Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 795 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy ajoneuvon yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 2,7—48,9 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen WLTP-mittaustavan mukaisesti. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta alennettiin asteittain vuosina 2016—2019. Autoverotaulukot myös sopeutettiin vuoden 2018 aikana uuteen WLTP-päästömittaustapaan, jotta voitiin huomioida mittaustavan muutoksesta aiheutuva hiilidioksidipäästöarvojen nousu. Sopeutetut verotaulukot vastaavat keskimäärin vanhaa, NEDC-mittaustavan mukaista verotasoa.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suuri merkitys, mutta etenkin keskipitkällä aikavälillä päästökehitys ja sähköautojen yleistyminen vaikuttavat alentavasti autoveron tuottoon.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2019 2020 ennuste 2021 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 109 000 5 500 97 000 5 100 110 000 4 600
Käytetyt henkilöautot 43 700 4 500 42 000 4 400 46 000 4 200

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2019 oli arviolta noin 141 g/km WLTP-mittaustavan mukaisesti. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuodesta 2008 lähtien.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2019
tilinpäätös
2020
talousarvio
2021
esitys
       
Henkilöautot 786 659 700
Pakettiautot 85 71 78
Moottoripyörät 12 11 12
Muut ajoneuvot 9 10 5
Yhteensä 892 751 795

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 45 milj. euroa.

Autoverotukseen sisältyy useita verotukia. Tavallisten taksien verotukea on asteittain pienennetty ja tuki poistuu kokonaan vuoteen 2023 mennessä.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2019 2020 2021
       
Tavallisten taksien verotuki 4 3 2
Invalidien autoverotuki 3 3 3
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 86 86 86

2021 talousarvio 795 000 000
2020 II lisätalousarvio -126 000 000
2020 talousarvio 877 000 000
2019 tilinpäätös 891 917 012

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän 780 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2021 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta, samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2021 asunto-osakekaupan arvo nousisi 2,4 % sekä kiinteistökaupan arvo nousisi 1,9 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 11 verotukea, joista kolmelle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2019 2020 2021
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 105 105 105
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Yhteensä 2 105 2 105 2 105

2021 talousarvio 780 000 000
2020 V lisätalousarvio -62 000 000
2020 II lisätalousarvio -54 000 000
2020 talousarvio 878 000 000
2019 tilinpäätös 843 702 674

06. Arpajaisvero

Momentille arvioidaan kertyvän 90 700 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arpajaisverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisveroa alennetaan osana kokonaisuutta, jolla turvataan rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajille vuonna 2021 vuotta 2019 vastaava rahoitustaso. Esityksen arvioidaan pienentävän arpajaisveron tuottoa noin 73,3 milj. eurolla vuonna 2021.


2021 talousarvio 90 700 000
2020 II lisätalousarvio -52 000 000
2020 talousarvio 231 000 000
2019 tilinpäätös 221 221 181

07. Ajoneuvovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 143 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverolakiin (1281/2003). Vero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuodesta 2011 alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Veroa kannetaan vain niiltä päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäyttöön.

Henkilö- ja pakettiautojen käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa verorasituksen eroa. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on fiskaalisia ja EU-oikeudellisia perusteita.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2019
tilinpäätös
2020
talousarvio
2021
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 617 580 590
— pakettiautot 115 108 110
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 315 324 334
— pakettiautot 31 32 33
— kuorma-autot 57 59 60
Maksutapalisä 14 14 14
Yhteensä 1 150 1 118 1 143

Ajoneuvoverotuksen merkittävin verotuki on invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta. Verotukien yhteismääräksi arvioidaan 20 milj. euroa.


2021 talousarvio 1 143 000 000
2020 II lisätalousarvio -47 000 000
2020 talousarvio 1 165 000 000
2019 tilinpäätös 1 149 623 096

08. Jätevero

Momentille arvioidaan kertyvän 8 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010).


2021 talousarvio 8 000 000
2020 talousarvio 9 000 000
2019 tilinpäätös 3 379 419