Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Momentille arvioidaan kertyvän 20 881 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella, sekä valtion virastojen ja laitosten arvonlisäverollisten suoritteiden myynnistä saatavat tulot, jotka kirjataan suoriteperusteisesti.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy noin 66 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös verovapailta sektoreilta ja toimialoilta. Niillä ei ole veron vähennysoikeutta, joten ostojen sisältämät arvonlisäverot kerryttävät valtion verotuottoa. Arvonlisäveroa kertyy siten valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtionbudjetissa näytettäviä arvonlisäverotuottoja.

Lisäksi arvonlisäveroa kertyy ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä ja investoinneista. Näitä ovat rahoitus- ja vakuutustoiminta, asuntojen omistus ja vuokraus sekä yksityinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Arvonlisäveroa kertyy myös mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2020 2021
ennuste
2022
ennuste
       
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja -2,0 4,3 3,8
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 5,0 7,0 -1,9
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö -1,1 4,6 4,5

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä.

Arvonlisäverokertymästä vähennettävät palautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on viime vuosina ollut keskimäärin n. 2,9 mrd. euroa vuosittain.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2020
tilinpäätös
2021
talousarvio
2022
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 32 235 35 103 37 349
Tullin nettokertymä 26 28 30
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 75 83 85
Verohallinnon maksamat palautukset -14 131 -15 055 -16 583
Yhteensä 18 205 20 159 20 881

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan. Ennusteessa on huomioitu vuosien 2020 sekä 2021 arvonlisäverojen maksujärjestelyä koskevien huojennusten vaikutukset vuoden 2021 ja 2022 verotuottoihin.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 19 verotukea vuonna 2022. Niiden kokonaissumman arvioidaan olevan n. 3,5 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2020 2021 2022
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 298 1 352 1 380
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 576 607 643
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 341 355 363
Henkilökuljetusteen alennettu alv-kanta (10 %) 238 250 262
Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (10 %) 118 124 131
Muut verotuet 638 680 681
Yhteensä 3 209 3 368 3 460

2022 talousarvio 20 881 000 000
2021 III lisätalousarvio -41 000 000
2021 II lisätalousarvio -9 000 000
2021 talousarvio 20 209 000 000
2020 tilinpäätös 18 204 660 362

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Momentille arvioidaan kertyvän 881 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Esimerkiksi henkilövakuutukset on kuitenkin vapautettu verosta. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2022 vero on 24 % vakuutusmaksun verottomasta arvosta.


2022 talousarvio 881 000 000
2021 talousarvio 829 000 000
2020 tilinpäätös 820 212 003

03. Apteekkivero

Momentille arvioidaan kertyvän 204 600 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena, pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkiverosta annetun lain (770/2016) mukaisia maksuja.

Apteekkiverosta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2019 vuoteen 2020. Tarkistettua apteekkiverotaulukkoa sovelletaan vuonna 2022 apteekkiveroon, joka määrätään vuoden 2021 liikevaihdon perusteella.


2022 talousarvio 204 600 000
2021 talousarvio 197 700 000
2020 tilinpäätös 196 623 264