Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

51. (31.20.(40), 41, 42, 30.42, 51, 40.(45)) Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 19 741 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yleiseen tieliikenteen turvallisuustoimintaan sekä kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja turvallisuustutkimukseen tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1207/2016) mukaisesti

2) henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain (971/2017) mukaisen avustuksen maksamiseen

3) valtionavustuksen maksamiseen rautatieliikenteen ammattikoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin

4) Saimaan alueen luotsaukseen luotsauslain (940/2003) mukaisen luotsauksen hintatuen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan kohtien 1) ja 4) osalta maksatuspäätösperusteisena.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Tieliikenteen turvallisuustoiminta 9 100 000
Henkilöautojen konversiotuki 6 000 000
Rautatieliikenteen ammattikoulutus 841 000
Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 3 800 000
Yhteensä 19 741 000

Selvitysosa:Tieliikenteen turvallisuustoiminnan määrärahalla edistetään tieliikenteen turvallisuutta koskevien liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista. Määräraha perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättävään liikenneturvallisuusmaksuun, joka tuloutetaan momentille 11.19.05.

Henkilöautojen hankinta- ja konversiotuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli) ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Rautatiealan koulutuksen määräraha on tarkoitettu rautatiealan toimijoista riippumattomalle ja laaja-alaista rautatiealan ammatillista koulutusta eri tehtäviin tarjoavalle oppilaitokselle tai osakeyhtiölle.

Luotsauslain mukaan Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peritään alennettuun yksikköhintaan perustuvaa luotsausmaksua. Alennettu yksikköhinta on enintään kaksi kolmasosaa varsinaisesta yksikköhinnasta. Tämän johdosta liiketaloudellisesti kannattamatonta Saimaan alueen lakisääteistä luotsausta varten on tarkoitus maksaa momentin mukaista hintatukea luotsauspalveluja tuottavalle yhtiölle. Luotsausmatkat ovat Saimaan alueella huomattavasti pidemmät kuin meriliikenteessä. Yleisen luotsausmaksun ja Saimaan luotsausmaksun välistä erotusta korvataan siten, että se on enintään Saimaan alueen (ml. kanava) alijäämän suuruinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Liikenneturvallisuusmaksukertymän aleneminen -1 390
Liikenneturvallisuusmaksukertymän alenemisesta aiheutuvan säästön peruminen 1 390
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -400
Yhteensä -400

2020 talousarvio 19 741 000
2019 talousarvio 20 141 000
2018 tilinpäätös 31 641 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Liikenneturvallisuusmaksujen riittävyys.Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen esitetään 9,1 milj. euroa, mikä vastaa aiempien vuosien rahoitusta. Määrärahan taustalla on ajoneuvojen liikennevakuutuksista kerättävä liikenneturvallisuusmaksu, joka on 1 prosentti kertymästä. Tämän maksun perusteella arvioidaan ensi vuonna kertyvän n. 7,7 milj. euroa, jolloin puuttuva rahoitus katetaan budjettivaroilla.

Vakuutuskertymä on jäänyt viime vuosina aiottua pienemmäksi, mutta liikenneturvallisuustyön tärkeyden vuoksi valtionavustuksia on rahoitettu osin talousarviovaroista. Määrärahasta valtaosa myönnetään yleisavustuksina, jotka osoitetaan mm. Liikenneturvalle, minkä lisäksi mm. kunnille ja kuntayhtymille myönnetään hankeavustuksia alueelliseen liikenneturvallisuustyöhön.

Valiokunta pitää perusteltuna, että liikenneturvallisuustyön jatkuvuus ja sen nykyinen taso turvataan, sillä määräraha on tärkeä niin valtakunnallisen kuin myös kuntien ja alueiden liikenneturvallisuustyön kehittämisessä. Jatkossa on tarpeen arvioida ratkaisuja, joilla rahoitustaso varmistetaan pitkäjänteisesti kestävällä tavalla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 19 741 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yleiseen tieliikenteen turvallisuustoimintaan sekä kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja turvallisuustutkimukseen tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1207/2016) mukaisesti

2) henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain (971/2017) mukaisen avustuksen maksamiseen

3) valtionavustuksen maksamiseen rautatieliikenteen ammattikoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin

4) Saimaan alueen luotsaukseen luotsauslain (940/2003) mukaisen luotsauksen hintatuen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan kohtien 1) ja 4) osalta maksatuspäätösperusteisena.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Tieliikenteen turvallisuustoiminta 9 100 000
Henkilöautojen konversiotuki 6 000 000
Rautatieliikenteen ammattikoulutus 841 000
Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 3 800 000
Yhteensä 19 741 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 7 500 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Tieliikenteen turvallisuustoiminta 9 100 000
Henkilöautojen konversiotuki 6 000 000
Rautatieliikenteen ammattikoulutus 841 000
Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 3 800 000
Kansallisen uutistoiminnan tuki 2 500 000
Tiedotusvälineiden tuki 5 000 000
Yhteensä 27 241 000

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 500 000 euroa aiheutuu kansallisen uutistoiminnan tukemisesta. Valtion tuen myöntämisen ehtona on se, että uutistoimistotoiminta hyödyttää laajasti suomalaista mediakenttää, erityisesti alueellisia ja paikallisia medioita.

Lisäyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu koronavirustilanteen takia talousvaikeuksiin joutuneiden tiedotusvälineiden tukemisesta.


2020 IV lisätalousarvio 7 500 000
2020 talousarvio 19 741 000
2019 tilinpäätös 20 141 000
2018 tilinpäätös 31 641 000

 

IV lisätalousarvioesitys täydentävä HE 97/2020 vp (11.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 32 300 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yhteensä enintään 24 700 000 euroa lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille ja lisäksi sen verran kuin 100 000 eurosta mahdollisesti jää käyttämättä, tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Määrärahaa saa käyttää myös enintään 100 000 euroa avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin selvityskustannuksiin.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Tieliikenteen turvallisuustoiminta 9 100 000
Henkilöautojen konversiotuki 6 000 000
Rautatieliikenteen ammattikoulutus 841 000
Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 3 800 000
Kansallisen uutistoiminnan tuki 2 500 000
Tiedotusvälineiden tuki 5 000 000
Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuki 24 800 000
Yhteensä 52 041 000

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys neljännen lisätalousarvioesityksen 7 500 000 euroon nähden on 24 800 000 euroa, mistä 24 700 000 euroa aiheutuu lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille myönnettävästä tuesta ja enintään 100 000 euroa avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämistä selvityskustannuksista.

Koronakriisin ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksena suomalaisten lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden kassavirta on merkittävästi vähentynyt ja toimintaedellytykset ovat vaikeutuneet. Osa aluskannasta on kriisistä johtuen poistettu liikenteestä. Liikennöivien alusten vähäiset matkustajamäärät ja rahtiliikenne eivät välttämättä riitä kattamaan toiminnan kustannuksia joillakin reiteillä. Matkustaja-alusten tulorakenteesta normaalisti merkittävän osan muodostaa henkilöliikenne.

Suomen talouden, elinkeinoelämän kuljetusten ja matkustajaliikenteen kannalta on keskeistä turvata riittävän merikuljetuskapasiteetin toimivuus kaikissa olosuhteissa. Määrärahan mahdollistaman avustuksen tarkoituksena on varmistaa ja edistää merikuljetuskapasiteetin riittävyyttä, luottamuksen palautumista meriliikenteeseen, suomalaisen tonniston säilymistä sekä mahdollistaa varustamoiden toimintakyvyn ylläpitäminen. Koronakriisin aiheuttaman poikkeustilanteen ja siihen liittyvien erilaisten rajoitusten ja muiden vaikutusten ajallista kestoaikaa ei voida tarkasti arvioida.

Ensisijaisena tavoitteena on liikenteen markkinaehtoinen toiminta ja elpyminen koronarajoitusten tilanteen salliman asteittaisen poistumisen johdosta. Esimerkiksi Helsinki—Tallinna -välisessä liikenteessä elpyminen voi olla nopeampaa kesäsesongista ja työmatkaliikenteestä johtuen. Tulevan kehityksen arviointiin liittyy epävarmuuksia, jolloin lisämäärärahan tarkoituksena on ylläpitää valmius liikennöinnin tukemiseen, mikäli se edellä kerrottujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta katsotaan olosuhteet huomioiden välttämättömäksi. Meriliikennettä voitaisiin tukea sellaisilla reiteillä, joissa se olisi muuten kannattamatonta ja markkinaehtoista tarjontaa olisi vähän tai ei lainkaan.

Varustamoille maksettu avustus myönnettäisiin valtionavustuslain (688/2001) sekä sen 8 §:n nojalla annettavan asetuksen perusteella. Avustuksen myöntämisen ehtona olisi, että tätä hakeneelle varustamolle asetetaan julkisen palvelun velvoite tai muu liikennöintivelvoite tuetun reitin, aluksen ja vuorotiheyden suhteen. Julkisen palvelun velvoitteella tai muulla liikennöintivelvoitteella tuettava reitti todettaisiin valtioneuvoston asetuksessa. Avustuksen tulee täyttää EU:n valtiontukisääntöjen asettamat ehdot. Valtionapuviranomainen voi pyytää avustuksen hakijalta selvitystä palvelun suorittamisessa toteutettavista ympäristövaikutusten hallintaa koskevista toimenpiteistä vähäpäästöisen operoinnin edistämiseksi. Lähtökohtaisesti tukea ei maksettaisi yhdelle alukselle kolmea kuukautta pidempää ajanjaksoa.

Avustuksella korvattaisiin enintään aluksen liikennöinnin aiheuttamien kustannusten ja rahti- ja muiden tuottojen sekä muiden mahdollisten avustusten välinen erotus lisättynä kohtuullisella tuotolla koko avustusjakson ajalta. Avustuksen hakijan tulee jälkikäteisesti osoittaa tuen maksajalle kirjanpitoonsa perustuen todelliset kustannukset ja toiminnan tuotot, jotta valtionavustusviranomainen voi varmistua, ettei järjestelystä yhdessä muiden julkisten tukien kanssa synny varustamolle ylikompensaatiota. Rahtauspalveluihin liittymättömiä matkustuspalveluiden ja tuotteiden myynnistä saatava kate sekä muut mahdolliset avustukset vähennetään mahdollisesta korvauksesta.

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa tuen myöntämisestä ja valvonnasta. Avustuksen tarkemmista ehdoista ja myöntämisedellytyksistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.


2020 IV lisätalousarvio 32 300 000
2020 talousarvio 19 741 000
2019 tilinpäätös 20 141 000
2018 tilinpäätös 31 641 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Momentille esitetään yhteensä 32,3 milj. euroa, josta 24,7 milj. euroa esitetään lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille liikennöinnin tukemiseen. Koronakriisin ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksena suomalaisten lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden kassavirta on merkittävästi vähentynyt ja toimintaedellytykset ovat vaikeutuneet.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja toteaa, että Suomen talouden ja elinkeinoelämän kannalta on välttämätöntä, että merikuljetukset toimivat kaikissa olosuhteissa. Lisämäärärahan tarkoituksena on ylläpitää valmius liikennöinnin tukemiseen, mikäli se katsotaan olosuhteet huomioiden välttämättömäksi. Avustus myönnettäisiin valtionavustuslain sekä sen nojalla annettavan asetuksen perusteella. Avustuksen myöntämisen ehtona olisi, että avustusta hakeneelle varustamolle asetetaan julkisen palvelun velvoite tai muu liikennöintivelvoite tuetun reitin, aluksen ja vuorotiheyden suhteen.

Momentin määrärahasta osoitetaan 5 milj. euroa tiedotusvälineiden tukeen, jolla tuetaan koronaviruksen vuoksi talousvaikeuksiin joutuneita tiedotusvälineitä. Kyseessä on uusi tukimuoto. Sitä voisi hakea hankkeisiin, joilla vahvistettaisiin laadukasta paikallista tai alueellista journalismia, tutkivaa journalismia tai tavanomaista perusteellisempien juttukokonaisuuksien tuottamista sekä journalistisen sisällön lisäämistä digitaalisille alustoille.

Valiokunta pitää tärkeänä, että tuen toimivuutta ja sen riittävyyttä seurataan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 32 300 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yhteensä enintään 24 700 000 euroa lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille ja lisäksi sen verran kuin 100 000 eurosta mahdollisesti jää käyttämättä, tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Määrärahaa saa käyttää myös enintään 100 000 euroa avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin selvityskustannuksiin.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Tieliikenteen turvallisuustoiminta 9 100 000
Henkilöautojen konversiotuki 6 000 000
Rautatieliikenteen ammattikoulutus 841 000
Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 3 800 000
Kansallisen uutistoiminnan tuki 2 500 000
Tiedotusvälineiden tuki 5 000 000
Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuki 24 800 000
Yhteensä 52 041 000

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 9 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa käyttää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin tukeen ja sen toimeenpanoon 24 800 000 euroa, josta enintään 100 000 euroa saa käyttää avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin selvityskustannuksiin.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Tieliikenteen turvallisuustoiminta 9 100 000
Henkilöautojen konversiotuki 6 000 000
Rautatieliikenteen ammattikoulutus 841 000
Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 3 800 000
Tiedotusvälineiden tuki 7 500 000
Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuki 24 800 000
— mistä toimeenpanon ja valmistelun edellyttämät selvitykset (enintään) 100 000
Kaasukuorma-autojen hankintatuki 1 000 000
Romutuspalkkio 8 000 000
Yhteensä 61 041 000

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 000 000 euroa on siirtoa momentilta 32.20.47 ja aiheutuu kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuesta ja 8 000 000 euroa romutuspalkkion rahoituksesta.

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuella pyritään edistämään liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Tavoitteena on edistää kaasun käyttöä raskaassa liikenteessä sekä kaasuntankkausinfrastruktuurin laajentumista lisäämällä kysyntää. Kaasukuorma-autojen yleistymisen hitauteen vaikuttaa ajoneuvojen korkea hankintahinta. Tuen tarkoituksena on vauhdittaa kaasukuorma-autojen yleistymistä.

Momentin perusteluja ja käyttösuunnitelmaa on täsmennetty lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuen osalta ja lisäksi momentin käyttösuunnitelmassa kansallisen uutistoiminnan ja tiedotusvälineiden tuet on yhdistetty. Lisäksi käyttösuunnitelmaan on lisätty uusi kohta romutuspalkkiota varten.


2020 VII lisätalousarvio 9 000 000
2020 IV lisätalousarvio 32 300 000
2020 talousarvio 19 741 000
2019 tilinpäätös 20 141 000
2018 tilinpäätös 31 641 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 9 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa käyttää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin tukeen ja sen toimeenpanoon 24 800 000 euroa, josta enintään 100 000 euroa saa käyttää avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin selvityskustannuksiin.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Tieliikenteen turvallisuustoiminta 9 100 000
Henkilöautojen konversiotuki 6 000 000
Rautatieliikenteen ammattikoulutus 841 000
Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 3 800 000
Tiedotusvälineiden tuki 7 500 000
Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuki 24 800 000
— mistä toimeenpanon ja valmistelun edellyttämät selvitykset (enintään) 100 000
Kaasukuorma-autojen hankintatuki 1 000 000
Romutuspalkkio 8 000 000
Yhteensä 61 041 000