Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan ja puolustusyhteistyön, sotilaallisen maanpuolustuksen, muiden viranomaisten tukemisen, kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen sekä sotilaallisen kriisinhallinnan ohjauksesta, valmistelusta ja seurannasta sekä kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta. Tavoitteena on toimintaympäristön vaatimuksia vastaavat toimintaedellytykset puolustuskyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle. Painopisteenä on Suomen puolustuksen yhteensovittaminen osaksi Naton yhteistä puolustusta jäsenyyden astuttua voimaan.

Puolustusministeriölle asetetut tulostavoitteet:

  • — Puolustuskyvyn pitkän aikavälin kehittämisperusteiden valmistelu ja siihen liittyvä ohjaus
  • — Puolustusyhteistyön hyödyntäminen sotilaallisen puolustuskyvyn kehittämisessä ja laaja-alaisen vaikuttamisen torjunnassa
  • — Strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallinta
  • — Kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevien edellytysten varmistaminen
  • — Henkilöstörakenteen kehittäminen ja riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen Puolustusvoimille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
  • — Yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittäneen parlamentaarisen komitean tavoitetilojen toimeenpano
  • — Kyberturvallisuuden kehittämisohjelman ja puolustusselonteon toimeenpano hallinnonalalla ja poikkihallinnollisena yhteistyönä sekä selvitys- ja säädöshankkeiden perusteella käynnistettävät toimenpiteet.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 646 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta käytetään jäsenmaksuihin arviolta 983 000 euroa sekä tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 16 333 16 662 16 796
Bruttotulot 177 120 150
Nettomenot 16 156 16 542 16 646
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 969    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 328    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -46
Matkustussäästö -80
Palkkausten tarkistukset 230
Yhteensä 104

2023 talousarvio 16 646 000
2022 II lisätalousarvio 128 000
2022 talousarvio 16 542 000
2021 tilinpäätös 16 515 000

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista.


2023 talousarvio 2 875 000
2022 talousarvio 2 875 000
2021 tilinpäätös 2 875 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 923 794 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laivue 2020 -hankinta 55 659
Monitoimihävittäjien hankinta -12 751
Toimintaympäristön muutoksesta johtuvat lisäykset 171 000
Yhteensä 213 908

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 923 794 000
2022 II lisätalousarvio -116 131 000
2022 talousarvio 709 886 000
2021 tilinpäätös 320 091 150