Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2021

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 4 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio -4 000
2021 II lisätalousarvio 64 910 000
2021 I lisätalousarvio 15 000 000
2021 talousarvio 4 268 000
2020 tilinpäätös 12 125 000
2019 tilinpäätös 4 115 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 22 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio -22 000
2021 II lisätalousarvio 700 000
2021 talousarvio 22 314 000
2020 tilinpäätös 24 099 000
2019 tilinpäätös 20 999 000

20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 15 000
2021 talousarvio 16 886 000
2020 tilinpäätös 14 924 000
2019 tilinpäätös 15 804 000

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 300 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 4 000 000 euroa avustusten maksamiseen kulttuurin ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu- ja selvittelyvaiheen kustannuksiin.

Selvitysosa:Lisäyksestä 4 000 000 euroa ja siihen liittyvä momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavasta kulttuuri- ja luovien alojen yritysten ja yhteisöjen rakennetuesta. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Suomen kansalliseen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvällä kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen tuella tuetaan kulttuuri- ja luovien alojen yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimialojen avaintoimijoita niin, että ne voivat sopeutua koronavirustilanteen vaikutuksiin sekä pystyvät kehittämään muuttuneisiin ja vaikeasti ennakoitaviin olosuhteisiin sopivia innovatiivisia palveluja sekä tuotanto- ja toimintamalleja toimialojen elvyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Rakennetuen tavoite on kulttuuri- ja luovien alojen tuotanto-, jakelu- ja yhteistyörakenteiden uudistaminen ja kansainvälistäminen. Tuen myöntämisen ehtoihin sisällytetään merkittävässä määrin digitaalisuutta edistäviä kriteereitä.

Lisäyksestä 300 000 euroa aiheutuu arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu- ja selvitysvaiheen kustannuksista.


2021 III lisätalousarvio 4 300 000
2021 II lisätalousarvio 55 500 000
2021 I lisätalousarvio 5 000 000
2021 talousarvio 14 689 000
2020 tilinpäätös 107 784 000
2019 tilinpäätös 4 370 000

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 30 000
2021 talousarvio 23 337 000
2020 tilinpäätös 25 282 877
2019 tilinpäätös 26 618 600

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 830 000 euroa.

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Museovirasto 799 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 3 930 000
Yhteensä 4 729 000

Selvitysosa:Lisäyksestä 630 000 euroa aiheutuu toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksesta ja kunnossapidosta Suomenlinnassa ja 200 000 euroa Helsingin kaupungilta laskutettavasta osuudesta huoltorannan korjauksessa. Lisäykset kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 2.

Saadut tulot on budjetoitu momentille 12.29.99.


2021 III lisätalousarvio 830 000
2021 talousarvio 3 899 000
2020 tilinpäätös 5 504 000
2019 tilinpäätös 6 046 000