Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

8.1. Effekten på den kommunala ekonomin av ändringar av beskattningsgrunderna och betalningsgrundernaPDF-versio

Kommunalskatt

I grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster görs det 2021 i överensstämmelse med regeringsprogrammet en indexjustering som motsvarar ändringen i förtjänstnivåindex. Gränserna i euro för den progressiva inkomstskatteskalan höjs och det bedöms minska intäkterna från kommunalskatten med 60 miljoner euro 2021. Intäkterna från kommunalskatten beräknas 2021 minska med 72 miljoner euro till följd av höjningen av arbetsinkomstavdraget och med 40 miljoner euro till följd av höjningen av grundavdraget.

Rätten till ränteavdrag för bostadslån minskas i enlighet med regeringsprogrammet. Åren 2021—2023 minskas avdragsrätten med 5 procentenheter per år så att räntor på bostadslån helt och hållet slutar vara avdragsgilla 2023. Ändringen bedöms öka intäkterna från kommunalskatten med 5 miljoner euro 2021.

Den skattefria delen för personalbiljetter höjs och beskattningen förenklas. Beskattningsvärdet för den fria bilförmånen och driftsförmånen för renodlade elbilar sänks temporärt åren 2021—2025. Laddningsförmånen för elbilar befrias temporärt från skatt åren 2021—2025. Tjänstecykelförmånen blir skattefri. Kollektivtrafikens andel av det servicepaket för mobilitet som erbjuds i form av anställningsförmån jämställs med skattefri personalbiljett. De ändrade anställningsförmånerna inom trafiken bedöms minska intäkterna från kommunalskatten med 7 miljoner euro 2021.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag. Lättnaden bedöms minska intäkterna från kommunalskatten med 2 miljoner euro 2021. Dessutom sänker de höjda avskrivningar på lösa anläggningstillgångar som gäller åren 2020—2023 kommunalskatteinkomsterna under perioden. Ändringen bedöms minska intäkterna från kommunalskatten med 3 miljoner euro 2021. Till följd av den lindring av villkoren för betalningsarrangemang inom beskattningen som genomfördes 2020 förskjuts uppskattningsvis 98 miljoner euro av inflödet av kommunalskatteinkomster från 2020 till 2021 och 2022.

Samfundsskatt

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om extra avdrag för forskningssamarbete i anslutning till företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2021—2024. Ändringen medför inga förlorade skatteinkomster för kommunerna eftersom det föreslås att utdelningen av samfundsskatten ska ändras så att kommunernas skatteintäkter enligt propositionen är neutrala. Upphörandet av de lättnader i fråga om betalningsarrangemang som trädde i kraft 2020 för att underlätta situationen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruspandemin beräknas öka statens intäkter från samfundsskatten med 4 miljoner euro 2021.

Som en del av åtgärdspaketet för att stödja kommunerna i samband med coronaviruspandemin höjdes kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna med 10 procentenheter för skatteåret 2020. På grund av periodiseringen av intäkterna från samfundsskatten beräknas ändringen ytterligare öka kommunernas redovisning av samfundsskatt med ca 60 miljoner euro 2021. Dessutom höjs utdelningen av samfundsskatten temporärt med 10 procentenheter 2021. Detta beräknas öka kommunernas intäkter av samfundsskatten med ca 510 miljoner euro 2021 och ca 40 miljoner euro 2022. Som ett led i regeringens sysselsättningsåtgärder sänks avgifterna för småbarnspedagogik med ett nettobelopp på 70 miljoner euro på årsnivå. Kommunerna kompenseras för detta genom en höjning av utdelningen av samfundsskatten med 2 procentenheter. Detta beräknas öka kommunernas intäkter av samfundsskatten med ca 102 miljoner euro 2021. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2021—2024. Ändringen medför inga förlorade skatteinkomster för kommunerna eftersom det föreslås att utdelningen av samfundsskatten ska ändras så att propositionens effekter på kommunernas skatteintäkter är neutrala. Upphörandet av de lättnader i fråga om betalningsarrangemang som trädde i kraft 2020 för att underlätta situationen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruspandemin beräknas öka kommunernas intäkter från samfundsskatten med 4 miljoner euro 2021.

Fastighetsskatt

I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter den pågående reformen av fastighetsskatten så att reformen i huvudsak träder i kraft vid beskattningen för 2023. Reformen skjuts fram med ett år jämfört med det tidigare planerade eftersom det behövs ytterligare informationsunderlag och konsekvensanalys för riktlinjerna. Samtidigt garanteras det att Skatteförvaltningen har tillräckligt med tid att genomföra de systemändringar som reformen kräver. Genom en delreform är det emellertid meningen att befria naturskyddsområdena från fastighetsskatt redan 2021, och samtidigt sänks fastighetsbeskattningen av vindkraftverk till havs. Till följd av den lindring av villkoren för betalningsarrangemang inom beskattningen som genomfördes 2020 förskjuts uppskattningsvis 9 miljoner euro av inflödet av fastighetsskatteinkomster från 2020 till 2021 och 2022.

I enlighet med regeringsprogrammet ska kommunerna kompenseras enligt nettobelopp för sådana förändringar i skatteinkomsterna som beror på ändringar av beskattningsgrunderna.

Effekterna på kommunernas skatteinkomster 2021 av de ändringar av beskattningsgrunderna som hänför sig till budgetpropositionen (mn euro)

   
Indexjustering i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster -172
— varav den progressiva inkomstskatteskalan -60
— varav arbetsinkomstavdrag -72
— varav grundavdrag -40
Begränsning av ränteavdraget för bostadslån 5
Ökning av anställningsförmånerna inom trafiken -7
Skatteincitament för personalemissioner på onoterade aktiebolag -2
Höjda avskrivningar på investeringar i maskiner och anläggningar -3
Höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter 510
Höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 2 procentenheter 102
Sammanlagt 433