Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            20. Siviilipalvelus
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2011

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskukset toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot).

ELY-keskuksia on viisitoista, joista yhdeksässä on kaikki kolme vastuualuetta: 1) elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, 2) liikenne ja infrastruktuuri sekä 3) ympäristö ja luonnonvarat.

ELY-keskusten yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. ELY-keskusten toiminnallisesta ohjauksesta vastaavat omilla toimialoillaan sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö tai se keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on säädetty. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ELY-keskusten strategista ohjausta, joka tehdään ao. ministeriöiden yhteistyönä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2011:

  • Alueellisen kilpailukyvyn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen.
  • Ilmastomuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen edistäminen.

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskukset ottavat toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokkaperusteluissa asetetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Lisäksi edellä mainittujen ministeriöiden pääluokkien luku- ja momenttiperusteluissa on esitetty vaikuttavuustavoitteita täsmentäviä tulostavoitteita.

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 968 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus- ja tiedotus- sekä muihin vastaaviin toimintamenoihin

3) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  • Eduskunta saa ministeriön vastuulla olevista hallituksen esityksistä 80 % sovittuna aikana (v. 2008: 60 %, v. 2009: 68 %).
  • Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje on < 1,0 % (v. 2008: 1,2 %, v. 2009: 0,8 %).
  • Sähköisen asioinnin kehittämisessä luodaan järjestelmä, joka varmistaa, että kehittäminen on horisontaalisesti koordinoitua, kokonaisvaltaista sekä toimintaa ja asiakkaan prosesseja uudistavaa.
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintaa kuvaavia tunnuslukuja
  2009
toteutuma
2010
tavoite
2011
tavoite
       
Opiskelijapalautteen arvosana (1—10) 8,4 > 8,4 > 8,3
Koulutukseen osallistuneiden määrä (henkilöä) 2 167 1 500 1 800

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2009
toteutuma
2010
tavoite
2011
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 611 583 550
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolopäivät/htv 9,7 - < 7,9
— työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,42 > 3,5 > 3,5
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset 1 193 < 1 050 < 1 000
Organisaation osaaminen kasvaa      
— pätevyysinvestoinnit, euroa/htv 1 003 1 810 1 810
— koulutuspäivät/htv 2,6 > 4,5 > 4,5
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva      
— lähtövaihtuvuus, % 3,4 < 4,3 < 4,3
— työhakemukset/avoin työpaikka 51 > 14 > 20

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Tutkimus- ja selvitystoiminta sekä strategiset hankkeet 3 200 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot 1 172 000
Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman palkkaus- ja muut menot 200 000
Muut toimintamenot 46 396 000
Yhteensä 50 968 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Keskus keskittyy tarjoamaan työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa tukevia koulutus- ja kehittämispalveluja. Keskuksen keskeisiä asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot. Määrärahan mitoitusperusteena on käytetty 10 000 opiskelijatyöpäivää, jonka puitteissa opiskelijatyöpäivän hinta on noin 111 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 61 943 55 107 56 968
Bruttotulot 7 368 3 000 6 000
Nettomenot 54 575 52 107 50 968
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 716    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 104    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
 
Palkkausten tarkistukset 497
Siirto momentille 32.50.63 (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) -546
Nuorten yrittäjyyspalkinto (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) -100
Siirto momentilta 31.10.01 (2 htv) 192
Siirto momentille 32.01.02 (-1 htv) -61
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 166
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) -100
Tuottavuustoimet (-33 htv) -1 738
Siirto momentilta 28.20.06 381
Uudelleenkohdentaminen -1 022
Tasokorotus 1 192
Yhteensä -1 139


2011 talousarvio 50 968 000
2010 III lisätalousarvio 521 000
2010 talousarvio 52 107 000
2009 tilinpäätös 53 963 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 207 258 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 1 682 000 euroa pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin sekä yritysneuvonnan asiantuntijapalvelujen ostamiseen ja yritysneuvontaa suorittaville henkilöille tarkoitettujen koulutuspalveluiden ostamiseen

2) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluontoisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

3) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

4) naisyrittäjien sijaispalvelujärjestelmästä ja järjestelmän kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna 2011 osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2011:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta perittävinä rahoitusosuuksina arvioidaan kertyvän 200 000 euroa momentille 12.32.30.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2010
tavoite
2011
tavoite
     
Henkilötyövuosien kehitys 3 890 3 723
Henkilöstön hyvinvointi paranee    
— sairauspoissaolopäivät/htv < 8,0 < 8,0
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset < 5 000 < 5 000
— henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5) > 3,4 > 3,4
Organisaation osaaminen kasvaa    
— koulutuspäivät/htv 3,6 3,6
— koulutuskustannukset, euroa/htv 900 900
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva    
— lähtövaihtuvuus (toisen työnantajan palvelukseen), % 4,0 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
     
Bruttomenot 221 083 215 039
Bruttotulot 6 005 7 781
Nettomenot 215 078 207 258

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
     
Julkisoikeudelliset suoritteet    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 3 691 6 333
— muut tuotot 166 -
Tuotot yhteensä 3 857 6 333
     
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 4 148 6 379
— osuus yhteiskustannuksista 1 287 2 462
Kustannukset yhteensä 5 435 8 841
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 578 -2 508
Kustannusvastaavuus, % 71 72

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
     
Liiketaloudelliset suoritteet    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 1 274 1 374
— muut tuotot 74 74
Tuotot yhteensä 1 348 1 448
     
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 932 912
— osuus yhteiskustannuksista 478 466
Kustannukset yhteensä 1 410 1 378
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -62 70
Kustannusvastaavuus, % 96 105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 1 999
Tuottavuustoimet -4 217
Perustamiskustannukset -2 000
Palvelukeskusmenot -4 700
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 769
Virkasiirto momentilta 31.10.20 (1 htv) 41
Virkasiirto momentilta 32.20.03 (1 htv) 30
Virkasiirto momentilta 32.01.01 (1 htv) 61
Siirto momentilta 35.01.04 523
Muu muutos yhteensä -326
Yhteensä -7 820

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 26.40.30, 30.10.61 ja 62, 30.20.43 ja 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.63 ja 64, 32.60.40, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 61, 63 ja 77 sekä 35.20.64.


2011 talousarvio 207 258 000
2010 III lisätalousarvio 4 136 000
2010 I lisätalousarvio 1 000 000
2010 talousarvio 215 078 000

20. Siviilipalvelus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 575 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siviilipalveluksen toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Siviilipalvelukseen hakeutuvien määrä on edellisvuosien tasolla ollen noin 2 400 hakijaa vuodessa. Palvelukseen kutsuttavien ja siviilipalveluskeskuksessa koulutettavien siviilipalvelusvelvollisten määrän arvioidaan pysyvän samalla tasolla tai hieman laskevan ollen noin 1 600—1 700 palvelusvelvollista vuodessa.

  2009 2010 2011
  toteutuma arvio arvio
       
Siviilipalvelukseen hakeneet, henkilöä 2 405 2 400 2 400
Koulutetut, henkilöä 1 598 1 700 1 700
Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa, henkilöä 183 150 150

Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa jääneistä siviilipalvelusvelvollisista aiheutuneet ylläpitokustannukset olivat 335 478 euroa vuonna 2008 ja 320 551 euroa vuonna 2009. Ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten määrää pyritään vähentämään edistämällä tarjolla olevien palveluspaikkojen määrän kasvua. Tämän lisäksi palveluspaikan hakemisprosessia pyritään tehostamaan yksilötasolla.


2011 talousarvio 5 575 000
2010 talousarvio 6 369 000
2009 tilinpäätös 4 820 272

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 5 225 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.


2011 talousarvio 5 225 000
2010 talousarvio 2 140 000
2009 tilinpäätös 1 470 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 64 266 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentin 32.30.51 menoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen, momentilta 32.30.64 rahoitettavien valtion investointihankkeisiin liittyvien ja momentilta 32.50.63 hankittavaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja työllisyysperusteisiin valtion investointihankkeisiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen sekä momentilta 32.20.40 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen.


2011 talousarvio 64 266 000
2010 III lisätalousarvio -965 000
2010 talousarvio 64 356 000
2009 tilinpäätös 68 500 583

60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), vientitakuulain (479/1962) ja valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) perusteella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin korvausmenoihin

2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien (375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla valtiontakaustoiminnasta annettujen takaussitoumusten ja perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/1985), valtion vakauttamistakauksista annetun lain (529/1993) perusteella myönnettyjen takuiden ja takausten sekä valtion pääomatakuista annetun lain (594/1992) nojalla ennen vuotta 1999 myönnettyjen takuiden aiheuttamien korvausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.


2011 talousarvio 20 000
2010 talousarvio 20 000
2009 tilinpäätös

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 10 040 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitusosuuksien ja velvoitteiden suorittamiseen

2) erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Pohjoismainen ydin- ja säteilyturvallisuusalan tutkimusyhteistyö 330 000
Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) jäsenmaksu 2 000 000
OECD:n energia-alan järjestöjen toimintaan liittyvät maksut ja rahoitusosuudet 906 000
Suomen osuus Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) teknisen avun ja yhteistyön rahastoon 370 000
Euroopan energiaperuskirjan sihteeristökulut 47 000
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) jäsenmaksu 2 989 000
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) jäsenmaksu 1 550 000
Kansainvälisen uusiutuvan energian neuvoston (IRENA) jäsenmaksu 100 000
Muut kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja OECD:n maksuosuudet 748 000
Yhteistyön maksuosuudet kansainvälisille rahoituslaitoksille, järjestöille ja yhteistyöorganisaatioille 1 000 000
Yhteensä 10 040 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon YK:n teollisen kehityksen järjestön (UNIDO) jäsenmaksujen 610 000 euroa siirtona momentille 24.90.66.


2011 talousarvio 10 040 000
2010 talousarvio 10 300 000
2009 tilinpäätös 9 395 000

95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kaivoslain (503/1965) perusteella maanomistajille suoritettavien puolustusmaksujen osuuksien maksamiseen.


2011 talousarvio 10 000
2010 talousarvio 10 000
2009 tilinpäätös 6 000