Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikationPDF-versio

44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att det anslag som överförts från 2015 och 2016 även får användas i syfte att till aktörer som innehar en programkoncession för en sådan tv-kanal som betjänar allmänintresset och som producerar nyhets- och aktualitetsprogram betala statsunderstöd i enlighet med den statsrådsförordning som ska utfärdas omfattar stöd till nyhets- och aktualitetsprogram som produceras av kanaler som betjänar allmänintresset.

Förklaring:Genom kompletteringen av motiveringen och det anslag som beviljas under moment 31.40.45 säkerställs mångfald inom nyhetsverksamheten och alternativa nyhetskällor i linjär tv som når samtliga medborgare samtidigt som man förbättrar konkurrenskraften och täckningen hos nyhets- och aktualitetsverksamheten vid de kanaler som betjänar allmänintresset och utvecklar deras verksamhetsmodeller för produktionen av medieinnehåll.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2016 bokslut 9 860 000
2015 bokslut 20 000 000

45. Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid kanaler som betjänar allmänintresset (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas i syfte att till aktörer som innehar en programkoncession för en sådan tv-kanal som betjänar allmänintresset och som producerar nyhets- och aktualitetsprogram betala statsunderstöd i enlighet med den statsrådsförordning som ska utfärdas omfattar stöd till nyhets- och aktualitetsprogram som produceras av kanaler som betjänar allmänintresset.

Förklaring:Genom anslaget säkerställs mångfald inom nyhetsverksamheten och alternativa nyhetskällor i linjär tv som når samtliga medborgare samtidigt som man förbättrar konkurrenskraften och täckningen hos nyhets- och aktualitetsverksamheten vid de kanaler som betjänar allmänintresset och utvecklar deras verksamhetsmodeller för produktionen av medieinnehåll.

Stöd kan beviljas för redaktionella kostnader för upprätthållande och utvecklande av nyhets- och aktualitetsverksamhet. Stödberättigande kostnader är redaktionella kostnader för nyhets- och aktualitetsverksamheten på de grunder som anges i statsrådets förordning. Nyhets- och aktualitetsverksamheten ska vara regelbunden. En stödmodell som grundar sig på redaktionella kostnader för upprätthållande och utvecklande förutsätter att det uppställs en skyldighet att tillhandahålla tjänster för den som får stöd.

Stöd kan också beviljas som projektstöd för utvecklings- och försöksprojekt som förbättrar nyhetsverksamheten, produktionen av medieinnehåll och dess förutsättningar inom linjär tv. Stödberättigande kostnader är kostnader som direkt hänför sig till genomförandet av projekt på de grunder som anges i statsrådets förordning. Stödutbetalningarna är bundna till hur projektet framskrider. Kommissionen ska underrättas om den projektvisa stödmodellen och godkänna modellen innan den tas i bruk.

Kommunikationsministeriet ansvarar för beviljande av stöd och tillsynen över det. Närmare bestämmelser om stödkriterier, stödvillkor och förutsättningar för beviljande av stöd liksom om övriga omständigheter som gäller det utfärdas genom en statsrådsförordning som bereds av ministeriet.

Det föreslås att det tidsbundna programmet ska genomföras 1.7.2017—30.6.2019.

Avsikten är dessutom att det anslag under moment 31.40.44 som överförts från 2015 och 2016 ska användas för samma ändamål.


2017 I tilläggsb. 1 000 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 643 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå förbindelser för 1 910 000 euro för understöd av bredbandsprojekten.

Förklaring:Till följd av ansökningsprocessen för stöd för bredband och framskridandet av de projekt som är föremål för understödet ligger tyngdpunkten för användningen av anslaget, avvikande från den ursprungliga bedömningen, på de sista åren av projektet.

Beviljandet av tilläggsfullmakten beror på att vissa projekt kostat mindre än beräknat eller på att projekt har ställts in. Detta ändrar inte den fullmakt på 69,5 miljoner euro som beviljats för projektet.


2017 I tilläggsb. 7 643 000
2017 budget
2016 bokslut 14 296 000
2015 bokslut 18 549 000