Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Selvitysosa:Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen tavoitteina on ylläpitää rajaturvallisuutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta, osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen ja tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa.

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä ja Itämeren alueella, rajaliikenteen kehitys sekä hallituksen toimenpiteet julkisen talouden vakauttamiseksi. EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehitykseen vaikuttaminen on Rajavartiolaitokselle tärkeää. Suomi varautuu itäliikenteen kasvuun kehittämällä rajanylityspaikkojen läpäisykykyä.

Rajavartiolaitoksen toiminnan painopiste on itärajalla, jossa ylläpidetään uskottava ja itsenäinen toimintakyky. Kriisivalmiudesta ja sotilaallisen maanpuolustuksen velvoitteista huolehditaan täysimääräisesti.

Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Kasvava alusliikenne lisää monialaisen merellisen onnettomuuden riskiä. Rajavartiolaitoksen jatkuva johtamisvalmius, kattava valvontajärjestelmä sekä uudistuva alus- ja ilma-aluskalusto parantavat valmiuksia onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta riskien hallinnassa edistetään.

Julkishallinnon säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa kaventavat merkittävästi Rajavartiolaitoksen talouden liikkumavaraa. Rajavartiolaitoksen voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, pääkaupunkiseudulla, Suomenlahden alueella ja pohjoisella Itämerellä. Rajavartiolaitoksen toimintakyky ja strateginen kehittäminen varmistetaan määrätietoisin ja ennakoivin toimenpitein.

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 225 157 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle

2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin

5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Rajojen valvonta

Rajojen valvonnalla ennaltaehkäistään ja paljastetaan laiton maahantulo ulkorajoilla. Riskianalyysiin perustuvilla painopistealueilla luvattomat rajanylitykset on kyettävä havaitsemaan välittömästi ja luvattomat rajanylittäjät ottamaan kiinni raja-alueella. Toistuva laiton toiminta paljastetaan myös muualla raja-alueella. Luvattomat rajanylitykset selvitetään luotettavasti siten, että kaikista tarvittavista jatkotoimenpiteistä voidaan päättää viivytyksettä.

Rajojen valvonta 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Partiointi (h) 238 015 234 000 225 000
— josta itärajalla 171 680 167 500 159 500
Tekninen valvonta 884 967 907 500 907 500
Tarkastukset 31 803 31 800 31 700
Rajavyöhykeluvat 10 250 8 800 8 800
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät) 576 615 595
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 113,6 107,6 101,7
Henkilötyövuodet 1 232 1 170 1 119
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 132 134 140
Taloudellisuus (ind) 123 128 137
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,6 4,5 4,5
Rajatapahtumien estäminen (%) 88 99 99
Rajatapahtumien paljastaminen (%) 73 93 93
Tilannekuvan laatu 3,6 3,9 3,9
Rajatarkastukset

Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.

Rajatarkastukset 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 17,8 19,2 20,8
Tullitarkastukset (hlöä) 5 073 6 560 6 610
Käännyttämispäätös 1 673 1 620 1 770
Myönnetyt viisumit 1 268 1 377 1 489
Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin 6 4 4
Vastaanotetut turvapaikkahakemukset 328 313 325
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset 490 600 650
Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano 604 550 555
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 103,1 106,5 110,2
Henkilötyövuodet 1 119 1 158 1 213
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 153 158 165
Taloudellisuus (ind) 143 151 161
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,5 4,3 4,4
Rajatarkastusten kattavuus (%) 100 100 100
Rajatarkastusten laatu (%) 96,3 93,2 96,1
Rajatarkastusten sujuvuus (min) 10 9 10
Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5) 4,1 4,1 4,1
Oikeusturva (%) 100,0 100,0 100,0
Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet

Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena, yhteistyökykyisenä ja tehokkaana rikostorjuntaviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti Schengenin ulkorajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan.

Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Rikosilmoitus (R-ilmoitus) 1 177 1 135 1 180
Valtionrajarikos (kpl) 250 269 299
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 115 102 113
Muu rikos (kpl) 7 173 7 600 7 800
Rikesakko 818 935 915
Rangaistusvaatimusilmoitus 4 173 4 400 4 440
Pakkokeino 3 991 3 960 3 940
Huomautus 686 820 800
Päätös alusöljypäästöasiassa 4 7 7
Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa 162 150 160
Turvaamistoimenpide 2 933 3 220 3 230
Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) 3 097 2 420 2 370
Valvontailmoitus 386 385 390
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 18,3 18,1 18,1
Henkilötyövuodet 198 197 199
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 121 127 127
Taloudellisuus (ind) 113 120 124
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,3 4,4 4,4
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 81 87 87
Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%) 43 65 68
Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5) 5,0 5,0 5,0
Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%) 75 84 85
Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%) 83 67 71
Oikeusturva (%) 100,0 99,9 99,9
Meri- ja muu pelastustoiminta

Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja läheltä piti -tilanteiden taltioimiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.

Meri- ja muu pelastustoiminta 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tulosmittarit      
Tuotokset      
Etsinnät (kpl) 389 217 213
merialue (kpl) 57 60 60
maa-alue (kpl) 332 157 153
Pelastustehtävät (kpl) 1 658 1 250 1 250
merialue (kpl) 1 170 1 100 1 100
maa-alue (kpl) 488 150 150
Sairaankuljetus (kpl) 1 104 434 434
merialue (kpl) 31 50 50
maa-alue (kpl) 1 073 384 384
Avustustehtävä (kpl) 421 463 463
merialue (kpl) 383 420 420
maa-alue (kpl) 38 43 43
Muu pelastussuorite (kpl) 559 547 557
merialue (kpl) 251 250 260
maa-alue (kpl) 308 297 297
Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia) 315 602 401 000 401 000
Pelastettu henkilö (kpl) 5 664 3 705 3 705
Estetty onnettomuus (kpl) 21 16 16
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 7,7 6,5 6,5
Henkilötyövuodet 83 70 72
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 166 122 119
Taloudellisuus (ind) 155 116 116
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,5 4,2 4,2
Johtamisen laatu (1—5) - 4,0 4,0
Yksiköiden valmius (1—5) - 4,5 4,5
Meritilannekuva (1—5) 3,5 3,8 3,8
Sotilaallinen maanpuolustus

Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.

Sotilaallinen maanpuolustus 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Tuotokset      
Koulutusvuorokaudet 78 549 82 100 85 500
Panokset      
Kustannukset (milj. euroa) 10,6 10,8 10,5
Henkilötyövuodet 115 118 116
Tehokkuus      
Tuottavuus (ind) 124 126 134
Taloudellisuus (ind) 115 120 130
Toiminnan laatu ja palvelukyky 3,7 3,9 4,0
Suunnitelmavalmius (1—5) 3,5 3,7 3,8
Sijoitettavuus (%) 73 82 83
Koulutettavuus (%) 84 93 93
Sijoitustilanne (1—5) 4,6 4,6 4,6
Koulutus (1—5) 3,6 3,7 4,0
Materiaalivalmius (1—5) 3,7 3,6 3,7
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) 13 10 11
Lähtövaihtuvuus (%) 0,3 0,6 0,6
Kenttäkelpoisuus (1—5) 4,4 4,4 4,4
Fyysinen kunto (1—5) 4,3 4,4 4,3
Sairastavuus (sa pv/htv) 8,6 8,6 8,2
Tapaturmat (sa pv/htv) 0,8 0,8 0,8
Työilmapiiri (1—5) 3,5 3,6 3,6
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 40 40 40
Koulutustasoindeksi 4,2 4,2 4,1
Sukupuolijakauma (% naisia) 13 12 12

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 235 116 237 439 232 657
Bruttotulot 7 072 7 500 7 500
Nettomenot 228 044 229 939 225 157
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 28 078    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 28 904    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 438 3 375 2 580
— muut tuotot 21 25 20
Tuotot yhteensä 2 459 3 400 2 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 499 3 420 2 600
— osuus yhteiskustannuksista 1 711 2 280 1 800
Kustannukset yhteensä 4 210 5 700 4 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 751 -2 300 -1 800
Kustannusvastaavuus, % 58 60 59

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Imatran ja Vaalimaan raja-asemien kehittäminen -1 296
Lästimaksuilla aiemmin rahoitettu toiminta (siirto momentilta 31.30.(50)) 241
Rajavartijoiden määrän lisääminen 1 200
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -1 500
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) 201
Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys -135
Viran siirto (siirto momentilta 26.01.01) 93
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -147
Palkkaliukumasäästö -738
Palkkausten tarkistukset 1 297
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -2 666
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 148
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -18
Vuokramenojen indeksikorotus 259
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -321
Tasomuutos -104
Yhteensä -4 782

2015 talousarvio 225 157 000
2014 talousarvio 229 939 000
2013 tilinpäätös 228 870 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen

2) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

3) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:Momentille 26.01.22 arvioidaan saatavan kirjaus- ja käyttöoikeutta ulkorajarahaston 2013 vuosiohjelmasta vuonna 2015 kaksimoottoristen helikoptereiden hankintaan noin 2 800 000 euroa.

Vuoden 2011 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AB/B 412 helikopterien uusimiseen, tilausvaltuus uusittiin vuoden 2012 talousarviossa. Hankinta ajoittuu vuosille 2012—2015 ja sen kokonaiskustannusarvio on 62 000 000 euroa. Hankkeeseen on haettu rahoitusta EU:n ulkorajarahaston 2012 ja 2013 vuosiohjelmista yhteensä noin 12 000 000 euroa. Hankkeen kilpailutuksen yhteydessä todettiin, että taloudellisin vaihtoehto on hankkia kaksi uutta Super Puma helikopteria ja yhdenmukaistaa kaksi uusinta AB/B 412 helikopteria. Sopimus kahden uuden Super Puma koneen hankinnasta tehtiin vuoden 2012 lopussa. Tilausvaltuuteen suunnitellusta määrärahasta jää käyttämättä 4 600 000 euroa, joka kohdennetaan kahden jäljelle jäävän AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen joko vaihtokaupalla tai uusimalla helikoptereiden varusteita ja järjestelmiä sekä varaosia.

Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019— Yhteensä
vuodesta 2015 lähtien
             
Super Puma modifikaatio ja G-huolto            
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset 4 600 - 7 000 6 700 4 500 22 800
Menot yhteensä 4 600 - 7 000 6 700 4 500 22 800

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, EU:lta saatava rahoitus 3 000 5 800 2 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 3 000 22 923 14 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) - -17 123 -11 200
Omarahoitusosuus, % 0 75 80

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Super Puma modifikaatio ja G-huolto 4 710
Yhteensä 4 710

2015 talousarvio 4 710 000
2014 I lisätalousarvio 750 000
2014 talousarvio
2013 tilinpäätös 96 500 000