Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

01. ArvonlisäveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 19 354 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella, sekä valtion virastojen ja laitosten arvonlisäverollisten suoritteiden myynnistä saatavat tulot, jotka kirjataan suoriteperusteisesti.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy noin 65 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös verovapailta sektoreilta ja toimialoilta. Niillä ei ole veron vähennysoikeutta, joten ostojen sisältämät arvonlisäverot kerryttävät valtion verotuottoa. Arvonlisäveroa kertyy siten valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtionbudjetissa näytettäviä arvonlisäverotuottoja.

Lisäksi arvonlisäveroa kertyy ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä ja investoinneista. Näitä ovat rahoitus- ja vakuutustoiminta, asuntojen omistus ja vuokraus sekä yksityinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Arvonlisäveroa kertyy myös mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2018 2019
ennuste
2020
ennuste
       
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja 3,1 2,3 2,8
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 2,4 4,6 2,3
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö 4,0 3,2 2,9

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Aikaisempina vuosina Tulli on kantanut arvonlisäveron Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista kokonaan, mutta vuoden 2018 alusta lähtien arvonlisäverorekisterissä olevilta asiakkailta kerättävät maahantuonnin arvonlisäverot siirtyivät Verohallinnon kerättäväksi. Tullin tehtävänä on lähinnä yksityishenkilöiltä kerättävä tuonnin arvonlisävero, jonka osuus EU:n ulkopuolisen tuonnin arvonlisäverosta on vain n. 1 %.

Arvonlisäverokertymästä vähennettävät palautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on viime vuosina ollut keskimäärin n. 2,7 mrd. euroa vuosittain.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2018
tilinpäätös
2019
talousarvio
2020
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 31 837 34 014 34 561
Tullin nettokertymä 259 80 84
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 72 37 77
Verohallinnon maksamat palautukset -14 086 -15 335 -15 368
Yhteensä 18 082 18 796 19 354

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan. Ennusteessa on huomioitu sähköisten julkaisujen siirtäminen alennettuun 10 % verokantaan heinäkuussa 2019 sekä esiintyville taiteilijoille, muille julkisille esiintyjille ja urheilijoille myönnetty mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi huhtikuusta 2019 alkaen.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2020. Niiden kokonaissumman arvioidaan olevan n. 3,3 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2018 2019 2020
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 207 1 225 1 259
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 596 624 646
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 341 348 356
Henkilökuljetusteen alennettu alv-kanta (10 %) 233 243 252
Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (10 %) 110 115 119
Muut verotuet 602 626 653
Yhteensä 3 089 3 181 3 285

2020 talousarvio 19 354 000 000
2019 II lisätalousarvio 164 000 000
2019 I lisätalousarvio -196 000 000
2019 talousarvio 18 796 000 000
2018 tilinpäätös 18 082 248 958

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 19 354 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella, sekä valtion virastojen ja laitosten arvonlisäverollisten suoritteiden myynnistä saatavat tulot, jotka kirjataan suoriteperusteisesti.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 1 654 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu ennakoitua heikommasta taloustilanteesta ja koronaepidemian aiheuttamista verojen maksujärjestelyihin tehdyistä helpotuksista.


2020 II lisätalousarvio -1 654 000 000
2020 talousarvio 19 354 000 000
2019 tilinpäätös 19 034 085 681
2018 tilinpäätös 18 082 248 958

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 1 654 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 808 000 000 euroa.

Selvitysosa:Huojennettu maksujärjestely laajennetaan koskemaan myös jo maksettuja tammi—maaliskuun arvonlisäveroja. Tällöin verovelvolliselle palautetaan hakemuksesta maksut ja palautukset, jotka on käytetty edellä mainittujen verojen suoritukseksi. Vastaavat määrät tulee maksaa korkoineen takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyssä laadittavan maksuohjelman mukaisesti. Lisäksi huojennetun maksujärjestelyn korkoa alennetaan 4 prosentista 3 prosenttiin, mikä oletettavasti lisää maksujärjestelyn houkuttelevuutta. Myös veronpalautusten käyttö maksujärjestelyerien kuittaamiseksi estetään ja jo tehtyjä kuittauksia puretaan, mikä oletettavasti kasvattaa vuodelle 2021 siirtyvän veron määrää. Huojennetun maksujärjestelyn vaikutusarviota on myös päivitetty tiedossa olevien maksujärjestelypyyntöjen perusteella. Maksujärjestelypyyntöjä arvioidaan kohdistuvan arvonlisäveroon aiemmin ennakoitua enemmän.

Vähennys aiheutuu osittain myös siitä, että covid-19 -epidemian torjumiseen tarvittavien tavaroiden kotimaisiin myynteihin ja EU-alueen yhteisöhankintoihin sovelletaan tietyin edellytyksin määräaikaisesti 0 prosentin verokantaa. Myös kyseisten tuotteiden maahantuonti on määräajaksi vapautettu arvonlisäverosta samoin edellytyksin. Muutos on voimassa 30.1.—31.7.2020 välisenä aikana.


2020 IV lisätalousarvio -808 000 000
2020 II lisätalousarvio -1 654 000 000
2020 talousarvio 19 354 000 000
2019 tilinpäätös 19 034 085 681
2018 tilinpäätös 18 082 248 958

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Momentilta vähennetään 87 000 000 euroa. Muutos johtuu verotuksen huojennetun maksujärjestelyn ehtojen muuttamisesta. Eduskuntakäsittelyn yhteydessä huojennetun maksujärjestelyn korkoa alennettiin 3 prosentista 2,5 prosenttiin, minkä arvioidaan lisäävän maksujärjestelypyyntöjä. (VaVM 8/2020 vp — HE 74/2020 vp)

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 895 000 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 992 000 000 euroa.

Selvitysosa:Huojennettua maksujärjestelyä ei ole hyödynnetty siinä määrin kuin aiemmin ennakoitiin. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella arviota maksujärjestelyyn haettavien verojen määrästä on pienennetty. Lisäksi haettujen maksujärjestelyiden maksuaikataulut ovat olleet aiempaa ennakoitua pidempiä. Vuodelle 2021 siirtyy siten aiemmin oletettua vähemmän verotuloja. Verotuloarviossa on otettu lisäksi huomioon viimeisimmät kertymää ja veropohjien kehitystä koskevat tiedot.

Esitykseen sisältyy covid-19 -epidemian torjumiseen tarvittavien tavaroiden kotimaisiin myynteihin ja EU-alueen yhteisöhankintoihin tietyin edellytyksin sovellettavan määräaikaisen 0 prosentin verokannan voimassaolon jatkaminen koskemaan myös elo—lokakuuta 2020. Myös kyseisten tuotteiden maahantuonti on määräajaksi vapautettu arvonlisäverosta samoin edellytyksin. Tämä vähentää verotuloja arviolta 4 milj. euroa.


2020 V lisätalousarvio 992 000 000
2020 IV lisätalousarvio -895 000 000
2020 II lisätalousarvio -1 654 000 000
2020 talousarvio 19 354 000 000
2019 tilinpäätös 19 034 085 681
2018 tilinpäätös 18 082 248 958

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 992 000 000 euroa.