
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 2,7 3,6 3,6
Rajavalvonta      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,0 4,1 4,1
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) 4,0 3,9 3,9
— Rajatarkastusten laatu (1—5) 2,9 2,3 2,3
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) 4,2 4,4 4,4
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) 2,0 3,7 3,7
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) 3,6 2,9 2,9
Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu 2,3 2,9 2,9
Partiointi (h) 364 161 252 630 255 430
Tekninen valvonta (h) 3 870 563 3 000 000 3 010 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 3,6 6,6 11,3
Pääsyn epääminen (hlöä) 829 925 983
Valtionrajarikos (kpl) 164 130 130
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 84 79 79
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) 441 457 467
Rajaturvallisuus      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 257,2 255,3 258,5
Henkilötyövuodet 2 627 2 561 2 593
Tuottavuus (ind) 94 95 108
Taloudellisuus (ind) 88 87 100
Turvallisuus merialueilla

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksella on välitön johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.

Turvallisuus merialueilla

2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Turvallisuus merialueilla(1—5) 3,7 4,0 4,0
Meripelastus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,6 4,6 4,6
Meripelastustehtävät (kpl) 1 391 1 443 1 443
Merellisen ympäristön suojelu      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 1,0 2,3 2,3
Turvallisuus merialueilla      
Kustannukset (milj. euroa) 12,1 13,7 13,9
Henkilötyövuodet 123 138 139
Tuottavuus (ind) 95 97 96
Taloudellisuus (ind) 88 88 88
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) 3,9 3,8 3,8
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,2 3,9 3,9
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,6 3,7 3,7
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 14,2 16,6 16,8
Henkilötyövuodet 145 166 168
Tuottavuus (ind) 146 154 155
Taloudellisuus (ind) 136 140 143
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat

2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 896 2 865 2 900
Sairauspoissaolot (pv/htv) 7,3 7,0 6,8
Työilmapiiri (1—5) 3,7 3,7 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 268 710 281 888 286 152
Bruttotulot 13 619 10 000 12 000
Nettomenot 255 091 271 888 274 152
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 364    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 33 767    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 7 069 4 800 6 500
— EU:lta saatava rahoitus 570 400 650
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 50 50 50
Tuotot yhteensä 7 689 5 250 7 200
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 11 100 7 700 10 800
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -3 411 -2 450 -3 600
Omarahoitusosuus, % 31 32 33

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU:n lisävaatimukset rajaturvallisuudelle, ETIAS-matkustajatieto- ja lupajärjestelmä -700
Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot 90
Immolan, Ivalon ja Onttolan vuokrakustannusten nousu 1 370
Interoperability-hanke 400
Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) 1 000
SIS?säädösmuutokset -300
Toimitilaturvallisuuden parantaminen -100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -639
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -35
Palkkausten tarkistukset 1 178
Yhteensä 2 264

2022 talousarvio 274 152 000
2021 III lisätalousarvio 5 845 000
2021 talousarvio 271 888 000
2020 tilinpäätös 268 494 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.26

8) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin

9) kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:Momentin määrärahasta on tarkoitus käyttää ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin noin 2,8 milj. euroa sekä kevyen kaluston hankintoihin ja huoltoon 2,2 milj. euroa.


2022 talousarvio 5 000 000
2021 III lisätalousarvio 120 000 000
2021 talousarvio 5 000 000
2020 tilinpäätös 160 010 000