Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2021

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 388 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 400 000 euroa uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu- ja selvittelyvaiheen kustannuksista ja vähennyksenä 12 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 arkiston järjestämiseen.


2021 III lisätalousarvio 388 000
2021 talousarvio 17 726 000
2020 tilinpäätös 17 797 000
2019 tilinpäätös 17 755 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 242 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 200 000 euroa ennakoinnin kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen jatkuvan oppimisen uudistuksen palvelujärjestelmän uudistamiseen liittyen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäyksestä 200 000 euroa ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista osaamistason nostamiseksi ja jatkuvan oppimisen uudistamiseksi.

EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Lisäyksestä 29 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 13 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 242 000
2021 talousarvio 64 729 000
2020 tilinpäätös 67 956 000
2019 tilinpäätös 64 833 000

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 209 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 100 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 210 000 euroa covid-19-tilanteen vuoksi tarvittavista toimenpiteistä kevään ylioppilastutkinnon toteutuksen turvaamiseksi ja vähennyksenä 1 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 209 000
2021 talousarvio 5 013 000
2020 tilinpäätös 6 682 000
2019 tilinpäätös 6 314 000

04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 46 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 40 000 000 euroa koulutukseen ja osaamispalveluihin, kohderyhmien tavoittamiseen, koulutuksen aikaisiin tukitoimiin, ennakointiin ja osaamiskartoituksiin sekä kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 5 200 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Määrärahasta 5 200 000 euroa aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista tavoitteena osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Tavoitteet vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen tukemisesta varmistetaan rahoitettavien koulutusten valintakriteereillä.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamisesta 1.9.2021 lukien.

Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen tehtävänä on toimialaansa liittyvä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi, erityisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville suunnatun ja muuta julkisesti tuettua koulutustarjontaa täydentävän koulutuksen ja muiden osaamispalveluiden rahoittaminen sekä alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen.

Määrärahasta 40 000 000 euroa on siirtoa momentilta 29.01.53 jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen ja 500 000 euroa momentilta 29.01.53, 200 000 euroa momentilta 29.10.20, 200 000 euroa momentilta 29.20.21 ja 200 000 euroa momentilta 29.40.20 palvelukeskuksen toimintamenoihin.


2021 III lisätalousarvio 46 300 000

53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 38 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman mukaisten menojen ja avustusten maksamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Lisäys 2 000 000 euroa ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi, joka sisältyy elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Vähennys 40 500 000 euroa on siirtoa momentille 29.01.04.


2021 III lisätalousarvio -38 500 000
2021 talousarvio 47 510 000
2020 tilinpäätös 46 510 000
2019 tilinpäätös 3 010 000