Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det på ett hållbart sätt ansvarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser samt tjänster för att stödja utvecklingen samt möjliggör en användningsmiljö för nya digitala tjänster.

Förvaltningsområdets verksamhet svarar mot utmaningarna i fråga om strukturomvandlingen och ekonomin, beaktar omvälvningen i fråga om affärsmodeller och konsumtionsvanor samt skapar tillväxt och nya möjligheter till affärsverksamhet.

Verksamhetsmiljön

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö formas i omfattande grad av den snabba tekniska utvecklingen, av nya former för utnyttjande av internet och av automatiken och robottekniken. Den affärsverksamhet som baserar sig på innovations- och serviceplattformer blir allt vanligare. Den globala konkurrensen, förändrade användningsvanor och verksamhetens tillförlitlighet och säkerhet medför utmaningar för utvecklingen av tjänsterna eftersom det krävs förnyelse och innovationer. Elektroniska kommunikationsnät och digitala tjänster är av största vikt för att samhället ska fungera.

Förvaltningsområdet måste bemöta de utmaningar som förändringarna på grund av digitaliseringen och trafiknätets försämrade skick har medfört inom ansvarsområdet. Det eftersatta underhållet i trafiknätet har ökat mycket, och vägarnas och banornas skick har försämrats snabbt under de senaste åren. Den digitaliserade ärendehanteringen ersätter och kompletterar den fysiska rörligheten. Utnyttjandet av information, progressiva lösningar inom informations- och kommunikationsteknik samt mobil teknik förbättrar smidigheten, säkerheten och miljömedvetenheten i trafiken och möjliggör uppkomsten av nya affärsmodeller och tjänster. Kunderna deltar i allt högre grad i planerandet och utvecklandet av tjänsterna.

Målen för förvaltningsområdets samhälleliga verkningar och de prioriteringar som förverkligar dem

Målen för förvaltningsområdets samhälleliga verkningar stöder digitaliseringen, bemöter kraven i fråga om strukturomvandlingen och ekonomisk hållbarhet samt beaktar omvälvningen i fråga om affärsmodeller och konsumtionsvanor inom både kommunikation och trafik.

Kommunikationsministeriet ställer upp följande mål inom förvaltningsområdet för målen och prioriteringarna för de samhälleliga verkningarna:

  • — Innovativa kommunikations- och trafiktjänster upprätthåller välfärden och skapar hållbar tillväxt och en nationell konkurrensfördel. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är bl.a. marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation, energireformen inom trafiksektorn samt livskraftiga medier.
  • — Utnyttjandet av information leder till ny affärsverksamhet samt användardrivna och tillförlitliga tjänster. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är också utnyttjandet av information och affärsmöjligheter samt förtroendet för de digitala tjänsterna.
  • — Trafik- och kommunikationsnäten skapar förutsättningar för utveckling och förnyelse i samhället. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är också trafik- och kommunikationsnäten samt finansieringen och den ekonomiska styrningen av trafiksystemet.

Förvaltningsområdet skapar en fungerande marknadsmiljö för efterfrågan och utbudet på olika trafik- och kommunikationstjänster samt digitala tjänster så att nya affärsverksamhetsmöjligheter och export möjliggörs och att urvalet av tjänster växer. Regleringen görs smidigare och man lättar på den administrativa bördan. Föråldrade normer och normer som utgör hinder för marknadsaktörernas verksamhet slopas. Nya verksamhetssätt främjas också genom försök och innovativa anskaffningar.

Tjänsterna inom transport och kommunikation ordnas i första hand på marknadsvillkor. I situationer där tillräckliga trafiktjänster inte kan förverkligas på marknadsvillkor säkerställs en basnivå av tjänsterna. Nya slags gemensamma rese- och transporttjänster medför potential för färre resor och minskad energianvändning i fråga om trafiken. Målet är att nya drivkrafter ska minska oljeberoendet inom alla trafikformer och att trafiksektorn ska ha en betydande roll som föregångare inom ren teknik.

I fråga om media säkerställer man genom förvaltningsområdets åtgärder att den finländska mediebranschen bibehåller sin livskraft och konkurrenskraft i en allt mer internationell verksamhetsmiljö som formas av internets utveckling och digitaliseringen.

Genom sina åtgärder strävar förvaltningsområdet efter att skapa bättre förutsättningar än i dag för affärsverksamhet som baserar sig på nyttjande och delning av data. Åtgärderna gäller identifiering och avlägsnande av hinder och flaskhalsar, främjande av eget användande av uppgifter samt bättre utnyttjande av trafikens datalager.

Ett mål för förvaltningsområdet är att stärka användarnas förtroende för digitala tjänster och nya digitala affärsmodeller. Förvaltningsområdets åtgärder koncentreras på att säkerställa att lagstiftningen fungerar och skapa förutsättningar för en tillväxt på marknaden för kvalitativa och informationssäkra digtala produkter och tjänster. Dessutom är avsikten att upprätthålla och öka informationssäkerhetskompetensen och riskhanteringen.

Säkerheten i trafiken främjas genom att trafiksystemet utvecklas så det blir förebyggande och baseras på riskanalys och ansvar. Verksamheten är långsiktig och tvärsektoriell. I trafiksäkerhetsarbetet utnyttjar man också möjligheterna inom digitalisering och automatisering.

När det gäller kommunikationsnäten satsar man på att utbudet av trådlösa och fasta kommunikationsförbindelser som behövs för nya digitala tjänster och tjänster som utnyttjar automatisering utökas samt att den kommersiella tillgången på snabba bredband förbättras. Man ser till att överföringshastigheterna ytterligare ökar och att kvaliteten förbättras utan att glömma kraven på energieffektivitet. Infrastrukturen ska ur såväl nationellt som internationellt perspektiv vara sådan att den tillhandahåller tidsenliga förutsättningar för ett konkurrensutsatt och rimligt prissatt kommersiellt utbud av tjänster samt säkerställer högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster för kunderna.

Inom trafikledshållningen satsar man i synnerhet på trafikledernas skick och kvalitet. Målet är att få den ökande eftersättningen av underhållet att bli betydligt långsammare. Markanvändningen, boendet, trafiken och tjänsterna samordnas så att vårt lands konkurrenskraft stärks. Genom prissättningen av trafiken inverkar man vid sidan av finansieringsaspekten på styrningen av trafiken. Utvecklandet av trafiknätet på ett företagsekonomiskt sätt utreds. Ett mål är att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar finansiering av trafikens infrastruktur och underhåll.

Förvaltningsområdets övriga mål

Dessutom uppställer kommunikationsministeriet följande tvärgående mål för hela förvaltningsområdet:

  • — Den kompetens och ledning som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn har förbättrats
  • — Påverkningsmöjligheterna och intressentgruppssamarbetet har utvecklats i ett samarbete inom hela förvaltningsområdet
  • — Regleringen har gjort smidigare och den administrativa bördan har mildrats
  • — Innovativa försök och anskaffningar har främjats.
Statliga bolag

Under kommunikationsministeriets ägarstyrning verkar de statliga bolagen Finavia Abp och Finrail Oy som har som mål att stödja genomförandet av de mål för samhälleliga verkningar som uppställts för trafiksektorn.

Sammanfattande granskning av verksamhet som har betydande könskonsekvenser

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde beaktar man könskonsekvenserna vid lagstiftningsberedningen och resultatstyrningen. Målet är att producera sådana prestationer och offentliga tjänster där man vid användningen beaktar behoven hos olika befolkningsgrupper som exempelvis kvinnor, män, barn, äldre och funktionshindrade. Målet för personalplaneringen inom förvaltningsområdet är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en god arbetsgemenskap där arbetsklimatet följs upp och utvecklas enligt godkända jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Anslagen fördelas jämställdhetsneutralt.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
31.10.77 Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)    
  — jord- och vattenbyggnadsfullmakt 60,0 619,0
31.30.63 Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt att ingå avtal 120,7 -
31.30.64 Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)    
  – fullmakt att bevilja understöd - 10,7

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 399 266 394 681 485 242 90 561 23
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 500 15 646 15 188 -458 -3
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 660 1 660 1 660 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 380 128 377 375 468 394 91 019 24
(40.) Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag) 978 0
10. Trafiknätet 1 678 405 1 710 174 1 919 510 209 336 12
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 81 080 78 777 74 313 -4 464 -6
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) 940 702 1 061 400 1 279 000 217 600 21
35. Statsbidrag för byggande av västmetron (reservationsanslag 3 år) 88 713 20 850 83 000 62 150 298
41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) 2 340 1 150 1 000 -150 -13
50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 5 000 8 000 13 000 5 000 63
(70.) Anskaffning av en isbrytare (reservationsanslag 3 år) 55 000 0
76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag) 23 621 34 997 34 997 0
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 358 857 343 030 272 800 -70 230 -20
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) 22 100 56 000 54 400 -1 600 -3
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 100 992 105 970 107 000 1 030 1
20. Myndighetstjänster för trafiken 57 346 47 866 57 709 9 843 21
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 49 346 47 866 48 609 743 2
(40.) Försök med premie för skrotning av fordon (reservationsanslag 2 år) 8 000 0
41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år) 9 100 9 100 0
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 213 032 206 038 209 228 3 190 2
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) 841 841 841 0
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 87 304 100 420 101 420 1 000 1
(46.) Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 0
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 4 200 4 200 4 200 0
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 103 159 82 774 84 474 1 700 2
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 12 225 12 500 12 990 490 4
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) 5 303 5 303 5 303 0
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation. 560 125 529 332 518 997 -10 335 -2
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 894 11 524 11 049 -475 -4
(20.) Främjande av ny teknik och nya affärsmodeller (reservationsanslag 3 år) 300 0
(42.) Understödjande av tidningspressen (fast anslag) 500 0
(43.) Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 2 år) 934 0
(44.) Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år) 20 000 9 860 -9 860 -100
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 18 549 0 0
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 507 948 507 948 507 948 0
50. Väder-, havs- och klimattjänster 48 928 44 352 45 184 832 2
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 48 928 44 352 45 184 832 2
Sammanlagt 2 957 103 2 932 443 3 235 870 303 427 10
  Det totala antalet anställda 2 251 2 187 2 156