Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

70. IntegrationPDF-versio

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 061 000 euro.

Anslaget får användas

2) till ett belopp av högst 770 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 631 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 570 000 euro, varav 400 000 euro föranleds av en överföring till moment 32.30.01 för uppgifter i anslutning till främjandet av invandrares integration och 170 000 euro föranleds av en överföring till moment 32.01.02 för uppdatering av webbplatsen Work in Finland.


2018 budget 1 061 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 631 000
2016 bokslut 2 168 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 243 104 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 3 821 000 euro jämfört med det belopp på 246 925 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att antalet nya asylansökningar antas minska till 4 000 ansökningar.


2018 budget 243 104 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 232 245 000
2016 bokslut 131 308 940