Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala rakentaa uusiutuvaa Suomea — uusiutumiskykyistä ja kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä innovatiivista paikkatietojärjestelmää.

Toimintaympäristön kuvaus

Suomen tulevaisuuteen vaikuttaa voimakkaasti turvallisuutta ja huoltovarmuutta uhkaava Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota. Oman vaikutuksensa tuovat useat maailmanlaajuiset muutostekijät, joiden voimakkuuteen ja nopeuteen emme juuri voi vaikuttaa. Niiden seurauksiin on sopeuduttava ja niissä on nähtävissä uhkien lisäksi myös paljon uusia mahdollisuuksia. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on tunnistettu kuusi toimintaympäristön muutostekijää, jotka tapahtuvat hallinnonalasta riippumatta ja joiden arvioidaan eniten muuttavan suomalaisen ruoka- ja luonnonvarasektorin toimintaympäristöä seuraavan vuosikymmenen aikana. Muutostekijät ovat 1) ilmastonmuutos, 2) nopea teknologinen kehitys, 3) kilpailu ehtyvistä luonnonvaroista, 4) globaalin talouden murros, 5) arvojen ja asenteiden muutos sekä 6) väestörakenne ja kaupungistumiskehitys.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan perustehtävät ruokaturvan, ruokaturvallisuuden ja kilpailukykyisen kotimaisen ruokajärjestelmän, huoltovarmuuden ja puhtaan veden takaamisessa, eläin- ja kasvitautien hallinnassa, luonnonvaratalouden kestävyyden ja niihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn varmistamisessa ja maaseudun elinvoimaisuuden kehittämisessä nousevat yhä tärkeämmiksi. Näiden tehtävien merkitys on edelleen korostunut koronatilanteen jatkuessa sekä Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

Laadukas paikkatieto ja sen hyödyntäminen ovat keskeisiä tulevaisuuden teknologiaratkaisuja kehitettäessä. Digitalisaatio ja tiedon merkityksen voimakas kasvaminen korostavat luotettavien perusrekisterien, paikkatietojen ja luonnonvaratiedon yhteiskäytön edistämisen merkitystä osana ministeriön tehtäväaluetta. Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja turvaavat omistusta.

Suomi on vastuullinen globaali toimija ja sitoutunut kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpanoon. Kansainvälisen kilpailun lisääntyessä myös hallinnon merkitys vapaan kilpailun esteiden poistamisessa sekä biotalouden, uusien innovaatioiden, liiketoimintamallien ja arvonluonnin tapojen mahdollistamisessa kasvaa. Mahdollistava hallinto toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa yksityisen sektorin kanssa ja ymmärtää kiihtyvää kehitystä sekä sen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Rajalliset resurssit kyetään suuntaamaan vaikuttavammin taloudellista optimia tavoitellen sekä luomaan kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö uusiutuvalle ja kansainvälistyvälle biotaloudelle, yhteensovittaen kestävää kehitystä ja riskienhallintaa. Maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan nykyiset tehtävät luovat luontevan alustan bio- ja kiertotalouden seuraavan vaiheen toteutukseen.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat merkittäviä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään luonnon monimuotoisuutta. Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa alustavasti seuraavat hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Kokonaiskestävän ruokajärjestelmän huoltovarmuus ja kilpailukyky paranevat
  • — Kestävä luonnonvaratalous turvaa huoltovarmuutta, lisää hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka-aineiden ja energian käyttöä
  • — Monipuolinen yritystoiminta sekä menestyvä maaseutu ja saaristo, monipaikkaisuus ja yhteistyöverkostot vahvistavat yhteiskuntaa
  • — Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja turvaavat omistusta.
Toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa yhdenvertaisuuden edistämistä sekä hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten tasa-arvoon.

Maaseudulla pääosa työikäisestä väestöstä on miehiä ja varsinkin harvaan asutulla maaseudulla miehiä on huomattavasti enemmän kuin naisia. Erot ovat suurimmat nuorten aikuisten ikäluokassa. Yhteisen maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämisen toimeenpanossa on tavoitteena huomioida eri väestöryhmien tarpeet, vaikka tukijärjestelmiä tai tukien myöntämisen perusteita ei ole rakennettu sukupuolinäkökulmasta. Esimerkiksi nuorten viljelijöiden aloitustuessa seurataan yritystoiminnan aloittaneiden sukupuolijakaumaa. Eritysesti useissa paikallisten Leader-toimintaryhmien kautta toteutetuissa hankkeissa on tavoitteena erilaisten ryhmien kuten nuorten, vanhusten, maahanmuuttajien, työttömien osallistuminen alueen kehittämiseen. Tämä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, ehkäisee syrjäytymistä ja vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Leader-toiminnassa esimerkiksi seurataan päättävän elimen eli hallituksen sukupuolijakaumaa.

Kestävä kehitys

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala toteuttaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteita osana strategiaansa. Hallinnonala edistää erityisesti hiilineutraaliustavoitetta luomalla kestäviä biotalous- ja cleantech-ratkaisuja.

Rahoitusta osoitetaan esimerkiksi ympäristön tilaa, vihreää siirtymää ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviin investointeihin vajaat 60 milj. euroa. Ympäristökorvauksiin ja luonnonmukaiseen tuotantoon kohdennetaan 275,6 milj. euroa, ekojärjestelmätukeen (aiemmin viherryttämistuki) 86 milj. euroa ja turvepeltojen ilmastotoimiin 30 milj. euroa (kosteikkoviljelyn edistäminen). Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen kohdennetaan 15 milj. euroa. Määrärahalla toteutetaan muun muassa kansallista biotalousstrategiaa sekä maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaa maa- ja metsätaloudessa. Metsäluonnon hoidon edistämiseen kohdennetaan 8 milj. euroa. Veteen perustuvien liiketoimintojen kehittämistä sekä vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä tuetaan yhteensä 6 milj. eurolla. Puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen kohdennetaan 51 milj. euroa.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
30.10.40 Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)    
  — EU-hankkeiden myöntämisvaltuus 118,31) 127,0
30.10.41 Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)    
  — korkotukilainavaltuus 250,0 250,0
30.10.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)    
  — EU-hankkeiden myöntämisvaltuus 109,031) 224,3
30.20.43 Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)    
  — EU-hankkeiden myöntämisvaltuus 32,01) 1 115,0
30.40.44 Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)    
  — Avustusten myöntämisvaltuus 60,2 54,51)
30.40.47 Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v)    
  — Avustusten myöntämisvaltuus 8,2 8,2

1) Lisäksi voidaan käyttää edelliseltä vuodelta käyttämättä jäänyttä valtuutta.

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Hallinto ja tutkimus 140 530 0 4 604 145 134
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
23 744 767 24 511
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
79 752 1 837 81 589
22. Tutkimus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 943 1 943
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
30 652 2 000 32 652
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(arviomääräraha)
4 439 4 439
10. Maaseudun kehittäminen 444 722 96 000 -42 000 498 722
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
(siirtomääräraha 3 v)
139 500 -4 000 135 500
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
(arviomääräraha)
15 000 20 000 35 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet
(siirtomääräraha 2 v)
21 800 21 800
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
74 000 74 000
44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
96 000 -58 000 38 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
5 616 5 616
51. Porotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
2 143 2 143
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
39 192 39 192
55. Valtionapu 4H-toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
4 155 4 155
63. Maaseudun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
4 300 4 300
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
139 016 0 139 016
20. Maa- ja elintarviketalous 1 794 465 2 025 -13 393 1 783 097
01. Ruokaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
78 958 2 025 2 907 83 890
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
(arviomääräraha)
7 929 10 700 18 629
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)
350 000 350 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
(arviomääräraha)
520 600 520 600
42. Turvepeltojen ilmastotoimet
(siirtomääräraha 3 v)
30 000 -30 000 0
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
286 560 286 560
44. Luonnonhaittakorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
495 884 495 884
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
11 030 11 030
47. Ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
2 637 3 000 5 637
49. Ravinnekierrätyksen edistäminen biokaasutuotannolla
(siirtomääräraha 3 v)
4 000 4 000
60. Siirto interventiorahastoon
(kiinteä määräraha)
400 400
62. Eräät valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
6 467 6 467
40. Luonnonvaratalous 228 637 2 129 3 880 234 646
20. Kalakannan hoitovelvoitteet
(siirtomääräraha 3 v)
2 800 2 800
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
(siirtomääräraha 3 v)
15 847 149 15 996
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
14 966 14 966
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
8 736 8 736
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
(arviomääräraha)
1 632 315 1 947
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
4 760 4 760
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 2 v)
8 850 2 486 11 336
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(arviomääräraha)
47 497 47 497
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
17 500 17 500
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
(siirtomääräraha 2 v)
45 069 930 45 999
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen
(siirtomääräraha 3 v)
5 400 5 400
50. Riistatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
13 059 13 059
51. Kalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
10 975 10 975
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
1 132 1 132
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
30 414 2 129 32 543
64. Metsähallitus 8 610 0 86 8 696
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
8 610 86 8 696
70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen 48 184 72 1 942 50 198
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
46 184 72 1 942 48 198
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
(siirtomääräraha 2 v)
2 000 2 000
  Yhteensä 2 665 148 100 226 -44 881 2 720 493

  Henkilötyövuosien kokonaismäärä 4 528 4 479 4 477    

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä vajaat 2,7 mrd. euroa, joka on noin 79 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.

Koronakriisi ja Venäjän aloittama hyökkäyssota ovat nostaneet keskiöön hallinnonalan perustehtävät kestävän kotimaisen ruokajärjestelmän osana huoltovarmuutta ja sen perustana olevan kotimaisen maataloustuotannon. Hallinnonalan tehtävien merkitys on muutenkin korostunut viime aikoina, kun yhä tärkeämmiksi ovat nousseet ruokaturvallisuus ja puhtaan veden takaaminen, eläin- ja kasvitautien hallinta, luonnonvaratalouden kestävyyden ja niihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn varmistaminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden kehittäminen.

Maatalouden kannattavuus

Hallinnonalan akuutti ongelma on maatalouden heikko kannattavuus ja sitä seurannut viljelijöiden syvä ahdinko. Maatalouden vaikea tilanne on jatkunut jo useita vuosia, mutta Venäjän hyökkäyssodan seurauksena tilanne heikkeni entisestään, kun tuotantopanosten hintojen nousu kiihtyi ja osin myös niiden saatavuus vaikeutui. Tuotantokustannukset ovat nousseet merkittävästi etenkin lannoitteiden, energian, rehujen ja sähkön osalta, mikä on muodostunut kriittiseksi tekijäksi koko ruokaketjulle.

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ennustaa vuonna 2022 markkinoilta saatavien tulojen kasvavan noin 860 milj. euroa ja tuotantopanosten kustannusten nousevan noin 940 milj. euroa vuoteen 2021 verrattuna. Tuottajahintojen nousu kompensoi siten vain osan kustannusten noususta ja se on tapahtunut viiveellä suhteessa tuotantopanosten hintojen nousuun.

Muutos näkyy tiloilla heikentyneenä maksuvalmiutena, joka lisää tarvetta lainanotolle ja aiheuttaa osalla tiloista myös tuotannon alasajoja. Vaikka suhteellinen velkaantuneisuus on laskenut, velat ovat kasaantuneet erityisesti investoineille tiloille. Kustannuksia nostaa edelleen myös pankkilainojen korkojen nousu. Maataloustuotannon riskit näin ollen kasvavat ja lisäävät kannattavuuden polarisaatiota tilojen ja eri tuotantosuuntien välillä. Esimerkiksi sähkön hinnan nousun seurauksena puutarhatilojen tuotanto vähenee merkittävästi jo tulevan talven aikana.

Valtion talousarvion vaikutukset maatalouden kannattavuuteen ja yrittäjätuloon ovat merkittävät EU:n rahoittamien ja kansallisten tukien kautta, koska tuet muodostavat edelleen noin 25—30 prosenttia maatilojen kokonaistuotoista. Vuonna 2023 alkaa uuden vuosia 2023—2027 koskevan Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan CAP-suunnitelman toteutus, jonka sovittu rahoitustaso vähentää osaltaan epävarmuutta tulevaisuudesta. Huomioon on kuitenkin otettava, että tuet maksetaan vasta viiveellä kustannusten jo realisoiduttua.

Valiokunta korostaa, että CAP-suunnitelman toimeenpano tulee saada käyntiin täysimääräisesti heti vuoden alussa ja turvata myös tukien mahdollisimman nopea maksatus. EU:n kokonaan tai osittain rahoittamia maataloustukia on budjetoitu vuodelle 2023 yhteensä vajaa 1,4 mrd. euroa ja kansallista tukea noin 346 milj. euroa. Viljelijätukea maksetaan yhteensä noin 1,7 mrd. euroa. Vuosittaisten viljelijätukien lisäksi maksetaan tukea myös maatalouden rakenteen kehittämiseen. Tuen määrä pysyy lähes vuoden 2022 tasolla, mutta korkea inflaatio heikentää sen ostovoimaa merkittävästi.

Huoltovarmuuden turvaamiseksi hallitus päätti keväällä 2022 tukikokonaisuudesta, josta on jo rahoitettu nopeavaikutteisia toimenpiteitä tilojen kannattavuuden ja maksuvalmiuden parantamiseen (225 milj. euroa) sekä pidemmän aikavälin toimenpiteitä, joilla edistetään vihreää siirtymää vähentämällä maatalouden riippuvuutta fossiilisista tuontipanoksista, kuten energiasta ja lannoitteista (63 milj. euroa). Vuodelle 2023 esitetään edelleen 53,5 milj. euron rahoitusta pitkäaikaisille toimenpiteille, kuten biokaasu-, lannankäsittely- ja ravinteiden kierrätyshankkeille.

Valiokunta pitää tehtyjä toimenpiteitä oikeansuuntaisina, mutta riittämättöminä viljelijöiden ahdingon poistamiseksi. Tarvitaan lisää nopeasti toteutettavia toimia, jotka helpottavat maatalousyrittäjien taloudellista tilannetta välittömästi ja jotka eivät valu tuottajilta tuotantopanosten kauppaan. Tarpeen ovat etenkin sähkön hintaan liittyvät kriisitoimenpiteet. Lisäksi tarvitaan uusia toimia pitkän aikavälin tilanteen parantamiseksi. Tärkeää on myös, että asetettu parlamentaarinen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmä selvittää keinoja maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Valiokunta painottaa, että tuottajan osuutta lopputuotteen hinnasta on välttämätöntä kasvattaa, joten elintarvikemarkkinoiden toimivuutta on korjattava. Valiokunta pitää tarpeellisena mm. selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön maa- ja metsätalousvaliokunnan (MmVL 25/2022 vp) esiin nostama elintarviketalouden kustannusindeksiehto ruokaketjun sopimuksissa. Myös lainsäädäntötoimia tarvitaan lisää parantamaan viljelijöiden neuvotteluasemaa ja suojaa elintarvikeketjussa. Valiokunta korostaa lisäksi tuottajaorganisaatioiden avulla saavutettavaa kannattavuuden parantamista, mitä tulisi pitää nykyistä enemmän esillä.

Toimenpiteitä valittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ne eivät kiihdytä inflaatiota entisestään ja kohdistuvat aktiivituotantoon sekä edistävät pitkäjänteisesti vihreää siirtymää, kuten uusiutuvan energian käyttöä ja kiertotaloutta. Kriittisten tuotannontekijöiden omavaraisuus edellyttää panostuksia myös pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja uusiin mittaviin investointeihin. Samalla tulee tarkastella vaatimuksia, jotka hidastavat kotimaisen bioenergian ja kiertotalouslannoitteiden hyödyntämistä ja niiden käyttöönottoa.

Tilanteen helpottaminen vaatii lisätoimia koko elintarvikeketjussa, etenkin teollisuuden, kaupan ja luotonantajien joustavuutta yhteisen tavoitteen eli kilpailukykyisen kotimaisen ruuantuotannon turvaamiseksi. Maatilojen toimintaedellytysten varmistaminen turvaa koko ketjun työllisyyttä, ja samalla edistetään maaseudun elinvoimaisuutta ja Suomen kokonaisturvallisuutta. Valiokunta muistuttaa lisäksi siitä, että tuotantomme pohjautuu puhtaaseen veteen ja ilmaan, minkä ohella antibioottien käyttö on Suomessa vähäistä verrattuna muihin maihin.

Vallitsevassa vaikeassa tilanteessa on huolehdittava myös viljelijöiden jaksamisesta sekä siitä, että nuoret kokevat maatalousalan houkuttelevaksi ja taloudellisesti kestäväksi elinkeinoksi ja haluavat sitä jatkaa.

Metsätalous

Kestävä metsätalous on ollut vuosikymmenten ajan Suomen hyvinvoinnin perusta ja metsäsektorilla on edelleen suuri kansataloudellinen vaikutus. Myös metsäsektorilla on tapahtunut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena merkittäviä muutoksia, joilla on vaikutusta mm. tuontiraaka-aineen saantiin, hakkuiden määriin, tuotantoon ja vientiin. Alan epävarmuutta lisäävät osaltaan myös useat metsiin liittyvät EU:n lainsäädäntöaloitteet.

Valiokunta painottaa, että kansantalouden kannalta on tärkeää pyrkiä nostamaan metsäteollisuustoimialojen arvonlisäystä ja lisätä panostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan ja puupohjaisten innovaatioiden pitkäjänteiseen kehittämiseen. Samalla on kiinnitettävä edelleen huomiota myös metsien merkitykseen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja metsien hiilinielujen vahvistamiseen sekä metsien monimuotoisuuden turvaamiseen. Luonnontilan yhteensovittamista taloudellisen toiminnan kanssa on siten jatkettava. Parhaillaan on käynnissä Kansallisen metsästrategian päivitys, joka ohjaa metsätalouden toimeenpanoa Suomessa. Kestävän metsätalouden turvaamista valiokunta käsittelee jäljempänä mm. momentin 30.40.44 yhteydessä. Valiokunta pitää niin ikään välttämättömänä aktiivista EU-ennakkovaikuttamista, jotta Suomen erityispiirteet sekä maa- että metsätaloudessa tulevat nykyistä paremmin huomioiduiksi.