Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

Statsbudgeten 2017PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 41 564 184 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 13 049 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 8 929 000 000
02. Samfundsskatt 3 567 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 43 000 000
04. Skatt på arv och gåva 510 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 18 111 200 000
01. Mervärdesskatt 17 131 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 812 000 000
03. Apoteksavgifter 168 200 000
08. Punktskatter 7 190 000 000
01. Punktskatt på tobak 998 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 373 000 000
05. Punktskatt på läskedrycker 158 000 000
07. Energiskatter 4 647 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 14 000 000
10. Övriga skatter 3 077 000 000
03. Bilskatt 853 000 000
05. Överlåtelseskatt 817 000 000
06. Lotteriskatt 230 000 000
07. Fordonsskatt 1 155 000 000
08. Avfallsskatt 22 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 136 984 000
03. Banskatt 5 184 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 40 704 000
05. Vissa avgifter för trafiken 28 851 000
06. Farledsavgifter 46 200 000
08. Oljeavfallsavgift 4 000 000
09. Övriga skatteinkomster 6 000 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 3 595 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet 2 450 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 240 658 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 30 685 000
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 982 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 29 703 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 145 250 000
10. Domstolarnas inkomster 46 200 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 23 300 000
20. Utsökningsavgifter 73 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 2 750 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 2 984 000
98. Inkomster från EU 2 534 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 450 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 376 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 3 350 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 288 528 000
10. Tullens inkomster 2 320 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 135 473 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 951 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 14 854 000
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 4 500 000
25. Inkomster av metallmynt 15 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond 1 827 079 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 198 471 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 18 230 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd 850 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 31 300 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 500 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 13 000 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 573 686 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 24 000 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel 545 686 000
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 886 031 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 534 503 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 310 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 8 000 000
04. Andra inkomster från EU 718 000
20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport 1 080 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 3 000 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 3 400 000
44. Fiskevårdsavgifter 8 700 000
45. Jaktvårdsavgifter 10 130 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 6 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 4 995 000
10. Trafikverkets inkomster 4 145 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 850 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 357 205 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 840 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 31 865 000
50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 170 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 152 500 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 545 768 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 600 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 500 000
90. Avkastning av penningspelsverksamhet 449 163 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 93 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 1 305 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 31 650 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 1 650 000
20. Överföring från statens bostadsfond 26 500 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 370 500 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 193 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 75 000 000
04. Återtagande av överförda anslag 100 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 484 964 000
01. Ränteinkomster 95 964 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 9 100 000
05. Räntor på övriga lån 71 131 000
07. Räntor på depositioner 0
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 15 733 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 2 110 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 2 110 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 98 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 98 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 181 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 181 000 000
15. LÅN 5 946 670 000
01. Lån som återbetalas till staten 459 241 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 68 300 000
04. Amorteringar på övriga lån 390 941 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 5 487 429 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 5 487 429 000
Inkomstposternas totalbelopp 55 236 476 000
  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 179 988 000
01. Riksdagsledamöterna 21 639 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 639 000
10. Riksdagens kansli 128 542 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 54 034 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 6 893 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 15 500 000
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 2 790 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 325 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 44 000 000
20. Riksdagens justitieombudsman 6 201 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 6 201 000
30. Utrikespolitiska institutet 3 608 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 398 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 210 000
40. Statens revisionsverk 15 915 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 325 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 590 000
90. Riksdagens övriga utgifter 4 083 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 083 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 13 729 000
01. Republikens president 2 875 000
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 000
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 2 550 000
02. Republikens presidents kansli 10 854 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 7 754 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 600 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 500 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 210 391 000
01. Förvaltning 160 789 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 122 501 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag) 5 575 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
04. Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år) 867 000
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 11 400 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 19 446 000
10. Ägarstyrningen 5 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 5 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet 29 635 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 29 635 000
30. Justitiekanslersämbetet 3 467 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 467 000
90. Övriga utgifter 10 800 000
21. Ordnar (förslagsanslag) 700 000
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 10 100 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 066 939 000
01. Utrikesförvaltningen 247 074 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 219 828 000
20. Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år) 2 282 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 155 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 16 059 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 7 750 000
76. Anskaffning av fastigheter och lägenheter (reservationsanslag 3 år) 0
10. Krishantering 53 218 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år) 37 858 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag) 15 360 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 675 195 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 535 195 000
80. Utvecklingssamarbetskrediter (reservationsanslag 3 år) 100 000 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) 30 000 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 91 452 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 341 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 45 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 87 166 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 100 000
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år) 1 800 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 1 000 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 915 834 000
01. Ministeriet och förvaltningen 126 708 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 458 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år) 7 188 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 591 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 19 032 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 245 000
22. Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år) 2 184 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 43 705 000
50. Understöd (fast anslag) 8 305 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 19 000 000
10. Domstolar och rättshjälp 416 803 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 627 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 109 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 256 702 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 61 165 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 77 200 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 103 383 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 103 383 000
30. Åklagarna 44 758 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 758 000
40. Verkställighet av straff 215 729 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 210 329 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 400 000
50. Valutgifter 8 453 000
20. Valutgifter (förslagsanslag) 8 453 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 508 153 000
01. Förvaltning 132 203 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 781 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) 0
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) 1 439 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 8 517 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) 32 224 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 75 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 225 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 1 017 000
10. Polisväsendet 735 235 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 687 678 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 891 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 17 666 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
20. Gränsbevakningsväsendet 239 879 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 230 479 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år) 9 400 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 73 015 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 914 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 49 595 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 2 406 000
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 8 100 000
40. Invandring 327 821 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) 59 777 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) 0
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 225 244 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år) 5 800 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) 37 000 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 824 125 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 381 689 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 716 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 2 875 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 364 098 000
10. Militärt försvar 2 395 433 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 914 035 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år) 475 173 000
19. Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år) 4 600 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 1 625 000
30. Militär krishantering 47 003 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 46 993 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16 967 305 000
01. Förvaltning 135 575 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 330 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) 245 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 106 000 000
10. Beskattningen och Tullen 608 679 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 405 929 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 159 150 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 15 900 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 22 700 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 5 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 38 488 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 487 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) 1 000
06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 0
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 10 000 000
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 59 868 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 138 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 382 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 348 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 81 998 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 53 300 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 346 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 352 000
50. Pensioner och ersättningar 4 836 002 000
15. Pensioner (förslagsanslag) 4 577 377 000
16. Extra pensioner (förslagsanslag) 2 096 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 2 625 000
50. Skadestånd (förslagsanslag) 39 700 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 198 471 000
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) 15 733 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 16 105 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 25 000
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) 850 000
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) 15 000 000
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) 230 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 127 880 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) 7 000 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 5 300 000
03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år) 27 500 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 55 580 000
21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år) 10 828 000
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år) 21 672 000
80. Överföringar till landskapet Åland 251 871 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 223 871 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 15 000 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 13 000 000
90. Stöd till kommunerna 8 594 339 000
20. Utveckling av statens, landskapens och kommunernas gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
22. Utveckling av och stöd till landskapen och förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år) 14 300 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 8 542 914 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) 27 125 000
34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år) 0
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 251 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 251 000 000
92. EU och internationella organisationer 1 930 050 000
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år) 2 450 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 1 500 000
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 11 100 000
67. Infriande av förbindelser som ingåtts med internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 903 000 000
87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag) 11 030 000
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag) 800 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 35 450 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 150 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år) 30 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 772 812 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 242 453 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 032 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 46 077 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år) 0
04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år) 3 687 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 3 008 000
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 14 203 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 28 540 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 1 277 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 313 000
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag) 114 000 000
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år) 8 090 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 226 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 951 467 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 41 990 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 285 000
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år) 32 046 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 720 558 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 146 325 000
51. Statsunderstöd för organisationer inom allmänbildande utbildning (fast anslag) 976 000
52. Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet (fast anslag) 6 287 000
20. Yrkesutbildning 767 446 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 7 975 000
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 8 541 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 725 789 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag) 25 141 000
30. Vuxenutbildning 0
40. Högskoleundervisning och forskning 3 331 063 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 081 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 850 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 1 145 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 681 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 91 857 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) 8 500 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 795 674 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) 246 231 000
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) 0
53. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag) 104 383 000
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag) 47 000 000
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år) 834 915 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 19 746 000
89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag) 150 000 000
70. Studiestöd 780 958 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 621 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag) 40 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 655 381 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 31 456 000
59. Stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 53 300 000
80. Konst och kultur 462 827 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 4 052 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 121 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år) 22 993 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 4 937 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 6 080 000
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 18 848 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) 15 400 000
30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag) 3 700 000
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag) 48 661 000
32. Statsandelar och statsunderstöd för muséer (förslagsanslag) 0
35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år) 8 000 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 252 000
41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 26 648 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 8 143 000
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 14 508 000
52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag) 233 589 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 27 257 000
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners investeringar i lokaler (fast anslag) 0
55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 1 950 000
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år) 10 000 000
72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) 739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 4 899 000
95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag) 50 000
90. Idrottsverksamhet 161 958 000
30. Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år) 7 000 000
50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag) 154 097 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) 861 000
91. Ungdomsarbete 74 640 000
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 53 617 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 19 523 000
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 1 500 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 545 240 000
01. Förvaltning och forskning 125 988 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 171 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 70 311 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 1 343 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 420 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 27 390 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 353 000
10. Utveckling av landsbygden 330 962 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 71 976 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 14 000 000
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 57 230 000
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 67 767 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 3 466 000
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 843 000
54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år) 912 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 305 000
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 1 023 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) 109 440 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 840 193 000
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 941 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 202 000
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 6 028 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 335 400 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 530 000 000
42. Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år) 0
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 300 043 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 551 888 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 4 605 000
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 4 169 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 200 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 38 000 000
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 5 717 000
40. Naturresursekonomi 194 231 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 13 520 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 16 880 000
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 7 136 000
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 1 245 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 7 900 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 56 230 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 3 027 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 40 800 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) 10 130 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 8 700 000
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 332 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 20 881 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 50 000
63. Forststyrelsen 0
64. Forststyrelsen 5 514 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 5 514 000
70. Lantmäteri och datalager 48 352 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 352 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 3 000 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 235 870 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 485 242 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 15 188 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 660 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 468 394 000
10. Trafiknätet 1 919 510 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 74 313 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) 1 279 000 000
35. Statsbidrag för byggande av västmetron (reservationsanslag 3 år) 83 000 000
41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 13 000 000
76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag) 34 997 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 272 800 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) 54 400 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 107 000 000
20. Myndighetstjänster för trafiken 57 709 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 48 609 000
41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år) 9 100 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 209 228 000
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) 841 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 101 420 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 4 200 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 84 474 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 12 990 000
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) 5 303 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation. 518 997 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 049 000
44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år) 0
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 0
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 507 948 000
50. Väder-, havs- och klimattjänster 45 184 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 184 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 928 060 000
01. Förvaltning 271 373 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 650 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 179 626 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 4 939 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år) 526 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 30 854 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) 13 251 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 20 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 8 507 000
20. Närings- och innovationspolitik 860 042 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 557 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år) 36 557 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 400 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 274 500 000
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag) 2 500 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 2 300 000
43. Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år) 43 000 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 64 643 000
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 40 300 000
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år) 87 303 000
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 0
51. Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år) 110 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 82 462 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 10 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 139 900 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 29 500 000
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år) 20 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 595 331 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 173 131 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 422 200 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 76 331 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 619 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 6 055 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 482 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 731 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 822 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 2 572 000
52. Lönegaranti (förslagsanslag) 32 000 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 50 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 437 451 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år) 11 000 000
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år) 33 600 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 20 078 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 5 315 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 357 458 000
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 5 000 000
60. Energipolitik 464 483 000
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 407 000
20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år) 2 500 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 70 076 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) 28 465 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 385 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 250 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 273 400 000
45. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år) 40 000 000
46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag) 43 000 000
70. Integration 223 049 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 2 091 000
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag) 220 958 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 14 580 451 000
01. Förvaltning 95 404 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 399 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 2 536 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 5 102 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 563 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 1 011 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 16 085 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 16 330 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 18 671 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 3 707 000
02. Tillsyn 59 951 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 438 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 10 762 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 3 879 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 24 308 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 8 564 000
87. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 0
03. Forskning och utveckling 137 247 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 49 153 000
25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 2 år) 5 800 000
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 56 000 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 23 222 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 3 072 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 4 098 685 000
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 10 500 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 360 500 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 4 600 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 16 500 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 1 268 500 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 213 500 000
56. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) 46 900 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) 830 938 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) 346 747 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 806 840 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 26 840 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) 1 086 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 112 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 1 503 000 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 53 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 26 000 000
30. Sjukförsäkring 1 918 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 918 000 000
40. Pensioner 4 525 300 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 60 100 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 660 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 149 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 12 200 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 15 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 629 000 000
50. Stöd till veteranerna 226 896 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 450 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 16 000 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 104 500 000
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 57 000 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 50 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 37 688 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 3 608 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 181 760 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 500 000
31. Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) 5 600 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) 15 000 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 94 140 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 15 200 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 28 990 000
50. Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år) 0
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 13 550 000
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 2 000 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 6 300 000
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 34 478 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 27 990 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 750 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 580 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 330 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 1 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 928 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 178 290 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 159 300 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 2 550 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 300 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) 16 140 000
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 317 600 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år) 317 600 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 180 069 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 62 295 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 782 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 878 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 6 405 000
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år) 2 230 000
10. Miljö- och naturvård 92 083 000
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 2 år) 5 900 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 440 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 14 725 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 29 406 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) 6 042 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 18 630 000
64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 500 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 440 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
20. Samhällen, byggande och boende 25 691 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 4 841 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 20 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond 0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 850 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 1 307 510 000
01. Ränta på statsskulden 1 296 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) 1 296 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 11 510 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 11 510 000
Anslagens totalbelopp 55 236 476 000