Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

8. KuntatalousPDF-versio

8.1. Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen

Kunnallisvero

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään v. 2021 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euromääräisiä rajoja korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 60 milj. eurolla v. 2021. Työtulovähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 72 milj. eurolla v. 2021 ja perusvähennyksen korotuksen 40 milj. eurolla v. 2021.

Asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähennysoikeutta supistetaan vuosina 2021—2023 viisi prosenttiyksikköä vuodessa siten, että v. 2023 asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 5 milj. eurolla v. 2021.

Työsuhdematkalipun verovapaata osuutta korotetaan ja verotusta yksinkertaistetaan. Täyssähköautojen vapaan autoedun ja käyttöedun verotusarvoa alennetaan määräaikaisesti vuosina 2021—2025. Sähköautojen latausetu vapautetaan verosta määräaikaisesti vuosina 2021—2025. Työsuhdepolkupyöräetu säädetään verovapaaksi. Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta liikkumispalvelupaketista rinnastetaan verovapaaseen työsuhdematkalippuun. Liikenteen työsuhde-etujen muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 7 milj. eurolla v. 2021.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi. Huojennuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 2 milj. eurolla v. 2021. Lisäksi vuosina 2020—2023 voimassaolevat irtaimen käyttömaisuuden korotetut poistot vaikuttavat ajanjaksolla kunnallisverotuloja alentavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 3 milj. eurolla vuoden 2021 osalta. Vuonna 2020 toteutetun verotuksen maksujärjestelyjen ehtojen huojennuksen seurauksena kunnallisverotulojen kertymää siirtyy vuodelta 2020 arviolta 98 milj. euroa vuosille 2021 ja 2022.

Yhteisövero

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvästä tutkimusyhteistyön lisävähennyksestä vuosina 2021—2024. Muutos ei aiheuta verotulomenetyksiä kunnille koska yhteisöveron jako-osuuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että esityksen verotuotto kunnille on neutraali. Koronavirustilanteen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilanteen helpottamiseksi v. 2020 voimaan tulleen maksujärjestelyhuojennuksen päättymisen arvioidaan kasvattavan valtion yhteisöverokertymää 4 milj. eurolla vuonna 2021.

Osana koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2020. Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2021 edelleen n. 60 milj. eurolla. Yhteisöveron jako-osuuteen tehdään 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus edelleen vuodelle 2021. Tämän arvioidaan lisäävän kuntien yhteisöveron kertymää v. 2021 n. 510 milj. eurolla ja v. 2022 n. 40 milj. eurolla. Osana hallituksen työllisyystoimia varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräisesti vuositasolla 70 milj. eurolla. Kunnille tämä kompensoidaan korottamalla yhteisöveron jako-osuutta 2 prosenttiyksiköllä. Tämän arvioidaan lisäävän kuntien yhteisöveron kertymää v. 2021 n. 102 milj. eurolla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2021—2024. Muutos ei aiheuta verotulomenetyksiä kunnille koska yhteisöveron jako-osuuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että esityksen verotuottovaikutus kunnille on neutraali. Koronaviruspandemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilanteen helpottamiseksi vuonna 2020 voimaan tulleen maksujärjestelyhuojennuksen päättymisen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöverokertymää 4 milj. eurolla v. 2021.

Kiinteistövero

Hallitusohjelman mukaisesti käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan, siten että uudistus tulee pääosaltaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Uudistus siirtyy aiemmin suunnitellusta vuodella, koska linjauksia varten tarvitaan lisää tietopohjaa ja analyysiä vaikutuksista. Samalla taataan, että Verohallinnolla on riittävästi aikaa toteuttaa uudistuksen vaatimat järjestelmämuutokset. Osittaisuudistuksella luonnonsuojelualueet vapautettaisiin kiinteistöverosta kuitenkin jo v. 2021, ja samalla alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöverotusta. Vuonna 2020 toteutetun verotuksen maksujärjestelyjen ehtojen huojennuksen seurauksena kiinteistöverotulojen kertymää siirtyy vuodelta 2020 arviolta 9 milj. euroa vuosille 2021 ja 2022.

Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksista johtuvat kuntien verotulojen muutokset kompensoidaan kunnille nettomääräisesti.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2021 (milj. euroa)

   
Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus -172
— josta progressiivinen tuloveroasteikko -60
— josta työtulovähennys -72
— josta perusvähennys -40
Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen 5
Liikenteen työsuhde-etujen kasvattaminen -7
Listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verokannustin -2
Kone- ja laiteinvestointien korotetut poistot -3
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotus 510
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 2 prosenttiyksikön korotus 102
Yhteensä 433

8.2. Kuntien valtionavut

Kuntien valtionavut ovat 12,4 mrd. euroa, mikä on n. 0,8 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisen talousarviossa (11,6 mrd. euroa). Mikäli vuoden 2020 lisätalousarviot I—V huomioidaan, ehdotetut valtionavut vuodelle 2021 ovat 0,8 mrd. euroa pienemmät kuin vuoden 2020 valtionavut. Laskennalliset valtionosuudet ovat yhteensä 8,7 mrd. euroa eli n. 0,6 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa (8,1 mrd. euroa). Huomioiden vuoden 2020 lisätalousarviot I—V valtionosuudet v. 2021 ovat 250 milj. euroa pienemmät kuin v. 2020. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä on 2,36 mrd. euroa.

Edellä mainittujen valtionapujen lisäksi kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle korvataan täysimääräisesti koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaus ja potilaiden hoito, niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Tässä talousarvioesityksessä näihin toimiin ehdotetaan 1,66 mrd. euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2019—2021 (milj. euroa) ja muutos 2020 TA—2021 TAE (%)

Momentti   2019 TA 2020 TA1) 2020 TA
+LTA 1—5
2021 TA Muutos %
2020—2021
             
Laskennalliset valtionosuudet 9 656 8 098 8 972 8 720 7,7 %
28.90.30 VM2) 8 729 7 074 7 902 7 697 8,8 %
useita momentteja OKM3) 928 1 024 1 070 1 023 -0,1 %
  siitä kuntayhtymät 978 1 040 1 065 1 024 -1,5 %
28.90.35 Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä 0 2 269 2 383 2 360 4 %
  Muut valtionavut          
25.50.20 Vaalimenot 20 0 0 0  
OM yhteensä 20 0 0 0
Palosuojelurahasto Kunnille maksettavat avustukset 5 5 5 5
SM yhteensä 5 5 5 5
28.70.05 Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus 9 70 70 70
28.90.31 Kuntien yhdistymisavustukset 4 0 10 10
28.90.32 Valtionavustus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään 30 40 10 10  
28.90.34 Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin 0 0 200 0  
VM yhteensä 43 110 290 90
useita momentteja OKM, harkinnanvaraiset avustukset 215 231 387 262
  siitä kuntayhtymien osuus 17 11 17 12
OKM yhteensä 215 231 387 262
30.20.01 Ruokaviraston toimintamenot: korvaus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanosta aiheutuvien tehtävien hoitamisesta 0,05 0,05 0,5 0,5
30.20.20 Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta: korvaus kuntien järjestämästä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 4,4 4,4 4,4 4,4
30.20.41 EU-tulotuki ja EU-markkinatuki: koulujakelujärjestelmä 1 0 0 0
30.20.46 Koulujakelujärjestelmä 0,2 1,2 1,2 1,2  
MMM yhteensä 6 6 6 6
31.10.31 Eräät avustukset, valtion avustus eräiden lentopaikkojen investointi ja ylläpitomenoihin sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja joukkoliikennehankkeisiin 0 15,5 35,8 4,4  
31.10.37 Valtionavustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja joukkoliikennehankkeisiin (v. 2020 osa momenttia 31.10.31) 3,5 0 0 0  
31.10.41 Valtionavustus eräiden lentopaikkojen investointi ja ylläpitomenoihin (v. 2020 osa momenttia 31.10.31) 1 0 0 0
31.20.42 Valtionavustus koulutuksesta (v. 2020 osa momenttia 31.20.51) 1 0 0 0  
31.20.51 Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin 0 0,8 0,8 0,8  
31.20.55 Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen 0 33 175 74
31.30.42 Valtionavustus koulutukseen (v. 2020 osa momenttia 31.20.51) 0,8 0 0 0  
31.30.63 Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (vuonna 2020 osa momenttia 31.20.55, Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen) 55 0 0 0
LVM yhteensä 60 49 211 80
32.30.40 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen 0 1 16 2  
32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut / kunnille maksettavan palkkatuen määrä 27 31 31 32
32.50.03 Maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistämisen edistämisen 0 8 8 6  
32.50.30 Valtion korvaus alaikäisten yksintulleiden jälkihuollon ikärajan nostosta 25 vuoteen 0 0 0 2,6  
32.50.30 Valtion korvaukset kotouttamisesta (pakolaiskiintiön nosto 1050) 0 0 0 1,1  
32.50.30 Valtion korvaukset kunnille kansainvälistä suojelua saavien palvelujen järjestämisestä 192 156 156 144
TEM yhteensä 219 196 211 188
33.03.31 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 0 11,5 10 8
33.03.63 Eräät erityishankkeet 0 2 4,7 2,5  
33.20.31 Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 27 27 28,4 28,4
33.20.50, 51 ja 52 Kunnille maksettava palkkatuki 74 74 74 74
33.30.60 Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista 0 0 0 2  
33.50.51 Sotilasvammakorvaukset 31 27,3 27,3 19,3
33.50.56 Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot 58,4 38 38 25
33.50.58 Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut 20 70 179,6 132  
33.60.30 Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin 0,5 0,5 2,2 0,4
33.60.31 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tuki ja eräät muut menot 0,8 1,6 1,6 2,8  
33.60.32 Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen 21 25 25 25
33.60.33 Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin menoihin 96 96 96 96
33.60.34 Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin 15,2 15,2 15,2 15,2
33.60.36 Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 0,5 0,5 0,5 0,6
30.60.37 Korvaukset kunnille kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin 5,3 5,3 5,3 0,5
33.60.39 Palvelurakenteen kehittäminen 0 90 92 86  
33.60.40 Valtion korvaus lääkärihelikopterin toimintaan 29 29 29 27,8  
33.60.52 Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin 4 4 4 4  
33.60.63 Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan 2 3 3 3
33.60.64 Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin 5 5 5 5
33.60.65 Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen Oulussa 0,5 0 0 0  
33.80.50 Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin 15 13,5 13,5 15,5
STM yhteensä 405 539 654 573
Öljysuojarahasto Korvaukset alueiden pelastustoimille öljyntorjuntavalmiuden hankinta- ja ylläpitokustannuksiin 12 12 12 10
Valtion asuntorahasto MAL rakentamisavustusvaltuus 15 15 15 25
Valtion asuntorahasto Asumisneuvoja-avustus 1 0,6 0,6 0,6
Valtion asuntorahasto MAL käynnistysavustukset 0 30 30 30  
Valtion asuntorahasto Puurakentamisen käynnistysavustus MAL alueilla 0 0 5 6,3  
Valtion asuntorahasto Puurakentamisen käynnistysavustus muualla maassa 0 0 1,3 0,7  
Valtion asuntorahasto Lähiöohjelma 0 4 4 4  
Valtion asuntorahasto Kunnostusavustus asuntojen muuttamiseksi ikääntyneille sopiviksi 0 5 5 10  
Valtion asuntorahasto Energia-avustus 0 0 4 4  
Valtion asuntorahasto Purkuavustus 0 8 8 8  
35.10.22 Eräät ympäristömenot, Kaisu-ohjelma 0,5 0,5 0,5 3,5  
35.10.61 Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen 1 0,6 0,6 0,6
35.10.61 Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen, kuntien vesihuoltolaitosten ravinne kierrätyksen ja jätevedenkäsittelyn energiatehokkuuden parantaminen 0 0 2 0  
35.10.61 Kestävä kaupunkikehitys 0 1 1 1  
35.10.61 Vesien ja ympäristönhoidon edistäminen, pilaantuneet maat 0 0 1,2 1,2  
35.10.61 Lahden kaupungin Euroopan ympäristövuosi 0 0 3 0  
35.20.30 Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen 1 1 1 0
35.20.32 Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi 0 3 3 3  
35.20.34 Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen 0 0 14,9 0  
35.20.37 Tuulivoima-avustukset 0 0 1 0  
35.20.55 Avustukset korjaustoimintaan 0 0 3 3  
35.20.56 Avustukset korjaustoimintaan, ikääntyneiden asumisohjelma 0 0 0 0,3  
YM yhteensä 30 81 116 113
  Muut valtionavut yhteensä, milj. euroa 1 003 1 216 1 881 1 316 8,2 %
       
  Valtionavut yhteensä, milj. euroa 10 659 11 583 13 236 12 395 7 %

1) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee kuntien tuloslaskelman kaavan ja erien sisällön. Lopullisesti ohje voidaan muuttaa vasta kun laki on voimassa. Tässä kuntatalousohjelmassa kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot sisältyvät valtionaputaulukkoon valtiovarainministeriön hallinnonalan muihin valtionapuihin.

2) Kunnille maksettavat verokompensaatiot siirtyvät vuodesta 2020 alkaen omalle momentille 28.90.35. Aiemmin verokompensaatiot ovat olleet mukana peruspalveluiden valtionosuusmomentilla.

3) Kuntien laskennallinen osuus on arvioitu OKM:n hallinnonalan (ml. yksityiset) kokonaisuudesta.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan 7 697 milj. euroa, joka on 622 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. (7 074 milj. euroa). Tämä kasvu ei kokonaisuudessaan vahvista kuntataloutta, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Verrattuna vuoteen 2020 lisätalousarviot I—V huomioiden peruspalvelujen valtionosuus laskee 205 milj. euroa.

Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen valtionosuutta alennetaan 13,7 milj. euroa, ja indeksikorotus (2,4 %) lisää valtionosuutta n. 174 milj. euroa. Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos lisää valtionosuutta 30,9 milj. euroa.

Peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan kertaluonteista 300 milj. euron lisäystä vuodelle 2021 kompensoimaan kunnille mm. koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista. Tästä 20 milj. euroa kohdistuu valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen, jolloin harkinnanvaraisen korotuksen kokonaismäärä nousee 30 milj. euroon. Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä ehdotetaan palautettavan valtionosuuksiin 30 milj. euroa, jolloin siihen osoitetaan 10 milj. euroa.

Vuonna 2021 oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen siirretään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksesta 5,9 milj. euroa valtionosuusmomentille. Hoivahenkilöstön sitovaan vähimmäismitoitukseen ehdotetaan 53 milj. euroa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistamiseen ehdotetaan 17,9 milj. euroa, josta 0,9 milj. euroa kertalisäystä. Asiakasmaksulain muutos alentaa kuntien maksutuloja, mutta alenema kompensoidaan lisäämällä valtionosuutta vastaavalla määrällä.

Peruspalvelujen valtionosuudesta ehdotetaan siirrettävän 10 milj. euroa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen ja 32 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle liittyen ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön toteuttamaan opiskeluterveydenhuoltoon.

Valtionosuusprosentti vuodelle 2021 on 25,67. Se on 0,21 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa (25,46). Muutos johtuu lähinnä uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamisesta siten, että niiden valtionosuus on 100 %.

Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä on 2 360 milj. euroa v. 2021. Luvussa on huomioitu maksujärjestelyn huojennuksen vaikutus, joka vähentää maksettavaa kompensaatiota 88 milj. euroa v. 2021. Vastaavasti järjestely on kasvattanut kompensaatiota 114 milj. euroa v. 2020. Ilman maksujärjestelyn huojennusta verotulomenetysten kompensaation nettolisäys vuodelle 2021, on 179 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan laskennalliset valtionosuudet kunnille ovat yhteensä 1 023 milj. euroa eli 1 milj. euroa vähemmän vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna (1 024 milj. euroa). Vuoden 2020 lisätalousarviot I—V huomioon ottaen vuoden 2021 valtionosuus on vajaat 50 milj. euroa pienempi. Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen valtionosuutta korotetaan 5,9 milj. euroa ja indeksikorotus lisää valtionosuutta 17,3 milj. euroa.

Varhaiskasvatuslain uudistamiseen ehdotetaan vuodelle 2021 kertalisäyksenä 15 milj. euroa, josta 14,5 milj. euroa kohdistuu kuntatalouteen. Saamen ja romanikielen esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen kohdennetaan 35 000 euroa.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen osoitetaan 16 milj. euroa. Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamiseen perusopetuksessa ja toisella asteella kohdennetaan 10 milj. euron lisäys. Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 milj. euroa. Perhevapailla olevien luku- ja kirjoitustaidon ja perustaitojen parantamiseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa ehdotetaan 2 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 1,4 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaus ja potilaiden hoito, korvataan kunnille, kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnalle. Hybridistrategian edellyttämään testaukseen varataan 1,4 mrd. euroa ja testausteknologiaan 30 milj. euroa vuodelle 2021. Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden vahvistamisesta aiheutuviin muihin kuin testaukseen liittyviin lisäkustannuksiin ehdotetaan 30 milj. euroa ja koronasta aiheutuviin välittömiin muihin kustannuksiin 200 milj. euroa. Nämä määrärahat on sidottu koronaviruksen aiheuttamiin todellisiin kustannuksiin ja näiden kustannuskorvausten todellinen määrä riippuu vuoden 2021 tautitilanteesta ja siitä miten kauan hybridistrategian toimeenpano edellyttää toimia. Vuoden 2020 kuudennessa lisätalousarviossa hybridistrategian toteuttamisen edellyttämään rajanylityksiin liittyvään testauskapasiteetin nostoon ja analyysitoimintaan kohdistetaan 200 milj. euroa

Muut kuntiin kohdistuvat toimenpiteet

Yhteisöveron jako-osuuden korotusta 10 prosenttiyksiköllä ehdotetaan jatkettavan määräaikaisesti vuodelle 2021, joka lisää kuntien tuloja yhteensä 550 milj. euroa, josta vuodelle 2021 kohdistuu 510 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen kompensoidaan kunnille kasvattamalla yhteisöveron jako-osuutta 2 prosenttiyksiköllä, joka lisää kuntien tuloja 102 milj. euroa vuositasolla.

Ympäristöministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 4 milj. euroa energia-avustuksiin vuodelle 2021. Kunnallistekniikka-avustuksia ehdotetaan lisättävän 10 milj. eurolla 25 milj. euroon. Puurakentamisen määräaikaisiin käynnistysavustuksiin lisätään MAL-alueille 9 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 6,7 milj. euroa ja muille alueille 1 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 0,7 milj. euroa.

Pakolaiskiintiön nosto 1 050 henkilöön lisää valtion kotouttamiskorvausta 1,1 milj. euroa v. 2021.

8.3. Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen

Oheinen taulukko sisältää kaikki talousarvioesitykseen sisältyvät valtion toimenpiteet, joilla on vaikutusta kuntatalouteen. Taulukossa on huomioitu vain sellaiset toimet, joilla on taloudellisia vaikutuksia v. 2021. Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen v. 2021 on 1,1 mrd. euroa kuntataloutta vahvistava. Yhteisöveron jako-osuuden muutos vahvistaa kuntataloutta 510 milj. euroa. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen laskee kuntien maksutuloja 30 milj. euroa v. 2021, mutta kuntien saama yhteisöveron jako-osuuden kompensaatio tulojen alenemiseen on 102 milj. euroa eli yli 70 milj. euroa suurempi kuin maksutulojen menetys. Lisäksi peruspalvelujen valtionosuuden kertaluonteinen 300 milj. euron lisäys vahvistaa kuntataloutta.

Vuoden 2021 talousarvioesityksessä kuntatalouteen kohdentuu merkittäviä uudistuksia mm. liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja hoivahenkilöstön sitovaan vähimmäishenkilöstömitoitukseen. Uudistusten vaikutus kuntien talouteen nousee monissa tehtävissä asteittain. Kuntatalouden menot kasvavat merkittävästi vuoteen 2024 mennessä, joskin uusiin ja laajeneviin tehtäviin kunnat saavat 100 % valtionrahoituksen. Esimerkiksi hoivahenkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen vaikutus v. 2021 on 53 milj. euroa ja nousee 266 milj. euroon vuoteen 2024 mennessä. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste kasvattavat menoja 22 milj. euroa v. 2021 ja vuoteen 2024 mennessä taso nousee 129 milj. euroon. Hallituksen päätösperäiset pysyvät toimet lisäävät kuntatalouden menoja arviolta v. 2021 kokonaisuudessaan 370 milj. euroa ja yli kaksinkertaisesti eli n. 790 milj. euroa vuoteen 2024 mennessä.

  Menot taso 2021 Menot muutos
2020—2021
Tulot taso 2021 Tulot muutos
2020—2021
Netto taso 2021 Netto muutos
2020—2021
             
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset            
VM, Peruspalvelujen valtionosuus            
Lastensuojelun jälkihuolto-oikeuden laajennus 24 12 24 12 0 0
YTHS-uudistus, kuntien rahoitusosuus opiskelijaterveydenhuollosta -24 -24 -32 -32 -8 -8
A1-kielen opetuksen varhentaminen 12 4,5 12 4,5 0 0
Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus 17 9,9 17 9,9 0 0
Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen 16 9,3 16 9,3 0 0
Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi 1 0 1 0 0 0
Perheiden elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen 2 0 2 0 0 0
Hoivahenkilöstön sitova vähimmäismitoitus 53 40 53 40 0 0
Kansallinen mielenterveysstrategia 20 10 20 10 0 0
Kotihoidon resurssien riittävyys ja omaishoidon kehittäminen 20 15 20 15 0 0
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jatko 8 -2 8 -2 0 0
Peruspalvelujen saatavuus 60 0 60 0 0 0
Oppivelvollisuuden laajentaminen (siirto momentilta 29.10.30) 5,9 5,9 5,9 5,9 0 0
Asiakasmaksulainuudistus 0,9 0,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Kertaluonteinen lisäys kompensoimaan kunnille mm. koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista 0 0 280 280 280 280
Harkinnanvaraisen valtionosuuden lisäys kompensoimaan kunnille mm. koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista 0 0 20 20 20 20
VM yhteensä 216 82 525 391 309 309
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala            
Ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisääminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 0 0
Lukiouudistuksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset 3,6 2,9 3,6 2,9 0 0
Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä 25,5 16,7 14,5 9,5 -11 -7,2
Oppivelvollisuuden laajentaminen 16,1 16,1 16,1 16,1 0 0
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen perusopetuksessa ja toisella asteella 10 10 10 10 0 0
Taiteen perusopetuksen kehittäminen 1,6 0 0,9 0 -0,7 0
Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen 1,8 0 1,8 0 0 0
Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen 0,4 0 0,4 0 0 0
Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen liikuntapoliittisen selonteon toimeenpanolla 1,3 0,3 1,3 0,3 0 0
Nuorten työpajatoiminnan tukeminen 1,4 0 1,4 0 0 0
Perusopetuksen laatu ja tasa-arvo (valtionavustus) 67,1 0 57 0 -10,1 0
Varhaiskasvatuksen laatu ja tasa-arvo (valtionavustus) 55,9 28 47,5 23,7 -8,4 -4,3
Maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen työllistymisen edellytysten vahvistamiseksi 3,3 0 2,5 0 -0,8 0
Opiskelijavuosien lisääminen lähihoitajien koulutukseen hoitajamitoituksen muutokseen varautumiseksi 20 20 20 20 0 0
Perhevapailla olevien luku- ja kirjoitustaidon ja perustaitojen parantaminen yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa 1,4 1,4 1,4 1,4 0 0
Varhaiskasvatuslain uudistaminen 14,5 14,5 14,5 14,5 0 0
OKM yhteensä 241 47 200 35 -41 -12
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala            
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut 56,2 -18 56,2 -18 0 0
Turvakotipaikkojen lisääminen 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0
Tutkimusrahoituksen lisääminen 4 0 4 0 0 0
Paperittomien terveydenhuolto 2 2 2 2 0 0
Päihteitä käyttävien äitien palvelut 1,5 0 1,5 0 0 0
Kotihoidon kehittämishanke 2 0 2 0 0 0
Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille 5 5 5 5 0 0
Kehitysvammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeilut 2,5 0 2,5 0 0 0
Osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma 5,4   5,4   0  
Välitä viljelijästä -toimintamalli 2 2 2 2 0 0
Palvelurakenteen kehittäminen toisen kotimaisen kielen vahvistamiseksi (Vaasan laaja päivystys) 0 0 1 0 1 0
Vahvistetaan ja kehitetään saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa 2 0 2 0 0 0
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan 0,75 0,75 0,75 0,75 0 0
STM yhteensä 85 -6 86 -6 1 0
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala            
Pakolaiskiintiön nosto 1,6 1,1 1,6 1,1 0 0
Pakolaiskiintiön nosto (1050) 1,1 1,1 1,1 1,1 0 0
Talent Hub 2,9 1,4 2 1 -0,9 -0,4
Valtion, kaupunkien ja alueiden sopimusperusteinen yhteistyö 6,1 -12 4,9 -10 -1,2 -2
Alueiden omaehtoinen kehittäminen 6,1 0 4,9 0 -1,2 0
Kuntien osaamiskeskustoiminta 4,3 -1,4 3 -1 -1,3 -0,4
Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 4,3 -1,4 3 -1 -1,3 -0,4
Alaikäisten yksintulleiden jälkihuollon ikärajan nosto 25 vuoteen 2,6 2,6 2,6 2,6 0 0
TEM yhteensä 29 -9 23 -6 -6 3
Ympäristöministeriön hallinnonala            
Ympäristönsuojelun ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen sekä muiden säädösten uudistamishanke -1 0 0 0 1 0
Maastoliikennelain muutos 0 0 0,15 0 -0,15 0
Ympäristön seurannan kehittäminen 0,27 0 0,08 0 0,19 0
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toimeenpano 3,5 3,5 3,5 3,5 0 0
Kestävä kaupunkikehitys ohjelman jatko 1 0 1 0 0 0
MAL kunnallistekniikka-avustukset 25 10 25 10 0 0
MAL käynnistysavustukset 30 0 30 0 0 0
Puurakentamisen käynnistysavustuksen korotus MAL-alueilla 6,3 1,3 6,3 1,3 0 0
Puurakentamisen käynnistysavustuksen korotus muussa maassa 0,7 -0,6 0,7 -0,6 0 0
Energia-avustus 4 0 4 0 0 0
Lähiöohjelma 5,5 1,5 5,5 1,5 0 0
Kunnostusavustus asuntojen muuttamiseksi ikääntyneille sopiviksi 10 5 10 5 0 0
Purkuavustus 5 0 5 0 0 0
YM yhteensä 90 27 91 27 1 0
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala            
MAL toimenpiteet 10 10 10 10 0 0
LVM yhteensä 10 10 10 10 0 0
Hallinnonalojen toimenpiteet yhteensä 671 140 935 441 265 300
2. Verotuksen ja maksujen muutokset            
Yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 %-yksiköllä määräaikaisesti vuodelle 2021. Jako-osuuden korotuksen vaikutukset näkyvät viiveellä siten, että se lisää kuntien yhteisöverokertymää lisäksi 40 milj. euroa vuonna 2022. 0   510   510  
Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräisesti noin 70 milj. euroa, mikä kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 2 %-yksiköllä 0   102   0  
Asiakasmaksulainuudistus, maksutulojen vähennys 0   -17   -17  
Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen (netto) 0   -30   -30  
Verotuksen ja maksujen muutokset yhteensä 0   565   565  
3. Kustannustenjaon tarkistus            
VM 0   173,6   173,6  
OKM 0   17,3   17,3  
Kustannustenjaon tarkistus yhteensä 0   191   191  
4. Verotuloihin vaikuttavat muutokset        
Pienimpien eläkkeiden korottaminen     50   50  
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä 671 1741 1070