Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

Talousarvioesitys 2024PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 66 797 553 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 33 766 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 26 596 000 000
02. Yhteisövero 6 005 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 148 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 817 000 000
05. Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikainen voittovero 200 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 23 708 000 000
01. Arvonlisävero 22 579 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 939 000 000
03. Apteekkivero 190 000 000
08. Valmisteverot 7 021 000 000
01. Tupakkavero 1 162 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 471 000 000
05. Virvoitusjuomavero 220 000 000
07. Energiaverot 4 153 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 2 187 000 000
03. Autovero 308 000 000
05. Varainsiirtovero 698 000 000
06. Arpajaisvero 137 000 000
07. Ajoneuvovero 1 036 000 000
08. Jätevero 8 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 115 553 000
04. Eräät viestinnän maksut 14 770 000
05. Eräät liikenteen maksut 25 600 000
06. Väylämaksut 51 000 000
09. Muut verotulot 7 410 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 5 860 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 8 080 000
12. Säteilytoimintavero 2 833 000
12. SEKALAISET TULOT 7 170 270 000
23. Valtioneuvoston kanslia 50 000
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 50 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 21 944 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 1 102 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 20 842 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 165 555 000
10. Tuomioistuintulot 44 750 000
14. Oikeusapumaksutulot 3 911 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 32 144 000
20. Ulosottomaksut 82 000 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista 0
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 146 252 000
98. EU:lta saatavat tulot 144 152 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 2 100 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 31 038 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 31 020 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 868 108 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 63 552 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 062 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 321 000
14. Tulot positiivisen luottotietorekisterin käyttömaksuista 5 400 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 10 056 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 281 172 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 365 145 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 420 000
60. Työturvallisuusmaksu 1 010 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 55 600 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 400 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 25 970 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 38 000 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 34 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 0
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 916 207 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 533 205 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 340 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 9 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 160 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 0
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 45 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 590 000
44. Kalastonhoitomaksut 9 899 000
45. Riistanhoitomaksut 12 908 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 400 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 21 550 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot 1 500 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 20 050 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 1 020 320 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 650 000
21. Päästöoikeuksien huutokauppatulot 548 000 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 33 270 000
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 240 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 195 400 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 176 590 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 2 690 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 0
98. Valtionapujen palautukset 158 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 15 600 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 503 656 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 150 000
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 502 700 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 806 000
39. Muut sekalaiset tulot 1 261 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 130 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 79 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 300 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 745 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 233 699 000
01. Korkotulot 255 699 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 1 600 000
05. Korot muista lainoista 44 386 000
07. Korot talletuksista 182 500 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 27 213 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 823 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 150 000 000
02. Rahapelitoiminnan tuotto 673 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 10 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 10 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 145 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 145 000 000
15. LAINAT 11 677 389 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 148 423 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 9 100 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 139 323 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 11 528 966 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 11 528 966 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 87 878 911 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 145 405 000
01. Kansanedustajat 23 865 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 23 865 000
10. Eduskunnan kanslia 83 560 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 65 140 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 200 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 7 220 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 9 455 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 9 455 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 5 065 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 805 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 260 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 18 285 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 585 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 700 000
90. Eduskunnan muut menot 5 175 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 5 175 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 47 381 000
01. Tasavallan presidentti 154 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 154 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 47 227 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 977 000
02. Entisten tasavallan presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 700 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 2 550 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 10 000 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 5 v) 25 000 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 247 127 000
01. Hallinto 199 557 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 158 679 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 15 232 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 480 000
21. Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan tiedonannon toimeenpano (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 0
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v) 0
26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 358 000
27. Kuurojen totuus- ja sovintoprosessi (siirtomääräraha 3 v) 808 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 000 000
10. Omistajaohjaus 5 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 5 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen 34 566 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 34 566 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 4 564 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 564 000
90. Muut menot 2 740 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 700 000
66. Osallistumismaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 2 040 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 286 664 000
01. Ulkoasiainhallinto 284 969 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 257 647 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v) 1 102 000
29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 14 220 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 12 000 000
10. Kriisinhallinta 76 228 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 53 080 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (siirtomääräraha 2 v) 19 248 000
66. Rauhanvälitys (siirtomääräraha 2 v) 3 900 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 769 041 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 628 586 000
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki (siirtomääräraha 2 v) 2 904 000
69. Tuki Ukrainalle (siirtomääräraha 3 v) 57 821 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
89. Kehityspoliittiset lainat ja sijoitukset (siirtomääräraha 3 v) 69 730 000
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot 156 426 000
20. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 1 600 000
23. Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 2 840 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 641 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 149 800 000
87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 500 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 212 648 000
01. Ministeriö ja hallinto 175 460 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 441 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 239 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 110 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 13 943 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1 735 000
22. Oikeusministeriön hallinnonalan ICT-kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 20 120 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 51 510 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 14 905 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 19 000 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 457 000
10. Tuomioistuimet 353 523 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 789 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 320 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 328 414 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 0
15. Oikeuspalvelut 173 374 000
01. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 92 964 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 80 410 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 110 012 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 110 012 000
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha) 0
30. Syyttäjät 63 201 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 63 201 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 288 742 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 284 042 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 4 700 000
50. Vaalimenot 48 336 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 48 336 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 493 005 000
01. Hallinto 346 975 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 265 000
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 434 000
21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 432 000
25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v) 5 500 000
26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v) 9 713 000
27. EU:n pelastuspalvelumekanismi CBRN-varastointi (siirtomääräraha 2 v) 114 851 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 191 500 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 1 280 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 000 000
10. Poliisitoimi 1 016 825 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 942 405 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 66 752 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 7 668 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Rajavartiolaitos 512 649 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 333 649 000
70. Rajavartiolaitoksen investoinnit (siirtomääräraha 5 v) 179 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 105 015 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 613 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 77 057 000
03. Pelastusopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 345 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 3 000 000
40. Maahanmuutto 511 541 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 101 327 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 320 570 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v) 2 318 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 87 326 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 228 206 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 771 058 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 331 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 875 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 727 285 000
66. Jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 22 567 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 5 391 028 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 357 200 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v) 1 523 471 000
19. Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v) 1 502 342 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 8 015 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 66 120 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 66 110 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 38 102 650 000
01. Hallinto 210 301 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 830 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (arviomääräraha) 345 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2 306 000
25. Metallirahamenot (arviomääräraha) 210 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 162 000 000
50. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus työkykyhankkeeseen (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 1 200 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v) 1 910 000
10. Verotus ja tulli 711 396 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 425 043 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 207 899 000
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 254 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 2 000 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 23 200 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 10 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 65 427 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 36 180 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) 600 000
03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu (arviomääräraha) 1 700 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 447 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 15 000 000
11. Verkkomaksaminen (siirtomääräraha 2 v) 500 000
88. Senaatti-konsernin liikelaitokset 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 130 373 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54 320 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 589 000
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 63 464 000
04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha) 8 000 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 72 509 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 70 493 000
03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 016 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 6 020 215 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha) 5 585 400 000
16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot (arviomääräraha) 2 867 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 39 590 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 365 145 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 27 213 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 15 510 000
02. Erikseen budjetoidut henkilöstömenot (arviomääräraha) 2 500 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 010 000
12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha) 12 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 155 508 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 800 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 4 350 000
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v) 105 100 000
06. Eräät Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:n jäsenyydestä aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 458 000
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 27 800 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 320 376 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 204 976 000
34. Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha) 114 700 000
35. Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 700 000
89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus 24 655 314 000
31. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus (arviomääräraha) 24 654 314 000
32. Hyvinvointialueiden lisärahoitus (arviomääräraha) 1 000 000
90. Kuntien tukeminen 3 335 600 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 2 463 200 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 11 400 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha) 861 000 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 70 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 70 000 000
80. Lainat ja takaukset sähkön johdannaismarkkinoilla toimiville yhteisöille (siirtomääräraha 2 v) 0
92. EU ja kansainväliset järjestöt 2 337 570 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 080 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 400 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 13 800 000
66. Ukrainan makrotaloudellisen rahoitusavun korkomenot (arviomääräraha) 10 000 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 10 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 6 200 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 2 286 000 000
95. Valtion takaus- ja takuusuoritukset (arviomääräraha) 12 080 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 2 551 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 250 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha) 1 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 8 001 159 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 403 631 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 949 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 66 306 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 675 000
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 15 840 000
05. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 539 000
06. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 714 000
07. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 069 000
08. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 767 000
09. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 681 000
10. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 966 000
11. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 723 000
12. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 132 000
13. Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 750 000
14. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 407 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 2 516 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 36 282 000
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 14 500 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 547 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 3 541 000
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha) 124 133 000
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 348 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 246 000
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö 814 659 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 099 000
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 74 750 000
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 521 374 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 168 313 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 8 123 000
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 1 418 362 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 950 000
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 23 137 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 1 081 097 000
35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 305 178 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 3 705 974 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 38 245 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 2 152 599 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 403 137 000
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 0
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha) 55 631 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 000 824 000
56. Tiedepoliittisten tavoitteiden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 28 189 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 27 349 000
70. Opintotuki 870 300 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 200 000 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 526 600 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 39 500 000
59. Koulumatkatuki (arviomääräraha) 104 200 000
80. Taide ja kulttuuri 549 063 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
05. Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 22 559 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 18 502 000
21. Taiteen ja kulttuurin yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 409 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 9 130 000
31. Valtionosuus ja -avustus esittävän taiteen ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 157 627 000
34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 96 619 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 252 000
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 27 648 000
50. Avustukset taiteen ja kulttuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 96 172 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 18 955 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 0
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 28 909 000
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
56. Valtionrahoitus kansallisten taidelaitosten toimintaan (siirtomääräraha 3 v) 65 009 000
72. Kansallisgallerian ja valtion taideteostoimikunnan kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 1 683 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 3 249 000
89. Rahoitus Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle (siirtomääräraha 3 v) 0
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 40 000
90. Liikuntatoimi 165 428 000
20. Liikuntatoimen yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 8 026 000
30. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille (arviomääräraha) 37 279 000
50. Liikunnan ja urheilun edistäminen (kiinteä määräraha) 55 693 000
51. Liikunnallisen elämäntavan ja liikuntaolosuhteiden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 64 430 000
56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
91. Nuorisotyö 73 742 000
20. Nuorisotyön yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 712 000
30. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen (arviomääräraha) 7 648 000
50. Nuorisotyön edistäminen (kiinteä määräraha) 35 382 000
51. Nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä koulu- ja oppilaitosnuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 30 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 648 986 000
01. Hallinto ja tutkimus 144 673 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 862 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 82 777 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 943 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 652 000
66. Kansainvälinen toiminta (arviomääräraha) 4 439 000
10. Maaseudun kehittäminen 484 771 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 114 900 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 40 000 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 15 100 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 74 000 000
50. Valtionavustus maatalouden neuvontapalveluihin ja eräisiin muihin kehittämistoimiin (siirtomääräraha 3 v) 4 356 000
51. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 569 000
54. Hevostalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 39 192 000
55. Valtionavustus 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 305 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 188 349 000
20. Maa- ja elintarviketalous 1 770 741 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79 483 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha) 5 868 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 350 000 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 522 400 000
42. Turvepeltojen ilmastotoimet (siirtomääräraha 3 v) 0
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 286 816 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 496 815 000
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 005 000
47. Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 587 000
49. Ravinnekierrätyksen edistäminen biokaasutuotannolla (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 400 000
62. Eräät valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 6 367 000
40. Luonnonvaratalous 188 440 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 14 189 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 204 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 7 086 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha) 1 541 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 590 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 8 850 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 38 377 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 027 000
46. Valtionavustus Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 43 025 000
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v) 3 490 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 13 908 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 9 739 000
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 1 132 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 25 282 000
64. Metsähallitus 7 344 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 7 344 000
70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen 53 017 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51 017 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 2 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 584 080 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 711 014 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 900 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 95 762 000
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 62 579 000
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 49 305 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 471 468 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 9 000 000
10. Liikenne- ja viestintäverkot 2 038 313 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v) 1 534 856 000
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v) 19 940 000
31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 12 400 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 332 120 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 104 000 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 834 753 000
20. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 20 386 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 89 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v) 29 291 000
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 102 424 000
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (kiinteä määräraha) 593 652 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 218 836 000
01. Hallinto 990 491 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38 019 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 220 048 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 287 447 000
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 968 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 99 326 000
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 309 000
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 14 661 000
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 534 000
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 460 000
10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 25 200 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 6 139 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 62 072 000
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v) 2 953 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha) 17 100 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 107 777 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 0
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha) 2 572 000
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 400 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 19 456 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 50 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 1 633 658 000
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 514 060 000
41. Energiatuki (arviomääräraha) 449 637 000
43. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (arviomääräraha) 150 000 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha) 24 750 000
47. Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen (arviomääräraha) 0
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 309 131 000
50. EU-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille (siirtomääräraha 3 v) 35 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 143 680 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha) 4 000 000
88. Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
89. Pääomasijoitus Lääkekehityskeskus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Työllisyys ja yrittäjyys 994 430 000
33. Turveyrittäjien avustaminen (siirtomääräraha 2 v) 0
35. Valtion korvaus kunnille TE -palvelu-uudistuksen muutoskulujen kattamiseen (kiinteä määräraha) 34 000 000
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 9 832 000
41. Valtionavustus Työkanava Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 10 200 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 6 300 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 183 971 000
52. Palkkaturva (arviomääräraha) 33 460 000
55. Toimet työurien pidentämiseksi (arviomääräraha) 61 700 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 643 967 000
87. Pääomasijoitus Työkanava Oy:lle (siirtomääräraha 2 v) 0
95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu (arviomääräraha) 6 000 000
40. Yritysten erityisrahoitus 211 156 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 900 000
46. Yöjunarungon vaunukaluston hankinta (arviomääräraha) 2 090 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 65 436 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 142 700 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 20 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 000
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha) 0
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen 389 101 000
03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 4 851 000
30. Valtion korvaukset kotoutumisen edistämisestä (arviomääräraha) 384 250 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 245 283 000
01. Hallinto 144 962 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 412 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 498 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 810 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 466 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 9 237 000
08. Vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuoliset terveyspalvelut (arviomääräraha) 2 800 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v) 31 770 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 000 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 5 969 000
02. Valvonta 88 542 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 128 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 734 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 035 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 663 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 200 000
09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 12 782 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 124 411 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 78 163 000
25. Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 24 311 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 14 937 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 4 769 850 000
50. Perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 638 200 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 21 700 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 1 656 900 000
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 60 500 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha) 872 750 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 519 800 000
20. Työttömyysturva 2 218 834 000
31. Valtion korvaus hyvinvointialueille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 30 484 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 777 460 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha) 1 407 590 000
55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle (arviomääräraha) 3 300 000
30. Sairausvakuutus 2 315 650 000
50. Korvaukset rajat ylittävästä terveydenhuollosta (arviomääräraha) 10 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 305 650 000
40. Eläkkeet 5 516 800 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 67 300 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 840 900 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 505 300 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 23 300 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 14 500 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 4 065 500 000
50. Veteraanien tukeminen 133 719 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 700 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 3 900 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 0
52. Sotilasvammalain mukaiset korvaukset (arviomääräraha) 42 630 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 080 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 9 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 400 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 0
58. Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut (arviomääräraha) 85 000 000
60. Sosiaali- ja terveydenhuollon tukeminen 360 924 000
01. Kansallinen lapsistrategia-toiminto (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 350 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 800 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 35 000 000
33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen (kiinteä määräraha) 108 000 000
34. Valtion korvaus erinäisistä terveydenhuollon kustannuksista (arviomääräraha) 15 700 000
35. Valtionosuus korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v) 68 712 000
36. Valtionavustus sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 1 662 000
37. Valtion korvaus hyvinvointialueille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin (arviomääräraha) 2 000 000
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 300 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 47 500 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 26 550 000
61. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon (siirtomääräraha 3 v) 43 000 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 2 250 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 7 100 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 58 713 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 42 440 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 460 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 460 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 525 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (kiinteä määräraha) 928 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 129 290 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 112 000 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 700 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 450 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v) 15 140 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 383 588 000
50. Avustukset yhdistyksille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 383 588 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 240 971 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 84 216 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 064 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 527 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 12 435 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 190 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 130 589 000
20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito (siirtomääräraha 3 v) 2 260 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 15 540 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 7 120 000
23. Itämeren ja vesien suojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 735 000
31. Avustukset kuntien ilmastosuunnitelmiin (siirtomääräraha 3 v) 0
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 48 100 000
60. Siirto Öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0
61. Vesien- ja ympäristönhoidon tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 7 042 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 37 630 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 2 162 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 26 166 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 216 000
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (siirtomääräraha 3 v) 0
31. Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
35. Avustukset alueiden käytön ja rakentamisen digitalisaatioon (siirtomääräraha 3 v) 3 700 000
37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
53. Avustukset työpaikkakiinteistöjen sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 9 550 000
56. Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v) 0
60. Siirto Valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 700 000
36. VALTIONVELAN KOROT 3 176 510 000
01. Valtionvelan korko 3 155 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 3 155 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 21 510 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 21 510 000
Määrärahojen kokonaismäärä 87 878 911 000