Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

I tilläggsbudgetproposition för 2018PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 172 294 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 109 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 109 000 000
10. Övriga skatter 65 000 000
03. Bilskatt, tillägg 65 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur -1 706 000
05. Vissa avgifter för trafiken, avdrag -1 706 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 96 143 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 671 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 671 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde -2 370 000
98. Inkomster från EU, avdrag -2 370 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 000 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 2 000 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 0
25. Inkomster av metallmynt 0
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 1 600 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel, tillägg 1 600 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 4 242 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg 4 242 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 90 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg 90 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 21 000 000
01. Ränteinkomster 7 000 000
05. Räntor på övriga lån, tillägg 7 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 14 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg 14 000 000
15. LÅN 91 395 000
01. Lån som återbetalas till staten 1 436 000 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg 1 436 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -1 344 605 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag -1 344 605 000
Inkomstposternas totalbelopp 380 832 000
  euro
ANSLAG
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 45 000
02. Republikens presidents kansli 45 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 45 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 4 688 000
01. Förvaltning 4 657 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 157 000
25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år) 500 000
30. Justitiekanslersämbetet 31 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 31 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 797 000
01. Utrikesförvaltningen 7 101 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 001 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 100 000
10. Krishantering 0
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år) 0
30. Internationellt utvecklingssamarbete 8 696 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 8 696 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -4 575 000
01. Ministeriet och förvaltningen 392 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg 66 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 46 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg 30 000
10. Domstolar och rättshjälp 2 735 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 123 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 115 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 940 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 557 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 829 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 829 000
30. Åklagarna 850 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 850 000
40. Verkställighet av straff 1 314 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 314 000
50. Valutgifter -10 695 000
20. Valutgifter (förslagsanslag), avdrag -10 695 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 795 000
01. Förvaltning -3 504 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 163 000
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg 13 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), avdrag -3 680 000
10. Polisväsendet 10 761 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 225 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 536 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år) 0
20. Gränsbevakningsväsendet 1 860 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 860 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 323 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -55 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 378 000
40. Invandring 355 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 355 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 0
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år) 0
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 18 027 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 198 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 198 000
10. Militärt försvar 16 472 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -3 527 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg 19 999 000
30. Militär krishantering 1 357 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 357 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 69 024 000
01. Förvaltning 17 858 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 778 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag), tillägg 16 080 000
10. Beskattningen och Tullen 3 980 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 892 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 088 000
20. Tjänster för statssamfundet 1 497 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 528 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg 533 000
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år), tillägg 436 000
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 1 156 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 873 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 31 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 252 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 782 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 444 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 338 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 0
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 0
70. Utvecklande av statsförvaltningen 9 773 000
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 176 000
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år), tillägg 18 900 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag -8 377 000
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag -1 926 000
80. Överföringar till landskapet Åland 7 378 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 7 764 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg 200 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag -586 000
90. Stöd till kommunerna 3 600 000
20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 600 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 23 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg 23 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 40 892 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 10 444 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 142 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 266 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år), tillägg 36 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg 300 000
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år), avdrag -300 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 11 307 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 307 000
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg 9 000 000
20. Yrkesutbildning 16 042 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 42 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg 16 000 000
40. Högskoleundervisning och forskning 450 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 84 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 792 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), avdrag -446 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg 7 000
70. Studiestöd 306 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg 300 000
80. Konst och kultur 2 343 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 29 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg 13 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg 636 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg 23 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg 42 000
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag), tillägg 717 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 0
52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag), tillägg 600 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), avdrag -717 000
96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 13 560 000
01. Förvaltning och forskning 774 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 208 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 566 000
10. Utveckling av landsbygden 0
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 0
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 0
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) 0
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 4 857 000
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 474 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 943 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), avdrag -2 060 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 0
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 500 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 0
40. Naturresursekonomi 6 742 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg 45 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 283 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg 6 414 000
64. Forststyrelsen 40 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 40 000
70. Lantmäteri och datalager 1 147 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 147 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 57 471 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 80 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 80 000
10. Trafiknätet 42 575 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 535 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg 15 540 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 24 500 000
20. Myndighetstjänster för trafiken -156 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -156 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 0
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 0
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag -2 000 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 14 708 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 66 000
45. Stöd till den allmänna nyhets- och aktualitetsverksamheten och den nationella nyhetsbyråverksamheten (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 500 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg 13 142 000
50. Väder-, havs- och klimattjänster 264 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 264 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 146 805 000
01. Förvaltning 62 361 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 189 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 172 000
88. Kapitalinvestering i Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 3 år) 15 000 000
89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 46 000 000
20. Närings- och innovationspolitik 44 554 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 228 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg 679 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 30 500 000
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag), avdrag -26 153 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 39 300 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 5 800 000
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 0
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år), avdrag -5 800 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 30 258 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 258 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg 29 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 239 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 92 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 147 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 9 208 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 208 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 4 000 000
60. Energipolitik 185 000
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 50 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag), tillägg 135 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 0
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 467 000
01. Förvaltning 1 701 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -108 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 613 000
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år), tillägg 196 000
02. Tillsyn 1 252 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 75 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 95 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg 30 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg 252 000
08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år) 800 000
03. Forskning och utveckling 1 773 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 773 000
25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 3 år) 0
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 000 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 3 741 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 741 000
30. Sjukförsäkring 0
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 0
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 0
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år) 0
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 0
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas -1 000 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), avdrag -1 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 836 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 1 392 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 78 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 714 000
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg 600 000
10. Miljö- och naturvård 404 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 504 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), avdrag -100 000
20. Samhällen, byggande och boende 40 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg 40 000
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år) 0
Anslagens totalbelopp 380 832 000