Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkningPDF-versio

Avsnittet innehåller statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tidsperioden 1.1—30.6.2020 och består av intäkts- och kostnadskalkylerna samt balansräkningarna för budgetekonomin, de statliga fonderna utanför budgetekonomin (11 st) samt de statliga affärsverkskoncernerna (Forststyrelsen och Senatfastigheter), och den totala balansräkningen 30.6.2020. Syftet med de totala kalkylerna är att man ska få en översiktlig helhetsbild av den del av statsfinanserna som direkt styrs av riksdagen och statsrådet (staten som juridisk person).

Praxis för eliminering av interna och inbördes bokföringstransaktioner i budgetekonomin och i statliga fonder som står utanför budgetekonomin har reviderats från ingången av 2020. Enligt den förnyade metoden elimineras utöver interna intäkter och kostnader också fordringar och skulder med hjälp av särskilt definierade affärsbokföringskonton och partnerkoder för interna poster. Totalkalkylerna för jämförelseåret 1.1—30.6 .2019 har utarbetats i enlighet med den gamla elimineringspraxisen, varvid elimineringarna har gällt raderna Inköp av tjänster och Övriga kostnader i intäkts- och kostnadskalkylen. Till följd av den nya elimineringspraxisen sprids effekten av elimineringarna ut på nästan alla rader i kalkylen. Ändringens inverkan på elimineringar som görs i de totala kalkylerna är relativt liten med tanke på helheten.

10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1—30.6.2020

Staten, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och statens affärsverkskoncerner upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1—30.6.2020 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som kostnader för början av året.

I de totala kalkylerna för början av år 2020 syns coronaviruspandemins inverkan på Finlands ekonomi. De begränsningsåtgärder som vidtagits för att bromsa spridningen av coronaviruset samt allmänhetens förändrade beteende ledde under perioden från mars till maj till en betydande nedstängning av samhället. På grund av begränsningarna minskade samhällets funktioner, vilket framgår av totalkalkylerna inte bara som en minskning av intäkterna från verksamheten utan framför allt som en minskning av skatteintäkterna och andra avgifter av skattenatur. Intäkterna av verksamheten minskade med cirka en halv miljard euro jämfört med den första hälften av 2019, vilket också påverkades av den engångspost som Verket för finansiell stabilitet tog emot i början av 2019. Skatteintäkterna och andra avgifter av skattenatur minskade med cirka två miljarder euro, medan intäkterna av mervärdesskatten samt inkomst- och förmögenhetsskatten minskade mest. De sänkta skatteintäkterna på ca 1,2 miljarder euro förklaras av de lättnader i betalningsarrangemangen som utformats på grund av den exceptionella situationen. Till följd av begränsningarna har det av staten förutsatts betydande stödåtgärder inom olika samhällssektorer, vilket kan ses som en ökning av överföringsekonomins kostnader med 2,7 miljarder euro jämfört med första hälften av 2019. Mest ökade överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen, socialskyddsfonderna och näringslivet samt övriga kostnader för överföringsekonomin. Den betydande minskningen av intäkterna samtidigt som kostnaderna ökade ledde till en betydande ökning av verksamhetens underskott i totalkalkylerna.

Intäkts- och kostnadsåterstoden för alla ingående delar i totalkalkylerna (statens budgetekonomi, de statliga fonderna utanför budgetekonomin och affärsverkskoncernerna) har försvagats under första delen av 2020. Som största ingående helhet har budgetekonomin dock en central inverkan på totalkalkylerna. Underskottet i den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1—30.6.2020 var 5 103 miljoner euro (22,2 miljoner euro år 2019) och ökade med 5 081 miljoner euro. Enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen blir underskottet på grund av de elimineringar som görs i den totala kalkylen dock 581 miljoner euro (706 miljoner) större än det direkt sammanräknade överskottet i statens budgetekonomis, fondernas och affärsverkskoncernernas separata rapportering.

Överskotten och underskotten under granskningsperioderna 1.1—30.6.2020 och 1.1—30.6.2019, mn euro

  Verksamhetens underskott i budgetekonomin Fondernas överskott Vinsten från de statliga affärsverken Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna
         
1—6/2019 -226 799 111 -22
1—6/2020 -5 171 559 91 -5 103

Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2020 (1 000 euro)1)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverkskoncerner Elimineringar 1.1–30.6.2020 1.1—30.6.2019
             
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN            
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 360 653 26 498 156 900 4 757 539 293 631 415
Hyror och serviceintäkter 15 436 2 373 328 233 289 106 56 936 44 079
Övriga intäkter av verksamheten 157 913 1 071 418 18 316 391 861 855 786 1 268 9352)
       
KOSTNADER FÖR VERKSAMHETEN            
Material, förnödenheter och varor            
 Köp under räkenskapsperioden 258 719 63 029 29 048 4 545 346 251 317 128
 Ökning (-) eller minskning (+) av lager 350   109   458 3 448
Personalkostnader 2 424 730 3 874 48 512 384 106 2 093 010 2 121 8332)
Hyror 355 728 3 282 46 027 289 106 115 931 98 782
Köp av tjänster 1 305 593 25 473 142 838 1 628 1 472 276 1 429 241
Övriga kostnader 382 002 42 052 45 576 7 877 461 753 398 754
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 49       49 -10
Tillverkning för eget bruk -38 763       -38 763 -29 307
Avskrivningar 587 576 5 985 122 842   716 402 686 881
             
ÅTERSTOD I -4 741 983 956 594 68 499   -3 715 353 -3 082 322
             
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Finansiella intäkter 1 000 253 359 042 2 389 68 949 1 292 736 1 380 425
Finansiella kostnader 118 992 -102 015 -10 193 3 049 9 833 -467 028
Andel av intresseföretags resultat3)     4 839   4 839 1 635
             
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Extraordinära intäkter 56 481       -56 481 94 990
Extraordinära kostnader -6 773       -6 773 -2 297
             
ÅTERSTOD II -3 573 029 1 213 622 65 533   -2 358 237 -2 074 597
             
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Intäkter            
 Från lokalförvaltningen 72 762       72 762 70 845
 Från Europeiska unionens institutioner och andra organ 744 085       744 085 741 848
 Överföringsekonomins övriga intäkter 1 023 604   24 879 996 879 51 604 30 717
Kostnader            
 För lokalförvaltningen 7 195 479 17 028     7 212 506 6 244 802
 För socialskyddsfonderna 7 696 958       7 696 958 7 165 921
 För näringslivet 1 507 616 62 393   24 879 1 545 130 1 087 966
 För icke-vinstsyftande samfund 1 526 360 50 091     1 576 451 1 466 661
 För hushållen 2 221 233 940     2 222 173 2 186 273
 Till Europeiska unionens institutioner och andra organ 1 267 563       1 267 563 1 551 375
 Till utlandet 449 701       449 701 370 178
 Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten) 3 198 787 558 805   415 190 3 342 401 2 499 721
             
ÅTERSTOD III -26 796 274 524 365 90 412   -26 802 669 -23 804 085
             
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER            
Skatter och avgifter av skattenatur 21 543 466 34 643   -39 855 21 617 964 23 705 183
Övriga obligatoriska avgifter 81 815       81 815 76 625
             
Minoritetsandelar3)     41   41 52
             
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -5 170 994 559 008 90 453 581 317 -5 102 850 -22 225

1) Staten, fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Det kan därför förekomma att de totala kalkylerna inte överensstämmer på grund av skillnader i periodiseringen.

2) Raderna Övriga intäkter av verksamheten, Personalkostnader: Informationen för 1.1–30.6.2019 har korrigerats.

3) Andel av intresseföretags resultat, Minoritetsandelar: Inbegriper affärsverkskoncernernas uppgifter.

De viktigaste förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när början av 2020 jämförs med början av 2019:

  • — Verksamhetens intäkter minskade med 492 miljoner euro och uppgick till 1 452 miljoner euro.
  • — Verksamhetens utgifter ökade med 141 miljoner euro och uppgick till 5 167 miljoner euro.
  • — På grund av de positiva emissionsdifferenserna tack vare negativa marknadsräntor på skulder i euro var finansieringskostnaderna undantagsvis negativa och minskade med 477 miljoner euro till -9,8 miljoner euro. Med emissionsdifferens avses det belopp som periodiserats som kostnader (emissionsförluster) eller justeringar (emissionsvinster) för de emissionsvinster och emissionsförluster som uppkommit vid tidpunkten för emitteringen av ett masskuldebrevslån och de amorteringar som betalats under räkenskapsperioden.
  • — Överföringsekonomins kostnader ökade med 2 740 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 25 313 miljoner euro.
  • — Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter minskade med 2 082 miljoner euro och uppgick till 21 700 miljoner euro.

Tyhjä elementti, POISTA

10.2. Statens totala balansräkning 30.6.2020

Egendomsstrukturen i den totala balansräkningen avviker från egendomsstrukturen i balansräkningen för statens budgetekonomi. Affärsverkskoncernernas tillgångsposter, såsom byggnader och jordområden, syns i balansräkningen för statens budgetekonomi som placeringar i affärsverkskoncernernas grundkapital. I den totala balansräkningen rapporteras de däremot enligt tillgångspostens karaktär.

Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna, som ökat märkbart under början av 2020, har i huvudsak finansierats genom en ökning av statens upplåning. Under perioden 30.6.2019–30.6.2020 ökade statens totala balansräkning med 8 023 miljoner euro, vilket syns som en ökning av i synnerhet posterna för främmande kapital och finansieringstillgångar. Det främmande kapitalet ökade med 14 321 miljoner euro och finansieringstillgångarna med 6 899 miljoner euro i förhållande till jämförelseperioden.

I den totala balansräkningen presenteras både de ingående helheternas balansräkningar, där effekterna av de interna bokföringstransaktionerna inom helheterna har beaktats, och en kombination av dessa. I kalkylen presenteras eliminering av bokföringstransaktioner mellan helheter i en egen kolumn.

Statens totala balansräkning 30.6.2020 (1 000 euro)1)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverkskoncerner Elimineringar 30.6.2020 30.6.2019
             
AKTIVA            
NATIONALFÖRMÖGENHET        
Mark- och vattenområden 39 676   1 000 297   1 039 973 1 028 670
Byggnadsmarks- och vattenområden 16 158   38 963   55 121 54 553
Byggnader 423 557   197 063   620 621 607 375
Övrig nationalförmögenhet 55 059       55 059 53 666
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 26 520       26 520 33 830
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR            
Immateriella rättigheter 32 418 636 47   33 101 29 560
Övriga utgifter med lång verkningstid 635 226   42 211   677 437 618 988
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 361 189   1 871   363 060 300 665
             
MATERIELLA TILLGÅNGAR        
Mark- och vattenområden 8 732 1 182 2 895 832   2 905 746 2 900 729
Byggnadsmarks- och vattenområden 1 125 757   440 251   1 566 008 1 553 898
Byggnader och konstruktioner 221 612   2 941 241   3 162 855 3 196 678
Anläggningar 17 837 390   23 931   17 861 321 17 896 536
Maskiner och anordningar samt inventarier 580 108 10 781 22 799   613 688 612 713
Övriga materiella tillgångar 11 898 18 736 90 368   121 003 115 093
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 1 228 154   332 151 29 396 1 530 909 1 297 205
             
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna 17 052 556 506 928 5 240   17 564 725 17 393 518
Grundkapital i affärsverkskoncerner och kapital som placerats såsom övrigt eget kapital1) 6 057 101     6 057 820 -720 -2 489
Placeringar i euro 2 339 293 14 372 131     16 711 424 17 135 161
Placeringar i utländsk valuta   4 715 133     4 715 133 4 153 822
Andelar i ägarintresseföretag2)     217 046   217 046 209 679
Fordringar på ägarintresseföretag2)     59 000   59 000 61 000
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 47 491 434 19 625 527 7 071 992   68 101 736 67 472 755
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR            
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR          
Material och förnödenheter 451 187       451 187 436 445
Halvfärdig produktion 5 226       5 226 5 015
Färdiga produkter/Varor 38 739 1 284 064 12 721   1 335 524 1 185 662
Övriga omsättningstillgångar     23 951   23 951 23 775
             
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR            
Långfristiga fordringar 4 102 387 23 529 41 188 1 282 790 2 884 314 2 843 958
             
KORTFRISTIGA FORDRINGAR            
Kundfordringar 74 676 1 237 52 134 478 127 568 214 663
Lånefordringar 5 776 1 768 201     1 773 977 1 662 617
Överföringsfordringar3) 22 342 50 984 12 727 4 510 81 543 82 988
Övriga kortfristiga fordringar 152 596 99 202 38 420 674 289 545 269 329
Förskottsbetalningar 845 403 27 431     872 833 843 639
             
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR          
Köp av obligationslån i euro   382 769     382 769  
Övriga placeringar i euro 302 593       302 593 486 426
Köp av obligationslån i utländsk valuta            
             
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL 16 353 053 4 733 914 278 442 4 445 418 16 919 991 10 021 451
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT 23 353 977 8 371 331 459 583   25 451 021 18 075 967
             
AKTIVA SAMMANLAGT 70 406 382 27 996 858 8 767 898 11 821 087 95 350 051 87 326 816
             
PASSIVA            
EGET KAPITAL            
Statens kapital 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Kapital för statliga fonder utanför statsbudgeten   -20 217 254     -20 217 254 -18 653 688
Affärsverkskoncernernas kapital1)     6 057 820 6 057 820   531
Budgetöverföringar   -556 810   -556 810    
Förändring i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -32 724 373 48 077 799 866 636 -65 900 16 285 962 15 938 021
Räkenskapsperiodens överskott/underskott -5 170 994 559 008 90 453 581 317 -5 102 850 -22 225
             
MINORITETSANDELAR            
Minoritetsandelar2)     4 804   4 804 4 894
             
FONDKAPITAL            
Övriga statliga fonder och donerade medel 8 890       8 890 7 237
             
RESERVER            
Reserver     25 154   25 154 27 925
             
FRÄMMANDE KAPITAL            
LÅNGFRISTIGT            
Upptagna lån i euro 102 592 565   1 536 985 1 272 524 102 857 026 97 181 140
Upptagna lån i utländsk valuta 578   1 000   1 578 3 567
Långfristiga resultatregleringar 120 446       120 446 126 719
Övriga långfristiga skulder 467 178   1 752   468 930 517 670
             
KORTFRISTIGT            
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 7 438 898       7 438 898 6 650 722
Samlingskonton för statliga fonder utanför statsbudgeten            
Kortfristiga lån 14 716 013   45 642 10 266 14 751 389 6 598 131
Främmande medel som förvaltas av staten 285 862       285 862 482 587
Erhållna förskott 468 334   45 537 29 396 484 475 557 423
Leverantörsskulder 265 161 13 479 27 219 347 305 512 266 095
Resultatregleringar 1 444 245 61 437 45 672 1 236 1 550 119 1 517 914
Övriga kortfristiga skulder 6 096 395 59 200 19 223 45 472 6 129 345 6 170 472
Felkonton -36       -36 -121
             
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 138 341 057 134 115 1 723 031 5 804 659 134 393 544 120 072 319
             
PASSIVA SAMMANLAGT 70 406 382 27 996 858 8 767 898 11 821 087 95 350 051 87 326 816

1) Staten upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Det kan därför förekomma att de totala kalkylerna inte överensstämmer på grund av skillnader i periodiseringen. Av denna orsak stämde posterna för eget kapital och övrigt eget kapital i fråga om statens budgetekonomi respektive affärsverkskoncernerna inte överens 30.6.2020 och 30.6.2019, och det fanns summor kvar på dessa konton.

2) Andelar i ägarintresseföretag, Fordringar på ägarintresseföretag, Minoritetsandelar: Inbegriper affärsverkskoncernernas uppgifter

3) Raderna Överföringsfordringar, Övriga kortfristiga skulder: informationen korrigerad 30.6.2019.

10.3. Statliga borgensförbindelser och statsgarantier utanför balansräkningen

Utomstående totalansvar för balansräkningarna för budgetekonomin, fonderna utanför budgeten och de statliga affärsverken var enligt statsbokslutet 2019 sammanlagt 190,1 miljarder euro. Statens pensionsansvar, dvs. ca 92,7 miljarder euro, utgjorde det största enskilda ansvaret.

Gällande statliga borgensförbindelser och statsgarantier som belastar staten uppgick 30.6.2020 till sammanlagt 61,1 miljarder euro. Tillväxten under början av året var 0,8 miljarder euro. Med stöd av gällande lagstiftning och riksdagsbeslut om borgensförbindelser och garantier uppgick det disponibla maximibeloppet för statliga borgensförbindelser och statsgarantier till sammanlagt 133,9 miljarder euro 30.6.2020 (106,5 miljarder euro 31.12.2019). Ökningen under det första halvåret var 27,4 miljarder euro och berodde huvudsakligen på att maximibeloppen för Finnvera Abp:s exportgarantier och medelsanskaffning samt de inhemska finansieringsfullmakterna höjdes. Det sammanlagda maximibeloppet av Finnvera Abp:s exportgarantier och skyddsarrangemang höjdes från 27 miljarder euro till 38 miljarder euro och maximibeloppet av den medelsanskaffning som hänför sig till dem höjdes från 15 miljarder euro till 20 miljarder euro. Dessutom höjdes Finnveras Oyj:s inhemska finansieringsfullmakter från ett maximibelopp på 4,2 miljarder euro till 12 miljarder euro.

Statens bostadsfond utgör den huvudsakliga delen av borgensstocken för statliga fonder utanför statsbudgeten, och dess borgensstock uppgick till sammanlagt 15,8 miljarder euro 30.6.2020. Största delen av dessa garantier hänför sig till räntestödda bygg- och ombyggnadslån för hyres- och bostadsrättshus.

Till följd av coronavirusepidemin och begränsningarna i anslutning till den har riksdagen senast 30.6.2020 dessutom gett statsrådet fullmakt att bevilja nya statliga borgensförbindelser och statsgarantier för att trygga tillgången till inhemsk företagsfinansiering och betalningen av arbetslöshetsutgifter samt möjliggöra användningen av krishanteringsinstrument som inrättas inom ramen för EU.

Gällande borgensförbindelser och statsgarantier samt det disponibla maximibeloppet 30.6.2020, md euro

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I kraft 30.6.2020 Disponibelt maximibelopp
                   
Finnvera 14,6 17,5 22,6 22,6 27,7 30,3 32,6 32,7 73,2
Studielån 1,6 1,8 2,0 2,3 2,7 3,4 4,0 4,3 5,2
EFSF1) 6,2 6,6 6,2 6,3 7,0 7,0 7,0 6,9 14,0
Finlands Bank 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 8,1
Statliga fonder 2) 11,2 11,8 12,3 13,2 13,8 14,6 15,5 15,9 18,8
Covid-19-stöd 3)               0,2 2,9
Övriga 4) 0,8 0,9 0,6 1,1 0,6 0,8 0,5 0,6 11,8
Sammanlagt 35,0 39,2 44,2 46,1 52,3 56,6 60,2 61,1 133,9

1) Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten

2) Innehåller Statens bostadsfond, Gårdsbrukets utvecklingsfond och Försörjningsberedskapsfonden, vilkas borgensstock Statens bostadsfond utgör största delen av.

3) Inkluderar statliga borgensförbindelser och statsgarantier som på grund av koronavirusepidemin beviljats för Europeiska kommissionens medelsanskaffning (stödinstrumentet SURE), Europeiska investeringsbanken (garantifonden EU Covid-19), inhemska rederiföretag och flygföretag samt Sysselsättningsfonden.

4) Det disponibla maximibeloppet inbegriper en försäkringsgaranti på 10 miljarder euro, vars syfte är att säkerställa att de skadeförsäkringar som är nödvändiga med tanke på befolkningens försörjning eller tryggandet av näringslivet kan fås under undantagsförhållanden.

10.4. Det eftersatta underhållet av trafikleder

Det på anskaffningskostnaderna baserade balansvärdet för infrastrukturen i anslutning till trafikleder uppgick till 20,0 miljarder euro 31.12.2019. Trafiklederna utgjorde 42,4 % av statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, som tillsammans utgjorde 47,1 miljarder euro.

Statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, md euro

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                       
Trafikledskonstruktioner och mark 18,6 18,8 18,9 19,0 19,1 19,6 19,6 19,8 19,9 20,1 20,0
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar 20,4 20,7 21,6 22,7 22,0 22,5 22,7 23,1 23,1 24,7 25,0
Övriga anläggningstillgångar 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar sammanlagt 40,6 41,0 42,2 43,3 42,9 43,8 44,1 44,7 44,8 46,8 47,1

Trafikledsinvesteringar, avskrivningar och förändring i balansvärdena åren 2000—2019, mn euro

  Väg Bana Vatten Trafikleder sammanlagt
  Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring
                         
2000 291 399 -107 282 203 78 5 15 -10 578 617 -38
2001 224 399 -175 143 211 -68 6 16 -10 372 626 -253
2002 591 488 103 250 224 26 15 14 1 857 726 131
2003 398 508 -110 290 229 61 8 14 -6 696 751 -55
2004 628 555 73 348 137 211 1 14 -12 977 706 271
2005 420 582 -161 303 148 155 6 12 -6 729 742 -13
2006 425 609 -184 255 141 115 11 12 0 692 761 -69
2007 455 633 -178 256 153 103 9 11 -2 721 797 -77
2008 642 484 158 363 162 202 6 12 -6 1011 658 353
2009 753 507 245 357 179 178 5 12 -7 1115 699 416
2010 542 515 27 381 239 142 29 10 19 951 764 188
2011 619 536 83 320 243 76 5 10 -5 944 789 155
2012 504 560 -56 372 246 126 0 10 -9 877 816 61
2013 481 562 -81 412 160 252 8 10 -2 901 732 169
2014 729 579 149 427 162 266 8 10 -2 1164 751 413
2015 559 596 -38 259 174 85 6 11 -5 823 781 43
2016 629 610 20 315 187 127 19 9 9 963 807 156
2017 589 630 -41 302 197 105 17 10 8 908 837 71
2018 802 649 154 314 207 107 23 10 13 1140 866 274
2019 512 644 -132 197 213 -16 42 11 31 751 868 -116
Sammanlagt 10 794 11 046 -252 6 147 3 815 2 332 231 232 -1 17 172 15 093 2 079

Investeringarna i trafikledsegendom innehåller både nyinvesteringar och ersättnings- och reparationsinvesteringar. Trots att det på anskaffningskostnaderna för hela trafikledsegendomen baserade balansvärdet ökat är trafiklederna föremål för eftersatt underhåll. Avskrivningarna för vägtrafiklederna har under granskningsperioden varit ca 252 miljoner euro större än investeringarna, och i fråga om vattenlederna är motsvarande summa ca 1 miljoner euro. Den skillnad mellan investeringarna i och avskrivningarna för trafiklederna som framgår av tabellens nedersta rad kan vid en granskning som baserar sig på anskaffningskostnaderna anses som den lägsta siffran för det eftersatta underhåll som uppkom på 2000-talet. Investeringarna i banleder har i sin tur varit ca 2,33 miljarder euro större än avskrivningarna på 2000-talet.

10.5. Statens investeringar

I tabellen nedan har de investeringar som under åren 2013—2019 och början av 2020 gjorts inom budgetekonomin och av fonderna utanför budgeten samt statens affärsverkskoncerner sammanställts. Budgetekonomins investeringar har presenterats som nettobelopp genom att de investeringar som gjorts i nationalförmögenheten, anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna samt i de utestående fordringarna minskats med de överlåtelser som gäller ifrågavarande tillgångsslag. Halvfärdiga anläggningar har presenterats som färdiga anläggningar i tabellen. I förskottsbetalningarna ingår diverse mindre betydande anskaffningar av anläggningstillgångar. När det gäller fondernas investeringar har de beräknats som förändringar i tillgångsslagens balansvärden korrigerade med avskrivningarna. De uppgifter som gäller affärsverkskoncernerna är beloppet av de investeringar som Forststyrelsen och Senatfastigheter har uppgett i bokslutet. Under granskningsperioden 2013—2019 uppgick budgetekonomins totala investeringar till i genomsnitt 1,1 miljarder euro och affärsverkskoncernernas totala investeringar till i genomsnitt 276 miljoner euro om året. Budgetekonomins reella investeringar var cirka 1,2 miljarder euro om året under granskningsperioden. De investeringar i värdepapper som ingår i anläggningstillgångar och i andra långfristiga placeringar som gjorts inom budgetekonomin och de investeringar som gjorts inom fondekonomin har varierat kraftigt under perioden. Detta beror på köp och försäljning av värdepapper och på förändringarna i de långfristiga fordringarna.

Investeringarna inom budgetekonomin och investeringar gjorda av statliga fonder utanför budgeten och statens affärsverkskoncerner åren 2013—2019 och 30.6.2020, mn euro

BUDGETEKONOMIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30.6.2020
                 
NATIONALFÖRMÖGENHET 32,9 34,2 14,4 12,7 11,7 15,4 11,9 6,1
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 58,3 55,9 60,1 73,5 64,2 95,5 97,0 32,1
MATERIELLA TILLGÅNGAR                
Mark- och vattenområden (inkl. Byggnadsmarks- och vattenområden) 23,2 19,6 17,6 16,9 16,7 18,1 15,2 6,8
Byggnader och konstruktioner 1,6 3,2 7,0 5,0 5,5 4,4 4,5 0,9
Anläggningar 866,1 860,5 776,0 860,7 841,0 935,5 837,4 288,0
Maskiner och anordningar 79,7 90,1 83,9 83,2 83,6 98,7 99,7 36,4
Inventarier 3,7 1,7 1,6 2,5 2,5 3,8 2,1 0,9
Övriga materiella tillgångar 0,9 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
Förskottsbetalningar och pågående projekt 64,9 103,5 92,2 30,1 25,7 17,8 27,8 42,1
Tillverkning för eget bruk 1) 114,7 89,3 95,2 148,9 178,4 116,1 176,3 38,8
Sammanlagt 1 245,9 1 258,1 1 148,0 1 233,5 1 229,4 1 305,2 1 271,9 452,1
                 
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR                
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna -651,5 255,2 59,5 229,0 -148,1 -230,6 68,2 297,1
Placeringar i affärsverk 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Långfristiga placeringar i euro 1,4 11,0 51,6 -20,3 100,3 55,7 -66,1 159,3
Långfristiga fordringar 1 536,0 -72,6 60,5 -189,2 -200,7 -2 057,1 184,4 157,3
Sammanlagt 885,9 193,6 156,7 19,4 -248,4 -2 232,0 186,5 613,7
                 
Budgetekonomin sammanlagt 2 131,8 1 451,7 1 304,7 1 252,9 980,9 -926,8 1 458,4 1 065,7
                 
STATLIGA FONDER UTANFÖR BUDGETEN                
                 
Statens pensionsfond 834,8 143,3 368,4 -61,3 243,7 838,3 153,8 48,1
Försörjningsberedskapsfonden 42,8 51,7 -151,4 384,4 37,7 -188,7 150,2 6,4
Statens bostadsfond -672,2 -505,0 -592,9 -615,8 -577,0 -478,9 -481,1 -
Övriga fonder utanför statsbudgeten -18,1 3,3 1,8 -2,6 419,1 21,5 111,4 -164,5
Fonder sammanlagt 187,3 -306,8 -374,1 -295,3 123,5 192,3 -65,7 -110,0
                 
AFFÄRSVERKSKONCERNER2)                
                 
Forststyrelsekoncernen 23,3 18,2 18,4 15,7 19,1 27,7 10,7 9,0
Koncernen Senatfastigheter 231,7 238,8 268,4 261,4 238,1 251,9 311,1 150,4
Affärsverkskoncerner sammanlagt 255,1 257,0 286,8 277,1 257,2 279,7 321,8 159,4
                 
Alla sammanlagt 2 574,2 1 401,9 1 217,4 1 234,7 1 361,6 -454,8 1 714,4 1 115,2

1) Jämfört med budgetpropositionen för 2019 har kalkylen kompletterats genom att till investeringarna foga också information om tillverkning för eget bruk.

2) Uppgifterna innehåller de investeringsbelopp som affärsverkskoncernerna rapporterat

10.6. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten

I anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ingår sådana offentligt noterade aktier i Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp som omfattas direkt av budgetekonomin. Deras bokföringsvärde uppgick 31.12.2019 till 5,1 miljarder euro och deras marknadsvärde till 18,9 miljarder euro. Aktiernas marknadsvärde var 19,2 miljarder euro 3.8.2020.

Utvecklingen för värdet på offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten åren 2010—2019 och 3.8.2020, md euro

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.8.2020
                       
Marknadsvärdet på offentligt noterade aktier 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,5 15,2 15,5 18,9 19,2
Bokföringsvärdet på offentligt noterade aktier 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,1 5,1 5,4
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet 6,4 2,9 2,1 3,8 5,2 4,5 5,8 9,5 10,4 13,8 13,8

10.7. Negativt eget kapital

Statens eget kapital är negativt såväl enligt balansräkningen för statens budgetekonomi som enligt statens totala balansräkning. Det negativa egna kapital som statens totala balansräkning visar 30.6.2020 (-39,1 miljarder euro) är tack vare fondernas och affärsverkens positiva egna kapital avsevärt mindre än budgetekonomins negativa egna kapital (-67,9 miljarder euro).

Utvecklingen för eget kapital åren 2010—2019 och 30.06.2020, md euro

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30.6.2020
                       
Budgetekonomins eget kapital -24,9 -30,4 -37,1 -44,2 -50,3 -55,1 -59,0 -62,0 -61,2 -62,8 -67,9
Fondernas eget kapital1)         26,7 26,5 27,0 27,4 27,5 28,0 27,9
Affärsverkens eget kapital1)         6,8 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0
Den totala balansräkningens eget kapital         -22,7 -27,7 -31,5 -33,7 -32,8 -33,9 -39,1

1) Fondernas och affärsverkens eget kapital har presenterats endast för de år statens totala balansräkning har upprättats.

Eget kapital var enligt den ingående balansen för statens budgetekonomi den 1 januari 1998 negativt till ett belopp av ca 30 miljarder euro. Situationen var en följd av såväl statens svåra skuldsättning i början av 1990-talet som av de avgöranden som hade fattats i samband med att den ingående balansen upprättades. En del av nationalförmögenheten lämnades utanför balansräkningen och statens bolagsförmögenhet fastställdes enligt en synnerligen försiktig uppskattning.

Åren 1998—2008 uppvisade statens intäkts- och kostnadskalkyler i regel positiva värden. Detta stärkte statens ekonomiska ställning och 2008 var statens eget kapital inom budgetekonomin bara 8,1 miljarder euro negativt.

Boksluten över statens budgetekonomi har uppvisat förlust sedan 2009 med undantag för 2018. Detta har försvagat statens ekonomiska ställning och lett till att statens negativa egna kapital ökat. Sedan 2012 har statens ekonomiska ställning till sitt nominella värde varit sämre än i den ingående balansen för 1998. Statens tillgångar har inte ökat i samma förhållande som det främmande kapitalet, vilket innebär att även löpande kostnader har finansierats med lån.