Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

Pääluokka 29

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä. Valtuusmenettelyn piiriin kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset budjetoidaan kuitenkin maksuperusteisesti.

Selvitysosa:

Hallinnonalan toimintaympäristö

Kansainvälisen keskinäisriippuvuuden lisääntyminen, automaatio, robotit ja tekoäly muuttavat nopeasti yhteiskuntaa, työelämää, instituutioita, ansaintatapoja sekä ihmisten arkea ja osaamistarpeita. Ilmastonmuutos, Eurooppaan suuntautunut muuttoliike ja demokratiaan kohdistuvat maailmanlaajuiset uhat ovat tehneet toimintaympäristöstä epävarman ja muutosherkän. Epävarmuutta lisäävät meneillään olevat arvojen ja asenteiden muutokset. Osaamista, yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja luottamusta ylläpitävien instituutioiden ja politiikkojen merkitys korostuu. Rakenteellisiin muutoksiin sopeutuminen edellyttää sukupolvipoliittista näkemystä ja hallinnonalarajat ylittävää lapsi- ja nuorisopolitiikkaa sekä uusia toimia kasvatuksessa ja koulutuksessa. Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus ja liikkumattomuudesta aiheutuvat yhteiskunnalliset kustannukset heikentävät yksilöiden ja yhteiskunnan toimintakykyä.

Maailmanlaajuisesti arvoketjuihin kytkeytyvä tuotanto on mennyt yhä enemmän osaamisintensiiviseen suuntaan. Aiempaa merkittävämpi osuus talouskasvusta muodostuu aineettomasta pääomasta ja sen tuottamasta lisäarvosta. Osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailutekijä.

Talouden kasvun myötä työttömyys on alentunut ja avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Työvoiman rekrytointiongelmat ovat lisääntyneet ja ne ovat rakentamisessa ja palveluissa jo yleisin toiminnan laajentamisen este. Hallituksen toteuttamilla eri koulutusasteita koskevilla uudistuksilla turvataan osaavan työvoiman saatavuus pitkällä aikavälillä.

Talouden rakennemuutos, ikäsidonnaisten menojen kasvaminen, velkaantuminen, väestörakenteen ja palvelujen edellytysten alueellinen eriytyminen ja julkisen sektorin sopeuttamistoimet asettavat ministeriön toiminnalle tiukat reunaehdot. Samaan aikaan kotimaiset ja kansainväliset vertailut ovat osoittaneet, että Suomen suhteellinen asema osaamisyhteiskuntana on heikentynyt. Koulutustason nousu on pysähtynyt. Nuorten osaamistaso on laskussa ja Suomen tiede on jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan.

Koulutusjärjestelmän laadun ja vaikuttavuuden parantaminen edellyttävät uudenlaisia, avoimia ja kokeilevia toimintatapoja sekä aiempaa aktiivisempaa kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön kehityksen seurantaa ja siihen vaikuttamista. Väestön osaamistason nostaminen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen edellyttävät yhteistyötä lasten ja nuorten kasvuyhteisöissä.

Kulttuurin toimialan kehittäminen edellyttää toimenpiteitä luovan työn ja tuotannon, osallisuuden ja kulttuuriin osallistumisen sekä kulttuurin perustan ja jatkuvuuden strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Painopisteinä ovat toimialan valtionosuusjärjestelmän kehittäminen ja taiteilijoiden työskentelyedellytysten parantaminen. Luovat alat ovat voimakkaasti digitaalisuutta hyödyntäviä kasvualoja, joiden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiselle digitaalinen kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Kansalaisvaikuttaminen digitalisoituu ja ilmiöpohjaistuu. Erilaiset vaihtoehtoiset totuudet ovat haaste demokratialle ja luottamukselle.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
  • — Osaaminen, osallisuus, sivistys ja luovuus vahvistuvat
  • — Yhteiskunnan yhdenvertaisuus, avoimuus ja vakaus lisääntyvät
  • — Osaavan työvoiman saatavuus sekä tieteen taso, vaikuttavuus ja innovaatioiden kaupallistettavuus paranevat
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Luodaan ja vakiinnutetaan hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Kestävä kehitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteon tavoitteiden toteutumista yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja osaavan Suomen kehittämisessä. Tarkoituksena on jatkaa uudistusten toimeenpanoa varhaiskasvatuksessa, yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakoulutuksessa kiinnittämällä huomiota yhteisvastuun, kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden, terveiden elämäntapojen sekä ympäristön ja elämän kunnioittamiseen.

Lisäksi pyritään varmistamaan kaikille avoin ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Opetusryhmäkokoja pienennetään, koulukäyntiavustajien määrää lisätään ja erityisopetuksen laatua kehitetään. Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta edistetään ja haasteellisilla alueilla toimivien päiväkotien henkilöstömäärää pyritään lisäämään. Rakennetaan koulutus- ja työelämäpolkuja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille. Korkeakoulut myös edistävät kestävää kehitystä opetus- ja tutkimustoiminnassaan.

Kirkollisasiat

Tavoitteena on turvata toimintaedellytykset evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle sekä muille uskonnollisille yhdyskunnille, edistää mahdollisuuksia uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen sekä muilla tavoin edistää uskonnonvapauden toteutumista. Hautaustoimen yleisessä järjestämisessä lähtökohtana on uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden sekä arvokkuuden ja kunnioittavuuden toteutuminen.

Valtionosuusmäärärahat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (1 000 euroa)

Mom. Toimintamuoto 2017
TP
2018
TA
2019
TAE
2018/2019
muutos
           
29.10.30 Yleissivistävä koulutus 674 602 704 808 693 585 -11 223
29.10.31 Vapaa sivistystyö 145 000 152 433 155 230 2 797
29.20.30 Ammatillinen koulutus 716 535 774 071 803 251 29 180
29.20.33 Nuorten aikuisten osaamisohjelma 24 266 5 048 - -5 048
29.80.30 Kirjastot 3 700 3 700 3 700 -
29.80.31 ja 52 Teatterit, orkesterit ja museot 103 513 105 097 105 177 80
29.90.50 ja 52 Liikunnan koulutuskeskukset 17 783 17 943 17 888 -55
29.90.50 Kuntien liikuntatoimi 19 500 19 515 19 545 30
29.91.50 Kuntien nuorisotyö 8 037 8 020 7 975 -45
Yhteensä   1 713 436 1 790 635 1 803 351 15 716
           
Arvio valtionosuuksien ja -avustusten jakautumisesta      
Kunnat ja kuntayhtymät   897 517 927 549 945 532 17 983
— Kunnat   -80 346 -94 610 -96 444 -1 834
— Kuntayhtymät   977 863 1 022 159 1 041 976 19 817
Yksityiset   815 919 863 086 879 819 16 733

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukainen kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin on 58,11 % lisättynä 14,69 eurolla kunnan asukasta kohti ammattikorkeakoulujen rahoituksesta poistamisen johdosta. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) muuttamiseksi lukiouudistuksen kunnan omarahoitusosuuteen kohdistuvan vaikutuksen vuoksi. Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saadaan, kun em. lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3461. Kuntien rahoitusosuus on kuitenkin enintään vuoden 2017 tasossa. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muuttamiseksi siten, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kustannustason arvioidusta muutoksesta aiheutuva tarkistus valtionosuuksiin jätetään säästösyistä tekemättä vuonna 2019.

Rahapelitoiminnan tuotto

Veikkaus Oy:n varsinainen tuottoarvio urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämisen osalta vuodelle 2019 on 542,6 milj. euroa. Varsinaisen tuottoarvion lisäksi jakamattomia voittovaroja tuloutetaan yhteensä 16,85 milj. euroa ja palautuneita käyttämättömiä veikkausvoittovaroja 4,364 milj. euroa, jolloin rahapelitoiminnan voittovaroja on käytettävissä vuonna 2019 yhteensä 563,814 milj. euroa eli noin 6,7 milj. euroa vähemmän vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Tuottoarvio on kohdennettu edunsaajille arpajaislain (1047/2001) 17 a §:n mukaisesti.

Rahapelitoiminnan voittovarat1) ja samoihin tarkoituksiin myönnetyt muut määrärahat, milj. euroa

  2012
TP
2013
TP
2014
TP
2015
TP
2016
TP
2017
TP
2018
TA
2019
TAE
                 
Tiede 409,9 398,8 308,6 258,3 424,9 432,7 497,3 499,5
— voittovarat 101,2 102,2 102,4 102,2 103,2 104,4 106,5 107,6
— budj.varat2) 308,7 296,6 205,4 156,1 321,7 328,3 390,8 391,9
                 
Taide 432,6 451,8 458,3 470,3 458,6 460,8 458,8 443,6
— voittovarat 222,4 224,6 237,0 236,9 233,3 233,4 238,3 246,3
— budj.varat 210,2 227,2 221,3 233,4 225,4 227,4 220,5 197,4
                 
Liikunta 153,6 151,7 187,4 188,5 154,9 178,6 173,4 155,1
— voittovarat 150,9 151,6 147,3 148,0 147,1 166,2 164,9 154,7
— budj.varat 2,7 0,1 40,1 40,5 7,8 12,3 8,5 0,5
                 
Nuoriso 71,8 73,9 74,3 74,4 73,1 76,8 76,5 76,5
— voittovarat 51,9 52,4 52,8 53,0 52,7 52,6 54,8 55,3
— budj.varat 19,9 21,5 21,5 21,4 20,4 24,2 21,7 21,2
Voittovarat yhteensä 526,4 530,8 539,5 540,1 536,3 556,7 564,5 563,8

1) Rahapelitoiminnan voittovarat ovat vuoteen 2017 saakka veikkausvoittovaroja.

2) Määrärahoihin ei sisälly yliopistojen valtionrahoituksen mom. 29.40.50 määrärahat.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
29.10.01 Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)    
  — vuokrasopimusvaltuus 2,7 -
29.40 Korkeakouluopetus ja tutkimus    
  — Suomen Akatemian tutkimushankevaltuus 343,3 343,4
29.40.20 Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)    
  — tutkimushankevaltuus 33,0 -
29.40.54 Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)    
  — tutkimushankevaltuus 55,6 55,6
29.80.75 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)    
  — perusparannus- ja pienhankevaltuus 1,3 1,0

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2017—2019

    v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
    1000 € %
 
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 248 637 244 408 240 810 -3 598 -1
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 674 17 672 17 786 114 1
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 60 205 58 458 58 716 258 0
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 972 7 453 6 314 -1 139 -15
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 3 058 3 058 3 108 50 2
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 29 688 28 601 31 000 2 399 8
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 537 1 537 1 337 -200 -13
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 313 3 313 3 313 0
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha) 114 000 114 000 114 000 0
53. Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v) 8 090 8 090 3 010 -5 080 -63
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 100 2 226 2 226 0
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 903 894 945 895 912 713 -33 182 -4
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 183 41 254 43 078 1 824 4
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 34 016 39 557 13 557 -26 000 -66
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 674 602 704 808 693 585 -11 223 -2
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 145 500 152 433 155 230 2 797 2
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 593 7 843 7 263 -580 -7
20. Ammatillinen koulutus 759 287 813 786 838 044 24 258 3
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 975 7 930 8 056 126 2
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 10 511 26 737 26 737 0
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 716 535 774 071 803 251 29 180 4
(33.) Nuorten aikuisten osaamisohjelma (kiinteä määräraha) 24 266 5 048 -5 048 -100
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 329 387 3 303 782 3 128 283 -175 499 -5
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 081 11 605 11 528 -77 -1
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 960 17 031 19 406 2 375 14
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 145 1 113 1 107 -6 -1
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 681 1 648 1 664 16 1
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 110 981 142 821 53 715 -89 106 -62
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 8 500 8 500 8 500 0
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 800 814 1 767 428 1 748 613 -18 815 -1
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 221 610 276 665 274 116 -2 549 -1
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 104 380 106 497 107 567 1 070 1
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 46 004 54 379 55 631 1 252 2
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 834 915 826 250 826 464 214 0
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 19 317 19 845 19 972 127 1
(86.) Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan (siirtomääräraha 2 v) 24 000 -24 000 -100
(89.) Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 150 000 46 000 -46 000 -100
70. Opintotuki 714 907 588 895 587 115 -1 780 0
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 696 613 633 20 3
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 34 605 54 200 59 200 5 000 9
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 602 051 449 326 442 156 -7 170 -2
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 30 712 31 456 31 626 170 1
59. Koulumatkatuki (arviomääräraha) 46 843 53 300 53 500 200 0
80. Taide ja kulttuuri 460 806 458 802 443 612 -15 190 -3
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 052 3 966 4 100 134 3
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 121 2 277 2 106 -171 -8
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 093 19 316 19 980 664 3
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 937 4 866 5 194 328 7
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 080 5 969 6 663 694 12
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 17 971 18 960 19 225 265 1
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 15 400 15 686 15 804 118 1
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 700 3 700 3 700 0
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 48 388 48 565 46 482 -2 083 -4
(35.) Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 8 000 8 000 -8 000 -100
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 0 252 252 0
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 26 648 26 648 24 648 -2 000 -8
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 8 293 7 880 840 -7 040 -89
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 14 059 14 615 14 853 238 2
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 233 369 238 294 246 260 7 966 3
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 26 847 27 381 26 867 -514 -2
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 950 1 950 1 950 0
(59.) Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) 10 000 0
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 739 739 0
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 5 159 3 688 3 899 211 6
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0 50 50 0
(96.) Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v) 6 000 -6 000 -100
90. Liikuntatoimi 178 562 173 433 155 141 -18 292 -11
(30.) Avustus Liikkuva koulu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 7 000 7 000 -7 000 -100
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 166 236 164 939 154 667 -10 272 -6
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 1 826 1 494 474 -1 020 -68
(55.) Valtionavustus liikuntapaikan rakentamiseen KymiRing Oy:lle (siirtomääräraha 2 v) 3 500 0
91. Nuorisotyö 76 795 76 493 76 493 0
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 52 642 54 770 55 320 550 1
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 20 003 19 923 19 523 -400 -2
52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 4 150 1 800 1 650 -150 -8
Yhteensä 6 672 274 6 605 494 6 382 211 -223 283 -3
  Henkilöstön kokonaismäärä 2 568 2 510 2 474