Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan yksikköjen ja ministeriöiden kanssa kasvupolitiikkaa, jolla tuetaan hallitusohjelman kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista. Kasvupolitiikan perustana on menestyvä yritystoiminta, joka innovoi, työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen.

Kasvupolitiikalla luodaan hallinnonalalla edellytyksiä yritysten uudistumiselle ja toimintaedellytysten parantumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle, terveelle kilpailulle, työllistämiskynnyksen alentamiselle ja työnteon kannustavuudelle sekä työvoimahallinnon uudistamiselle työllistymistä tukevaksi.

Biotaloudella ja puhtailla ratkaisuilla luodaan uutta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä edistetään kestävää kehitystä.

Kasvupolitiikka ulotetaan asiakaspalveluun asti yhdistämällä maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja TE-palvelut liiketoimintalähtöiseksi julkiseksi kasvupalveluksi.

Työ- ja elinkeinohallinto toteuttaa kasvupolitiikkaa eri toimenpiteissään ja palveluissaan kiinnittäen huomiota vaikuttavaan ja tulokselliseen toteuttamistapaan. Aktiivisen markkinavuoropuhelun kautta vahvistetaan yritysten kasvuhalukkuutta.

Kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa tavoitellaan kilpailun esteiden ja rajoitusten purkamista sekä lupa- ja viranomaismenettelyjen keventämistä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen keskeisenä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kasvun tukemista.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2018:

  • — Kansainvälisesti kilpailukykyistä toimintaympäristöä elinkeinoelämälle tuetaan sekä yritysten pääomamarkkinoita että innovaatiorahoitusta kehittämällä
  • — Kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta parannetaan sekä kannustetaan yrityksiä kansainvälisille markkinoille
  • — Työnhakijan roolia työnhaussa aktivoidaan
  • — Huolehditaan siitä, että yritysten säädösympäristö on toimiva ja kilpailukykyinen
  • — Talouden kilpailullisuuteen ja markkinoiden toimivuuteen panostetaan
  • — Työnantajien hallinnollista taakkaa pyritään keventämään lupa- ja ilmoitusmenettelyjä karsimalla.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti sekä positiivisissa että negatiivisissa rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 44 % vuosina 2014—2016. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 37 % vuonna 2016, 37 % vuonna 2015 ja 36 % vuonna 2014, kotoutumiskoulutus 55 % vuonna 2016 ja 60 % vuonna 2015 ja 59 % vuonna 2014, palkkatuettu työ 47 % vuonna 2016, 48 % vuonna 2015 ja 47 % vuonna 2014 ja starttiraha 46 % vuonna 2016, 48 % vuonna 2015 ja 46 % vuonna 2014. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 59 % vuonna 2016 ja 60 % vuosina 2014—2015.

Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa että poistaa sukupuolisyrjintää. Ohjelmassa on yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo nostettu horisontaalisiksi ja toimintaa läpileikkaaviksi teemoiksi. Kolmen ensimmäisen toteutusvuoden aikana ohjelmassa on käynnistynyt 155 Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) ja 14 Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) osaksi rahoittamaa hanketta, joissa yhdenvertaisuus on hankkeen keskeinen kehittämissisältö. Näiden osuus varatusta julkisesta ESR-rahoituksesta on 17 % (78,7 milj. euroa) ja EAKR-rahoituksesta puoli prosenttia (3,2 milj. euroa). Hankkeita, joissa yhdenvertaisuuden periaate on valtavirtaistettu, on ESR:n puolella 286 kpl (julkinen rahoitus 167,2 milj. euroa, 36 % ESR-rahoituksesta) ja EAKR:n puolella 667 kpl (julkinen rahoitus 135,5 milj. euroa, 23 % EAKR-rahoituksesta). Vastaavasti hankkeita, joissa sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu, on ESR:n puolella käynnistynyt 253 kpl (julkinen rahoitus 150,3 milj. euroa, 33 % ESR-rahoituksesta) ja EAKR:n puolella 641 kpl (julkinen rahoitus 121,8 milj. euroa, 21 % EAKR-rahoituksesta). Erityisesti naisten asemaa parantavia hankkeita on ohjelmassa käynnistynyt (EAKR+ESR yht.) 45 kpl ja miesten asemaa parantavia 18 kpl.

Kestävä kehitys

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa Kestävän kehityksen Agenda 2030 -selontekoa osaltaan käynnistämällä energia- ja ilmastostrategian toimeenpanon, luomalla kestäviä biotalous- ja cleantech-ratkaisuja, toimeenpanemalla kiertotalouden tiekarttaa yhdessä eri toteuttajatahojen kanssa, tukemalla kestävän kehityksen innovaatioita, edistämällä osaavan työvoiman turvaamista muuttuvilla työmarkkinoilla, ehkäisemällä syrjäytymistä ja edistämällä maahanmuuttajien kotoutumista.

Vuonna 2018 energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon käytetään 55 milj. euroa energiatukivaltuutta, minkä lisäksi informaatio- ja edistämistoimintaan käytetään 3,5 milj. euroa. Uusiutuvan energian tuotantotukeen arvioidaan käytettävän 314 milj. euroa. Cleantech- ja biotalousratkaisujen edistämiseen käytetään hallituksen kärkihankerahoitusta 24 milj. euroa. Vuonna 2018 otetaan uutena käyttöön myös kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki, johon käytetään 2 milj. euroa.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)    
  — rahoitusvaltuus 240,515 270,515
32.20.82 Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 500,000 1 000,000
32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 146,823 156,823
32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)    
  — hankintasopimusvaltuus 127,800 70,000
32.40 Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä    
  — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat) 8,400 8,400
  — myöntämisvaltuus 0,034 0,034
32.50.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 388,753 381,865
32.60.40 Energiatuki (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 35,000 55,000

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Hallinto 274 535 62 361 2 836 339 732
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
32 685 189 32 874
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
169 255 1 172 1 510 171 937
20. Siviilipalvelus
(arviomääräraha)
4 939 4 939
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 3 v)
5 056 676 5 732
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
36 072 36 072
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
18 001 650 18 651
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
(arviomääräraha)
20 20
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
8 507 8 507
88. Pääomasijoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
15 000 15 000
(89.) Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
46 000 46 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 868 511 44 554 112 500 1 025 565
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
30 714 228 30 942
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
84 021 679 2 500 87 200
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
400 400
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
250 900 30 500 281 400
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
(arviomääräraha)
1 500 1 500
42. Kasvuekosysteemien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
5 000 5 000
43. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
49 300 49 300
44. Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki
(siirtomääräraha 3 v)
2 000 2 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
(siirtomääräraha 3 v)
10 000 10 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset
(arviomääräraha)
56 159 -26 153 30 006
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
(arviomääräraha)
42 300 42 300
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
89 303 89 303
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
(siirtomääräraha 2 v)
1 000 1 000
51. Naisille suunnattu innovaatiopalkinto
(siirtomääräraha 2 v)
118 118
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
(arviomääräraha)
96 986 39 300 85 000 221 286
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
(arviomääräraha)
10 10
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
141 000 5 800 15 000 161 800
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen
(arviomääräraha)
6 000 6 000
(88.) Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
0 0
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
11 800 -5 800 6 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 490 126 30 258 -35 810 484 574
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
163 076 1 258 -810 163 524
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
327 050 29 000 -35 000 321 050
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 80 731 239 -2 686 78 284
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
11 188 92 14 11 294
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
9 247 -2 700 6 547
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
19 071 147 19 218
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
(siirtomääräraha 2 v)
4 731 4 731
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
(kiinteä määräraha)
872 872
51. Eräät merimiespalvelut
(arviomääräraha)
2 572 2 572
52. Palkkaturva
(arviomääräraha)
32 000 32 000
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
1 000 1 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
(arviomääräraha)
50 50
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 391 649 9 208 36 500 437 357
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
10 000 5 208 2 500 17 708
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
12 171 4 000 16 171
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
(arviomääräraha)
1 300 1 300
44. Alueellinen kuljetustuki
(siirtomääräraha 3 v)
5 000 5 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
361 478 35 000 396 478
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
(arviomääräraha)
1 700 -1 000 700
60. Energiapolitiikka 472 509 185 -58 552 414 142
01. Energiaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
6 513 50 6 563
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 500 3 500
40. Energiatuki
(arviomääräraha)
57 694 57 694
41. LNG-terminaalien investointituki
(arviomääräraha)
20 482 -6 652 13 830
(42.) Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)
135 135
43. Kioton mekanismit
(arviomääräraha)
220 220
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
314 100 0 -51 900 262 200
45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki
(siirtomääräraha 3 v)
40 000 40 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki
(arviomääräraha)
27 000 27 000
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 000 3 000
70. Kotouttaminen 244 165 0 -12 500 231 665
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
1 061 2 500 3 561
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta
(arviomääräraha)
243 104 -15 000 228 104
  Yhteensä 2 822 226 146 805 42 288 3 011 319

  Henkilöstön kokonaismäärä 7 699 7 600 7 400