Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:

Toiminta-ajatus

Ulkoasiainministeriön strategian "Suomen etu - globaali vastuu" mukaisesti ministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoasiainministeriön toiminnan keskiössä ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä ulkopoliittisesti merkittävät asiat. Ministeriö edistää Suomen kaupallistaloudellisia etuja ja vastaa kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä sekä vaikuttaa globalisaation hallintaan, kehittää kansainvälistä ja EU-oikeutta sekä ihmisoikeuksia ja huolehtii julkisuusdiplomatiasta. Ministeriön edustustoverkko palvelee suomalaisia ja koko suomalaista yhteiskuntaa. Ulkoasiainministeriön arvot ovat yhteistyö, luovuus ja tuloksellisuus. Periaatteena on tasa-arvon toteutuminen ministeriön kaikessa toiminnassa.

Toimintaympäristö

Globalisaatio tiivistää ja vapauttaa kansallisvaltioiden välisiä poliittisia ja taloudellisia yhteyksiä sekä nostaa kansainvälisen yhteistyön eri toimintalohkoille uusia maaryhmittymiä. Syventyneen maailmanlaajuisen keskinäisriippuvaisuuden myötä Suomelle avautuu uusia vaikutusmahdollisuuksia, toisaalta myös kielteiset ilmiöt leviävät.

Globaalit haasteet korostavat tarvetta laajan turvallisuuden näkökulmalle, eri politiikkalohkojen johdonmukaisuudelle sekä kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottamiselle. YK:n ja muiden monenkeskisten instituutioiden merkitys vahvistuu mm. talouskriiseihin vastaamisessa, toisaalta erilaisten poliittisesti ja taloudellisesti merkittävien maiden keskinäinen yhteistyö lisääntyy (esimerkkinä G-20) ja asettaa paineita monenkeskiselle järjestelmälle. Euroopan unionin ulkoinen toimintakyky vahvistuu Lissabonin sopimuksen toimeenpanon myötä. Euroopan unionin lähialueiden, erityisesti sen strategisen kumppanin Venäjän, painoarvo kasvaa entisestään. Yhdysvallat säilyy merkittävimpänä yksittäisenä toimijana kansainvälisessä politiikassa ja transatlanttisen kumppanuuden kehittäminen on keskeisessä asemassa. Aasian maiden sekä Brasilian poliittinen ja taloudellinen painoarvo kasvaa nopeasti tarjoten sekä yhteistyömahdollisuuksia että haasteita. Monitasoisen turvallisuuspoliittisen haasteen asettaa epävakauden vyöhyke, joka ulottuu Afrikasta Lähi-idän kautta Aasiaan. Kansainvälisen terrorismin ja ääriliikkeiden vastainen toiminta vaatii kasvavia ponnistuksia mm. joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi.

Hallinnonalan strategiset tavoitteet

Ministeriön toiminnalle on asetettu keskeiset strategiset vaikuttavuustavoitteet ministeriön toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi ja voimavarojen kohdentamiseksi.

Vaikutusvaltainen Suomi kansainvälisessä yhteisössä

Ulkoasiainministeriö huolehtii siitä, että Suomi kykenee mahdollisimman tehokkaasti vaikuttamaan kansainvälisissä suhteissa tehtäviin ratkaisuihin, jotka heijastuvat Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on:

 • EU:n kansainvälisen roolin ja yhteisen ulkopolitiikan vahvistaminen. Lissabonin sopimuksen täysimääräisen toimeenpanon valmistelu ml. ulkosuhdehallinnon toiminnan tehokas käynnistyminen ja EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Suomen kannanmuodostuksen kehittäminen ja heijastuminen EU:n päätöksentekoon.
 • EU:n yhtenäisen ulkosuhdetoiminnan edistäminen eri politiikkalohkot kokonaisvaltaisesti huomioiden.
 • tehokas ja johdonmukainen toiminta monenkeskisessä yhteistyössä, kansainvälisissä järjestöissä ja tuomioistuimissa ml. EU-tuomioistuin.
 • kahdenvälisten suhteiden vahvistaminen, myös EU:n toiminnan ja monenvälisen yhteistyön kautta sekä Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuuden menestyksekäs hoitaminen.
 • Suomen näkyvyyden lisääminen YK-kysymyksissä ja Suomen YK-turvallisuusneuvostovaalikampanjan tehokas toimeenpano sekä valmistautuminen mahdolliseen jäsenyyteen. Kampanjan tehokas toimeenpano edellyttää koko valtionhallinnon panosta lokakuussa 2012 YK:n yleiskokouksessa toimeenpantavaan vaaliin saakka.

Turvallisuutta luova kansainvälinen yhteisö

Ulkoasiainministeriö toimii sen hyväksi, että kansainvälinen yhteisö kykenee ehkäisemään konflikteja ja hallitsemaan kriisejä. Ministeriö vahvistaa kansainvälisten instituutioiden toimintakykyä ja niiden yhteistoimintaa alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Se ehkäisee ja torjuu uusia turvallisuusuhkia yhteistyötä edistämällä. Tavoitteena on:

 • vaikuttaminen ajankohtaiseen kansainväliseen ja eurooppalaiseen turvallisuusjärjestelmää koskevaan kehitykseen.
 • vakauden ja turvallisuuden tukeminen kokonaisvaltaisesti kriisinhallinnan, konfliktineston, kehitysyhteistyön, asevalvonnan ja ihmisoikeustyön keinoin. Kansainvälisen asekauppasopimuksen edistäminen. Rauhanvälitystoiminnan vahvistaminen.
 • aktiivinen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan EU:n, Naton ja YK:n puitteissa ja siviilikriisinhallintatehtävissä toimivien asiantuntijoiden määrän lisääminen. Alueellisina painopisteinä Afganistan, Kosovo ja Afrikka. Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan edistäminen.
 • EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen. EU:n sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan voimavarojen vahvistaminen, sekä EU:n ja Naton välisen yhteistyön tiivistäminen, nopean toiminnan kehittäminen ja osallistuminen rauhankumppaneille avoimeen Nato-yhteistyöhön. Pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen.
 • Suomen osallistuminen kansainvälisen terrorismin ja ääriliikkeiden vastaiseen toimintaan.

Oikeudenmukainen maailma

Ulkoasiainministeriö tukee demokratian, hyvän hallinnon, ihmisoikeuksien, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen, toimivan markkinatalouden ja kestävän kehityksen toteutumista. Lisääntyvän keskinäisen riippuvuuden maailmassa ulkoasiainministeriö edistää inhimillistä turvallisuutta ja vähentää köyhyyttä. Tavoitteena on:

 • köyhyyden poistaminen ja taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen vuosituhattavoitteiden mukaisesti ja muita kansainvälisesti sovittuja painotuksia, erityisesti Afrikkaan liittyviä, noudattaen.
 • ympäristö- ja ilmastokysymysten sekä kestävän kehityksen edistäminen ottaen huomioon käynnissä olevat kansainväliset ilmastoneuvottelut ja Rio+20 valmisteluprosessin.
 • kansainvälisen oikeuden vahvistaminen ja ihmisoikeuksien kokonaisvaltainen kehittäminen ml. ihmisoikeusselonteon toiminnallistaminen.
 • Suomen aktiivinen vaikutus EU:n ja YK:n globaalin toimintakyvyn vahvistamiseen sekä YK-järjestelmän reformien ja kansainvälisten avunantajien yhteistyön edistämiseen.
 • kehitysmaiden kestävän taloudellisen kehityksen edistäminen mm. tukemalla maiden omien voimavarojen mobilisointia, vahvistamalla tuotannollista ja yksityistä sektoria sekä kauppaa tukevan kehitysyhteistyön keinoin.

Menestyvä Suomi

Ulkoasiainministeriö vahvistaa avointa ja sääntöperustaista maailmantaloutta Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi. Ministeriö parantaa suomalaisten yritysten markkinoillepääsyn ja toiminnan edellytyksiä sekä edistää Suomeen suuntautuvia investointeja. Ulkoasiainministeriö vauhdittaa suomalaisen kulttuurin, luovuuden ja osaamisen tunnetuksi tulemista ja menestymistä ulkomailla. Edustustot avaavat ovia, madaltavat kansainvälisiä kynnyksiä ja luovat verkostoja. Tavoitteena on:

 • EU:n kahdenvälisiä vapaakauppaneuvotteluja edistetään Suomen tavoitteiden mukaisesti. Edellytykset WTO:n Dohan kauppaneuvottelukierroksen pikaiseksi päättämiseksi paranevat.
 • syvennetään Venäjän integroitumista kansainväliseen kauppajärjestelmään. Parannetaan suomalaisyritysten edellytyksiä käydä kauppaa ja toimia Venäjällä.
 • varmistetaan, että avoimen kauppapolitiikan periaatteet muodostuvat kiinteäksi osaksi EU2020-strategiaa ja sen toimeenpanoa.
 • ulkoasiainhallinnon ja muiden keskeisten viennin ja kansainvälistymisen edistämistoimijoiden yhteistyötä tehostetaan edelleen.
 • Aasian nopean taloudellisen nousun tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin vastaaminen.
 • Suomen maakuvan vahvistaminen ja maabrändityöryhmän suositusten toimeenpanon kautta julkisuusdiplomatian pitkäjänteinen kehittäminen entistä tiiviimmässä yhteistyössä ulko- ja kotimaisten toimijoiden kanssa ml. kulttuurivientiohjelman toteuttaminen.

Avoin ja palveleva ulkoasiainministeriö

Ulkoasiainministeriö tiivistää yhteistyötään kansalaisyhteiskunnan ja taloudellisten toimijoiden kanssa lisäämällä avoimuutta ja kehittämällä uudenlaisia kumppanuuksia. Ministeriö tuottaa ja jakaa yhteiskunnan ja sidosryhmiensä kannalta merkityksellistä ja hyödyllistä tietoa. Ulkoasiainministeriö tarjoaa Suomen viranomaispalveluja maailmalla. Ministeriö helpottaa suomalaisten asiointia sekä turvallista liikkumista ja elämistä ulkomailla. Ulkoasiainministeriö auttaa nopeasti, tehokkaasti ja asiantuntevasti hätään joutuneita suomalaisia. Tavoitteena on:

 • edustustoverkon laajuuden ja toimintatapojen kriittinen arviointi.
 • kansalaispalveluiden laadun ja tuottavuuden edelleen kehittäminen, erityisesti konsuli- ja maahantuloasioiden osalta.
 • ministeriön strategisten tavoitteiden edistäminen viestinnän keinoin, mm. sosiaalista mediaa hyödyntämällä.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla sitoudutaan hallitusohjelman mukaisesti edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa päätöksenteossa huomioiden hallinnonalan erityispiirteet. Ulkoasiainministeriö on asettanut toiminnallisen ja henkilöstöpoliittisen tasa-arvon työryhmän ja ministeriön periaatteena on sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen kaikissa rekrytoinneissa ja hallinnonalan tehtäviin määrättäessä.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalan määrärahoista noin 75 % on siirtomenoja, joiden vaikutukset sukupuolten asemaan riippuvat rahoituksen saajien päätöksistä. Lähialueyhteistyöhankkeita suunniteltaessa otetaan huomioon tasa-arvokysymykset horisontaalisena teemana eri toimialojen hankkeissa. Kehityspolitiikassa edistetään läpileikkaavasti naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kriisinhallinnassa ministeriö toteuttaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 "Naiset, rauha ja turvallisuus" kansallista toimintaohjelmaa, jolla vahvistetaan naisten asemaa ja osallistumista konfliktien ehkäisyyn, ratkaisemiseen ja rauhanrakentamiseen. Ohjelma tukee hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitetta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta.

Tuottavuusohjelman vaikutukset

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna 2011 on 25 henkilötyövuotta.

Hallinnonalan valtuudet momenteittain (milj. euroa)
    2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
24.20.66 Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)    
  — kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyövaltuus 3,00 2,00
24.20.67 Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakepääoman korotuksesta    
  — kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyövaltuus - 125,18
24.30.50 Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle    
  — kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyövaltuus 168,19 168,19
  — kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyövaltuus 100,00 100,00
24.30.66 Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)    
  — kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyövaltuus 1 105,24 560,95
24.90.67 Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)    
  — sopimusvaltuus 0,50 0,50

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2009—2011

    v. 2009
tilinpäätös
1000 €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2011
esitys
1000 €

Muutos 2010—2011
    1000 € %
             
01. Ulkoasiainhallinto 223 580 227 147 222 247 - 4 900 - 2
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 204 287 204 413 199 437 - 4 976 - 2
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 67 247 180 269
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 13 293 17 667 17 563 - 104 - 1
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 6 000 5 000 5 000
10. Kriisinhallinta 67 703 78 119 76 680 - 1 439 - 2
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 52 412 59 774 58 332 - 1 442 - 2
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 15 291 18 345 18 348 3 0
20. Lähialueyhteistyö 19 500 19 500 13 500 - 6 000 - 31
66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 19 500 19 500 13 500 - 6 000 - 31
67. Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakepääoman korotuksesta
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 747 909 752 504 844 918 92 414 12
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 732 909 737 504 829 918 92 414 13
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 15 000 15 000 15 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 108 668 112 890 109 097 - 3 793 - 3
(01.) Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) 579
(23.) Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) -229
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 976 1 840 1 790 - 50 - 3
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 35 39 39
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 104 531 109 511 105 768 - 3 743 - 3
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 500 500 500
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 1 276 1 000 1 000
  Yhteensä 1 167 360 1 190 160 1 266 442 76 282 6

  Henkilöstön kokonaismäärä1) 1 580 1 537 1 512    

1) Hallinnonalalla arvioidaan olevan lisäksi kriisinhallinta- ja rauhanturvaoperaatioihin palkattua henkilöstöä vuonna 2011 noin 650 henkilötyövuotta, sekä ulkomaanedustuksen toimipisteisiin asemamaasta palkattua henkilöstöä vuosina 2010 ja 2011 noin 1 200 henkilötyövuotta.