Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2011

01. Ympäristöhallinnon toimintamenotPDF-versio

Selvitysosa:Ympäristöhallinnon tavoitteena on ympäristövastuullinen, osallisuutta tukeva yhteiskunta, monimuotoinen luonto ja hyvinvointia edistävä ympäristö. Ympäristöhallinto toimii kansallisesti ja kansainvälisessä yhteistyössä ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi. Se tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tavoitteena on parantaa toiminnan tuottavuutta niin, että henkilöstöä ja toimintaa voidaan suunnata toimintaympäristön uusien tarpeiden mukaisesti. Muutoshankkeita johdetaan hallitusti ja niistä viestitään ennakoivasti ja avoimesti. Säädösvalmistelua kehitetään erityisesti vaikutusarviointien osalta.

Ympäristöhallinnon virastojen henkilöstövoimavaroja johdetaan ja osaamista kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena säilyttää ympäristöhallinnon palvelukyky ja turvata henkilöstön motivaatio ja kehittymismahdollisuudet.

Ministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen tavoitteet ja voimavarat esitetään tässä luvussa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintatavoitteet ja voimavarat on budjetoitu lukuun 35.20 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen ja Metsähallituksen luontopalvelujen lukuun 35.10 Ympäristön- ja luonnonsuojelu.

Ympäristöministeriö osallistuu valtion aluehallinnon strategiseen ohjaukseen yhteistyössä niitä ohjaavien muiden ministeriöiden kanssa sekä huolehtii virastojen ympäristötehtävien toiminnallisesta ohjauksesta. Aluehallintovirastojen ympäristölupatehtävien tulostavoitteet ja toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan momentille 28.40.01.

Ympäristöministeriö asettaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle toiminnalliset tulostavoitteet ja myöntää niiden toteuttamiseksi tarvittavan erillisrahoituksen. Ministeriö asettaa seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2011 pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden tukemiseksi:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

 • Selvitetään ja kootaan yhteen tiedot merkittävimmistä alueellisista kasvihuonekaasujen päästöistä ja nieluista. Osallistutaan valtioneuvoston selonteossa maakunnilta ja kaupunkiseuduilta edellytettyjen alueellisten toimenpidestrategioiden valmisteluun. Tuetaan tärkeiden toimijatahojen integroimista näiden strategioiden valmisteluun ja toimeenpanoon.
 • Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita toteutetaan tehokkaasti. Erityistä huomiota kiinnitetään asuntotonttien kaavoituksen riittävyyteen, yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja liikennemäärien vähentämiseen, liikenteen ympäristöhaittojen ehkäisyyn sekä tuulivoimarakentamisen edellytyksiin. Kaupan sijoittamista ohjataan yhdyskuntarakennetta eheyttävästi.
 • Kaavoituksen ja maapoliittisten keinojen monipuolista käyttöä edistetään hyvän yhdyskuntasuunnittelun toteuttamiseksi sekä kuntien maanhankinnan ja tonttitarjonnan lisäämiseksi. Edistetään kulttuuriympäristöohjelmien laadintaa ja inventointeja.
 • Rakentamisen ohjauksessa edistetään rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja normien yhtenäistä tulkintaa. Kiinnitetään huomiota rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen, kosteus- ja homeongelmien ehkäisyyn sekä rakennusten turvallisuuteen.
 • Toteutetaan luonnonsuojeluohjelmia ja Natura 2000 -verkostoa yksityisomistuksessa olevien alueiden osalta. Toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa 2008—2016 ja täydennetään luonnonsuojelualueverkostoa maanomistajien tekemien vapaaehtoisten tarjousten perusteella noin 5 000 hehtaaria vuosittain.
 • Jatketaan luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien rajauspäätösten tekoa. Laaditaan alueellisia priorisointisuunnitelmia lajisuojelun edistämiseksi.
 • Tuetaan luonnonvarojen ekologisesti kestävää käyttöä. Maisema-alueiden päivitysinventointi käynnistetään yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa ja selvitetään paikallisia valmiuksia maisemanhoitoalueiden perustamiseen.
 • Luodaan yhteiset toimintamallit maatalouden ympäristötuen erityistukien hyödyntämiseksi.
 • Kehitetään alueen jätehuoltoa uuden alueellisen jätesuunnitelman mukaisesti. Tehostetaan toimia valtakunnallisen jätesuunnitelman arvioinnin osoittamissa kohteissa. Luodaan edellytykset jätealan uudistuneen lainsäädännön tehokkaalle toimeenpanolle.
 • Edistetään kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttämistä alue- ja paikallishallinnon suunnitelmiin ja toimintaan. Valtioneuvoston päätöstä julkisista hankinnoista toimeenpannaan ja edistetään ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa.
 • Aloitetaan vesienhoitosuunnitelmien ja niiden toimenpideohjelmien toimeenpano yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
 • Edistetään Itämeren suojeluohjelman ja vesiensuojelun vuoteen 2015 ulottuvien suuntaviivojen mukaisia toimia Itämeren ja sisävesien ravinnekuormituksen vähentämiseksi erityisesti maataloudessa ja muussa hajakuormituksessa sekä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden typenpoistossa. Käynnistetään meristrategiadirektiivin mukaisen merenhoitosuunnitelman valmistelu.
 • Edistetään haja-asutuksen jätevesiasetuksen toteutusta hallinnollisella ja tiedollisella ohjauksella ja tuetaan yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviä toimia.
 • Tehostetaan pohjavesien suojelua laatimalla yhteistyössä tärkeille alueille suojelusuunnitelmat. Ohjataan riskitoimintojen sijoittamista pois pohjavesialueilta.
 • Tietojärjestelmien (erityisesti VELMU, VAHTI, VELVET) tiedot pidetään ajan tasalla.
 • Tehostetaan ympäristönsuojelulain mukaisten lupien valvontaa ja raportointia sekä kehitetään valvonnan vaikuttavuusindikaattoreita ja mittareita. Tehdään yhteensä vähintään 3 000 valvontatarkastusta, joista valvontasuunnitelmien mukaisten määräaikaistarkastusten osuus on vähintään kolmasosa. Käsitellään tavoitemääräajoissa vähintään 90 % toiminnanharjoittajien raporteista ja kansalaisilta tulleista valituksista. Tehostetaan myös vesilain, jätelain ja nitraattiasetuksen mukaista valvontaa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset käsitellään alle kuukaudessa.
 • Valvotaan kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta annettujen säännösten noudattamista kemikaaleja käyttävissä laitoksissa. Valvotaan ja ohjataan kuntien kemikaalivalvontaviranomaisten toimintaa.
 • Tuetaan aluehallintovirastojen päätöksentekoa ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa lupa-asioissa, kehitetään aluehallintovirastojen kanssa menettelytapoja ja toimintamalleja ympäristölupien käsittelyn tehostamiseksi ja sisällöllisen laadun parantamiseksi.
 • Toteutetaan valtion tuella kuntien siirtoviemärihankkeita, vesistöjen ja pilaantuneiden alueiden kunnostuksia sekä muita ympäristönsuojeluhankkeita. Kehitetään hankkeiden tilaus-, toteutus- ja hankintatoimintaa erityisesti liikennevastuualueen kanssa.
 • Ympäristön tilaa ja muutoksia seurataan yhteisen seurantaohjelman 2009—2012 mukaisesti tuottavuustavoitteet huomioiden ja tuotetaan seurantatietoa alueen ympäristön tilasta ja muutoksista.
 • Varmistetaan ympäristönäkökulman huomioon ottaminen läpäisevästi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rakennerahastotoiminnassa.

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 451 000 euroa.

Ympäristöministeriön toiminnan kehittämiseen liittyen muutetaan yhden erittelyvirkana perustetun ylijohtajan nimike 1.3.2011 alkaen.

Määrärahaa saa käyttää myös korvauksiin, joita suoritetaan seuraavista markkinavalvontatehtävistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle:

1) sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä paristoissa ja akuissa käytettävien vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen

2) otsonikerrosta heikentäviä aineita sekä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevien Euroopan yhteisöjen asetusten edellyttämästä laitteiden huoltajien pätevyyden toteaminen

3) CE-merkityt rakennustuotteet

4) rakennustuotteiden ekologinen suunnittelu ja energiamerkintä

5) korvauksiin Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:lle Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämisjärjestelmän mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan useita korvauksia Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) sen suorittamasta EU-direktiiveihin perustuvasta markkinavalvonnasta. Tukes hoitaa ympäristöministeriön toimeksiannosta vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen (853/2004) ja akuista ja paristoista annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2008) markkinavalvontaa sekä otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 ja fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaista laitteiden huoltajien pätevyyden markkinavalvontaa. Pätevyysilmoitusten käsittelystä saatavat tuotot tuloutetaan momentille 12.35.99.

Rakennustuotedirektiiviin (89/106/ETY) perustuvaa rakennustuotteiden markkinavalvontaa maankäyttö- ja rakennuslain 181 §:n perusteella hoitaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ympäristöministeriön valtuutuksen nojalla. CE-merkinnän piiriin kuuluvien tuotteiden määrä kasvaa eurooppalaisen yhdenmukaistamistyön edistymisen myötä.

Lämmityskattiloiden hyötysuhdedirektiivin (92/42/ETY), energiamerkintädirektiivin (92/75/ETY) ja Eco-design direktiivin (2005/32/EY) mukaisten täytäntöönpanosäädösten sekä asianmukaisen soveltamisen markkinavalvonta perustuu lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008) ja markkinavalvonnan hoitaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun asetuksen (2000/1980/EY) 14 artiklan toimeenpanon kansalliseksi toimivaltaiseksi elimeksi on Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä (958/1997) annetussa laissa nimetty Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Se osallistuu yhteisötasolla ympäristömerkin myöntämisperusteluiden valmisteluun, käsittelee kansallisella tasolla yhteisön ympäristömerkin käyttöä koskevat hakemukset ja valvoo merkin käyttöä.

Ympäristöministeriön tavoitteita vuodelle 2011:

Ympäristön- ja luonnonsuojelu

 • Vaikutetaan siihen, että YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa sovitaan toimenpiteistä vuoden 2012 jälkeisen ajan päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.
 • Jatketaan kansallisen ilmasto- ja energiastrategian sekä valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaisia toimia EU:n vuodelle 2020 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden täyttämiseksi.
 • Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma ajantasaistetaan. Edistetään kestävistä julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamista. Valmistellaan yhteistyössä MOTIVA:n kanssa yritysten käyttöön materiaalitehokkuuskatselmus ja -sopimus.
 • Toimitaan aloitteellisesti EU:n ja YK:n kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmien kehittämiseksi Rio+20 huippukokousta varten.
 • Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanoon liittyvä ohjaus, tiedotus ja koulutus järjestetään.
 • Valmistellaan ympäristönsuojelulain (86/2000) kokonaisuudistusta.
 • Valmistellaan EY:n teollisuuspäästödirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.
 • Vaikutetaan Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuteen ja sitä tukevan rahoituksen suuntaamiseen sekä Suomen ja Venäjän kahdenvälisen ympäristöyhteistyön ja EU:n naapuruuspolitiikan ympäristösisällön toteuttamiseen.
 • Valmistellaan meristrategiadirektiivin mukaista merenhoitosuunnitelmaa tavoitteena meriympäristön hyvä tila vuoteen 2020 mennessä.
 • Selvitetään Itämeren rehevöitymisen ja muun sen tilaa muuttavan toiminnan taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sektoritutkimusohjelman puitteissa.
 • Osallistutaan Saaristomeren tilan parantamiseksi Suomen tekemän sitoumuksen (Itämeri-Summit) toimeenpanoon ja seurantaan.
 • Jatketaan HELCOM:n toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan, BSAP) toimeenpanoa yhteistyössä muiden Itämeren maiden kanssa ja osallistutaan kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ympäristökomitean työhön merenkulun ympäristövaikutusten vähentämiseksi erityisesti Itämeren alueella.
 • Edistetään valtioneuvoston hyväksymien vesienhoitosuunnitelmien toteutusohjelman toimeenpanoa ja valmistellaan toimenpiteiden seurantaohjelma. Ohjataan haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamista.
 • Kootaan EU:n pintaveden ympäristönlaatunormidirektiivin mukainen veden kemiallisen tilan arviointi.
 • Edistetään lajien ja luontotyyppien suojelua luontotyyppien uhanalaisarvioinnin, lajien neljännen uhanalaisarvioinnin sekä lajisuojelun toimintaohjelman linjausten pohjalta.
 • Pannaan toimeen luonnonsuojelulain toimivuuden arvioinnin johtopäätöksiä ja suosituksia.
 • Käynnistetään säädösvalmisteluprojekti luonnonsuojelualueiden perustamiseksi valtion maille.
 • Turvataan luonnonvarojen kestävää käyttöä osallistumalla erityisesti tulevan Manner-Suomen kehittämisstrategian ja -ohjelman, kansallisen suo- ja turvemaastrategian ja kansallisen mineraalistrategian valmisteluun ja toimeenpanoon.
 • Osallistutaan arktisen alueen kansallisen politiikan toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen.

Kestävä yhdyskuntakehitys, rakentaminen ja asuminen

 • Kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen yhteensovittaminen.
 • Edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista painottaen yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, asuntotonttien kaavoituksen riittävyyttä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja tuulivoimarakentamisen edellytyksiä.
 • Kehitetään maankäytön suunnittelun ja rakennussuunnittelun yhteistyötä ja yhtenäistetään rakennusvalvonnan käytäntöjä.
 • Käynnistetään maankäyttö- ja rakennuslain vaikuttavuuden ja toimivuuden kokonaisarviointi.
 • Rakennusperinnön suojelun uuden lainsäädännön toteutuminen varmistetaan.
 • Parannetaan energiatehokkuutta olemassa olevassa rakennuskannassa ja uudisrakentamisessa.
 • Kehitetään korjausrakentamisen viranomaisohjausta. Kosteus- ja homeongelmia vähennetään toimenpideohjelmalla.
 • Kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edellytyksiä erityisesti Helsingin seudulla edistetään.
 • Toteutetaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa ja kehitysvammaisten asumisen ohjelmaa.

Kehittäminen ja suunnittelu

Tuotetaan hallintoa palvelevaa tietoa toiminnan ennakointiin, päätöksentekoon, kansallisen ja kansainvälisen ympäristölainsäädännön ja -politiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon sekä säädösvalmisteluun ja päätösten vaikutusten arviointiin. Vuoden 2011 strategisia painopisteitä ovat erityisesti pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian toimeenpanon edellyttämä valmistelu ja vaikutusten arviointi, rakennusten energiatehokkuuden ohjaus ja määräysten uudistaminen, materiaalitehokkuuden ja tuoteohjauksen kehittäminen, Itämeren suojelun vaihtoehtojen yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnit, luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian toimeenpano, maankäytön suunnittelujärjestelmän arviointi, kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman sekä korjausrakentamista koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano.

Määrärahaan sisältyy 100 000 euroa menoja, jotka vastaavat momentille 12.35.99 kertyviä vesiensuojelumaksuja.

Työajan jakautuminen tulosalueille (htv)
Tulosalue 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
arvio
       
Ympäristön suojelu 64 63 63
Luontoympäristö 60 59 58
Rakennettu ympäristö 92 90 90
Viestintä 17 17 16
Johto ja hallinto 61 59 58
Yhteensä 294 288 285

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 33 861 36 044 33 491
Bruttotulot 95 40 40
Nettomenot 33 766 36 004 33 451
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 840    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 947    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 212
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 81
Siirto momentille 32.20.03 -105
Siirto momentille 35.01.04 (Ahti-palvelut 300 000 euroa ja Palkeet-tietohallinto 85 000 euroa) -385
Siirto momentille 35.20.01 (Palkeet-tietohallinto) -3
Kertaluonteisen lisäyksen (vuodet 2008—2010 Gisalu) poistaminen -50
Kertaluonteisen kehittämis- ja suunnittelumäärärahan vuoden 2010 lisäyksen poisto -2 000
Tuottavuustoimet (-6 htv) -195
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) -100
Muu muutos yhteensä -8
Yhteensä -2 553


2011 talousarvio 33 451 000
2010 III lisätalousarvio 142 000
2010 talousarvio 36 004 000
2009 tilinpäätös 34 873 000

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 710 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) öljyntorjuntakeskuksen toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomen ympäristökeskus (SYKE) tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. Tutkimus- ja kehittämistehtävien sekä asiantuntijapalveluiden lisäksi SYKE huolehtii myös useista EY-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämistä raportoinneista sekä hoitaa eräitä ympäristövalvonnan ja muita viranomaistehtäviä. SYKEn merikeskus on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä merentutkimuksen toimija, joka tuottaa myös monipuolisia tarkasteluja meriensuojelua koskevan päätöksenteon tueksi.

Aluehallinnon uudistukseen liittyen selkeytetään SYKEn aluehallinnolle tuottamia asiantuntijapalveluja ja muuta yhteistyötä. Uudistus parantaa osaltaan mahdollisuuksia ottaa ympäristönäkökulma huomioon muilla hallinnonaloilla.

Kemikaalien tuotevalvontatehtävät keskitetään vuoden 2011 alusta lukien Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). SYKEstä siirtyy Tukesiin näihin tehtäviin 23 henkilötyövuotta ja 1 341 000 euroa.

SYKE hoitaa myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä. Toimintamäärärahalla palkattua henkilöstöä arvioidaan käytettävän näihin tehtäviin 28 henkilötyövuotta ja muulla rahoituksella palkatun henkilöstön työpanoksesta noin 20 henkilötyövuotta.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

SYKEn tuottama tieto tukee ympäristönsuojelun suunnittelua, ongelmien ratkaisua, päätöksentekoa sekä valmistelua ja toimeenpanoa erityisesti ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, ekotehokkuuteen, vesien suojeluun ja vesivaroihin, ympäristöpolitiikkaan sekä ympäristötiedon tuottamiseen ja välittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tuotokset ja laadunhallinta

Ympäristöministeriö asettaa Suomen ympäristökeskuksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuonna 2011:

 • SYKE tuottaa seuraavista aihealueista analyyseja, tutkimuksia ja asiantuntijapalveluita sekä niihin perustuvia julkaisuja ja viestintäaineistoja.
  • Ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista ilmastonmuutokseen tarkastellaan luonnontieteellisinä, teknisinä ja yhteiskunnallisina kysymyksinä, jotka liittyvät läheisesti muun muassa luonnonvarojen kulutuksen sääntelyyn, maankäytön ohjaukseen ja yhteiskuntarakenteen kehittämiseen sekä ekosysteemimuutoksiin.
  • Osallistutaan luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman toteutukseen. Tutkitaan erityisesti ilmastonmuutoksen ja maankäytön vaikutuksia biodiversiteetin ja ekosysteemipalvelujen muutokseen ja niiden säilyttämiseen. Tuetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) 2008—2016 toimeenpanoa tutkimuksilla ja asiantuntijapalveluilla.
  • Sovitetaan yhteen asumisen, maankäytön ja liikenteen järjestelmiä ympäristönsuojelun edistämiseksi. Yhdyskuntarakenteen tietokantoihin perustuvilla analyyseillä parannetaan valmiuksia lisätä yhdyskuntien energiatehokkuutta ja vähentää niiden aiheuttamia päästöjä.
  • Tuotannon ja kulutuksen ohjauskeinojen ja vaikutusten arvioinneilla parannetaan ekotehokkuutta, vähennetään tuotteiden elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta ja ehkäistään jätteiden syntyä.
  • Hydrologista palvelua kehitetään niin, että se tukee entistä monipuolisemmin sekä vesivarojen kestävää käyttöä että vesiensuojelua muuttuvissa ilmasto-oloissa. Vesiensuojelua edistetään tuottamalla tietoa kuormituksen vähentämisen keinoista. Vesistöön kohdistuvien suunnitelmien ja toimenpiteiden ekologisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioimiseen kehitetään mallinnus- ja muita menetelmiä.
  • Meren suojelua ja kestävää käyttöä tukevassa tutkimuksessa painottuvat Itämeren tilan arvioinnit ja muutosten ennakointi sekä meriekosysteemien tarkastelut, joita hyödynnetään erityisesti EU:n meristrategiadirektiivin ja HELCOMin Itämeren toimintaohjelman kansallisessa toimeenpanossa. Yhteiskunnallisesti keskeinen tutkimuskohde on Itämeren suojelukeinojen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus.
  • Ympäristöpolitiikan arvioinneilla parannetaan ohjauskeinojen vaikuttavuutta erityisesti energiaan ja ilmastoon, luonnonvarojen kestävään käyttöön, ekosysteemipalveluihin, luonnon monimuotoisuuden suojeluun, jätepolitiikkaan sekä yhdyskuntarakenteeseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Osallistutaan sektoritutkimuksen tutkimusohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen sekä Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) kehittämiseen ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen, asiantuntijuuden ja tietovarantojen hallinnan strategiseksi keskukseksi.
 • Yhteistoimintaa yliopistojen, erityisesti Oulun, Jyväskylän, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen, ja muiden tutkimuslaitosten kanssa vahvistetaan yhteisillä hankkeilla ja henkilökunnalla. SYKE osallistuu eurooppalaisiin tutkimusohjelmiin ja syventää yhteistyötä vastaavien laitosten kanssa.
 • Varaudutaan vakaviin öljyonnettomuuksiin merialueella uudistamalla torjuntakalustoa ja parantamalla torjuntaorganisaatioiden yhteistoimintakykyä onnettomuustilanteiden hoidossa. Huolehditaan öljyntorjuntakeskuksen toiminnan aloittamisesta.
 • Tutkimusalus Arandan kustannustehokasta ja laajapohjaista hyödyntämistä meren tilan seurannassa ja merentutkimuksessa kehitetään yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Tutkimusalus Muikun käyttöä kehitetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
 • Lisätään SYKEn laboratorioiden vaikuttavuutta ympäristömittausten laadun ja jäljitettävyyden varmentajana ja asiantuntijana kehittämällä ympäristökemiassa korkean metrologisen (mittaustieteellisen) tason sopimuslaboratoriotoimintaa. Tuotetaan tietoa uusien potentiaalisesti haitallisten aineiden, erityisesti teollisten nanomateriaalien ominaisuuksista sekä käyttäytymisestä ja vaikutuksista ympäristöriskien ennakoinnin ja hallinnan tarpeisiin.
 • Toteutetaan uudistettua ympäristönseurantaohjelmaa, joka entistä tehokkaammin yhdistää ja priorisoi eri laitoksissa tehtävää seurantaa. Havainnointi- ja mittausmenetelmiä sekä kaukokartoitusta kehitetään seurantojen tuottavuuden parantamiseksi. Ympäristötiedon käytettävyyttä parannetaan.
 • SYKE ylläpitää ja kehittää ympäristöministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja SYKEn tietoteknistä infrastruktuuria ja tuottaa sovittuja yhteisiä tietotekniikan palveluja. SYKE kehittää ja ylläpitää yhteisiä ydintoiminnan tietojärjestelmä- ja paikkatietopalveluja.
 • SYKE toimii hallinnoivana viranomaisena Inspire-direktiivin mukaisissa uusissa tehtävissä liittyen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuulla olevien paikkatietojen hoitamiseen.

Taloudellisuus

Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 4 milj. euroa, josta vientitoiminnan osuudeksi arvioidaan noin puolet. Lisäksi hallinnonalan sisäisestä palvelutoiminnasta arvioidaan kertyvän 1 milj. euroa. Muilta valtion virastoilta ja laitoksilta arvioidaan saatavan rahoitusta noin 9 milj. euroa ja talousarvion ulkopuolista rahoitusta noin 4 milj. euroa, josta EU:n osuus on lähes puolet.

Tuottavuus

Tuottavuutta parannetaan kehittämällä verkostoyhteistyötä ja toimintaprosesseja, tietojärjestelmiä ja laajentamalla sähköisiä verkkopalveluja. Tuottavuutta pyritään nostamaan myös alueellistamalla ympäristötutkimusta ja tehostamalla tukipalveluja. Merentutkimuksessa yhteistyötä syvennetään erityisesti Ilmatieteen laitoksen kanssa synergia- ja tuottavuushyötyjen saavuttamiseksi. Lisäksi merentutkimuksen kansallista koordinaatiota ja tutkimusinfrastruktuuria edistetään.

Koko ympäristöhallinnossa tuottavuutta parannetaan muun muassa kehittämällä ympäristön seurantaa ja tietojärjestelmiä, parantamalla ympäristötiedon hyödyntämisen edellytyksiä ja lisäämällä tietovarantoihin liittyvää yhteistyötä.

Osana Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaa tuottavuutta parannetaan muun muassa yhteisillä tutkimusohjelmilla, laitosten yhteisellä datapolitiikalla sekä tilasto-ohjelmalla, joka liitetään kiinteästi Suomen kansallisten tilastojen kehittämistyöhön. Lisäksi alueellista toimitilaverkostoa yhtenäistetään, laitosten laboratoriotyötä rationalisoidaan ja järjestetään laboratoriolaitteiden, järjestelmien ja tarvikkeiden yhteishankinta ja laitehuolto. Kansainvälisten hankkeiden tukitoiminnassa pyritään yhteenliittymän yhteiseen palveluun.

Suomen ympäristökeskuksen henkilötyövuosien ja kustannusten arvioitu jakautuminen tehtäväalueittain vuosina 2009—2011
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
Tehtäväalue kustannukset htv kustannukset htv kustannukset htv
             
Tutkimus 22,9 250 23,5 254 23,5 250
Asiantuntijapalvelut ja viranomaistoiminta 21,0 193 21,5 197 20,5 174
Ympäristönseuranta ja tietojärjestelmät 6,0 78 6,0 76 6,0 73
Johto, sisäinen hallinto ja viestintä 5,0 64 5,0 63 5,0 60
Hallinnonalan tukipalvelutehtävät 4,0 34 4,0 33 4,0 30
Yhteensä 58,91) 6191) 60,02) 6232) 59,03) 587

1) Lisäys sisältää siirron MTL:sta.

2) Muutos sisältää siirrot aluehallinnon ja SYKEn välillä.

3) Vähennys sisältää siirrot Tukesiin ja THL:lle.

SYKEn henkilöstömäärän arvioidaan olevan 587 henkilötyövuotta. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 23 henkilötyövuoden vähentyminen Tukesiin siirrettävien kemikaalien tuotevalvontatehtävien takia, kolmen henkilötyövuoden vähentyminen THL:lle siirrettävien laboratoriotehtävien johdosta sekä 10 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Tavoitteena on, että määräaikaisten henkilöiden osuus on alle 20 % henkilöstöstä.

Henkilöstövoimavaroja kohdennetaan strategisten tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon tuottavuushankkeiden vaikutukset. Tutkimus- ja asiantuntijatehtävien alueellistamista SYKEn alueellisiin toimipaikkoihin jatketaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 47 720 45 657 43 710
Bruttotulot 16 279 13 300 13 000
Nettomenot 31 441 32 357 30 710
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 179    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 438    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 7 390 7 500 9 000
— EU:lta saatava rahoitus 1 806 1 800 1 900
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 813 1 700 2 100
Tuotot yhteensä 12 009 11 000 13 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 25 015 21 000 25 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -13 006 -10 000 -12 000
Omarahoitusosuus, % 52 48 48

Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuus vaihtelee hanketyypeittäin ja määräytyy eri rahoittajatahojen rahoitusehtojen mukaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 231
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 96
Siirto momentille 32.20.03 (-23 htv) -1 681
Siirto momentille 33.03.04 (-3htv) -150
Siirto momentille 32.01.02 (aluehallinnon tietohallintomenojen osuus) -523
Siirto momentilta 35.01.01 (Ahti-palvelut 300 000 euroa ja Palkeet-tietohallinto 85 000 euroa) 385
Tuottavuustoimet (-10 htv) -345
Siirto momentille 12.32.20, kemikaalien tuotevalvontatehtävien tulot 340
Yhteensä -1 647

Määrärahasta on tarkoitus käyttää noin 2 460 000 euroa ympäristöhallinnon keskitetysti hoidettavien IT-palveluiden käyttömenoista ja laitteiden uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Keskitetysti hoidettavia palveluja ovat valtakunnallinen tietoverkko, palvelinkoneet ja järjestelmät, yhteiset työkaluohjelmistot ja ympäristötietojärjestelmät sekä yhteiset paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut.


2011 talousarvio 30 710 000
2010 III lisätalousarvio 151 000
2010 talousarvio 32 357 000
2009 tilinpäätös 32 700 000

21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 716 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan samoin kuin tuottavuushankkeiden muuhun valmisteluun ja toimeenpanoon.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat.


2011 talousarvio 716 000
2010 talousarvio 405 000
2009 tilinpäätös 202 000

29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.


2011 talousarvio 6 000 000
2010 talousarvio 6 000 000
2009 tilinpäätös 9 779 817

65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

2) valistus- ja neuvontatoiminnan tukemiseen valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

3) saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §:n mukaisiin avustuksiin saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin

4) saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen

5) kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen sekä kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen.

Selvitysosa:Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.


2011 talousarvio 2 000 000
2010 talousarvio 2 050 000
2009 tilinpäätös 2 050 000