Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
              74. Talonrakennukset
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 256 089 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen

2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa Virtual Finland -palvelualustaan (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville (RRF pilari2) kokonaisuuden osana luodaan digitaalinen Virtual Finland -palvelualusta, joka mahdollistaa julkisen ja yksityisen sektorin palveluista integroitavat palvelupolut Suomeen tuleville asiakkaille kuten yrityksille, työntekijöille, opiskelijoille ja matkailijoille sekä palvelutarjonnan viennin edistämiseksi. EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitetaan v. 2023 yhteisalustaa ja palveluprosessien integroitumista alustalle yhteensä 1 000 000 eurolla. Hanke tukee täysimääräisesti digitalisaatiotavoitetta.

Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2023 (euroa)

   
Ministeriö 79 376 000
Toimintamenot 10 550 000
Henkilöstömenot 68 826 000
   
Edustustot, 93 toimipistettä1) 146 815 000
Toimintamenot2) 69 056 000
Henkilöstömenot 77 759 000
   
Hallinnonalan toimialavastaavat menot 29 898 000
Yhteensä 256 089 000

1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 29, Afrikka ja Lähi-itä 22 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä.

2) Lisäksi kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuus- ja kiinteistömenoihin arvioidaan käytettävän momentin 24.30.66 määrärahoja yhteensä 1 000 000 euroa.

Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutus- ja päivähoitokorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, varustaumiskorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.

Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan mm. tieto- ja kiinteistöhallinnon sekä turvallisuuden ja koulutuksen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.

Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2021
toteutuma
2022
ennakoitu
2023
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 280 2 438 2 457
— Ulkoministeriö 849 886 896
— Ulkomaanedustus 565 606 615
— Paikallisesti palkatut 866 946 946
Työtyytyväisyysindeksi 3,8 3,7 3,7
Eläköitymisikä 65,5 66 66
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,0 5,0 5,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 249 005 275 626 273 779
Bruttotulot 13 353 13 259 17 690
Nettomenot 235 652 262 367 256 089
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 32 910    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 48 914    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 697 7 438 11 610
— suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) 2 250 20 000 8 500
Tuotot yhteensä 9 947 27 438 20 110
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 11 027 13 399 13 765
— osuus yhteiskustannuksista 25 788 18 832 20 824
Kustannukset yhteensä 36 815 32 231 34 589
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -26 868 -4 793 -14 479
Kustannusvastaavuus, % 27 85 58

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edustustoverkon vahvistaminen, perustamiskustannukset (HO 2019 kertaluonteinen) -1 273
Elintarvikealan erityisasiantuntija Suomen Pekingin-suurlähetystössä (siirto momentilta 30.20.47) 300
Elintarvikeviennin edistäminen (HO 2019 kertaluonteinen) -1 000
Elintarvikeviennin erityisasiantuntija Suomen Soulin-suurlähetystössä (siirto momentilta 30.20.47) 300
Etyj-puheenjohtajuus 2025; vakinaisen henkilöstön menot 992
EU-tason yhteensopivat tietojärjestelmät (EU Interoperability) 1 300
Kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten ja hankinnat ja investoinnit -erityisasiantuntija Suomen Washingtonin-suurlähetystössä (siirto momentilta 24.30.66) 300
Kansainvälisten vesiasioiden koordinaattori (siirto momenteilta 30.40.21, 33.01.01, 35.01.01) 84
Kyberhankekokonaisuuksien hanketason toteutus (3 htv) (kyber) 346
Kyberturvallisuushankkeet (kyber) 350
Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (HO 2019 kertaluonteinen) -1 000
Oikeusvaltio- ja demokratiatehtävät (siirto momentilta 24.30.67) 40
Oleskelulupaprosessien resurssien määräaikainen kasvattaminen -375
Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen Kiovan-suurlähetystössä (siirto momentille 24.30.66) -68
Orbis-tietokanta vientivalvonnan ja pakotteiden hoidon käyttöön, vuotuiset käyttökulut 100
Pakote- ja vientivalvontatehtävät (5 htv) 495
Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 26.01.01) 36
Pitkäaikaisen viisumin (kansallinen D-viisumi) vaatimat tietojärjestelmäratkaisut (RRF pilari3) -3 110
Tietoturvallisuus ja muut henkilöstömenot (HO 2019) 200
Ulkoasiainhallinnon tietoturvaratkaisujen kehittäminen (HO 2019 kertaluonteinen) -900
Ulkoministeriön arkistojen järjestäminen (siirto momentille 23.01.01) -265
Virtual Finland -palvelualusta (RRF pilari2) -2 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -968
Matkustussäästö -2 180
Palkkausten tarkistukset 2 018
Yhteensä -6 278

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 256 089 000
2022 II lisätalousarvio 2 415 000
2022 talousarvio 262 367 000
2021 tilinpäätös 251 655 000