Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

8. Den kommunala ekonominPDF-versio

8.1. Effekten på den kommunala ekonomin av ändringar av beskattningsgrunderna och betalningsgrunderna

Kommunalskatt

I grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster görs det 2021 i överensstämmelse med regeringsprogrammet en indexjustering som motsvarar ändringen i förtjänstnivåindex. Gränserna i euro för den progressiva inkomstskatteskalan höjs och det bedöms minska intäkterna från kommunalskatten med 60 miljoner euro 2021. Intäkterna från kommunalskatten beräknas 2021 minska med 72 miljoner euro till följd av höjningen av arbetsinkomstavdraget och med 40 miljoner euro till följd av höjningen av grundavdraget.

Rätten till ränteavdrag för bostadslån minskas i enlighet med regeringsprogrammet. Åren 2021—2023 minskas avdragsrätten med 5 procentenheter per år så att räntor på bostadslån helt och hållet slutar vara avdragsgilla 2023. Ändringen bedöms öka intäkterna från kommunalskatten med 5 miljoner euro 2021.

Den skattefria delen för personalbiljetter höjs och beskattningen förenklas. Beskattningsvärdet för den fria bilförmånen och driftsförmånen för renodlade elbilar sänks temporärt åren 2021—2025. Laddningsförmånen för elbilar befrias temporärt från skatt åren 2021—2025. Tjänstecykelförmånen blir skattefri. Kollektivtrafikens andel av det servicepaket för mobilitet som erbjuds i form av anställningsförmån jämställs med skattefri personalbiljett. De ändrade anställningsförmånerna inom trafiken bedöms minska intäkterna från kommunalskatten med 7 miljoner euro 2021.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag. Lättnaden bedöms minska intäkterna från kommunalskatten med 2 miljoner euro 2021. Dessutom sänker de höjda avskrivningar på lösa anläggningstillgångar som gäller åren 2020—2023 kommunalskatteinkomsterna under perioden. Ändringen bedöms minska intäkterna från kommunalskatten med 3 miljoner euro 2021. Till följd av den lindring av villkoren för betalningsarrangemang inom beskattningen som genomfördes 2020 förskjuts uppskattningsvis 98 miljoner euro av inflödet av kommunalskatteinkomster från 2020 till 2021 och 2022.

Samfundsskatt

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om extra avdrag för forskningssamarbete i anslutning till företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2021—2024. Ändringen medför inga förlorade skatteinkomster för kommunerna eftersom det föreslås att utdelningen av samfundsskatten ska ändras så att kommunernas skatteintäkter enligt propositionen är neutrala. Upphörandet av de lättnader i fråga om betalningsarrangemang som trädde i kraft 2020 för att underlätta situationen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruspandemin beräknas öka statens intäkter från samfundsskatten med 4 miljoner euro 2021.

Som en del av åtgärdspaketet för att stödja kommunerna i samband med coronaviruspandemin höjdes kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna med 10 procentenheter för skatteåret 2020. På grund av periodiseringen av intäkterna från samfundsskatten beräknas ändringen ytterligare öka kommunernas redovisning av samfundsskatt med ca 60 miljoner euro 2021. Dessutom höjs utdelningen av samfundsskatten temporärt med 10 procentenheter 2021. Detta beräknas öka kommunernas intäkter av samfundsskatten med ca 510 miljoner euro 2021 och ca 40 miljoner euro 2022. Som ett led i regeringens sysselsättningsåtgärder sänks avgifterna för småbarnspedagogik med ett nettobelopp på 70 miljoner euro på årsnivå. Kommunerna kompenseras för detta genom en höjning av utdelningen av samfundsskatten med 2 procentenheter. Detta beräknas öka kommunernas intäkter av samfundsskatten med ca 102 miljoner euro 2021. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2021—2024. Ändringen medför inga förlorade skatteinkomster för kommunerna eftersom det föreslås att utdelningen av samfundsskatten ska ändras så att propositionens effekter på kommunernas skatteintäkter är neutrala. Upphörandet av de lättnader i fråga om betalningsarrangemang som trädde i kraft 2020 för att underlätta situationen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruspandemin beräknas öka kommunernas intäkter från samfundsskatten med 4 miljoner euro 2021.

Fastighetsskatt

I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter den pågående reformen av fastighetsskatten så att reformen i huvudsak träder i kraft vid beskattningen för 2023. Reformen skjuts fram med ett år jämfört med det tidigare planerade eftersom det behövs ytterligare informationsunderlag och konsekvensanalys för riktlinjerna. Samtidigt garanteras det att Skatteförvaltningen har tillräckligt med tid att genomföra de systemändringar som reformen kräver. Genom en delreform är det emellertid meningen att befria naturskyddsområdena från fastighetsskatt redan 2021, och samtidigt sänks fastighetsbeskattningen av vindkraftverk till havs. Till följd av den lindring av villkoren för betalningsarrangemang inom beskattningen som genomfördes 2020 förskjuts uppskattningsvis 9 miljoner euro av inflödet av fastighetsskatteinkomster från 2020 till 2021 och 2022.

I enlighet med regeringsprogrammet ska kommunerna kompenseras enligt nettobelopp för sådana förändringar i skatteinkomsterna som beror på ändringar av beskattningsgrunderna.

Effekterna på kommunernas skatteinkomster 2021 av de ändringar av beskattningsgrunderna som hänför sig till budgetpropositionen (mn euro)

   
Indexjustering i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster -172
— varav den progressiva inkomstskatteskalan -60
— varav arbetsinkomstavdrag -72
— varav grundavdrag -40
Begränsning av ränteavdraget för bostadslån 5
Ökning av anställningsförmånerna inom trafiken -7
Skatteincitament för personalemissioner på onoterade aktiebolag -2
Höjda avskrivningar på investeringar i maskiner och anläggningar -3
Höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter 510
Höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 2 procentenheter 102
Sammanlagt 433

8.2. Statsbidrag till kommunerna

Statsbidragen till kommunerna uppgår till 12,4 miljarder euro, vilket är ca 0,8 miljarder euro mer än i den ordinarie budgeten för 2020 (11,6 miljarder euro). Om tilläggsbudgetarna I—V för 2020 beaktas, är 2021 års föreslagna statsbidrag 0,8 miljarder euro mindre än statsbidragen för 2020. De kalkylerade statsandelarna uppgår sammanlagt till 8,7 miljarder euro, dvs. ca 0,6 miljarder euro mer än i den ordinarie budgeten för 2020 (8,1 miljarder euro). När tilläggsbudgetarna I—V för 2020 beaktas är 2021 års statsandelar 250 miljoner euro mindre än statsandelarna för 2020. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna är 2,36 miljarder euro.

Utöver de ovannämnda statsbidragen ersätts kommunerna, samkommunerna och landskapet Åland för de direkta kostnader som hänför sig till coronaviruspandemin, såsom utgifter för testning och vård, till fullt belopp så länge epidemiläget och genomförandet av hybridstrategin kräver det. I denna budgetproposition föreslås 1,66 miljarder euro för dessa åtgärder.

Statsbidrag till kommuner och samkommuner 2019—2021 (mn euro) och förändring 2020 budget—2021 budgetprop. (%)

Moment   2019 budget 2020 budget1) 2020 budget
+tilläggsb. 1—5
2021 budget Förändr. %
2020—2021
             
Kalkylerade statsandelar 9 656 8 098 8 972 8 720 7,7 %
28.90.30 FM2) 8 729 7 074 7 902 7 697 8,8 %
flera moment UKM3) 928 1 024 1 070 1 023 -0,1 %
  därav samkommuner 978 1 040 1 065 1 024 -1,5 %
28.90.35 Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna 0 2 269 2 383 2 360 4 %
  Övriga statsbidrag          
25.50.20 Valutgifter 20 0 0 0  
JM sammanlagt 20 0 0 0
Brandskyddsfonden Understöd till kommunerna 5 5 5 5
IM sammanlagt 5 5 5 5
28.70.05 Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen 9 70 70 70
28.90.31 Understöd för kommunsammanslagningar 4 0 10 10
28.90.32 Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem för digitalisering 30 40 10 10  
28.90.34 Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten för kostnader till följd av coronaviruspandemin 0 0 200 0  
FM sammanlagt 43 110 290 90
flera moment UKM, understöd enligt prövning 215 231 387 262
  varav samkommunernas andel 17 11 17 12
UKM sammanlagt 215 231 387 262
30.20.01 Livsmedelsverkets omkostnader: ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet 0,05 0,05 0,5 0,5
30.20.20 Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare: ersättning för den tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande som kommunerna ordnar 4,4 4,4 4,4 4,4
30.20.41 EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd: systemet med utdelning i skolan 1 0 0 0
30.20.46 Systemet med utdelning i skolan 0,2 1,2 1,2 1,2  
JSM sammanlagt 6 6 6 6
31.10.31 Vissa understöd, statsunderstöd för verksamhets- och investeringsutgifter för vissa flygplatser och statsunderstöd för främjande av gång och cykling och för kollektivtrafikprojekt 0 15,5 35,8 4,4  
31.10.37 Statsunderstöd för främjande av gång och cykling och för kollektivtrafikprojekt (2020 en del av moment 31.10.31) 3,5 0 0 0  
31.10.41 Statsunderstöd för verksamhets- och investeringsutgifter för vissa flygplatser (2020 en del av moment 31.10.31) 1 0 0 0
31.20.42 Statsunderstöd för utbildning (2020 en del av moment 31.20.51) 1 0 0 0  
31.20.51 Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation 0 0,8 0,8 0,8  
31.20.55 Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken 0 33 175 74
31.30.42 Statsunderstöd för utbildning (2020 en del av moment 31.20.51) 0,8 0 0 0  
31.30.63 Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (2020 en del av moment 31.20.55, Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken) 55 0 0 0
KM sammanlagt 60 49 211 80
32.30.40 Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna 0 1 16 2  
32.30.51 Offentlig arbetskrafts- och företagsservice/betalning av lönesubvention till kommunerna 27 31 31 32
32.50.03 Främjande av invandrares integration och sysselsättning 0 8 8 6  
32.50.30 Statlig ersättning för höjningen av åldersgränsen för eftervård för ensamkommande minderåriga till 25 år 0 0 0 2,6  
32.50.30 Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (höjning av flyktingkvoten till 1 050) 0 0 0 1,1  
32.50.30 Statens ersättningar till kommunerna för ordnande av tjänster för personer som får internationellt skydd 192 156 156 144
ANM sammanlagt 219 196 211 188
33.03.31 Främjande av hälsa och välfärd 0 11,5 10 8
33.03.63 Vissa specialprojekt 0 2 4,7 2,5  
33.20.31 Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 27 27 28,4 28,4
33.20.50, 51 och 52 Lönesubvention till kommunerna 74 74 74 74
33.30.60 Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 0 0 0 2  
33.50.51 Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst 31 27,3 27,3 19,3
33.50.56 Utgifter för rehabilitering av frontveteraner 58,4 38 38 25
33.50.58 Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet 20 70 179,6 132  
33.60.30 Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården 0,5 0,5 2,2 0,4
33.60.31 Stöd till servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och vissa andra utgifter 0,8 1,6 1,6 2,8  
33.60.32 Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå 21 25 25 25
33.60.33 Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för utgifterna för läkar- och tandläkarutbildning 96 96 96 96
33.60.34 Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar 15,2 15,2 15,2 15,2
33.60.36 Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska 0,5 0,5 0,5 0,6
30.60.37 Ersättningar till kommunerna för kostnader för brådskande socialvård 5,3 5,3 5,3 0,5
33.60.39 Utvecklande av servicestrukturen 0 90 92 86  
33.60.40 Statlig ersättning för läkarhelikopterverksamheten 29 29 29 27,8  
33.60.52 Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet 4 4 4 4  
33.60.63 Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området 2 3 3 3
33.60.64 Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott 5 5 5 5
33.60.65 Stärkt psykosocialt stöd till barn och unga i Uleåborg 0,5 0 0 0  
33.80.50 Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare 15 13,5 13,5 15,5
SHM sammanlagt 405 539 654 573
Oljeskyddsfonden Ersättningar till de lokala räddningsväsendena för kostnaderna för förvärv och upprätthållande av oljebekämpningsberedskapen 12 12 12 10
Statens bostadsfond Fullmakt att bevilja understöd för byggande, MBT 15 15 15 25
Statens bostadsfond Understöd till boenderådgivning 1 0,6 0,6 0,6
Statens bostadsfond Startbidrag, MBT 0 30 30 30  
Statens bostadsfond Startbidrag för träbyggande i MBT-områden 0 0 5 6,3  
Statens bostadsfond Startbidrag för träbyggande i övriga delar av landet 0 0 1,3 0,7  
Statens bostadsfond Förortsprogrammet 0 4 4 4  
Statens bostadsfond Understöd för iståndsättning av bostäder så att de lämpar sig för äldre 0 5 5 10  
Statens bostadsfond Energiunderstöd 0 0 4 4  
Statens bostadsfond Rivningsbidrag 0 8 8 8  
35.10.22 Vissa utgifter för miljövård, programmet Kaisu 0,5 0,5 0,5 3,5  
35.10.61 Främjande av vatten- och miljövård 1 0,6 0,6 0,6
35.10.61 Främjande av vatten- och miljövård, förbättrad energieffektivitet inom de kommunala vattentjänstverkens återvinning av näringsämnen och behandling av avloppsvatten 0 0 2 0  
35.10.61 Hållbar stadsutveckling 0 1 1 1  
35.10.61 Främjande av vatten- och miljövård, förorenad mark 0 0 1,2 1,2  
35.10.61 Europeiska miljöåret i Lahtis stad 0 0 3 0  
35.20.30 Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster 1 1 1 0
35.20.32 Understöd för avskaffande av bostadslöshet 0 3 3 3  
35.20.34 Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader 0 0 14,9 0  
35.20.37 Understöd för vindkraft 0 0 1 0  
35.20.55 Understöd för reparationsverksamhet 0 0 3 3  
35.20.56 Understöd för reparationsverksamhet, programmet för äldres boende 0 0 0 0,3  
MM sammanlagt 30 81 116 113
  Övriga statsbidrag sammanlagt, mn euro 1 003 1 216 1 881 1 316 8,2 %
       
  Statsbidrag sammanlagt, mn euro 10 659 11 583 13 236 12 395 7 %

1) Bokföringsnämndens kommunsektion bestämmer uppställningsformen för resultaträkningen i kommunerna och posternas innehåll. Anvisningen kan ändras slutgiltigt först när lagen har trätt i kraft. I detta program för kommunernas ekonomi ingår kompensationen till kommunerna för skatteförluster i anslaget för övriga statsunderstöd inom finansministeriets förvaltningsområde.

2) Från och med 2020 överförs skattekompensationerna till kommunerna till ett eget moment i budgeten, 28.90.35. Tidigare har skattekompensationerna ingått i momentet för statsandelen för basservice.

3) Den kalkylerade andelen till kommunerna har uppskattats utifrån finansieringen som helhet (inklusive privat) inom UKM:s förvaltningsområde.

Finansministeriets förvaltningsområde

För statsandelen för kommunal basservice föreslås anslag på 7 697 miljoner euro, vilket är 622 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2020 (7 074 miljoner euro). Denna ökning stärker som helhet inte den kommunala ekonomin, utan en betydande del av ökningen av statsandelen motsvarar antingen en minskning i övriga inkomster eller en ökning i kostnaderna. Jämfört med 2020 och med beaktande av tilläggsbudgetarna I—V minskar statsandelen för basservicen med 205 miljoner euro.

I anslutning till justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna sänks statsandelen med 13,7 miljoner euro, och indexhöjningen (2,4 %) ökar statsandelen med ca 174 miljoner euro. Förändringarna i invånarantal och beräkningsfaktorer ökar statsandelen med 30,9 miljoner euro.

I statsandelarna för basservice föreslås ett tillägg av engångsnatur på 300 miljoner euro för 2021, för att kompensera kommunerna bl.a. för minskade skatteinkomster till följd av coronaviruspandemin. Av detta anvisas 20 miljoner euro för en höjning av kommunernas statsandel enligt prövning, varvid det totala beloppet för höjningen enligt prövning stiger till 30 miljoner euro. Från incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna föreslås det att 30 miljoner euro återförs till statsandelarna, varvid 10 miljoner euro anvisas för systemet.

År 2021 överförs i anslutning till den utvidgade läroplikten 5,9 miljoner euro av undervisnings- och kulturministeriets finansiering till statsandelsmomentet. För den bindande minimidimensioneringen av omsorgspersonalen föreslås 53 miljoner euro. Dessutom föreslås det för reformen av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 17,9 miljoner euro, varav ett engångstillägg på 0,9 miljoner euro. Ändringen av denna lag leder för kommunerna till minskade inkomster från avgifter, men minskningen kompenseras genom att statsandelen ökar med motsvarande belopp.

Av statsandelen för basservice föreslås det att 10 miljoner överförs till sammanslagningsunderstöd enligt prövning för kommuner som har en svår ekonomisk situation och 32 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i anslutning till den studerandehälsovård som tillhandahålls av Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Statsandelsprocenten för 2021 är 25,67. Den är 0,21 procentenheter högre än i den ordinarie budgeten för 2020 (25,46). Ändringen beror närmast på att nya och mer omfattande åligganden fullgörs så att statsandelen för dem är 100 %.

Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna är 2 360 miljoner euro 2021. I siffrorna har man beaktat effekterna av lättnaden i betalningsarrangemanget, vilka gör att den kompensation som betalas minskar med 88 miljoner euro 2021. Till följd av arrangemanget har kompensationen på motsvarande sätt ökat med 114 miljoner euro 2020. Utan lättnaden i betalningsarrangemanget är nettoökningen för 2021 av kompensationen för förlorade skatteinkomster 179 miljoner euro.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

De kalkylerade statsandelarna till kommunerna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde uppgår till sammanlagt 1 023 miljoner euro, vilket är 1 miljon euro mindre än enligt den ordinarie budgeten för 2020 (1 024 miljoner euro). När tilläggsbudgetarna I—V för 2020 beaktas är statsandelen för 2021 knappt 50 miljoner euro mindre. I anslutning till justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna höjs statsandelen med 5,9 miljoner euro, och indexhöjningen ökar statsandelen med 17,3 miljoner euro.

För reformen av lagen om småbarnspedagogik föreslås för 2021 ett engångstillägg på 15 miljoner euro, varav 14,5 miljoner euro riktas till den kommunala ekonomin. För förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik på samiska och romani anvisas 35 000 euro.

För utvidgningen av läroplikten anvisas 16 miljoner euro. För stärkande av elev- och studerandevården inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet anvisas det ett tillägg på 10 miljoner euro. För utökad närvårdarutbildning anvisas 20 miljoner euro. För åtgärder för att i samarbete med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen förbättra läs- och skrivförmågan och de grundläggande färdigheterna hos dem som är familjelediga föreslås 2 miljoner euro, varav 1,4 miljoner euro riktas till den kommunala ekonomin.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Kommunerna, samkommunerna och landskapet Åland ersätts för de direkta kostnader som hänför sig till coronaviruspandemin, såsom utgifter för testning och vård. För den testning som hybridstrategin förutsätter reserveras 1,4 miljarder euro och för testtekniken 30 miljoner euro för 2021. För andra merkostnader för ökad hälsosäkerhet vid gränsövergångsställena än de som hänför sig till testning föreslås 30 miljoner euro och för övriga direkta kostnader på grund av coronaviruset 200 miljoner euro. Dessa anslag är bundna till de faktiska kostnaderna på grund av coronaviruset, och det faktiska beloppet av kostnadsersättningarna beror på sjukdomsläget 2021 och på hur länge det krävs åtgärder för genomförandet av hybridstrategin. I den sjätte tilläggsbudgeten för 2020 anvisas 200 miljoner euro för den höjning av testningskapaciteten och den analysverksamhet i anslutning till gränsövergångar som genomförandet av hybridstrategin förutsätter.

Övriga åtgärder som gäller kommunerna

Det föreslås att höjningen av utdelningen av samfundsskatten med 10 procentenheter fortsätter temporärt 2021, vilket ökar kommunernas inkomster med sammanlagt 550 miljoner euro, varav 510 miljoner euro hänför sig till 2021. Kommunerna kompenseras för sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik genom en höjning av utdelningen av samfundsskatten med 2 procentenheter, vilket ökar kommunernas inkomster med 102 miljoner euro på årsnivå.

För miljöministeriets förvaltningsområde föreslås 4 miljoner euro för energiunderstöd 2021. Understöden för kommunalteknik föreslås bli ökade med 10 miljoner euro till 25 miljoner euro. För tidsbegränsade startbidrag för träbyggande görs ett tillägg på 9 miljoner euro för MBT-områdena, varav 6,7 miljoner riktas till den kommunala ekonomin, och 1 miljon för övriga områden, varav 0,7 miljoner riktas till den kommunala ekonomin.

Höjningen av flyktingkvoten till 1 050 personer leder till att den statliga ersättningen för integrationsfrämjande verksamhet ökar med 1,1 miljoner euro 2021.

8.3. Effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin

I vidstående tabell ingår alla de statliga åtgärder som tas upp i budgetpropositionen och som har effekter på den kommunala ekonomin. I tabellen har bara sådana åtgärder beaktats som har effekter på ekonomin 2021. Statens åtgärder stärker kommunernas ekonomi med 1,1 miljard euro 2021. Den ändrade utdelningen av samfundsskatten stärker den kommunala ekonomin med 510 miljoner euro. Sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik den 1 augusti 2021 leder till att kommunernas inkomster från avgifter sjunker med 30 miljoner euro 2021, men den kompensation för de sänkta inkomsterna som kommunerna får via utdelningen av samfundsskatten är 102 miljoner euro, dvs över 70 miljoner euro mer än de förlorade inkomsterna från avgifter. Dessutom stärks den kommunala ekonomin genom ett tillägg av engångsnatur på 300 miljoner euro i statsandelen för basservice.

I budgetpropositionen för 2021 inriktas betydande reformer på den kommunala ekonomin i anslutning till bl.a. en utvidgning av läroplikten och en bindande minimidimensionering av omsorgspersonalen. Reformernas effekter på den kommunala ekonomin ökar gradvis inom många uppgifter. Utgifterna inom den kommunala ekonomin ökar betydligt fram till 2024, även om kommunerna får 100 % statlig finansiering för nya och utvidgade uppgifter. Effekten av den bindande minimidimensioneringen av omsorgspersonalen är exempelvis 53 miljoner euro 2021 och stiger till 266 miljoner euro fram till 2024. Utvidgningen av läroplikten och avgiftsfriheten för utbildning på andra stadiet ökar utgifterna med 22 miljoner euro 2021, och fram till 2024 stiger nivån till 129 miljoner euro. De bestående åtgärder som regeringen beslutar om ökar utgifterna inom den kommunala ekonomin med uppskattningsvis 370 miljoner euro totalt 2021 och med mer än det dubbla, ca 790 miljoner euro, fram till 2024.

  Utgifter nivån 2021 Utgifter förändr.
2020—2021
Inkomster nivån 2021 Inkomster förändr.
2020—2021
Netto nivån 2021 Netto förändr.
2020—2021
             
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut            
FM, statsandelen för basservice            
Utvidgning av rätten till eftervård inom barnskyddet 24 12 24 12 0 0
SHVS-reformen, kommunernas finansieringsandel i fråga om studerandehälsovården -24 -24 -32 -32 -8 -8
Tidigareläggning av undervisningen i A1-språket 12 4,5 12 4,5 0 0
Subjektiv rätt till småbarnspedagogik 17 9,9 17 9,9 0 0
Minskning av gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken 16 9,3 16 9,3 0 0
Omfattande jour vid Vasa centralsjukhus 1 0 1 0 0 0
Stöd för mångfalden i fråga om familjers livssituationer 2 0 2 0 0 0
Bindande minimidimensionering för omsorgspersonalen 53 40 53 40 0 0
Nationell strategi för psykisk hälsa 20 10 20 10 0 0
Tillräckliga resurser för hemvård och utvecklande av närståendevården 20 15 20 15 0 0
Fortsättning av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster 8 -2 8 -2 0 0
Tillgång till basservice 60 0 60 0 0 0
Utvidgning av läroplikten (överföring från moment 29.10.30) 5,9 5,9 5,9 5,9 0 0
Reform av klientavgiftslagen 0,9 0,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Tillägg av engångsnatur för att kompensera kommunerna bl.a. för minskade skatteinkomster till följd av coronaviruspandemin 0 0 280 280 280 280
Tillägg till statsandelen enligt prövning för att kompensera kommunerna bl.a. för minskade skatteinkomster till följd av coronaviruspandemin 0 0 20 20 20 20
FM sammanlagt 216 82 525 391 309 309
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde            
Ökning av utbudet av yrkesutbildning för att minska ungdomsarbetslösheten -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 0 0
Kostnadseffekter till följd av gymnasiereformen 3,6 2,9 3,6 2,9 0 0
Möjlighet för alla att delta i hobbyer i samband med skoldagen 25,5 16,7 14,5 9,5 -11 -7,2
Utvidgning av läroplikten 16,1 16,1 16,1 16,1 0 0
Stärkande av elev- och studerandevården inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet 10 10 10 10 0 0
Utveckling av den grundläggande konstundervisningen 1,6 0 0,9 0 -0,7 0
Ökning av utbildningen för arbetsplatshandledare 1,8 0 1,8 0 0 0
Stödjande av yrkesutbildningen för idrottare 0,4 0 0,4 0 0 0
Främjande av idrott och elitidrott genom genomförande av åtgärderna i den idrottspolitiska redogörelsen 1,3 0,3 1,3 0,3 0 0
Stödjande av verkstadsverksamheten för unga 1,4 0 1,4 0 0 0
Kvalitet och jämlikhet inom den grundläggande utbildningen (statsunderstöd) 67,1 0 57 0 -10,1 0
Kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken (statsunderstöd) 55,9 28 47,5 23,7 -8,4 -4,3
Utveckling av invandrarnas kompetens för att stärka förutsättningarna för sysselsättning 3,3 0 2,5 0 -0,8 0
Ökning av antalet studerandeår inom närvårdarutbildningen som ett led i förberedelserna inför ändringen av dimensioneringen av vårdare 20 20 20 20 0 0
Åtgärder i samarbete med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen för att förbättra läs- och skrivförmågan och de grundläggande färdigheterna hos dem som är familjelediga 1,4 1,4 1,4 1,4 0 0
Reform av lagen om småbarnspedagogik 14,5 14,5 14,5 14,5 0 0
UKM sammanlagt 241 47 200 35 -41 -12
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde            
Tjänster som stöder boende hemma för frontveteraner 56,2 -18 56,2 -18 0 0
Ökning av antalet skyddshemsplatser 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0
Utökad forskningsfinansiering 4 0 4 0 0 0
Hälso- och sjukvård för papperslösa 2 2 2 2 0 0
Tjänster för mödrar med missbruksproblem 1,5 0 1,5 0 0 0
Projekt för utveckling av hemvården 2 0 2 0 0 0
Avgiftsfria preventivmedel för personer under 25 år 5 5 5 5 0 0
Försök med personlig budget för personer med utvecklingsstörning 2,5 0 2,5 0 0 0
Ett program för arbetsförmåga riktat till partiellt arbetsföra 5,4   5,4   0  
Handlingsmodellen Ta hand om bonden 2 2 2 2 0 0
Utveckling av servicestrukturen för att stärka det andra inhemska språket (omfattande jour i Vasa) 0 0 1 0 1 0
Stärkande och utvecklande av vården i livets slutskede och den palliativa vården 2 0 2 0 0 0
Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0
Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området 0,75 0,75 0,75 0,75 0 0
SHM sammanlagt 85 -6 86 -6 1 0
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde            
Höjning av flyktingkvoten 1,6 1,1 1,6 1,1 0 0
Höjning av flyktingkvoten (1 050) 1,1 1,1 1,1 1,1 0 0
Talent Hub 2,9 1,4 2 1 -0,9 -0,4
Avtalsbaserat samarbete mellan staten, städerna och regionerna 6,1 -12 4,9 -10 -1,2 -2
Frivillig utveckling av regionerna 6,1 0 4,9 0 -1,2 0
Kommunernas kompetenscentrumverksamhet 4,3 -1,4 3 -1 -1,3 -0,4
Handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare 4,3 -1,4 3 -1 -1,3 -0,4
Höjning av åldersgränsen för eftervård för ensamkommande minderåriga till 25 år 2,6 2,6 2,6 2,6 0 0
ANM sammanlagt 29 -9 23 -6 -6 3
Miljöministeriets förvaltningsområde            
Projektet för en reform av miljöskyddet, statsrådets förordning om miljöskydd och andra författningar -1 0 0 0 1 0
Ändring av terrängtrafiklagen 0 0 0,15 0 -0,15 0
Utveckling av miljöövervakningen 0,27 0 0,08 0 0,19 0
Genomförande av den klimatpolitiska planen på medellång sikt 3,5 3,5 3,5 3,5 0 0
Fortsättning av programmet för hållbar stadsutveckling 1 0 1 0 0 0
Understöd för byggande av kommunalteknik, MBT 25 10 25 10 0 0
Startbidrag, MBT 30 0 30 0 0 0
Höjning av startbidraget för träbyggande i MBT-områden 6,3 1,3 6,3 1,3 0 0
Höjning av startbidraget för träbyggande i övriga delar av landet 0,7 -0,6 0,7 -0,6 0 0
Energiunderstöd 4 0 4 0 0 0
Förortsprogrammet 5,5 1,5 5,5 1,5 0 0
Understöd för iståndsättning av bostäder så att de lämpar sig för äldre 10 5 10 5 0 0
Rivningsbidrag 5 0 5 0 0 0
MM sammanlagt 90 27 91 27 1 0
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde            
MBT-åtgärder 10 10 10 10 0 0
KM sammanlagt 10 10 10 10 0 0
Förvaltningsområdenas åtgärder sammanlagt 671 140 935 441 265 300
2. Ändringar i beskattning och avgifter            
En temporär höjning av utdelningen av samfundsskatten med 10 procentenheter för 2021. Effekterna av den ökade utdelningen syns med en viss fördröjning så att kommunernas intäkter från samfundsskatten dessutom ökar med 40 miljoner euro 2022. 0   510   510  
Avgifterna för småbarnspedagogik sänks med ett nettobelopp på ca 70 miljoner euro, vilket kompenseras genom en höjning av kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten med 2 procentenheter 0   102   0  
Reform av klientavgiftslagen, minskade inkomster från avgifter 0   -17   -17  
Sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2021 (netto) 0   -30   -30  
Ändringar i beskattning och avgifter sammanlagt 0   565   565  
3. Justering av kostnadsfördelningen            
FM 0   173,6   173,6  
UKM 0   17,3   17,3  
Justering av kostnadsfördelningen sammanlagt 0   191   191  
4. Ändringar som påverkar skatteinkomsterna        
Höjning av de minsta pensionerna     50   50  
Effekterna av statens åtgärder sammanlagt 671 1741 1070