Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              25. Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 223 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 119 243 125 140 123 723
Bruttotulot 2 096 1 900 500
Nettomenot 117 147 123 240 123 223
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 371    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 237    

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 8 149 000
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 108 789 000
Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit 1 400 000
Turvaluokiteltujen EU-asiakirjojen sähköinen jakelu 705 000
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä 3 200 000
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä 980 000
Yhteensä 123 223 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) 80
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) -573
SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 26.01.01) -582
Taloudellisten ulkosuhdeasioiden hoitaminen (-2 htv) (siirto momentille 32.01.01) -130
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 32.01.01) -75
Turvaluokiteltujen EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke 705
Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjaus 1 400
Valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjauksesta aiheutuvat ylläpito- ja vuokrakustannukset 520
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 24.01.01) 26
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 25.01.01) 9
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 28.01.01) 25
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 29.01.01) 9
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 31.01.01) 11
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 35.01.01) 13
Valtioneuvoston puhelunvälitystoiminnan uudelleenorganisointi (-1 htv) (siirto momentille 24.01.01) -45
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 400
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 200
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 060
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 980
Valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan jatkuvan palvelun hallinta (siirto momentilta 26.01.01) 65
Valtioneuvoston yhteiset valmiuspuhelimet, kertalisäyksen poisto -14
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -85
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -34
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -27
Palkkaliukumasäästö -123
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -29
Toimintamenojen tuottavuussäästö -148
Toimintamenosäästö (HO 2015) -720
Työajan pidentäminen (Kiky) -49
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -56
Vuokrien indeksikorotus 131
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -41
Yhteensä -17

2018 talousarvio 123 223 000
2017 I lisätalousarvio 688 000
2017 talousarvio 123 240 000
2016 tilinpäätös 125 013 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 297 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 74 000 euroa talousarvioesityksen 123 223 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 25.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin.


2018 talousarvio 123 297 000
2017 III lisätalousarvio 200 000
2017 I lisätalousarvio 688 000
2017 talousarvio 123 240 000
2016 tilinpäätös 125 013 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 297 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 4 157 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 245 000 euroa on siirtoa momentilta 33.01.01 projektipäällikön ja -suunnittelijan palkkausmenoihin TOIMI-hankkeeseen, 260 000 euroa on siirtoa momenteilta 29.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen, 70 000 euroa on siirtoa momentilta 35.01.01 ympäristöministeriön hankintojen tukemiseen, 1 615 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä -hankkeeseen, 274 000 euroa aiheutuu valtioneuvoston linnan peruskorjauksen viivästymisestä aiheutuvista tilapäisesti tyhjiksi jäävien väistötilojen vuokramenoista, 400 000 euroa ministeriöiden turvalaitteiden hankintamenoista, 130 000 euroa presidentti Koiviston muistomerkin toteutuksesta, 700 000 euroa ulkoministeriön viestityskeskuksen siirrosta aiheutuvista menoista, 120 000 euroa valtioneuvoston hybridianalyysitoiminnan menoista ja 343 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000
2016 tilinpäätös 125 013 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 4 157 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 37 000 euroa on siirtoa momentilta 29.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön arkiston järjestämiseen ja 165 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -sivustojen automaatio- ja robotiikkaratkaisuihin.


2018 II lisätalousarvio 202 000
2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000
2016 tilinpäätös 125 013 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 6 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 63, josta 17 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 42 erityisavustajaa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ministereiden ja erityisavustajien määrän lisäys 935
Yhteensä 935

2018 talousarvio 6 510 000
2017 I lisätalousarvio 645 000
2017 talousarvio 5 575 000
2016 tilinpäätös 5 351 173

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 6 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin.

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia

3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.

Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.


2018 talousarvio 1 000 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 1 000 000
2016 tilinpäätös 1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia

3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministereiden sekä heitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien valtioneuvoston kanslian toimialaan kohdistuvista matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Eurooppa-neuvoston kokouksista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen.

Selvitysosa:Momentin matkamenoihin kohdistuvat Euroopan unionin neuvoston myöntämät korvaukset tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 350 000 euroa.


2018 talousarvio 867 000
2017 talousarvio 867 000
2016 tilinpäätös 495 789

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministereiden sekä heitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien valtioneuvoston kanslian toimialaan kohdistuvista matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Eurooppa-neuvoston kokouksista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen.

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään yhdeksää henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kolme henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.

Momentin määrärahasta arvioidaan käytettävän kokeilutoiminnan koordinaatioon 200 000 euroa.


2018 talousarvio 11 400 000
2017 I lisätalousarvio -100 000
2017 talousarvio 11 400 000
2016 tilinpäätös 11 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään yhdeksää henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kolme henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 920 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 II lisätalousarvio
2017 tilinpäätös 100 000
2016 tilinpäätös 2 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 920 000 euroa.

24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 6 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajuuden johdosta välttämättömän enintään 50 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajuuskauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin

2) puheenjohtajuuskaudella järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Palkkaus- ja muut kulutusmenot 6 300 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 500 000
Yhteensä 6 800 000

Selvitysosa:Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Määrärahasta maksetaan keskitetysti puheenjohtajuudesta ja siihen valmistautumisesta aiheutuvat menot, kuten henkilöstö-, koulutus- ja valmennusmenot, matkat sekä EU-puheenjohtajakauteen liittyvien kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat menot.


2018 talousarvio 6 800 000
2017 I lisätalousarvio 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 6 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajuuden johdosta välttämättömän enintään 50 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajuuskauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin

2) puheenjohtajuuskaudella järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Palkkaus- ja muut kulutusmenot 6 300 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 500 000
Yhteensä 6 800 000

25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Valtioneuvosto on 3.5.2018 tehnyt periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta. Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Momentin määrärahaa käytetään toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä. Tarkoitus on ottaa käyttöön sähköinen verkkoalusta, joka tukee verkostoyhteistyötä, avointa viestintää ja hyvien kokemusten välittämistä.


2018 I lisätalousarvio 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 19 457 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 11
Yhteensä 11

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio 19 457 000
2017 talousarvio 19 446 000
2016 tilinpäätös 14 941 894

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 19 457 000 euroa.