Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

07. EnergiaverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 481 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjien arvioitu kehitys (%)

  2020
tilinpäätös
2021
ennuste
2022
ennuste
       
Moottoribensiini -5,6 -0,3 0,2
Dieselöljy 0,2 -6,7 1,5
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.) -4,6 7,1 0,3
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit) -7,2 6,3 3,5
Muut (mm. kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, maakaasu, kivihiili, polttoturve, nestekaasu) -10,9 8,7 -3,7

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi koskien turpeen, lämpöpumppujen ja konesalien, kierrätysteollisuuden ja kaasun verotusta.

Energiaverojen verotasot

  Verotaso v. 2021
(sis. huoltovarmuusmaksu)
   
Moottoribensiini, snt/l 75,96
Dieselöljy, snt/l 59,48
Kevyt polttoöljy, snt/l 30,23
Raskas polttoöljy, snt/kg 30,54
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh 0,063
Kivihiili, €/t 220,44
Maakaasu, €/MWh 23,354
Nestekaasu, snt/kg 31,49
Polttoturve, €/MWh 5,70

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2020
tilinpäätös
2021
talousarvio
2022
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 222 1 172 1 293
Diesel1) 1 403 1 339 1 437
Sähkö 1 127 866 938
Muut 707 781 813
Yhteensä 4 459 4 158 4 481

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 16 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Energiaverotuet eivät ole aina yhteismitallisia, mistä johtuen niiden summaamista tulee välttää. Vuosimuutos voi myös johtua monesta syystä, kuten verotason muutoksesta, volyymin muutoksesta tai vertailutason muutoksesta. Vertailutasoista ja verotukien laskennasta löytyy lisätietoa valtiovarainministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.vm.fi/verotuet.

Energiaverotulomomentille kuuluvat verotuet (milj. euroa)

  2020 2021 2022
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 760 720 718
Parafiinisen dieselöljyn verotuki 101 79 34
Raideliikenteen dieselmoottoreissa käytettävä kevyt polttoöljy 16 16 16
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn normia alempi verokanta 477 481 475
Turpeen alempi verokanta2) 146 144 139
Turpeen verottoman käytön alaraja 16 24 24
Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus 224 303 303
Jätteenpolton verottomuus 47 63 63
CHP-laitosten verotuki 139 132 123
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä konesalien sähkön alempi verokanta 553 834 871
Raideliikenteen sähkön verottomuus 19 19 19
Liikenteessä käytetyn sähkön normia alempi verokanta 5 7 9
Liikenteessä käytetyn maakaasun normia alempi verokanta 6 8 10
Biokaasun verottomuus 10 12 14

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 48 milj. euroa vuonna 2022, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruudeksi arvioidaan n. 58 milj. euroa vuonna 2022. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyi vuoden 2021 alusta, mikä aiheutti kertaluonteisen n. 398 milj. euron vähennyksen energiaverojen tuottoon vuonna 2021.


2022 talousarvio 4 481 000 000
2021 III lisätalousarvio 3 000 000
2021 talousarvio 4 158 000 000
2020 tilinpäätös 4 459 053 143