Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2021

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 536 970 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 537 070 000 euroa. Kun tästä arvioidaan tuloutettavan talousarvion ulkopuoliseen maatalouden interventiorahastoon 100 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 536 970 000 euroa.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  milj. euroa vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 525,000 30.20.41
EU-yksityisen varastoinnin tuki 1,200 30.20.41
Koulujakelujärjestelmä 5,430 30.20.46
Tuottajaorganisaatiot 3,000 30.20.46
Mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen edistäminen (ent. hunajantuotanto) 0,140 30.20.46
Menekinedistäminen 2,200 30.20.46
Yhteensä 536,970  
Maatalouden interventiorahastoon 0,100 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 537,070  

2021 talousarvio 536 970 000
2020 talousarvio 536 970 000
2019 tilinpäätös 528 373 173

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 310 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan komission Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksamat välimaksut, joilla korvataan ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa valtion talousarvion momenteilta 30.10.40, 30.10.43, 30.10.64, 30.20.43 ja 30.20.44 maaseuturahaston rahoitusosuuksina maksetut menot.


2021 talousarvio 310 000 000
2020 talousarvio 370 000 000
2019 tilinpäätös 348 464 213

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2014—2020 tuloja yhteensä 10 000 000 euroa sekä uuden ohjelmakauden 2021—2017 ennakkomaksua 5 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2021 talousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 10 000 000
2019 tilinpäätös 10 561 672

04. EU:lta saatavat muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 340 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle tuloutuvat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin liittyvät tulot. Tuloarvioon ei sisälly momentille 30.20.01 nettobudjetoitua kasvintuhoojien kartoitusohjelmien rahoitusta. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

  euroa momentti
 
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta 340 000  
— TSE-, AI-, ASF-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelma 171 000 30.20.01
— Rabies-ohjelma 169 000 30.20.20

Momentille tuloutuvat eläintautien osalta EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, ASF- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien, rabies-ohjelman tukemisesta sekä kasvintuhoojien hävittämisestä aiheutuvista toimenpiteistä EU:lta saatavat tulot.


2021 talousarvio 340 000
2020 talousarvio 340 000
2019 tilinpäätös 395 122

20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Momentille arvioidaan kertyvän 29 600 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Veikkaus Oy:n tuotoista kohdennetaan 4 % hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuloja vastaavasti määrärahaa käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (mom. 30.10.54). Tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen (14/2017) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi määrärahaa voidaan tuloja vastaavasti käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen (mom. 30.01.05) sekä 240 000 euroa hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuviin kuluihin (mom. 30.01.01).


2021 talousarvio 29 600 000
2020 talousarvio 40 500 000
2019 tilinpäätös 40 088 330

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2021 talousarvio 3 300 000
2020 talousarvio 3 200 000
2019 tilinpäätös 2 874 936

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 620 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) sekä siihen liittyvien valtioneuvoston asetusten (195/2017 ja 196/2017) mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2020 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2021 talousarvio 620 000
2020 talousarvio 620 000
2019 tilinpäätös 550 868

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 5 600 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vuonna 2021 arvioidaan hirvien pyyntilupamaksuja tuloutuvan 4,950 milj. euroa ja valkohäntäpeurojen pyyntilupamaksutuloja 0,650 milj. euroa. Tuloja vastaavasti määrärahaa osoitetaan riistavahinkolain (105/2009) mukaisiin menoihin 5,600 milj. euroa momentilla 30.40.41.


2021 talousarvio 5 600 000
2020 talousarvio 5 600 000
2019 tilinpäätös 5 597 309

44. Kalastonhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 8 900 000 euroa.

Selvitysosa:Vuonna 2021 kalastonhoitomaksuja arvioidaan kertyvän 8 900 000 euroa. Arvio perustuu vuoden 2019 valtion tilinpäätöksen mukaisiin kalastonhoitomaksujen kertymään.


2021 talousarvio 8 900 000
2020 talousarvio 8 561 000
2019 tilinpäätös 8 903 260

45. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 11 753 000 euroa.

Selvitysosa:Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa ja alle 18-vuotiailta 20 euroa. Arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2021 on noin 305 589, josta alle 18-vuotiaiden määrä on noin 8 670. Arvioitu kertymä on 11 753 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2021 talousarvio 11 753 000
2020 talousarvio 11 710 000
2019 tilinpäätös 11 880 499

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot ja takaisinperinnät, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina tai ei voida hyvittää menomomentille.


2021 talousarvio 4 000 000
2020 talousarvio 4 000 000
2019 tilinpäätös 6 552 103