Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. ArvonlisäveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 20 217 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella, sekä valtion virastojen ja laitosten arvonlisäverollisten suoritteiden myynnistä saatavat tulot, jotka kirjataan suoriteperusteisesti.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy noin 67 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös verovapailta sektoreilta ja toimialoilta. Niillä ei ole veron vähennysoikeutta, joten ostojen sisältämät arvonlisäverot kerryttävät valtion verotuottoa. Arvonlisäveroa kertyy siten valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtion budjetissa näytettäviä arvonlisäverotuottoja.

Lisäksi arvonlisäveroa kertyy ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä ja investoinneista. Näitä ovat rahoitus- ja vakuutustoiminta, asuntojen omistus ja vuokraus sekä yksityinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Arvonlisäveroa kertyy myös mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2019 2020
ennuste
2021
ennuste
       
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja 1,5 -3,5 5,4
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 4,7 4,9 3,4
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö 3,0 -3,3 4,1

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä.

Arvonlisäverokertymästä vähennettävät palautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on viime vuosina ollut keskimäärin n. 2,9 mrd. euroa vuosittain.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2019
tilinpäätös
2020
talousarvio
2021
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 32 883 29 420 32 547
Tullin nettokertymä 31 27 28
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 71 66 76
Verohallinnon maksamat palautukset -13 950 -11 716 -12 434
Yhteensä 19 034 17 797 20 217

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan. Ennusteessa on huomioitu EU:n ulkopuolelta tuotavien vähäarvoisten tavaralähetysten verovapauden poisto sekä arvonlisäveron alarajan mahdollinen korotus 10 000 eurosta 15 000 euroon vuonna 2021. Lisäksi ennusteessa on huomioitu arvonlisäverojen maksujärjestelyä koskevien huojennusten vaikutukset vuoden 2021 verotuottoon.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 19 verotukea vuonna 2021. Niiden kokonaissumman arvioidaan olevan n. 3,3 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2019 2020 2021
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 252 1 262 1 311
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 601 594 628
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 330 335 347
Henkilökuljetusteen alennettu alv-kanta (10 %) 245 242 255
Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (10 %) 117 115 122
Muut verotuet 607 620 635
Yhteensä 3 152 3 168 3 298

2021 talousarvio 20 217 000 000
2020 V lisätalousarvio 992 000 000
2020 IV lisätalousarvio -895 000 000
2020 II lisätalousarvio -1 654 000 000
2020 talousarvio 19 354 000 000
2019 tilinpäätös 19 034 085 681