Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Selvitysosa:Valtioneuvoston oikeuskanslerin perustehtävänä on varmistaa perustuslain 1 §:ssä säädettyjen Suomen valtiosäännön perusarvojen ja -periaatteiden (ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapauksien ja oikeuksien turvaaminen, oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa) sekä valtiojärjestyksen perusperiaatteiden kansanvaltaisuuden ja yksilön osallistumisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen sekä parlamentarismin ja tuomioistuinten riippumattomuuden samoin kuin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tavoitteena on, että oikeuskanslerin harjoittama laillisuusvalvonta on vaikuttavaa, laadukasta ja joutuisaa sekä oikea-aikaista. Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa oikeuskanslerin eri toimintamuotoja käytetään ja yhdistellään tarkoituksenmukaisesti, jolloin laillisuusvalvonnan eri keinoista muodostuu yhtenäinen ja johdonmukainen kokonaisuus.

Oikeuskanslerin toiminnassa on viime vuosina korostunut laillisuusvalvonnan rakenteellinen näkökulma, jolla pyritään lisäämään laillisuusvalvonnan vaikuttavuutta. Valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen välisen tehtävienjaon uudistaminen on ollut valmisteltavana. Toteutuessaan se korostaisi entisestään oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan rakenteellista ja oma-aloitteista näkökulmaa.

Vuoden 2020 talvesta lähtien Suomessa jatkunut covid-19-epidemia on lisännyt merkittävästi oikeuskanslerin työtä sekä valtioneuvoston päätöksenteon että viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien laillisuusvalvonnassa. Esimerkiksi epidemiaan liittyviä kanteluja tuli vuonna 2020 vireille 547. Vireille tulleiden kantelujen kokonaismäärä vuonna 2020 oli 2 844 (vuonna 2019 2 130). Epidemiaa koskevien kantelujen aiheuttaman työruuhkan purku jatkuu todennäköisesti vielä vuodelle 2022 asti.

Päätöksenteon valvonta

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
valtioneuvoston yleisistunnot 98 60 70
tasavallan presidentin esittelyt 33 30 30
tarkastetut esittelylistat 2 088 1 800 2 000

Kaikki valtioneuvoston yleisistuntojen ja tasavallan presidentin esittelyjen asiakirjat tarkastetaan etukäteen ja oikeuskansleri on läsnä istunnoissa sekä hallituksen neuvotteluissa ja iltakouluissa. Lisäksi tarkastetaan istuntojen pöytäkirjat. Istunnoissa vuosittain käsiteltyjen asioiden määrä vaihtelee vaalikauden aikana. Lisäksi oikeuskansleri valvoo jälkikäteen valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätöksentekoa ja sen valmistelua käsittelemällä sitä koskevia kanteluita.

Lainvalmistelun valvonta

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
ministeriöiden lausuntopyynnöt 94 90 100
ennakkotarkastukset 77 50 50
kuulemiset eduskunnassa 21 30 30

Oikeuskansleri valvoo laillisuutta ja hyvän lainvalmistelutavan noudattamista mukaan lukien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden asianmukainen huomioon ottaminen lainvalmistelussa. Lausuntojen määrä on viime vuosina lisääntynyt. Lausuntojen, ennakkotarkastusten ja kuulemisten vuosittainen määrä riippuu ministeriöiden säädösvalmistelun etenemisestä ja säädösten yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta merkittävyydestä.

Kanteluasiat

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
saapuneet 2 844 3 000 2 800
ratkaistut 2 674 3 000 2 800

Saapuneiden kanteluiden määrissä on vuosittaista vaihtelua. Vuosittain pyritään kuitenkin ratkaisemaan vähintään sama määrä kanteluasioita kuin mitä on saapunut. Kanteluiden määrä oli vuonna 2020 ennakoitua suurempi, mikä osin aiheutui covid-19-epidemiaan liittyvistä kanteluista. Ne tulevat vaikuttamaan kantelumäärään vielä myös vuonna 2021.

Oikeuskanslerinvirasto otti keväällä 2020 käyttöön valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmän, minkä seurauksena ratkaistujen kanteluasioiden mediaanikäsittelyaikaa ja keskimääräistä käsittelyaikaa vuodelta 2020 ei ole saatavissa. Käsittelyaikojen arvioidaan kuitenkin pidentyneen lisääntyneen työmäärän seurauksena. Vuonna 2020 ns. seuraamusratkaisujen osuus on ollut 10 % selvittämistoimia edellyttäneistä kanteluasioista. Vireillä oleva ylimpien laillisuusvalvojien tehtävienjakouudistus johtaisi toteutuessaan siihen, että valtioneuvoston ja tasavallan presidentin toimintaa koskevat kantelut ja kantelut eräissä muissa asioissa keskitettäisiin oikeuskanslerille, mikä lisäisi näiden kanteluiden määrää. Toisaalta useassa asiaryhmässä kanteluiden käsittely siirtyisi ensisijaisesti eduskunnan oikeusasiamiehen tehtäväksi, mikä vähentäisi oikeuskanslerin selvittämistoimia edellyttävien kanteluiden määrää. Kokonaisuutena oikeuskanslerin käsiteltäviksi tulevien asioiden määrän ei arvioida vähenevän. Lisäksi mikäli tehtäväjakolain mukaan lähtökohtaisesti oikeusasiamiehen käsiteltäväksi kuuluva kantelu olisi asiaan sisältyvän rakenteellisen kysymyksen vuoksi perusteltua ottaa oikeuskanslerin käsiteltäväksi, ei sitä siirrettäisi. Tällaiset kantelut olisivat omiaan lisäämään oikeuskanslerin käsiteltäväksi jäävien asioiden keskimääräistä vaikeusastetta.

Omat aloitteet ja laillisuusvalvontakäynnit

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
omat aloitteet 33 20 20
laillisuusvalvontakäynnit 7 1 15

Omista aloitteista aiheutui vuonna 2020 yhteensä 17 seuraamusta. Tavoitteena on suunnata omat aloitteet sekä tarkastus- ja valvontatoiminta perus- ja ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sekä hyvän hallinnon kannalta olennaisiin rakenteellisiin kysymyksiin. Omiin aloitteisiin sisältyvä rakenteellinen näkökulma vaatii paljon työtä. Covid-19-epidemian aiheuttaman työruuhkan vuoksi on välttämätöntä vähentää omien aloitteiden ja laillisuusvalvontakäyntien määrää vuosina 2021 ja 2022.

Rangaistustuomioiden tarkastaminen

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
rangaistustuomioiden tarkastus 3 106 4 000 4 000

Oikeuskanslerinvirasto hakee itse tarkastettavat rangaistustuomiot teknisen käyttöyhteyden avulla Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä rikostuomiosovellus Ritusta, jolloin rangaistustuomiot voidaan tarkastaa oikeuskanslerinvirastossa aiempaa tehokkaammin ja ajantasaisemmin. Vuonna 2020 tarkastuksen perusteella otettiin tarkemmin selvitettäväksi 43 asiaa. Asiaryhmän asioita ratkaistiin 40, joissa tuomioistuimille annettiin seuraamus 37 asiassa. Korkeimmalle oikeudelle tehtiin 6 esitystä tuomion purkamiseksi.

Tuomarien virkarikosasiat

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
vireille tulleet 55 60 60
ratkaistut 51 60 60

Syyttäjien virkarikosasiat

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
vireille tulleet 16 20 20
ratkaistut 13 20 20

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
saapuneet 615 800 800
tutkitut 619 800 800

Valvonnassa tarkastetaan Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätökset. Oikeuskanslerilla on oikeus hakea muutosta päätöksiin. Tavoitteena on ylläpitää luottamusta valvontajärjestelmän toimivuuteen sekä varmistaa, että oikeus oikeusturvaan ja siihen kuuluvaan mahdollisuuteen saada luotettavia ja laadukkaita oikeudellisia palveluita toteutuu. Tuomareihin ja syyttäjiin kohdistuvaan oikeuskanslerin valvontatoimeen voi usein kytkeytyä myös asianajovalvontaa ja asioiden siirtoa valvontalautakuntaan.

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 817 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -15
Palkkausten tarkistukset 20
Yhteensä 5

2022 talousarvio 3 817 000
2021 talousarvio 3 812 000
2020 tilinpäätös 3 513 000