Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi siten, että velanhoidollisten toimenpiteiden ja itse velkasalkun riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla ja siten, että valtion maksuvalmius turvataan kaikissa olosuhteissa. Kustannuksia minimoidaan muokkaamalla aktiivisesti velkasalkun korkorakennetta siten, että velasta aiheutuvia korkomenoja voitaisiin hallitusti vähentää. Lisäksi pidetään yllä mahdollisimman likvidit viitelainamarkkinat edullisen rahoituksen turvaamiseksi.

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille merkitään nettotuloa 4 467 821 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille budjetoitua lainaa saa valtion maksuvalmiuden salliessa jättää nostamatta siihen määrään asti, jolla talousarvion muille tuloarviomomenteille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoidut tuloarviot.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2012—2015 (mrd. euroa)

  2012
tilinpäätös
2013
tilinpäätös
2014
budjetoitu
2015
esitys
         
Budjettitalouden velka, nimellisarvo 83,3 89,8 97,1 101,6

Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syntyvää nettolainanottotarvetta. Momentille kertyy nettotuloja uusista valtionlainoista saatavista tuloista vähennettynä velan takaisinmaksuista aiheutuvilla menoilla. Nettotuloon sisällytetään lisäksi valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä lainan ottamista tai takaisinmaksuhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät.

Budjettitalouden velan pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 7,4 mrd. euroa vuonna 2015. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumuksia ja lyhytaikaista luottoa 4,8 mrd. euroa. Uusista lainoista saatavan määrän, ml. emissiotappiot, arvioidaan olevan 16 693 821 000 euroa ja lainojen kuoletuksiin ja takaisinmaksuun, ml. pääomatappiot, käytettävän määrän 12 226 000 000 euroa.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 4 518
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 4 468

2015 talousarvio 4 467 821 000
2014 II lisätalousarvio 327 406 000
2014 I lisätalousarvio -23 806 000
2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille merkitään nettotuloa 4 671 151 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 203 330 000 euroa talousarvioesityksen 4 467 821 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan taulukko korvataan oheisella taulukolla:

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 4 721
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 4 671

2015 talousarvio 4 671 151 000
2014 III lisätalousarvio -433 396 000
2014 II lisätalousarvio 327 406 000
2014 I lisätalousarvio -23 806 000
2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 49 688 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 4 770 839 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan tulo- ja menomomenteille ehdottamista muutoksista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille merkitään nettotuloa 4 720 839 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille budjetoitua lainaa saa valtion maksuvalmiuden salliessa jättää nostamatta siihen määrään asti, jolla talousarvion muille tuloarviomomenteille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoidut tuloarviot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille merkitään lisäystä 348 469 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 348 469 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 119 308 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 069 308 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 5 119
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 5 069

2015 I lisätalousarvio 348 469 000
2015 talousarvio 4 720 839 000
2014 III lisätalousarvio -433 396 000
2014 II lisätalousarvio 327 406 000
2014 I lisätalousarvio -23 806 000
2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623

 

I lisätalousarvioesitys täydentävä HE 367/2014 vp (24.2.2015)

Momentille merkitään lisäystä 445 469 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 97 000 000 euroa lisätalousarvioesityksen 348 469 000 euron lisäykseen nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista määrärahamuutoksista.

Nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 216 308 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 166 308 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot 5 216
Nimellisarvoinen nettolainanotto  
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 5 166

2015 I lisätalousarvio 445 469 000
2015 talousarvio 4 720 839 000
2014 III lisätalousarvio -433 396 000
2014 II lisätalousarvio 327 406 000
2014 I lisätalousarvio -23 806 000
2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille merkitään lisäystä 445 469 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentille merkitään lisäystä 55 939 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 55 939 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 272 247 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 222 247 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot 5 272
Nimellisarvoinen nettolainanotto  
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 5 222

2015 II lisätalousarvio 55 939 000
2015 I lisätalousarvio 445 469 000
2015 talousarvio 4 720 839 000
2014 tilinpäätös 5 554 308 684
2013 tilinpäätös 6 419 515 623

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentille merkitään lisäystä 55 939 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille merkitään lisäystä 51 519 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 51 519 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 323 766 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 273 766 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot 5 324
Nimellisarvoinen nettolainanotto  
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 5 274

2015 III lisätalousarvio 51 519 000
2015 II lisätalousarvio 55 939 000
2015 I lisätalousarvio 445 469 000
2015 talousarvio 4 720 839 000
2014 tilinpäätös 5 554 308 684
2013 tilinpäätös 6 419 515 623

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 2/2015 vp (2.10.2015)

Valiokunta ehdottaa momentilta vähennettäväksi 1 000 000 euroa, joten momentille ehdotetaan lisättäväksi 50 519 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 5 322 766 000 euroa. Vähennys johtuu valiokunnan menomomentille 30.10.44 ehdottamasta muutoksesta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille merkitään lisäystä 50 519 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 31 329 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 31 329 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 291 437 000 euroa vuonna 2015. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 241 437 000 euroa vuonna 2015.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot 5 291
Nimellisarvoinen nettolainanotto  
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 5 241

2015 IV lisätalousarvio -31 329 000
2015 III lisätalousarvio 50 519 000
2015 II lisätalousarvio 55 939 000
2015 I lisätalousarvio 445 469 000
2015 talousarvio 4 720 839 000
2014 tilinpäätös 5 554 308 684
2013 tilinpäätös 6 419 515 623

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 31 329 000 euroa.