Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              40. Eräät valtionavut
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala palvelee yhteiskuntaa vastaamalla toimivista ja turvallisista liikenne- ja viestintäyhteyksistä kestävin ratkaisuin.

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

Tuotokset ja laadunhallinta

  • — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
  • — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 20 359 20 801 20 440
Bruttotulot 333 80 80
Nettomenot 20 026 20 721 20 360
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 252    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 957    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -58
Palkkaliukumasäästö -28
Palkkausten tarkistukset 67
Toimintamenojen lisäsäästö -241
Toimintamenojen tuottavuussäästö -104
Vuokramenojen indeksikorotus 32
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -29
Yhteensä -361

2015 talousarvio 20 360 000
2014 talousarvio 20 721 000
2013 tilinpäätös 20 731 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 483 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 20 360 000 euroon nähden on 3 877 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 3 882 000 euroa (-14 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja lisäyksenä 5 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio 16 483 000
2014 talousarvio 20 721 000
2013 tilinpäätös 20 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 483 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös TAP-yhtiöt Oy:n korkosaamisen poistamiseen kirjanpidosta.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.

Liikenneministeriö on myöntänyt TAP-Yhtiöt Oy:lle pääomalainan suuruudeltaan 484 630,88 euroa 27.3.1998. Yhtiön mentyä konkurssiin 17.5.2006 ja konkurssipesän lopetettua 12.2.2010 valtion vastuulle jäi yhtiön pääomalainan maksamaton osuus 483 560,67 euroa ja korkosaaminen 16 386,58 euroa. Pääomalainasaaminen on poistettu liikenne- ja viestintäministeriön kirjanpidosta. Avoinna olevan korkosaamisen tileistä poistaminen ei edellytä lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio 17 000
2015 talousarvio 16 483 000
2014 tilinpäätös 20 721 000
2013 tilinpäätös 20 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös TAP-yhtiöt Oy:n korkosaamisen poistamiseen kirjanpidosta.

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 506
Yhteensä 506

2015 talousarvio 1 660 000
2014 talousarvio 1 154 000
2013 tilinpäätös 720 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 353 581 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -4 737
Tasomuutos -25 120
Yhteensä -29 857

2015 talousarvio 353 581 000
2014 talousarvio 383 438 000
2013 tilinpäätös 418 339 932

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 352 984 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 597 000 euroa talousarvioesityksen 353 581 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio 352 984 000
2014 talousarvio 383 438 000
2013 tilinpäätös 418 339 932

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 352 984 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 15 648 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu verottomina budjetoitavien määrärahojen tarkistuksista vuoden 2015 lisätalousarvioissa.


2015 IV lisätalousarvio 15 648 000
2015 talousarvio 352 984 000
2014 tilinpäätös 402 150 521
2013 tilinpäätös 418 339 932

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 15 648 000 euroa.

40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 978 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettävään avustukseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia. Määrärahasta on tarkoitus osoittaa v. 2015 Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle 350 000 euroa Mobilian keskustalon peruskorjaukseen ja laajentamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikenne- ja viestintäalan museot 385 000
Mobilia-säätiö 134 000
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 350 000
Liikennealan yhteisöt 25 000
Tietoyhteiskuntahankkeet 84 000
Yhteensä 978 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Mobilian rakentamisavustus (siirto momentilta 31.10.20) 350
Tasomuutos -400
Yhteensä -50

2015 talousarvio 978 000
2014 talousarvio 1 028 000
2013 tilinpäätös 622 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 978 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettävään avustukseen.