Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 877 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy ajoneuvon yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 2,7—48,9 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen WLTP-mittaustavan mukaisesti. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta alennettiin asteittain vuosina 2016—2019. Autoverotaulukot myös sopeutettiin vuoden 2018 aikana uuteen WLTP-päästömittaustapaan, jotta voitiin huomioida mittaustavan muutoksesta aiheutuva hiilidioksidipäästöarvojen nousu. Sopeutetut verotaulukot vastaavat keskimäärin vanhaa, NEDC-mittaustavan mukaista verotasoa.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suuri merkitys, mutta etenkin keskipitkällä aikavälillä päästökehitys ja sähköautojen yleistyminen vaikuttavat alentavasti autoveron tuottoon.

Tavallisten taksien autoverotuki poistuu asteittain heinäkuuhun 2022 mennessä. Vuoden 2020 heinäkuussa verotuki pienenee 2 400 eurosta 1 200 euroon autoa kohden, minkä arvioidaan lisäävän autoveron tuottoa vuositasolla noin 3 milj. euroa.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2018 2019 ennuste 2020 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 117 900 6 000 108 000 5 500 112 000 5 300
Käytetyt henkilöautot 38 000 4 800 38 000 4 700 39 000 4 500

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2018 oli n. 117 g/km vanhan NEDC-mittaustavan mukaisesti, mikä vastaa suurin piirtein 148 g/km päästötasoa WLTP-mittaustavan mukaisesti. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2018
tilinpäätös
2019
talousarvio
2020
esitys
       
Henkilöautot 894 795 766
Pakettiautot 87 79 80
Moottoripyörät 12 12 12
Muut ajoneuvot 8 16 19
Yhteensä 1 001 902 877

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 55 milj. euroa.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan n. 89 milj. euroa vuonna 2020.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2018 2019 2020
       
Tavallisten taksien verotuki 6 7 5
Invalidien autoverotuki 3 3 3
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 81 81 81
Yhteensä 90 91 89

2020 talousarvio 877 000 000
2019 II lisätalousarvio -57 000 000
2019 talousarvio 959 000 000
2018 tilinpäätös 1 001 100 778

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 877 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 126 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu alentuneesta autojen myyntiarviosta.


2020 II lisätalousarvio -126 000 000
2020 talousarvio 877 000 000
2019 tilinpäätös 891 917 012
2018 tilinpäätös 1 001 100 778

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 126 000 000 euroa.

05. Varainsiirtovero

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 878 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2020 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta, samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2020 asunto-osakekaupan arvo nousisi 2,0 % sekä kiinteistökaupan arvo nousisi 1,4 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 12 verotukea, joista neljälle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2018 2019 2020
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 105 105 105
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Yhteensä 2 105 2 105 2 105

2020 talousarvio 878 000 000
2019 talousarvio 840 000 000
2018 tilinpäätös 844 246 447

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 878 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 54 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys johtuu makroennusteen päivittymisestä.


2020 II lisätalousarvio -54 000 000
2020 talousarvio 878 000 000
2019 tilinpäätös 843 702 674
2018 tilinpäätös 844 246 447

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 54 000 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentilta vähennetään 62 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuottoarviota alentaa asunto-osakekaupan ja kiinteistökaupan aiemmin ennakoitua heikompi kehitys.


2020 V lisätalousarvio -62 000 000
2020 II lisätalousarvio -54 000 000
2020 talousarvio 878 000 000
2019 tilinpäätös 843 702 674
2018 tilinpäätös 844 246 447

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentilta vähennetään 62 000 000 euroa.

06. Arpajaisvero

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 231 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten ja totopelien tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.


2020 talousarvio 231 000 000
2019 talousarvio 236 000 000
2018 tilinpäätös 226 334 314

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 231 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 52 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys johtuu ennustepohjan heikkenemisestä sekä poikkeustilanteen aiheuttamasta pelitoiminnan tuottojen alenemisesta.


2020 II lisätalousarvio -52 000 000
2020 talousarvio 231 000 000
2019 tilinpäätös 221 221 181
2018 tilinpäätös 226 334 314

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 52 000 000 euroa.

07. Ajoneuvovero

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 165 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverolakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuodesta 2011 alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Veroa kannetaan vain niiltä päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäyttöön.

Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa verorasituksen eroa. Tämä koskee henkilöautoja. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on fiskaalisia ja EU-oikeudellisia perusteita.

Ajoneuvoveron perusveroa on alennettu vuoden 2020 alun jälkeen alkavilta veropäiviltä vuositasolla n. 50 milj. eurolla. Päätös veronalennuksesta tehtiin vuonna 2018. Koska ajoneuvovero kannetaan etukäteen juoksevalta 12 kuukauden mittaiselta verokaudelta, korotuksella on jo vaikutusta vuoden 2019 verokertymään. Lisäksi ajoneuvoveron perusvero on sopeutettu uuteen WLTP-päästömittaustapaan 1.1.2019 voimaantulevalla muutoksella, jolla huomioidaan mittaustavan muutoksesta aiheutuva hiilidioksidipäästöarvojen nousu. Uutta verotaulukkoa sovelletaan uusille autoille 1.1.2020 alkaville veropäiville.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2018
tilinpäätös
2019
talousarvio
2020
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 652 640 602
— pakettiautot 120 118 111
— kuorma-autot - - -
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 317 318 341
— pakettiautot 32 32 33
— kuorma-autot 58 59 63
Maksutapalisä 14 15 15
Yhteensä 1 193 1 182 1 165

Ajoneuvoverotuksen merkittävin verotuki on invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta. Verotukien yhteismääräksi arvioidaan 16 milj. euroa.


2020 talousarvio 1 165 000 000
2019 talousarvio 1 182 000 000
2018 tilinpäätös 1 192 535 984

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 165 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 47 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tuottoarvion laskemisesta kertymätietojen perusteella.


2020 II lisätalousarvio -47 000 000
2020 talousarvio 1 165 000 000
2019 tilinpäätös 1 149 623 096
2018 tilinpäätös 1 192 535 984

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 47 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 40 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu aiemmin arviotua suuremmasta verokertymästä.


2020 VII lisätalousarvio 40 000 000
2020 II lisätalousarvio -47 000 000
2020 talousarvio 1 165 000 000
2019 tilinpäätös 1 149 623 096
2018 tilinpäätös 1 192 535 984

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 40 000 000 euroa.

08. Jätevero

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010).


2020 talousarvio 9 000 000
2019 talousarvio 11 000 000
2018 tilinpäätös 6 933 987

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.