Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

20. Liikenteen viranomaispalvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin. Trafin tehtävänä on muun muassa:

 • — liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja tietopalvelutehtävät
 • — liikennejärjestelmän lupa- ja valvontatehtävät
 • — liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät
 • — viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät
 • — liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin liittyvät tehtävät
 • — liikenteen viestintä- ja valistustehtävät
 • — liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Lisäksi Liikenteen turvallisuusviraston tehtäviin oman toimialan osalta kuuluu muun muassa:

 • — liikennejärjestelmälle asetettujen tavoitteiden seuranta ja kehittäminen
 • — liikennejärjestelmän muutosten ennakointi
 • — liikennejärjestelmän kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn kehittäminen
 • — liikennejärjestelmän tietovarantojen kehittäminen ja ylläpitäminen

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 594 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhtenäisiä tavoitteita.

Tulostavoite 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö      
Turvallisuuden ja ympäristön tilakuva Toteutui, ympäristötilakuva kehitetty, turvallisuustilakuva käytössä Turvallisuus- ja ympäristötilakuva käytössä Tilakuva on käytössä ja se on arvioitu
Vastuulliset toimintamallit (ammattiliikenne) Toteutui, mallit kehitetty ja kolme kokeilua tehty Mallit tuotteistettu ja otettu käyttöön Mallia laajennettu uusiin yrityksiin
Vastuulliset valinnat (yksityiset) Toteutui, ajokäyttäytymisen palautejärjestelmäkokeilut (TrafiSafe) ja autovalintatyökalut valmiit TrafiSafe ja autovalintatyökalut käytössä TrafiSafen ja autovalintatyökalujen käyttö laajenee
Kansainvälisen vaikuttamisen tehostaminen Toteutui, vaikuttamisprosessit on tunnistettu ja vaikuttamissuunnitelma on tehty Vaikuttamissuunnitelma toteutunut Vaikuttamissuunnitelma toteutunut ja se on arvioitu
Palvelutaso      
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5) 3,4 väh. 3,6 väh. 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5) 3,4 väh. 3,6 väh. 3,6
       
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Viranomaistehtävät      
Normien antaminen määräajassa, % 100 100 100
Lupien myöntäminen tavoiteajassa, % Ei toteutunut, 1/6 luparyhmästä ei toteutunut 90 90
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU) ydintoimintoanalyysin (YTA) perusteella suunnitellut toimenpiteet   YTA-toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti YTA-toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti
Valvonnan kehittäminen riskiperusteiseksi Toteutui, riskiperusteinen menetelmä valvontaan kehitetty Menetelmän toimivuuden pilotointi, toimivuuden arviointi ja hyväksyminen Menetelmä käytössä
Ajoneuvojen katsastustoimintaa koskevan lain täytäntöönpano ja katsastustoiminnan valvonta sekä yksittäishyväksyntätehtävien järjestäminen   Katsastustoimintaa koskevan lain täytäntöönpano on hoidettu ja katsastuksen laatua koskevat suorituskykymittarit on pilotoitu.Yksittäishyväksyntäpalvelujen saatavuus on turvattu ja yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevat sopimukset tehty Katsastustoimintaa valvotaan ja lain vaikutuksia seurataan
Työn tuottavuuden kasvu, % -0,9 1 1
Kokonaistuottavuuden kasvu, % 2,0 2 2
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) 109 101..108 101..107
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) 136 125..131 118..125
Sähköiset palvelut ja asiointi Toteutui, määrä ja käyttöaste lisääntynyt Määrä ja käyttöaste lisääntynyt Määrä ja käyttöaste lisääntynyt

Liikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 133,6 milj. euroa. Tästä maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 85,0 milj. euroa ja 48,6 milj. euroa nettomäärärahalla. Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 11 100 000 euroa sekä momentille 11.19.07 budjetoitua katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7 329 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 11 157 000 euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma

2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 133 971 135 972 133 635
Bruttotulot 89 693 88 359 85 041
Nettomenot 44 278 47 613 48 594
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 767    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 051    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 79 797 80 019 75 824
— Liikennevälineiden rekisteröinti 37 018 35 270 33 975
— Pätevyyksien rekisteröinti 8 188 9 232 8 522
— Tutkinnot, luvat ja valvonta 34 591 35 517 33 327
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 9 323 8 340 9 217
Tuotot yhteensä 89 120 88 359 85 041
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 77 429 81 301 75 627
— Liikennevälineiden rekisteröinti 32 424 34 231 30 675
— Pätevyyksien rekisteröinti 7 761 9 189 9 159
— Tutkinnot, luvat ja valvonta 37 244 37 881 35 793
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 8 402 7 644 8 612
Kustannukset yhteensä 85 831 88 945 84 239
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)      
Julkisoikeudelliset suoritteet 2 368 -1 282 197
— Liikennevälineiden rekisteröinti 4 594 1 039 3 300
— Pätevyyksien rekisteröinti 427 43 -637
— Tutkinnot, luvat ja valvonta -2 653 -2 364 -2 466
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 921 696 605
Kustannusvastaavuus yhteensä 3 289 -586 802
       
Kustannusvastaavuus, %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 103 98 100
— Liikennevälineiden rekisteröinti 114 103 111
— Pätevyyksien rekisteröinti 106 100 93
— Tutkinnot, luvat ja valvonta 93 94 93
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 111 109 107
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 104 99 101

Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Tuotot      
Lentoliikenteen valvontamaksu 11 139 11 100 11 100
Katsastustoiminnan valvontamaksu - 4 785 7 329
Tuotot yhteensä 11 139 15 885 18 429
       
Kustannukset      
Lentoliikenteen valvontamaksu 12 348 11 874 11 870
Katsastustoiminnan valvontamaksu - 4 785 7 329
Kustannukset yhteensä 12 348 16 659 19 199
       
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      
Lenntoliikenteen valvontamaksu -1 209 -774 -770
Katsastustoiminnan valvontamaksu - - -
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä -1 209 -774 -770
       
Kustannusvastaavuus, %      
Lentoliikenteen valvontamaksu 90 93 94
Katsastustoiminnan valvontamaksu 0 100 100
Kustannusvastaavuus, % 90 95 96

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Katsastutoiminnan valvontamaksun laskun johdosta tehtävä määrärahan tarkistus 2 544
Tietojen avaamisen aiheuttamat tuottojen menetykset 400
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 27.10.01) -10
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 560
Palkkaliukumasäästö -27
Palkkausten tarkistukset 78
Toimintamenojen lisäsäästö -575
Toimintamenojen tuottavuussäästö -259
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -5
Vuokramenojen indeksikorotus 23
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -72
Tasomuutos 444
Yhteensä 981

2015 talousarvio 48 594 000
2014 talousarvio 47 613 000
2013 tilinpäätös 42 562 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 589 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 48 594 000 euroon nähden on 995 000 euroa, missä on otettu huomioon 990 000 euroa 1.1.2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin valvonnan vaatimuksista ja 5 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.

Rikkidirektiivin valvontaa varten toteutettavien toimenpiteiden eli ns. valvonnan valmiuspaketin kokonaiskustannusten arvioidaan olevan yhteensä 2 milj. euroa vuosina 2014—2017. Kokonaiskustannuksiin sisältyy vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa rikkidirektiivin valvonnan toimenpiteiden käynnistämiseen myönnetty 600 000 euroa, johon kuuluu kahden lentokoneeseen sijoitettavan mobiililaitteiston ja tarvittavan ohjelmiston hankinta sekä järjestelmän toimintakuntoon saattaminen. Vuoden 2015 valmiuspaketti on kaksiosainen ja perustuu palveluhankintaan. Palvelu tuotetaan palveluntuottajan hankkimien ja majakoihin sijoitettavien kiinteiden monitorointilaitteistojen (3 kpl) avulla sekä rajavartioston ilmakalustoa hyväksikäyttäen. Tällöin palvelun hinnaksi muodostuu aloitusvuonna yhteensä 990 000 euroa. Vuosien 2016—2017 määrärahatarve on yhteensä 400 000 euroa.


2015 talousarvio 49 589 000
2014 III lisätalousarvio 600 000
2014 talousarvio 47 613 000
2013 tilinpäätös 42 562 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Ensi vuoden alussa Itämerellä tulee voimaan laivaliikennettä koskeva rikkidirektiivi, jonka valvontaa varten toteutettavien toimenpiteiden kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 2 milj. euroa vuosina 2014—2017. Jo vuoden 2014 kolmanteen lisätalousarvioon sisältyi 600 000 euron määräraha ilmakehän päästöjen seurantaan tarkoitettujen laitteiden (ns. nuuskijoiden) hankitaan. Tällainen laitteisto ilmoittaa, onko laivan pakokaasuissa liikaa rikkiä, jolloin tarkemmat valvontatoimet voidaan kohdistaa liikaa rikkiä päästäviin laivoihin, kun ne saapuvat satamaan. Myös majakoihin sijoitetaan kiinteitä monitorointilaitteita.

Valiokunta pitää valvonnan lisäämistä mm. Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta perusteltuna. On myös tärkeää, että rikkidirektiivin aiheuttamia lisäkustannuksia pyritään kompensoimaan alentamalla väylämaksuja ja poistamalla ratavero osittain vuosiksi 2015—2017. Myös vielä käyttämättä olevaa alusinvestointien ympäristötukea voidaan käyttää mm. rikkidirektiivistä johtuvien elinkeinoelämän kilpailukykyyn kohdistuvien negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 589 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 243 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen Lontoon suurlähetystössä toimivan merenkulun erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin.


2015 I lisätalousarvio -243 000
2015 talousarvio 49 589 000
2014 III lisätalousarvio 600 000
2014 talousarvio 47 613 000
2013 tilinpäätös 42 562 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 243 000 euroa.

40. Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu (siirtomääräraha 2 v)

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta. Esityksen mukainen määräaikainen ajoneuvojen romutuspalkkio-ohjelma ehdotetaan toteutettavaksi Suomessa ajalla 1.7.—31.12.2015.

Romutuspalkkioon on oikeutettu uuden auton ostaja, joka vie vähintään 10 vuotta vanhan autonsa romutettavaksi lailliseen kierrätyspisteeseen. Ostaja saisi 1 000 euron hyvityksen uuden, vähäpäästöisen auton oston yhteydessä (CO2-päästöt enintään 120 g/km). Romutuspalkkio koostuisi valtionosuutena maksettavasta 1 000 euron avustuksesta sekä autoalan maksamasta vapaaehtoisesta palkkiosta. Romutuspalkkio maksettaisiin yhdestä autosta vain kerran ja vain luonnolliselle henkilölle. Hyvityksen kohteena olevista autoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi romutuspalkkion myöntämisestä ja valvonnasta.

Kokeilun tavoitteena on edistää autokannan uudistumista ja samalla vähentää ajoneuvoliikenteestä aiheutuvia päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uudet autot ovat romutettavia autoja huomattavasti vähäpäästöisempiä ja myös liikenneturvallisuuden kannalta paremmin varusteltuja.

Kokeilun arvioidaan lisäävän uusien autojen myyntiä noin 3 000 autolla.

Romutuspalkkio-ohjelmalle tulee saada komission hyväksyntä ennen sen käynnistämistä.


2015 talousarvio 3 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Täydentävään talousarvioesitykseen sisältyy uusi momentti, jolle ehdotetaan 3 milj. euron määrärahaa ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden vähäpäästöisen auton hankintaa varten (LiVM 26/2014 vp — HE 251/2014 vp). Kyseessä on määräaikainen romutuspalkkio-ohjelma, joka toteutetaan 1.7.—31.12.2015.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan laki mahdollistaa avustuksen myöntämisen CO2-rajoitteen lisäksi myös silloin, kun auton käyttövoimana on joko kokonaan tai toisena käyttövoimana jokin laissa mainittu polttoaine eli korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva polttoaine. Kokeilun arvioidaan lisäävän uusien vähäpäästöisten autojen myyntiä noin 3 000 autolla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta säädetään laissa ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta (1212/2014). Kyse on määräaikaisesta romutuspalkkio-ohjelmasta, joka toteutetaan 1.7.—31.12.2015. Romutuspalkkio koostuu valtionosuutena maksettavasta 1 000 euron avustuksesta sekä autoalan maksamasta vapaaehtoisesta palkkiosta. Kokeilu on ollut käynnissä noin kaksi kuukautta, jonka aikana autoalalla on ollut kirjattuja palkkioon oikeuttavia kohteita 2 900 kappaletta. Momentin määräraha on mitoitettu 3 000 ajoneuvon määrälle. Lisämääräraha mahdollistaa palkkion maksamisen 8 000 ajoneuvolle. Kokeilulle asetettujen autokannan uudistamis-, ympäristö- ja liikenneturvallisuustavoitteiden lisäksi on otettava huomioon liikenteen digitalisaation ja automaattiautojen potentiaali uudelle liiketoiminnalle ja liikenteen haittavaikutusten vähentämisessä. Kokeilun läpiviennin ja vaikutusarvioinnin kannalta on tärkeää, että kokeilu voidaan toteuttaa laissa säädetyn aikataulun mukaisesti.


2015 III lisätalousarvio 5 000 000
2015 talousarvio 3 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.