Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

Statsbudgeten 2021PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 45 186 174 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 14 101 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 10 006 000 000
02. Samfundsskatt 3 218 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 31 000 000
04. Skatt på arv och gåva 846 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 21 243 700 000
01. Mervärdesskatt 20 217 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 829 000 000
03. Apoteksskatt 197 700 000
08. Punktskatter 6 880 000 000
01. Punktskatt på tobak 1 132 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 393 000 000
05. Punktskatt på läskedrycker 182 000 000
07. Energiskatter 4 158 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 15 000 000
10. Övriga skatter 2 816 700 000
03. Bilskatt 795 000 000
05. Överlåtelseskatt 780 000 000
06. Lotteriskatt 90 700 000
07. Fordonsskatt 1 143 000 000
08. Avfallsskatt 8 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 144 774 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 43 181 000
05. Vissa avgifter för trafiken 33 051 000
06. Farledsavgifter 48 100 000
09. Övriga skatteinkomster 10 455 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 4 040 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet 3 397 000
12. Skatt för strålningsverksamhet 2 550 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 717 277 000
23. Statsrådets kansli 50 000
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster 50 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 25 748 000
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 987 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 24 761 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 150 650 000
10. Domstolarnas inkomster 44 900 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 29 000 000
20. Utsökningsavgifter 74 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 2 750 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 30 764 000
98. Inkomster från EU 28 814 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 1 950 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 718 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 0
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 3 700 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 484 764 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 131 128 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 234 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 14 419 000
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 11 440 000
50. Överföring från statens pensionsfond 1 948 874 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 276 174 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 18 095 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd 900 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 42 000 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 500 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 14 000 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 438 700 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 20 000 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 414 700 000
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 926 083 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 536 970 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 310 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 15 000 000
04. Andra inkomster från EU 340 000
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 29 600 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 3 300 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 620 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 600 000
44. Fiskevårdsavgifter 8 900 000
45. Jaktvårdsavgifter 11 753 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 4 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 51 880 000
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet 51 030 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 850 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 546 320 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 650 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 31 770 000
50. Inkomster från EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 200 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 311 900 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 601 950 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 600 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 100 000
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet 433 000 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 163 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 4 050 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 3 650 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 150 000
20. Överföring från Statens bostadsfond 2 500 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 1 000 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 453 000 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 167 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 79 000 000
04. Återtagande av överförda anslag 200 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 7 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 388 762 000
01. Ränteinkomster 47 287 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 3 700 000
05. Räntor på övriga lån 23 111 000
07. Räntor på depositioner 100 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 20 376 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 2 086 475 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 2 086 475 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 100 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 155 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 155 000 000
15. LÅN 10 904 411 000
01. Lån som återbetalas till staten 143 146 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 18 300 000
04. Amorteringar på övriga lån 124 846 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 10 761 265 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 10 761 265 000
Inkomstposternas totalbelopp 64 196 624 000
  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 128 555 000
01. Riksdagsledamöterna 22 222 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 22 222 000
10. Riksdagens kansli 73 191 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 58 001 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 6 000 000
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 5 190 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
20. Riksdagens justitieombudsman 7 517 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 7 517 000
30. Utrikespolitiska institutet 3 911 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 701 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 210 000
40. Statens revisionsverk 17 204 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 16 554 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 650 000
90. Riksdagens övriga utgifter 4 510 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 510 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 18 761 000
01. Republikens president 126 000
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 000
02. Republikens presidents kansli 18 635 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 585 000
02. Utgifter för republikens tidigare presidenter (reservationsanslag 2 år) 500 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år) 2 550 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 000 000
75. Ombyggnad (reservationsanslag 5 år) 5 000 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 221 744 000
01. Förvaltning 174 157 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 130 401 000
02. Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag) 11 473 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 990 000
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 10 793 000
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år) 0
25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 19 000 000
10. Ägarstyrningen 5 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 5 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet 35 635 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 35 635 000
30. Justitiekanslersämbetet 3 932 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 932 000
90. Övriga utgifter 2 320 000
21. Ordnar (förslagsanslag) 700 000
61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år) 1 620 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 288 096 000
01. Utrikesförvaltningen 268 872 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 238 782 000
20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år) 2 987 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 155 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 13 648 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 12 300 000
10. Krishantering 71 665 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 53 080 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag) 17 585 000
22. Fredsmedling (fast anslag) 1 000 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 853 589 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 710 859 000
67. Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) 129 730 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 93 970 000
50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag) 1 641 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 45 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 89 084 000
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år) 2 400 000
87. Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år) 300 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 500 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 005 228 000
01. Ministeriet och förvaltningen 139 639 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 932 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år) 10 490 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 535 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 12 093 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 820 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 49 810 000
50. Understöd (fast anslag) 12 959 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 19 000 000
10. Domstolar och rättshjälp 460 827 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 969 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 624 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 281 108 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 81 141 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 75 985 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 107 771 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 107 771 000
30. Åklagare 55 185 000
01. Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 55 185 000
40. Verkställighet av straff 233 997 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 229 297 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 4 700 000
50. Valutgifter 7 809 000
20. Valutgifter (förslagsanslag) 7 809 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 567 775 000
01. Förvaltning 156 911 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 316 000
04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 194 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 1 682 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) 13 159 000
25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år) 5 500 000
26. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år) 6 840 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 110 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 260 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 960 000
10. Polisväsendet 848 298 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 796 137 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 553 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år) 7 608 000
20. Gränsbevakningsväsendet 276 598 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 271 598 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år) 5 000 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 79 043 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 529 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 59 548 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 966 000
40. Migration 206 925 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) 67 198 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år) 107 614 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år) 3 570 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) 28 543 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 873 251 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 584 831 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 515 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 2 875 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 565 441 000
10. Militärt försvar 4 229 681 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 955 078 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år) 790 751 000
19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år) 1 479 000 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 4 852 000
30. Militär krishantering 58 739 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 58 729 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 19 467 894 000
01. Förvaltning 184 785 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 794 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) 345 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 3 306 000
25. Utgifter för mynt (förslagsanslag) 890 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 134 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år) 10 450 000
10. Beskattningen och Tullen 647 093 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 432 841 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 175 752 000
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år) 12 500 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 3 000 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 15 000 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 8 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 52 524 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 924 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) 600 000
03. Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag) 1 500 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 5 000 000
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 15 000 000
11. Internetbetalningar (reservationsanslag 2 år) 500 000
88. Senatkoncernens affärsverk 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 112 298 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 50 932 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 850 000
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år) 50 516 000
04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag) 7 000 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 58 102 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 57 882 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 220 000
50. Pensioner och ersättningar 5 218 270 000
15. Pensioner (förslagsanslag) 4 880 246 000
16. Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag) 3 934 000
50. Skadestånd (förslagsanslag) 37 540 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 276 174 000
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) 20 376 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 19 015 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 115 000
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) 900 000
12. Kompetensutveckling (förslagsanslag) 18 000 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 67 940 000
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) 8 700 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 8 600 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 37 740 000
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år) 0
23. Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år) 4 800 000
40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 8 100 000
80. Överföringar till landskapet Åland 290 167 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 188 567 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 12 000 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 10 000 000
34. Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag) 79 600 000
90. Stöd till kommunerna 10 077 000 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 7 696 600 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) 10 400 000
32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag) 2 360 000 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 260 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 260 000 000
92. EU och internationella organisationer 2 459 700 000
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år) 3 397 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 2 500 000
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 12 950 000
60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år) 9 174 000
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag) 14 509 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 2 417 000 000
87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag) 0
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 21 000 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 300 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag) 18 400 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 012 067 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 270 296 000
01. Undervisnings-och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 795 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 64 860 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år) 5 013 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 3 161 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 34 000 000
30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år) 14 500 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 1 547 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 680 000
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag) 116 984 000
53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år) 7 510 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 246 000
10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete 828 916 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 42 256 000
20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år) 149 065 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag) 469 239 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 161 093 000
51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag) 7 263 000
20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning 1 101 779 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 8 427 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år) 14 006 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag) 884 657 000
35. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag) 194 689 000
40. Högskoleundervisning och forskning 3 359 545 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 972 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 933 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 4 431 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 679 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 24 919 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 893 903 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) 353 744 000
53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag) 76 261 000
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag) 55 631 000
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år) 896 993 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 20 079 000
70. Studiestöd 643 411 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 647 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag) 99 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 458 600 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 36 164 000
59. Stöd för skolresor (förslagsanslag) 48 800 000
80. Konst och kultur 575 997 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 4 248 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 103 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år) 22 314 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 5 510 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 7 307 000
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 19 619 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) 16 886 000
30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag) 3 826 000
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag) 129 217 000
34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag) 88 583 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 252 000
41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 26 648 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 11 784 000
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 17 460 000
52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag) 190 275 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 23 337 000
55. Det digitala kulturarvets tillgänglighet och bevarande (reservationsanslag 3 år) 1 950 000
72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) 739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 3 899 000
95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag) 40 000
90. Idrottsverksamhet 155 820 000
30. Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år) 0
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag) 108 944 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) 40 676 000
56. Främjande av idrott och elitidrott (reservationsanslag 3 år) 6 200 000
91. Ungdomsarbete 76 303 000
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 39 220 000
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 27 612 000
52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 9 471 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 628 322 000
01. Förvaltning och forskning 137 707 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 455 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 78 978 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 1 943 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 1 240 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 27 652 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 439 000
10. Utveckling av landsbygden 389 683 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 55 050 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 15 000 000
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 31 300 000
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 67 767 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 5 326 000
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 843 000
54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 39 892 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 805 000
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år) 165 700 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 806 926 000
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 75 984 000
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 5 948 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 323 100 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 526 200 000
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 297 710 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 551 888 000
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 10 910 000
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 3 669 000
48. Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
49. Främjande av återvinning av näringsämnen genom biogasproduktion (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 400 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 0
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 6 117 000
40. Naturresursekonomi 239 328 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 3 300 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 14 259 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 43 452 000
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 8 636 000
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 1 745 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 5 600 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 11 250 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 53 230 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 8 027 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 42 171 000
47. Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år) 1 360 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år) 13 878 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år) 9 400 000
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 132 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 21 888 000
64. Forststyrelsen 8 115 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 8 115 000
70. Lantmäteri och datalager 46 563 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 563 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 3 000 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 485 560 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 680 301 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 602 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 80 543 000
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 54 385 000
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 528 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 483 243 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) 0
10. Trafik- och kommunikationsnäten 2 021 872 000
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år) 1 363 904 000
30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år) 67 658 000
31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 17 400 000
76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag) 34 997 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 422 113 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 115 800 000
20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 783 387 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 89 000 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år) 18 741 000
54. Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år) 19 136 000
55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år) 108 224 000
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 543 286 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 828 872 000
01. Förvaltning 819 309 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 38 333 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 184 926 000
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 199 731 000
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 864 000
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år) 101 104 000
06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 361 000
07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 9 157 000
08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 857 000
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 758 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 4 939 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 57 072 000
40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år) 5 041 000
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag) 4 400 000
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år) 109 303 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag) 1 222 000
51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag) 2 572 000
53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år) 400 000
54. Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag) 3 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 17 219 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 50 000
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 1 286 223 000
20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år) 3 420 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 516 318 000
41. Energistöd (förslagsanslag) 101 250 000
42. Utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
43. Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cirkulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år) 64 200 000
44. Investeringsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) 5 532 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag) 23 750 000
47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år) 8 000 000
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 282 803 000
49. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år) 4 150 000
66. Överföringar till EU: s innovationsfond (förslagsanslag) 0
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 262 800 000
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag) 12 000 000
30. Sysselsättning och företagsamhet 944 202 000
40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år) 12 000 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 93 378 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag) 121 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 296 686 000
52. Lönegaranti (förslagsanslag) 32 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 378 638 000
95. Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag) 4 500 000
40. Specialfinansiering för företag 598 987 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 700 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag) 189 928 000
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 83 200 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 20 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 10 000
87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år) 300 000 000
89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år) 19 100 000
95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag) 6 029 000
50. Integration och internationell kompetens 180 151 000
03. Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år) 8 991 000
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag) 171 160 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 17 603 125 000
01. Förvaltning 102 397 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 36 018 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 980 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 1 118 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 20 405 000
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år) 8 714 000
25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 10 400 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 19 500 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 5 262 000
02. Tillsyn 81 252 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 794 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 14 132 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 5 351 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 26 934 000
08. Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år) 3 200 000
09. Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 11 841 000
03. Forskning och utveckling 99 316 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 59 272 000
25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 8 000 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 23 042 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 002 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 4 487 757 000
50. Familjeförmåner (förslagsanslag) 1 596 500 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 16 500 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 1 580 400 000
56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag) 56 500 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) 768 800 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) 469 057 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 815 869 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 28 366 000
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 991 000 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 1 792 700 000
55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag) 3 803 000
30. Sjukförsäkring 2 140 300 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 2 140 300 000
40. Pensioner 5 044 200 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 58 400 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 737 500 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 418 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 13 900 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 13 400 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 803 000 000
50. Stöd till veteraner 241 334 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 050 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 9 900 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 48 600 000
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 16 000 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 2 080 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 16 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 1 260 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 30 400 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 000
58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag) 132 020 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 2 052 097 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år) 350 000
31. Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 2 800 000
32. Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå samt forskning på universitetsnivå inom socialt arbete (fast anslag) 25 000 000
33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag) 96 000 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar, patientöverföringar och medicinska sakkunnigutlåtanden (förslagsanslag) 15 200 000
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) 65 800 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 562 000
37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag) 2 000 000
38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år) 1 660 000 000
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år) 122 900 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 27 835 000
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 23 550 000
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 3 000 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 7 100 000
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 37 773 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 30 940 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 545 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 460 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 2 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 928 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 138 390 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 117 000 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 1 900 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 350 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 19 140 000
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 362 440 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) 362 440 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 302 864 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 70 780 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 35 240 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 975 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 9 435 000
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år) 2 130 000
10. Miljö- och naturvård 191 751 000
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 1 900 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 31 340 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 24 435 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 60 142 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) 18 542 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 49 630 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 762 000
20. Samhällen, byggande och boende 40 333 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 6 563 000
04. Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år) 7 300 000
30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år) 0
32. Understöd för avskaffande av bostadslöshet och utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet (reservationsanslag 3 år) 3 300 000
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år) 5 500 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 6 250 000
56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år) 9 720 000
60. Överföring till Statens bostadsfond 0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 1 700 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 764 510 000
01. Ränta på statsskulden 755 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) 755 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 9 510 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 9 510 000
Anslagens totalbelopp 64 196 624 000