Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 55 900 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy kansanedustajien avustajajärjestelmän kulut, joista palkkaus- ja muiden henkilöstömenojen, avustajien matkojen ja puhelinkulujen määrä on yhteensä 7 477 000 euroa. Avustajamäärärahaa voidaan käyttää kokeiluun, jossa eduskuntaryhmä toimii avustajien työnantajana, siten kuin kansliatoimikunta on asiasta päättänyt.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston, tietohallintotoimiston ja turvallisuusyksikön käyttömenot maksetaan momentin 21.10.02 määrärahasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ETYJ:n parlamentaarinen yleiskokous 678
Palvelukeskuksen (Palkeet) käyttömaksut ja Kiekun käyttöönottoprojekti 281
Tietohallinnon käyttöoikeusmaksut 100
Toimintamenot 502
Yhteensä 1 561

2015 talousarvio 55 900 000
2014 talousarvio 54 339 000
2013 tilinpäätös 52 354 786

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Valtioneuvos Johannes Virolaisen syntymästä on kulunut 100 vuotta. Valtioneuvos Virolainen teki merkittävän elämäntyön suomalaisena parlamentaarikkona. Tämän vuoksi Virolaisesta on päätetty tehdä tieteellinen elämäkerta, joka tullaan julkaisemaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. Elämäkertateoksessa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan muutosta Virolaisen elämänkaaren rinnalla ja siihen liittyen. Hankkeen kokonaiskustannus on 124 000 euroa.

Valiokunta toteaa, että parlamentaarisen järjestelmän arvostuksen kannalta on tärkeää, että merkittävimmistä valtiopäivävaikuttajista laaditaan tieteellinen elämäkerta. Valiokunta pitää myös tarkoituksenmukaisena, että eduskunta osoittaa rahoitusta valtioneuvostason elämäkertoihin. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että eduskunnan avustuspolitiikka pysyy edelleen tarkkaan harkittuna, johdonmukaisena ja hyvin kriittisenä.

Valiokunta lisää talousarvioaloitteen TAA 468/2014 vp perusteella momentille 40 000 euroa valtioneuvos Johannes Virolaisen tieteelliseen elämäkertaan. Määrärahaa saa käyttää myös kyseiseen tarkoitukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 55 940 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvos Johannes Virolaisen tieteelliseen elämäkertaan.

02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 7 087 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin sisustus- ja kalustemenoihin, laitehankintoihin, muutto- ja kuljetuskustannuksiin sekä tila- ja aluevuokriin sekä muihin vastaaviin käyttömenoihin.

Selvitysosa:Määrärahaa saa käyttää kiinteistötoimiston, tietohallintotoimiston ja turvallisuusyksikön budjetoimiin peruskorjauksesta johtuviin käyttömenoihin. Näitä menoja ovat mm. väistötilojen ja peruskorjauksen jälkeen käyttöön otettavien tilojen kalustekorjaukset, sisustus-, kaluste- ja laitehankinnat, atk-järjestelmien ja niiden yhteyksien rakentamiskustannukset, muutto- ja kuljetuskustannukset, väistötilojen vuokrat, niiden muutos- ja suunnittelukustannukset sekä muut peruskorjauksesta aiheutuvat tila- ja aluevuokrat. Lisäksi momentti sisältää peruskorjauksen takia palkatun määräaikaisen henkilökunnan edellyttämät palkkausmenot.

Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan kymmenen vuotta kestävän hankkeen aikana yhteensä noin 15 milj. euroa, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 14 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen toimintamenojen säästöt -1 678
Yhteensä -1 678

2015 talousarvio 7 087 000
2014 talousarvio 8 765 000
2013 tilinpäätös 4 207 627

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 7 087 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin sisustus- ja kalustemenoihin, laitehankintoihin, muutto- ja kuljetuskustannuksiin sekä tila- ja aluevuokriin sekä muihin vastaaviin käyttömenoihin.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 13 600 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen muutos 1 100
Yhteensä 1 100

2015 talousarvio 13 600 000
2014 talousarvio 12 500 000
2013 tilinpäätös 15 796 135

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 13 600 000 euroa.

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietohallinnon kehittämishankkeiden säästöt -300
Yhteensä -300

2015 talousarvio 4 000 000
2014 talousarvio 4 300 000
2013 tilinpäätös 4 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

Selvitysosa:Peruskorjausohjelman mukaan vuonna 2015 määrärahaa on tarkoitus käyttää vuoden 2015 tammikuussa valmistuvan D-rakennuksen loppurahoitukseen, E-rakennuksen peruskorjaukseen (loppusyksystä 2014 alkaen) sisältäen logistiikka- ja muiden hissien työt VESPER-tiloissa, Arkadiankadun katutöihin (käynnistyvät syksyllä 2014 ja valmistuvat loppukeväällä 2015), Ainonkadun katutöiden viimeistelyyn, jälkitöihin maanalaisten väestönsuoja- ja muiden tilojen rakentamisen loppuun saattamiseen ja Pikkuparlamentin päivitystöihin. Peruskorjauksen muista kuin vuoden 2015 määrärahasta tehdään ratkaisut vuosittain erikseen.

Peruskorjauksen kokonaissuunnitelman kustannukset ovat arviolta yhteensä 269,1 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 191,8 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2013 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 119,6 milj. euroa.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitteistokustannukset, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannukset. Nämä menot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen eteneminen suunnitelmien mukaisesti 5 500
Yhteensä 5 500

2015 talousarvio 32 000 000
2014 talousarvio 26 500 000
2013 tilinpäätös 44 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että kuluvan vuoden talousarvion peruskorjauksen investointimääräraha 32 milj. euroa ei tule riittämään käynnissä olevan Eduskuntatalon peruskorjaukseen. Kansliatoimikunnan kesällä 2014 hyväksymä projektinjohtourakan urakkatarjous ylitti arvioidut kustannukset. Rakennustöiden käynnistyttyä on urakoitsija laatinut tarkemman aikataulun sekä antanut arvion urakan kustannusten kertymästä. Selvityksen pohjalta on vuodelle 2015 kohdistuva lisämäärärahatarve 10 milj. euroa.


2015 II lisätalousarvio 10 000 000
2015 talousarvio 32 000 000
2014 tilinpäätös 26 500 000
2013 tilinpäätös 44 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.