Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

20. Närings- och innovationspolitikPDF-versio

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 83 621 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 82 671 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 950 000 euro. I detta belopp har som ett tillägg av engångsnatur beaktats 1 750 000 euro med anledning av de utgifter som föranleds av en ändring som gäller Business Finland och som avdrag 800 000 euro som föranleds av den tidigareläggning av inledandet av projektet Turism 4.0 som det beslutades om i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017.


2018 budget 83 621 000
2017 I tilläggsb. -1 370 000
2017 budget 43 523 000
2016 bokslut 38 152 000

42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får också användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt kommuner och samkommuner för projekt enligt punkterna 1—3.

Anslaget får även användas för konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, inklusive upphandling av utvecklingsåtgärder inom arbets- och näringsministeriets tillväxtekosystem, inrättande av ett nätverksbaserat kunskapscenter för hållbar och innovativ offentlig upphandling och centrets verksamhet samt pilotförsök med modellen Green deal tillsammans med andra projektaktörer.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande fjärde och femte stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir det femte och sjätte stycket.

Ändringen gör det möjligt för arbets- och näringsministeriet att samarbeta med andra offentliga aktörer i utvecklingen av tillväxtekosystem och innovativa offentliga upphandlingar.


2018 budget 5 000 000
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb. 4 000 000
2017 budget 4 100 000
2016 bokslut 7 024 000

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av kapitallån utan säkerhet enligt aktiebolagslagen till företag och andra sammanslutningar för verksamhet som utvecklar ekosystemen för affärsverksamhet.

Lånen beviljas i form av startstöd enligt EU:s gruppundantagsförordning. Lån kan också beviljas i form av kapitallån som inte innehåller statligt stöd och på vilka statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) inte tillämpas.

Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektet eller den eftersträvade affärsverksamheten misslyckas på ett sätt som väsentligt försämrar låntagarens förmåga att sköta sina lån, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren helt eller delvis avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2018 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 30 000 000 euro.

Förklaring:Momentet fogas till budgetpropositionen.

Med kapitallån finansieras företag som är i inledningsfasen och som genom sin verksamhet moderniserar industrin och utvecklar nya ekosystem för affärsverksamhet. Målet är att främja företagsverksamhet som baserar sig på ett effektivt utnyttjande av kapital och kompetens av ny, immateriell karaktär för främjande av ekonomisk tillväxt.

Den verksamhet som finansieras kan ha samband med t.ex. verksamheten för en operatör för ett ekosystem för affärsverksamhet eller utvecklande av data- eller testplattformar.

Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.40.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Förbindelser 2018 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000
Utgifter sammanlagt 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000

2018 budget 6 000 000

(88.) Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks ur budgetpropositionen.


2017 budget 29 500 000
2016 bokslut 30 000 000