Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2017—2019

    v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
    1000 € %
 
24. Ulkoministeriön hallinnonala 42 117 38 527 38 524 -3 0
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 950 982 952 -30 -3
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 41 167 37 545 37 572 27 0
25. Oikeusministeriön hallinnonala 151 599 146 860 147 550 690 0
10. Tuomioistuintulot 46 923 46 110 45 800 -310 -1
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 24 834 25 000 26 000 1 000 4
20. Ulosottomaksut 77 280 73 000 73 000 0
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 562 2 750 2 750 0
26. Sisäministeriön hallinnonala 32 061 36 064 29 713 -6 351 -18
98. EU:lta saatavat tulot 18 536 34 114 27 763 -6 351 -19
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 13 525 1 950 1 950 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 13 655 4 526 2 626 -1 900 -42
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 45 8 8 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 13 591 4 500 2 600 -1 900 -42
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 281 925 2 329 011 2 388 109 59 098 3
(10.) Tullin tulot 1 841 0
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 129 411 129 073 125 802 -3 271 -3
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 670 24 606 24 209 -397 -2
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 283 14 245 13 834 -411 -3
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 3 889 9 974 10 215 241 2
25. Metallirahatulot 5 933 50 50 0
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 827 394 1 865 863 1 909 301 43 438 2
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 198 970 217 200 234 568 17 368 8
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 16 183 16 680 16 930 250 1
60. Työturvallisuusmaksu 824 850 800 -50 -6
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 35 114 35 800 36 700 900 3
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 708 1 500 1 700 200 13
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 21 705 13 170 14 000 830 6
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 581 482 592 800 586 214 -6 586 -1
70. Opintotukitoiminnan tulot 18 202 18 300 18 400 100 1
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 554 686 570 500 563 814 -6 686 -1
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 8 595 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 928 428 853 323 1 044 203 190 880 22
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 537 266 536 733 536 733 0
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 314 308 230 000 420 000 190 000 83
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 6 537 10 000 10 000 0
04. EU:lta saatavat muut tulot 431 495 558 63 13
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 39 371 40 500 42 000 1 500 4
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 236 3 000 3 100 100 3
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 0 500 500 0
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 322 4 575 5 375 800 17
44. Kalastonhoitomaksut 8 096 10 100 9 386 -714 -7
45. Riistanhoitomaksut 10 021 11 920 11 751 -169 -1
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 839 5 500 4 800 -700 -13
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 28 463 5 550 3 350 -2 200 -40
10. Liikenneviraston tulot 27 821 4 700 2 500 -2 200 -47
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 642 850 850 0
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 409 015 391 779 434 960 43 181 11
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 536 2 869 2 850 -19 -1
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 21 600 21 600 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 30 061 31 810 31 810 0
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 221 201 240 000 200 000 -40 000 -17
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 154 217 117 100 178 700 61 600 53
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 577 821 576 738 578 675 1 937 0
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 819 1 600 1 600 0
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 0 300 300 0
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 466 304 476 313 474 650 -1 663 0
98. Valtionapujen palautukset 109 044 97 200 101 200 4 000 4
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 654 1 325 925 -400 -30
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 28 845 14 650 7 900 -6 750 -46
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 856 1 650 1 650 0
20. Siirto valtion asuntorahastosta 26 500 12 000 5 250 -6 750 -56
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 490 1 000 1 000 0
39. Muut sekalaiset tulot 458 046 549 700 514 200 -35 500 -6
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 172 942 172 200 173 200 1 000 1
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 74 264 75 000 84 000 9 000 12
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 203 162 300 000 250 000 -50 000 -17
10. Muut sekalaiset tulot 7 677 2 500 7 000 4 500 180
Yhteensä 5 533 457 5 539 528 5 776 024 236 496 4