Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2017

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

Förklaring:Under kapitlet har budgeterats de anslag som huvudsakligen ska användas för sådan verksamhet som främjar miljö- och naturvård inom förvaltningsområdet och vid de ämbetsverk inom regionförvaltningen som sköter miljöuppgifter.

Ett koldioxidsnålt och energieffektivt Finland

Dämpandet av klimatförändringen och anpassning till förändringen för att uppnå EU:s klimat- och energimål som sträcker sig fram till 2020—2050 kräver effektiva åtgärder. Förvaltningsområdet driver aktivt verkställandet av resultaten från klimatkonferensen i Paris och det fortsatta arbetet samt sättandet i kraft av klimatavtalet. Man deltar i den fortsatta beredningen och verkställandet av EU:s klimat- och energipaket, som sträcker sig fram till 2030, där man bl.a. strävar efter att göra EU:s system för handel med utsläppsrätter välfungerande och bördefördelningen inom sektorn utanför utsläppshandeln tillräckligt kostnadseffektiv och flexibel. Ambitionen är att nå Finlands klimatmål för 2020 i god tid.

Man ökar långsiktigheten och planmässigheten i klimatpolitiken och kostnadseffektiviteten hos de klimatpolitiska åtgärderna genom att slutföra beredningen av den klimatpolitiska plan på medellång sikt som sträcker sig till 2030.

För att klimatåtgärderna ska vara effektiva och Finland ha inflytande i EU och på internationella fora krävs vetenskapligt underbyggd information. Planeringen och beslutsfattandet i anslutning till klimatpolitiken stöds med hjälp av en nationell klimatpanel.

I samarbete med andra aktörer utvecklar man sätt att främja koldioxidsnåla och energieffektiva lösningar samt innovationer inom den offentliga sektorn, inklusive kommunerna och regionerna, och i konsumenternas val.

Ett hållbart nyttjande av naturresurserna och en fungerande cirkulär ekonomi

Målet är att naturresurserna ska utnyttjas material- och energieffektivt med sikte på ett slutet kretslopp för materialåtervinning som minskar växthusgasutsläppen och avfallet och inte äventyrar naturens ekosystemtjänster.

Genom styrmedel och försök främjas en grön cirkulär ekonomi och bioekonomi, och i anknytning till detta ett hållbart nyttjande av naturresurserna bl.a. genom styrning av lokaliseringen av verksamheten. Med hjälp av innovativ och hållbar offentlig upphandling förbättras miljön och resurseffektiviteten inom den offentliga sektorn samt utvecklas den finländska näringsverksamheten inom cleantech-branschen. Man utvecklar sätt att minska uppkomsten av avfall under hela produktions- och konsumtionskedjan. Den riksomfattande avfallsplanen ses över. Man påverkar och deltar aktivt i beredningen av EU:s paket för cirkulär ekonomi.

Näringsämnena återvinns effektivt i syfte att minska utsläppen av näringsämnen, bevara fosfortillgångarna och främja en god status i vattendragen. Återvinningen av näringsämnen ur gödsel och annan biomassa effektiviseras och man främjar tillvaratagandet av näringsämnen. Matsvinn och stora mängder matavfall förebyggs.

En god miljöstatus

Syftet är att förbättra i synnerhet Östersjöns, insjöarnas och grundvattnets tillstånd, minska belastningen på vattendragen från näringsämnen och skadliga ämnen och minska de miljörisker som uppstår till följd av förorenad mark samt att förebygga miljöskador till följd av olje- och kemikalieolyckor.

Skyddet av Östersjön och vattendragen styrs av vatten- och havsförvaltningsplanerna och av internationella åtaganden. Man fortsätter samarbetet med de övriga Östersjöstaterna i syfte att verkställa det åtgärdsprogram som utarbetats av kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) och EU:s strategi för Östersjöområdet. Den information man får från inventeringarna av mångfalden i den marina undervattensmiljön stöder skyddsåtgärderna i Östersjön och ett hållbart nyttjande av Östersjöns naturresurser.

Olje- och kemikalieolyckor förebyggs och begränsas genom tillräcklig bekämpningsberedskap. Genom oljeavfallsavgifterna stöds upprätthållandet av ett nationellt heltäckande system för oljeavfallshantering samt sanering av oljeförorenade områden.

Forskning om och sanering av riskobjekt inom förorenade markområden främjas i enlighet med det riksomfattande forsknings- och saneringsprogrammet. Brådskande herrelösa objekt saneras inom ramen för statens avfallshanteringssystem, som just nu håller på att ses över, och genom oljeskyddsfondens JASKA-projekt. Med hjälp av det försöksprojekt för sanering av förorenade markområden som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt påskyndas kompetensutvecklingen inom saneringstekniken och exporten av saneringsteknik.

Utvecklandet av subsidiära miljöansvarssystem när det gäller företagsverksamhet som orsakar betydande miljörisker och kemikaliesäkerhetsrisker fortsätter.

De olägenheter för människors hälsa och miljön som luftföroreningar ger upphov till minskas. Beredningen av ett nationellt luftvårdsprogram fortsätter, och EU:s utsläppstakdirektiv och de åtaganden om utsläppsminskningar som direktivet fastställer för Finlands del genomförs. Författningar som krävs för verkställandet av de direktiv som gäller små och medelstora förbränningsanläggningar bereds.

Man effektiviserar förfarandena för miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning som helhet. Målet är att de miljörelaterade tillstånds- och bedömningsförfarandena i samband med investeringsprojekt ska löpa smidigt.

Biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster

Genomförandet av handlingsprogrammet i anknytning till Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden fortsätter. Nätverket av naturskyddsområden kompletteras genom att man fortsätter förvärvandet av områden i privat ägo som är reserverade för naturskydd och ersättningsförfarandena i samband med detta. Inom myrskyddet går man vidare på frivillig basis. Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) fortsätter i samarbete med skogsmyndigheterna och övriga samarbetsparter. På naturskyddsområdena fortsätter återställandet av skogar och myrar, iståndsättningen och skötseln av vårdbiotoper, lundar och fågelrika vatten samt inventeringen av biotoper och arter. Utifrån en förstudie inleds en helhetsbedömning av hur nätverket av skyddsområden fungerar och av nätverkets representativitet. Man fortsätter att utarbeta hotbedömningar i fråga om olika naturtyper och arter. Beredningen av i naturvårdslagen avsedda landskapsvårdsområden och utvecklandet av ett nätverk av stadsparker fortsätter.

Handlingsprogrammet för skydd av hotade arter genomförs. Förekomsterna av arter som kräver skyndsamt skydd tryggas och organismarbetsgruppernas arbete fortsätter.

Verksamhetsmålen i fråga om Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter har uppställts i motiveringen under moment 35.10.52.

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av olje- och andra miljöskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel och vidtagande av bekämpningsåtgärder samt utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador

2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av miljöskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten

3) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet.

Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser.

Förklaring:De utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka återkrävs av den som fört ut avfallet och intäktsförs under moment 12.35.99.

Ersättningarna ur oljeskyddsfonden och från skadevållarna intäktsförs under moment 12.35.10.

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.


2017 budget 5 900 000
2016 II tilläggsb. 520 000
2016 budget 5 900 000
2015 bokslut 4 767 595

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) för inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden

2) för åtgärder som stöder handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete, riktande och uppföljning

3) för uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och för därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, för förebyggande av skador orsakade av fredade arter och för ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter

4) för naturskyddsplanering och tillämpning av marktäktslagen samt för planering och iståndsättning som gäller skydd av grundvatten

5) till avlöning av personal motsvarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan

6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får i 3 punkten även användas till betalning av understöd.

Förklaring:Med anslaget inventeras och sköts privata naturskyddsområden särskilt till den del skötseln inte hör till handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Inventeringen av naturtyper enligt naturvårdslagen fortsätter. Skyddsprogram för hotade arter som anges i naturvårdslagen bereds och genomförs, platser där utrotningshotade arter förekommer vårdas och förändringar i graden av utrotningshot följs. Vårdplaner och vårdåtgärder som främjar den biologiska mångfalden genomförs i fråga om värdefulla vårdbiotoper. En nationell inventering av vårdbiotoper inleds för att stödja riktandet av dessa planer och åtgärder. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen främjas. Projekt som anknyter till hållbar användning av marksubstanser och till skyddet av grundvatten fortsätter. Marktäktsområden som kommit till innan marktäktslagen trädde i kraft återställs i den mån det är möjligt.


2017 budget 2 440 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 2 440 000
2015 bokslut 2 440 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 14 725 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att främja verkställandet av de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattendragen samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd

2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja planeringen av ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön

3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen

4) för att kartlägga markområden som misstänks vara förorenade och samla och lagra information om sådana markområden, för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med miljösanering samt för uppföljning

5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter

6) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

7) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla klimatpolitiken

8) för utvecklings- och försöksprojekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin

9) för avlönande av personal motsvarande högst 76 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 15 årsverken för uppgifter som anges i punkt 6 och visstidsanställd personal motsvarande högst 23 årsverken för uppgifter som anges i punkterna 1–3 samt 7 och 8

10) till understöd för utvecklings- och försöksprojekt som främjar de ovannämnda användningsändamålen.

11) till betalning av utgifter som föranleds av beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning, effektivisering av återvinningen av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av skyddet av Östersjön och vattendragen 6 490 000
Upphandling av köptjänster som gäller miljöuppgifter 4 225 000
Utveckling av miljösaneringen och markskyddet 1 350 000
Främjande av materialåtervinning och avfallsåtervinning 200 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter 2 000 000
Klimatpanel och klimatprojekt 460 000
Sammanlagt 14 725 000

Av anslaget används 6 490 000 euro för åtgärder för att främja skyddet av Östersjön och kartlägga områden som är viktiga med tanke på mångfalden och ekosystemtjänsterna i Östersjöns marina undervattensmiljö (VELMU-programmet). Anslaget används för att genomföra det program för återvinning av näringsämnen som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt och som syftar till att minska näringsbelastningen på Östersjön och vattendragen, och det fördelas särskilt på utvecklingsprojekt som gäller Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden. Anslaget används också för att främja den vatten- och havsvård som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt samt för att utveckla planeringen av skyddet av grundvattnet och bedömningen av miljöns tillstånd.

Av anslaget används vidare 4 225 000 euro för att upphanda laboratorietjänster och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter för närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Av anslaget används 1 350 000 euro för att utveckla forsknings- och saneringsverksamheten och uppföljningen i samband med markskyddet och förorenade områden samt för att kartlägga markområden som misstänks ha blivit förorenade och samla information om detta i datasystemet för markens tillstånd.

Anslaget används också för att bereda lagstiftning och lösningar som främjar den materialåtervinning och avfallsåtervinning som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt. Anslaget används i synnerhet för en utredning av effekterna av förbudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatser och av behovet av ytterligare lagstiftning, samt för att prova och utveckla lösningar som främjar kretslopps- och delningsekonomin.

Därtill används anslaget för de utredningar som krävs med tanke på de internationella klimatförhandlingarna och utsläppsminskningarna och för att utveckla klimatpolitiken samt för klimatpanelens verksamhet. Avsikten är att anslaget även ska användas för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Lagstiftning och lösningar som främjar återvinning -600
Bioekonomi och ren energi: Återvinning av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen -500
Sammanlagt -1 100

2017 budget 14 725 000
2016 budget 15 825 000
2015 bokslut 13 760 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 29 406 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden och värdefulla kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna och som Forststyrelsen besitter samt till utgifter för skötsel av privata skyddsområden

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger 10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får anslaget användas till betalning av utgifter som föranleds av inrättandet av en nationalpark under 100-årsjubileet för Finlands självständighet 2017.

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras
 • — Tillståndet för nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras
 • — Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värden bibehålls och dess tillstånd förbättras
 • — Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultaten av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

  2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
         
Täckningsgrad för bedömningar av Naturaområdenas tillstånd (% av områden som Forststyrelsen har ansvaret för) - 18 45 73
Restaurering och vård (ha) 6 250 5 670 5 620 5 530
Inventering av artförekomst (st.) 3 569 2 755 3 300 3 450
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt - 5 297 000 5 280 000 5 300 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder (bedömningsskala 1—5) 4,04 4,09 4,04 4,04
Forststyrelsen
 • — genomför i Natura 2000-områden och andra skyddsområden vård-, restaurerings- och andra skyddsåtgärder i syfte att förbättra områdenas tillstånd och sammanlänkning samt ekosystemtjänsternas funktion. Forststyrelsen följer också effekterna av vidtagna åtgärder och svarar för uppföljningen av hela skyddsområdesnätverkets tillstånd
 • — förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och naturtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt
 • — skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt följer områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta
 • — informerar om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — svarar för utvecklandet och den tekniska driften av datasystem som gäller naturskyddsområden
 • — upprätthåller och sköter i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi den kulturhistoriska fastighetsförmögenhet vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna
 • — fortsätter fastighetsbildningen med avseende på naturskyddsområden och det treåriga projektet för planeringen av skötseln och nyttjandet av naturskyddsområden.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 4 900 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 200 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Övriga nyckeltal

  2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
budgetprop.
         
Skötsel av nationalparker (st.) 37 39 39 40
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.) 665 662 730 1 100
Skötsel av nationalparker (ha) 984 000 989 000 989 000 1 000 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha) 763 000 764 000 990 000 1 150 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha) 1 002 000 1 016 000 800 000 650 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha) 1 489 000 1 489 000 1 489 000 1 489 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.) 4 211 5 154 5 154 5 154
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) 18 160 22 567 22 567 22 567/30 000
Fornminnen (st., Museiverkets register) 2 273 2 178 2 178 2 178
Skyddade byggnader (st.) 334 343 343 343
Naturum och andra kundtjänstställen (st.) 30 28 28 28

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en överföring av engångsnatur -8 000
Drift och vidareutveckling av system för geografisk information -150
Inrättande av Hossa nationalpark (överföring från moment 30.64.50) 240
Nivåförändring -300
Sammanlagt -8 210

2017 budget 29 406 000
2016 I tilläggsb. 2 000 000
2016 budget 37 616 000
2015 bokslut 34 598 000

60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986) användas till betalning av en överföring till oljeskyddsfonden.

Förklaring:En del av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden för ersättande av kostnader för sanering av oljeförorenade markområden. Närmare bestämmelser om grunderna för ersättningen finns i 15 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).

Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.65 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.


2017 budget 3 000 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 3 000 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 042 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), för understöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna

2) för avloppsvattenrådgivning för glesbygden i områden utanför avloppsnätet, i syfte att verkställa statsrådets förordning (209/2011)

3) till betalning av utgifter som föranleds av samordningen av de statliga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1993) och av beredningen, genomförandet och uppföljningen av projekt för sanering av förorenade markområden samt av beviljandet av saneringsbidrag för förorenade markområden

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 13 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten

5) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador

6) till betalning av utgifter som föranleds av försöksprogrammet för iståndsättning av förorenade markområden och återvinning av marksubstanser

7) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärden "Utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt", som ingår i spetsprojektet "Fram för trä och nya skogsprodukter"

8) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Genomförande av vatten- och havsförvaltningsplanerna samt avloppsvattenrådgivning i glesbygden 3 521 000
Sanering av förorenade områden 2 521 000
Sammanlagt 6 042 000

Av anslaget används 1 521 000 euro för praktiska vattenvårds- och havsvårdsåtgärder, för åtgärder för att förbättra grundvattnets tillstånd och för avloppsvattenrådgivning i glesbygden i syfte att trygga en god vattenstatus, och 2 000 000 euro för omfattande vattenvårds- och havsvårdsprojekt som hör till åtgärderna i regeringens spetsprojekt. I synnerhet förbättras de försämrade kustvattnens och åarnas tillstånd. Den offentliga sektorns partnerskap med den privata sektorn och med frivilligorganisationer stärks. Samtidigt stöds möjligheterna att exportera vattenteknologi och företagens konkurrenskraft genom att man ökar den finländska vattenexpertisen, ibruktagandet av nya teknologier och god praxis.

Av anslaget används 1 521 000 euro för utgifter som föranleds av samordningen av statliga avfallshanteringsarbeten och av att man som statligt avfallshanteringsarbete i närings-, trafik- och miljöcentralens i Birkaland regi låter genomföra eller understöder forsknings- och saneringsprojekt som avser förorenade markområden vid objekt som utgör betydande miljö- och hälsorisker och som NTM-centralerna har prioriterat. Anslaget kan också användas för att finansiera sådana åtgärder som är nödvändiga för att förebygga miljöskador i situationer där staten på grund av verksamhetsutövarens insolvens eller av någon annan motsvarande orsak är tvungen att i andra hand delta i exempelvis avlägsnandet av farligt avfall eller farliga kemikalier från en fastighet.

Av anslaget används 1 000 000 euro för att genomföra det nationella försöksprogram som avser sanering av förorenade marksubstanser och återvinning av marksubstans som genomförs som en åtgärd i regeringens spetsprojekt för att undersöka de mest kritiska riskområdena, skydda de grundvattenområden som är viktigast med tanke på vattentäkt, öka återvinningen av marksubstans och försnabba utvecklingen av inhemsk ren teknik (hållbara saneringsmetoder).

Projekt som främjas med anslaget finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren energi: Behandling av slam från reningsverk -2 100
Bioekonomi och ren energi: Försöksprogrammet för förorenade marksubstanser -300
Bioekonomi och ren energi: Återvinning av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen 500
Nivåförändring -3 130
Sammanlagt -5 030

2017 budget 6 042 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 11 072 000
2015 bokslut 10 242 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 630 000 euro.

Anslaget får användas

1) för köp och inlösen av jord- och vattenområden och byggnader för naturskyddsändamål och köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden

2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen

3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000

4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen

5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen

6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar

7) till ett belopp av högst 120 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO)

8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur

10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden

11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2017 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2017 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro.

Förklaring:Genom förvärv till staten av mark för naturskyddsändamål och genom ett ersättningsförfarande genomförs i huvudsak de naturskyddsprogram som fastställts av statsrådet, nätverket Natura 2000, skyddet av arter som kräver särskilt skydd och reserveringar av skyddsområden enligt planerna. Dessutom genomförs handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Vid sidan av närings-, trafik- och miljöcentralerna fortsätter Forststyrelsen att förvärva skyddsområden. Åren 1971—2015 har det till statens ägo förvärvats områden för naturskyddsändamål omfattande totalt ca 407 000 hektar och inrättats privata skyddsområden mot ersättning omfattande totalt 182 000 hektar.

För förvärv av och ersättningar för skogsområden som överensstämmer med METSO-handlingsplanen reserveras preliminärt 8 000 000 euro. För stödjande av förvärv av rekreationsområden reserveras 100 000 euro. Vid behov kan 1 000 000 euro av anslaget anvisas för Forststyrelsens bruk.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 Sammanlagt
fr.o.m. 2017
         
Förbindelser 2017 5 000 3 000 2 000 10 000
Utgifter sammanlagt 5 000 3 000 2 000 10 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Drift och vidareutveckling av system för geografisk information 150
Sammanlagt 150

2017 budget 18 630 000
2016 budget 18 480 000
2015 bokslut 48 825 808

64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av projekt som EU-kommissionen godkänt och som delfinansieras ur LIFE-miljöfonden för finansieringsperioden 2007—2013 och den nya perioden 2014—2020 samt till betalning av EU-medfinansieringsandelar för andra pilotprojekt.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Anslaget får användas till avlönande av personal för projektuppgifter motsvarande 60 årsverken.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:Anslaget används för EU-delfinansiering av projekt som organisationerna inom statsförvaltningen genomför inom programmet LIFE+ 2007—2013 och 2014—2020.

Statens finansieringsandel i de EU-delfinansierade LIFE-projekten och pilotprojekten intäktsförs under moment 12.35.99.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 4 500 000
2016 budget 4 500 000
2015 bokslut 3 000 000

65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift användas till betalning av ersättningar för oljeavfall samt insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall enligt de grunder som närmare bestäms i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering (1191/1997).

Förklaring:Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.60 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.


2017 budget 1 000 000
2016 budget 1 000 000
2015 bokslut 1 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 440 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Klimat och atmosfär 370 000
Ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden 445 000
Östersjön, vattendrag och vattenresurser 410 000
Materialeffektivitet och kemikalier 150 000
Boende och byggd miljö 2 000
Andra betalningar till utlandet 63 000
Sammanlagt 1 440 000

2017 budget 1 440 000
2016 budget 1 440 000
2015 bokslut 1 440 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas för den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda samt för utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs.

Fullmakt

Om en del av den för 2015 beviljade fullmakt att ingå avtal och avge förbindelser som gäller den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda inte har använts, får beslut om den oanvända delen fattas år 2017.

Förklaring:Den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda planerades 2015—2016 och renoveringen genomförs 2016—2018. Totalkostnadsförslaget för den grundläggande renoveringen är 11 600 000 euro. I reparations- och ändringsarbetena strävar man efter att minska driftskostnaderna. I den grundläggande renoveringen beaktas även säkerställandet av de ombord arbetande forskarnas arbetarskydd och av själva forskningsarbetets kvalitet. Anslaget kan också användas för att hyra ett ersättande fartyg, ifall detta gör det möjligt att genomföra den grundläggande renoveringen så att totalkostnaderna blir mindre.

Det bedöms att man ur oljeskyddsfonden som ersättningar för utgifterna för anskaffning av oljebekämpningsutrustning med kapacitet för isförhållanden och kompletterande bekämpningsmateriel för högsjöförhållanden samt för utgifter som föranleds av anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador och upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen får 1 500 000 euro. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 Sammanlagt fr.o.m. 2017
       
Förbindelser 2017 4 000 3 000 7 000
Sammanlagt 4 000 3 000 7 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av oljebekämpningsutrustning och utrustning för oljebekämpning till havs -2 500
Sammanlagt -2 500

2017 budget 5 000 000
2016 budget 7 500 000
2015 bokslut 1 450 000