Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

23. VALTIONEUVOSTON KANSLIAPDF-versio

Selvitysosa:Valtioneuvoston kanslia osana valtioneuvostoa vastaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon seurannasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian toiminnassa noudatettavia arvoja ovat asiantuntemus, avoimuus, dynaamisuus ja vastuullisuus.

Toimintaympäristö

Valtioneuvoston kanslia toteuttaa toimialansa puitteissa hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman mukaan Suomea koskevia suuria haasteita ovat globalisaatio, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Kestävää kehitystä edistetään kaikilla toiminnan tasoilla pitkäjänteisesti. Suurten ikäluokkien poistuessa työelämästä painotetaan erityisesti työhyvinvointia. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että työssä jaksamiseen, kodin ja työelämän yhteensovittamiseen ja osaamiseen panostetaan. Valtioneuvoston kanslian toiminnassa ja yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma ja sen valtavirtaistaminen sekä yhdenvertaisuuden edistäminen.

Kansalliset ja globaalit tulevaisuuden visiot ovat myös valtioneuvoston kanslian visioita sen toimialan osalta. Ilmastonmuutokseen, globaaliin toimintaympäristöön ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen sopeutuminen edellyttävät entistä parempaa muutoksenhallintakykyä sekä valtioneuvoston, valtionhallinnon ja yhteiskunnan toimintakyvyn edellytysten turvaamista kaikissa olosuhteissa.

Vuoden 2011 eduskuntavaalit ovat merkittävä valtioneuvoston kansliaankin vaikuttava asia.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

  • Valtioneuvoston kanslia seuraa hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita ja toimenpiteitä kokonaisuutena niin, että hallitus pystyy päättämään tarvittavista politiikkatoimista hyvän tiedon pohjalta ja oikea-aikaisesti.
  • Valtioneuvoston kanslialle kuuluu valtioneuvoston toiminnan turvaaminen sekä sen varmistaminen, että valtioneuvostolla on kyky kaikissa tilanteissa ohjata tehtävänsä mukaisesti yhteiskunnan toimintaa.
  • Valtioneuvoston kanslian tavoitteena on varmistaa, että Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti.
  • Valtioneuvoston kanslian tavoitteena on, että valtion yritysvarallisuutta hoidetaan tuloksellisesti.

Tuottavuusohjelman vaikutukset

Valtioneuvoston kansliassa toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus mukaan lukien aikaisemmat vuodet on vuonna 2011 yhdeksän henkilötyövuotta.

Oikeuskanslerinvirasto

Oikeuskanslerinvirasto on itsenäinen virasto, jonka määrärahat on valtioneuvoston kanslian pääluokassa omassa luvussaan, jossa todetaan myös viraston yhteiskuntapoliittiset ja toiminnalliset tavoitteet.

Oikeuskanslerinviraston työn tarkoituksena on tukea viranomaisten toiminnan lainmukaisuuden ylläpitämistä sekä ihmisten oikeusturvan edistämistä. Tämä toteutuu valvomalla valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta sekä viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien ja asianajajien toimintaa. Kaikessa toiminnassa oikeuskansleri valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2009—2011

    v. 2009
tilinpäätös
1000 €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2011
esitys
1000 €

Muutos 2010—2011
    1000 € %
             
01. Hallinto 35 604 35 932 36 689 757 2
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 281 27 020 27 777 757 3
02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 4 752 5 045 5 045
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 703 867 867
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 868 3 000 3 000
10. Omistajaohjaus 2 700 2 700 2 700
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 2 700 2 700 2 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 36 000 36 000 36 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 36 000 36 000 36 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 026 2 949 3 061 112 4
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 026 2 949 3 061 112 4
90. Muut menot 1 286 715 715
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 461 640 640
(25.) Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 750
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 75 75 75
  Yhteensä 78 616 78 296 79 165 869 1

  Henkilöstön kokonaismäärä1) 307 301 300    

1) Henkilöstön kokonaismäärä koostuu valtioneuvoston kanslian 231 henkilötyövuodesta, oikeuskanslerinviraston 37 henkilötyövuodesta sekä 32 erityisavustajasta. Valtioneuvoston jäsenet eivät sisälly henkilötyövuosiin.