Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

Talousarvioesitys 2022PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 48 706 176 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 15 648 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 10 946 000 000
02. Yhteisövero 3 831 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 16 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 855 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 22 551 600 000
01. Arvonlisävero 21 462 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 885 000 000
03. Apteekkivero 204 600 000
08. Valmisteverot 7 493 000 000
01. Tupakkavero 1 212 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 540 000 000
05. Virvoitusjuomavero 211 000 000
07. Energiaverot 4 514 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 16 000 000
10. Muut verot 2 893 000 000
03. Autovero 726 000 000
05. Varainsiirtovero 987 000 000
06. Arpajaisvero 70 000 000
07. Ajoneuvovero 1 104 000 000
08. Jätevero 6 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 120 576 000
04. Eräät viestinnän maksut 30 012 000
05. Eräät liikenteen maksut 18 738 000
06. Väylämaksut 51 000 000
09. Muut verotulot 9 555 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 5 253 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 388 000
12. Säteilytoimintavero 2 630 000
12. SEKALAISET TULOT 6 316 208 000
23. Valtioneuvoston kanslia 50 000
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 50 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 37 452 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 996 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 36 456 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 153 901 000
10. Tuomioistuintulot 44 900 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 29 000 000
20. Ulosottomaksut 77 000 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista 1 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 000 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 35 750 000
98. EU:lta saatavat tulot 33 800 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 580 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 562 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 560 192 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 127 069 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 453 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 13 973 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 13 842 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 990 937 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 290 143 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 135 000
60. Työturvallisuusmaksu 940 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 47 900 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 800 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 30 000 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 460 590 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 28 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 361 590 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 71 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 971 693 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 529 530 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 370 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 340 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 27 120 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 100 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 620 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 760 000
44. Kalastonhoitomaksut 10 425 000
45. Riistanhoitomaksut 11 798 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 4 350 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot 3 500 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 812 214 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 044 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 770 000
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 220 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 557 400 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 509 480 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 337 530 000
98. Valtionapujen palautukset 163 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 7 050 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 1 956 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 150 000
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 1 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 806 000
39. Muut sekalaiset tulot 766 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 125 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 79 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 200 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 355 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 695 814 000
01. Korkotulot 42 814 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 2 800 000
05. Korot muista lainoista 18 139 000
07. Korot talletuksista 100 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 21 775 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 409 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 409 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 144 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 144 000 000
15. LAINAT 7 061 314 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 148 995 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 16 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 132 995 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 6 912 319 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 6 912 319 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 64 779 512 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 133 468 000
01. Kansanedustajat 22 284 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 22 284 000
10. Eduskunnan kanslia 76 714 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 59 419 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 200 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 6 095 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 8 087 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 8 087 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 4 302 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 082 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 220 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 17 301 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 551 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 750 000
90. Eduskunnan muut menot 4 780 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 780 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 26 797 000
01. Tasavallan presidentti 126 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 26 671 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 621 000
02. Entisten tasavallan presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 500 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 2 550 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 000 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 5 v) 12 000 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 223 313 000
01. Hallinto 175 721 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 133 081 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 11 447 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 985 000
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 9 248 000
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 460 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 000 000
10. Omistajaohjaus 5 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 5 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 35 635 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 35 635 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 3 817 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 817 000
90. Muut menot 2 440 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 700 000
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 1 740 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 317 699 000
01. Ulkoasiainhallinto 290 049 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 262 996 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v) 1 896 000
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 13 857 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 11 300 000
10. Kriisinhallinta 75 915 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 53 080 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha) 18 485 000
66. Rauhanvälitys (kiinteä määräraha) 4 350 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 848 905 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 706 175 000
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) 129 730 000
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot 102 830 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 641 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 95 544 000
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 4 800 000
87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v) 300 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 500 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 021 756 000
01. Ministeriö ja hallinto 145 060 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 198 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 899 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 210 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 12 013 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 6 637 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 49 810 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 13 293 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 19 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 459 625 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 961 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 052 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 278 777 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 82 900 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 75 935 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 107 226 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 106 966 000
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha) 260 000
30. Syyttäjät 54 680 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54 680 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 238 351 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 233 651 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 4 700 000
50. Vaalimenot 16 814 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 16 814 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 566 948 000
01. Hallinto 182 474 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 608 000
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 304 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 0
21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 672 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 0
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v) 35 150 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 120 000 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 280 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 960 000
10. Poliisitoimi 856 385 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 807 956 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 821 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 7 608 000
20. Rajavartiolaitos 280 152 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 275 152 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) 5 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 87 496 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 670 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 64 860 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 1 966 000
40. Maahanmuutto 160 441 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 65 459 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v) 71 236 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v) 2 318 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 21 428 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 101 303 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 729 303 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 542 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 875 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 709 886 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 4 307 717 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 959 628 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v) 820 737 000
19. Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v) 1 522 500 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 4 852 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 64 283 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 64 273 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 21 391 117 000
01. Hallinto 200 540 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35 336 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 345 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 3 306 000
25. Metallirahamenot (arviomääräraha) 4 400 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 153 773 000
40. Valtionavustus rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 2 v) 0
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v) 2 380 000
10. Verotus ja tulli 648 665 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 404 604 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 187 831 000
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 28 030 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 2 000 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 18 200 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 8 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 58 091 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 491 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 600 000
03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu (arviomääräraha) 1 500 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 15 000 000
11. Verkkomaksaminen (siirtomääräraha 2 v) 500 000
88. Senaatti-konsernin liikelaitokset 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 120 195 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 287 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 853 000
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 55 055 000
04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha) 8 000 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 62 100 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 61 782 000
03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 318 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 5 339 026 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 4 984 980 000
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot (arviomääräraha) 3 388 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 38 740 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 290 143 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 21 775 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 18 440 000
02. Erikseen budjetoidut henkilöstömenot (arviomääräraha) 2 500 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 940 000
12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha) 15 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 252 932 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 14 700 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 11 600 000
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v) 175 300 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 42 540 000
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v) 692 000
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 8 100 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 298 995 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 202 195 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 12 000 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 0
34. Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha) 84 800 000
89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus 927 638 000
30. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sekä Helsingin kaupungin eräiden tehtävien rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 47 146 000
31. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus (arviomääräraha) 880 492 000
90. Kuntien tukeminen 10 666 900 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 7 984 500 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 20 400 000
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha) 2 652 000 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 106 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 106 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 664 295 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 388 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 800 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 13 237 000
60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 13 200 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 2 605 000 000
95. Valtion takaus- ja takuusuoritukset (arviomääräraha) 27 500 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 27 300 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 300 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha) 24 700 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 407 663 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 293 304 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 574 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 61 880 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 058 000
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 450 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 2 611 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 34 000 000
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 14 500 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 547 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 572 000
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha) 118 856 000
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 16 010 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 246 000
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö 884 912 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 514 000
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 173 035 000
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 488 609 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 173 241 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 513 000
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 1 281 060 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 455 000
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 23 460 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 1 008 742 000
35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 240 403 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 447 223 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 975 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 548 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 447 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 679 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 29 094 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 875 165 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 371 142 000
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 69 872 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 55 631 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 919 696 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 21 974 000
89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 67 000 000
70. Opintotuki 699 711 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 647 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 132 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 473 400 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 35 564 000
59. Koulumatkatuki (arviomääräraha) 57 900 000
80. Taide ja kulttuuri 583 887 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 265 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 105 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 867 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 641 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 081 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 19 953 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 17 149 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 894 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 140 237 000
34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 90 522 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 26 648 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 30 599 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 16 978 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 155 967 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 24 451 000
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 100 000
58. Valtionrahoitus luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston pääomaan (siirtomääräraha 3 v) 7 500 000
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 3 899 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 40 000
90. Liikuntatoimi 141 059 000
30. Avustukset Liikkuva -ohjelmiin (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 99 817 000
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille (arviomääräraha) 36 742 000
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 500 000
91. Nuorisotyö 76 507 000
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 35 934 000
51. Nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen (siirtomääräraha 2 v) 38 923 000
52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 1 650 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 714 754 000
01. Hallinto ja tutkimus 150 278 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 721 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 81 283 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 943 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 1 240 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 652 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 4 439 000
10. Maaseudun kehittäminen 491 167 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 110 245 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 15 000 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 28 500 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 85 000 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 5 356 000
51. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 843 000
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 36 802 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 805 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 202 616 000
20. Maa- ja elintarviketalous 1 782 742 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 77 272 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha) 5 948 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 330 200 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 518 700 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 309 696 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 518 394 000
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 030 000
47. Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 005 000
48. Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 700 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 400 000
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 6 397 000
40. Luonnonvaratalous 234 542 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 3 100 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 13 991 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 30 897 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 10 636 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha) 1 874 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 4 760 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 8 850 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 57 130 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 7 527 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 40 674 000
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v) 6 060 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 13 998 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 725 000
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 132 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 22 188 000
64. Metsähallitus 8 147 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 8 147 000
70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen 47 878 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44 578 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 3 300 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 533 504 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 693 409 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 618 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 93 771 000
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 56 179 000
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53 083 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 472 758 000
10. Liikenne- ja viestintäverkot 2 032 876 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v) 1 368 999 000
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v) 39 730 000
31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 34 900 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 471 250 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 83 000 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 807 219 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 89 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 15 000 000
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v) 20 241 000
54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 20 386 000
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 105 724 000
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 556 868 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 635 301 000
01. Hallinto 933 729 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38 207 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 191 905 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 267 911 000
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 845 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 108 763 000
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 928 000
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 12 936 000
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 495 000
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 586 000
10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 27 080 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 939 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 62 072 000
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v) 6 001 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha) 4 700 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 101 303 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 1 322 000
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha) 2 572 000
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 400 000
54. Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta (arviomääräraha) 3 000 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 17 714 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 50 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 1 304 926 000
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 420 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 475 550 000
41. Energiatuki (arviomääräraha) 230 560 000
42. Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
43. Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 0
44. Kiertotalouden investointituki (siirtomääräraha 3 v) 0
45. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha) 19 785 000
47. Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 13 200 000
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 309 611 000
49. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v) 0
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 243 550 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha) 8 250 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys 923 679 000
31. Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha) 0
32. Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (siirtomääräraha 2 v) 3 190 000
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 44 820 000
41. Valtionavustus osatyökykyisten työllistymiseen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 35 630 000
43. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (arviomääräraha) 87 000 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v) 9 110 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki (arviomääräraha) 0
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 285 896 000
52. Palkkaturva (arviomääräraha) 32 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 394 233 000
87. Pääomasijoitus osatyökykyisten työllistymistä edistävälle osakeyhtiölle (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu (arviomääräraha) 5 800 000
40. Yritysten erityisrahoitus 310 263 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 700 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet (arviomääräraha) 196 979 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 90 700 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 19 400 000
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha) 2 454 000
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen 162 704 000
03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 8 491 000
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha) 154 213 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 852 586 000
01. Hallinto 130 469 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 168 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 978 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 098 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 088 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 8 755 000
08. Vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuoliset terveyspalvelut (arviomääräraha) 1 700 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v) 36 600 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 20 729 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 6 353 000
02. Valvonta 82 416 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 952 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 738 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 744 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 941 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 200 000
09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 11 841 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 115 800 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 60 756 000
25. Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 28 042 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5 502 000
87. Rokotetutkimuksen yhtiöittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 4 509 834 000
50. Perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 593 000 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 17 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 1 638 300 000
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 58 700 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha) 712 300 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 490 534 000
20. Työttömyysturva 2 585 037 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 30 484 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 1 082 034 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha) 1 468 679 000
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle (arviomääräraha) 3 840 000
30. Sairausvakuutus 2 145 750 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 145 750 000
40. Eläkkeet 5 042 955 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 60 555 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 735 500 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 431 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 17 300 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 13 100 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 785 500 000
50. Veteraanien tukeminen 192 720 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1 050 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 7 700 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 43 648 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 20 000 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 690 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 24 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 400 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 23 000 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
58. Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha) 95 200 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 541 682 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 350 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 800 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 25 000 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen (arviomääräraha) 96 000 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista, potilassiirroista ja lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 15 200 000
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v) 65 800 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 562 000
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin (arviomääräraha) 1 500 000
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 132 820 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 33 000 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 24 550 000
61. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon (siirtomääräraha 3 v) 134 000 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 000 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 7 100 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 37 773 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 30 940 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 545 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 460 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (kiinteä määräraha) 928 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 135 440 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 114 000 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 900 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 400 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v) 19 140 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 332 710 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 332 710 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 325 293 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 73 003 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 977 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 461 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 12 435 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 130 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 180 598 000
20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito (siirtomääräraha 3 v) 1 400 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 25 540 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 28 005 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 55 219 000
60. Siirto Öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 4 000 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 20 542 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 44 130 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 762 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 71 692 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 792 000
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (siirtomääräraha 2 v) 0
31. Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
32. Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuuden tilastoinnin kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
34. Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v) 4 900 000
37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 750 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 8 500 000
53. Avustukset työpaikkakiinteistöjen sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 6 250 000
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v) 28 900 000
60. Siirto Valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 700 000
36. VALTIONVELAN KOROT 528 010 000
01. Valtionvelan korko 507 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 507 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 21 010 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 21 010 000
Määrärahojen kokonaismäärä 64 779 512 000