Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)PDF-versio

Fullmakt

År 2018 får det på basis av ett anbudsförfarande ingås förbindelser om beviljande av stöd till kraftverk under minst 12 avtalsår på basis av elproduktion på högst 24,0 terawattimmar i enlighet med ett premiesystem enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010).

Förklaring:Beslutsdelen fogas som punkten Fullmakt till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor.

I enlighet med riktlinjerna i den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 (SRR 7/2016 rd) bör det som en lösning under övergångsperioden och för att upprätthålla det finländska projektkunnandet införas teknikneutrala anbudsförfaranden som används som utgångspunkt vid betalningen av stöd för produktion av el till de investeringar i förnybar elproduktion som är mest kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Den volym som är föremål för anbudsförfarandet motsvarar en genomsnittlig årlig elproduktion på 2,0 terawattimmar. Det uppskattas att de projekt för förnybar el som vinner anbudsförfarandet 2018 kan inleda produktionen tidigast 2020.


2018 budget 314 100 000
2017 III tilläggsb. -18 800 000
2017 budget 273 400 000
2016 bokslut 171 865 622