Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2011

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen för 2011 (RP 126/2010 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för 2011, som överlämnades den 10 september 2010.

Ekonomiska utsikter

Regeringens budgetproposition grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos för september, som inte kräver någon ändring i samband med att den kompletterande budgetpropositionen överlämnas.

Världshandeln har nått nästan samma nivå som före recessionen. Tyngdpunkten för tillväxten ligger på de tillväxtländer där den privata efterfrågan är stark. De politiska åtgärderna har dessutom stärkt den offentliga efterfrågan i de utvecklade länderna, och världsekonomin växer både i år och nästa år med ca 4 %. Prognosen innehåller emellertid osäkerhet. Riskerna hör samman med den bräckliga ekonomiska tillväxten, den snabba skuldsättningen inom den offentliga sektorn och obalansen i finansieringen samt den långsamma förbättringen av arbetslöshetssiffrorna. De positiva möjligheterna hänför sig till de faktum att den ökade risknivån inom finansieringen uppskattas bli låg och att de offentliga stabiliseringsåtgärderna har skapat förutsättningar för tillväxt av den privata efterfrågan.

Finlands ekonomi är igen tillbaka på sitt tillväxtspår med utländsk efterfrågan som drivkraft. År 2011 stärks också den inhemska efterfrågan och den totala produktionsökningen väntas bli snabbare och nå upp till knappt tre procent. En omfattande förbättring av den ekonomiska aktiviteten leder också till ökad sysselsättning. Trots att Finlands ekonomi försiktigt återhämtar sig är resurserna fortfarande underutnyttjade; arbetslöshetsgraden är hög och graden av kapacitetsutnyttjande lägre än normalt. Inflationen väntas bli måttfull under prognosperioden.

Återhämtningen inom den ekonomiska tillväxten och skattehöjningarna i budgetpropositionen för 2011 ökar de sammanlagda inkomsterna inom den offentliga ekonomin. Utgiftsökningen begränsas av bl.a. de relativt måttfulla löneförhöjningarna och den gradvisa avvecklingen av stimuleringsåtgärderna på utgiftssidan. Därigenom förbättras den offentliga ekonomin nästa år, trots att den dock fortfarande kommer att uppvisa ett tydligt underskott.

Inkomstposterna

Det föreslås att de uppskattade ordinarie inkomsterna ökas med 528 miljoner euro netto, varav andelen beräknade skatteinkomster är 337 miljoner euro. Beloppet av den beräknade mervärdesskatten ökas med 355 miljoner euro, eftersom utfallet för 2010 har varit större än vad man bedömde i augusti. Det föreslås att de beräknade intäkterna av bilskatten ökas med 25 miljoner euro på grund av att importen av begagnade bilar varit större än väntat. Däremot föreslås det att de beräknade intäkterna av samfundsskatt till staten minskas med 59 miljoner euro till följd av att samfundsskattenivån, enligt uppgifter från den slutliga beskattningen för 2009, stannade på en lägre nivå än vad som uppskattades för 2009. Denna förändring väntas återspegla sig på skattenivån också under kommande år.

Statens utdelningsinkomster och inkomster av avyttring av aktier beräknas öka till 1 300 miljoner euro. Uppskattningen grundar sig på en prognos över utdelningsinkomsterna som justerats enligt företagens resultatutveckling.

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås det ett nettotillägg på 199 miljoner euro. Tillsammans med det nettotillägg på 528 miljoner euro som föreslås i inkomstposterna uppvisar kompletteringspropositionen ett överskott på ca 330 miljoner euro, vilket minskar behovet av nettoupplåning. Statens nettoupplåning 2011 föreslås således uppgå till 8,0 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2011 vara ca 84 miljarder euro, vilket är ca 45 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2011 var efter justeringarna av budgetpropositionen 38 072 miljoner euro. I denna kompletteringsproposition justeras ramnivån med 18,2 miljoner euro så att den motsvarar prisjusteringarna och de strukturella ändringarna i tabellen nedan. Utgiftsramen för 2011 är efter justeringarna 38 090 miljoner euro.

Den totala summan av de anslag för 2011 som omfattas av ramen föreslås uppgå till 37 731 miljoner euro, varvid ca 59 miljoner euro kvarstår som en s.k. ofördelad reserv för 2011 utöver de 300 miljoner euro som reserverats för tilläggsbudgetbehov.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, miljoner euro
Moment Ärende 2011
     
Strukturella ändringar i ramen  
24.30.66 I anslaget under momentet för utvecklingssamarbete ingår 0,4 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA), 8,08 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med Danmarks ambassad i Maputo och 1,25 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med Norges utrikesdepartement. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99 (genomgångspost). 9,7
25.10.01, 25.10.02, 25.30.01 Övergång till nettobudgetering. -0,1
29.40.52 Kompensering till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för slopandet av befrielsen från apoteksavgift (motsvarande inverkan på inkomsterna under moment 11.04.03). 26,1
     
Prisjusteringar i ramen  
Justering av prisnivån för lagstadgat indexbundna utgifter i enlighet med fastställda FPL- och ArPL-index. -18,4
Lönesystemen för regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 0,827 miljoner euro. 0,8
Sammanlagt 18,2

Stödjande av sysselsättningen

Det föreslås att 30 miljoner euro av Oy Veikkaus Ab:s ofördelade vinstmedel intäktsförs. Av intäktsföringen anvisas 23,5 miljoner euro för sysselsättningsfrämjande åtgärder inom områdena för vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbete. Dessutom anvisas 6,5 miljoner euro för projektet Åbo — Europas kulturhuvudstad 2011.

Ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro föreslås för att trygga virkesproduktionens uthållighet.

Ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro föreslås för sysselsättnings- och utbildningsverksamhet och för specialåtgärder särskilt för att främja sysselsättningen inom havsklustret och för sysselsättning av bl.a. personer med funktionsnedsättning.

Som en följd av ändringarna av fullmakter i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro för företags investerings- och utvecklingsprojekt och ett tillläggsanslag på 1,75 miljoner euro för internationaliseringsunderstöd.

Det föreslås att användningen av refinansiering för export beviljas fram till utgången av juni 2011.

Apoteksavgift

Till följd av Europeiska unionens lagstiftning slopas befrielsen från apoteksavgift till staten för Helsingfors universitets och Östra Finlands universitets apotek från och med den avgift som fastställs utifrån 2010 års omsättning. Det föreslås att Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet kompenseras för det inkomstbortfall som denna förändring medför och som 2011 beräknas vara 26,1 miljoner euro. Den uppskattade inkomsten från apoteksavgiften ökas med motsvarande belopp.

Kapitalinvesteringar i offentligrättsliga universitet

Staten bereder sig på att investera kapital i offentligrättsliga universitet med en andel som motsvarar de privata investeringarna enligt det tidigare fastställda förhållandet 5:2. De offentligrättsliga universiteten har ställt som mål för sin medelanskaffning att få privata kapitalinvesteringar till ett sammanlagt belopp av 84,5 miljoner euro. Om detta mål nås, krävs en statlig medfinansieringsandel på ca 211 miljoner euro. Dessutom förlängs tidsfristen för övriga finansiärer till den 30 juni 2011.

Energistöd för klenträd

För det nya energistödet för klenträd föreslås anslag på 13,5 miljoner euro för 2011. Systemet tas enligt uppskattning i bruk vid ingången av april 2011. Det föreslås att stöden för tillvaratagande och flisning av energivirke slopas i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och att de s.k. Kemera-stöden samtidigt minskas med 3,75 miljoner euro, vilket motsvarar beloppet av energivirkesstöd för nio månader. Lagarna kan sättas i kraft först när Europeiska kommissionen har godkänt det nya energistödet för klenträd.

Ändringar av inkomstgränserna för arbetsmarknadsstöd och inkomstgränserna vid sjukpension

För arbetsmarknadsstöd föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro, vilket föranleds av en justering av inkomstgränserna för behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet. Dessutom föreslås det att inkomstgränsen vid sjukpension höjs.

Förändringar i omkostnadsanslagen

För Rättsregistercentralen föreslås ett tillägg på 0,2 miljoner euro för införandet av elektronisk identifiering av tjänstemän (VIRTU). För domstolarna föreslås ett tillägg på sammanlagt 2,1 miljoner euro för ett projekt för att utveckla ett program för brottmålsdomar och för utgifter för IT-standardtjänster. För rättshjälpsbyråerna föreslås dessutom anslag på 0,33 miljoner euro för ökade driftsutgifter för informationssystem.

För finansministeriet föreslås anslag på 60 000 euro för de extra uppgifter som föranleds av en proposition som gäller styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen.

För skatteförvaltningen föreslås ett tilläggsanslag på 0,2 miljoner euro för ökade resurser till ett center för utredning av grå ekonomi.

För Statens IT-servicecentral föreslås anslag på 0,5 miljoner euro för produktion av medborgartjänster.

Vissa andra ändringar

För utbetalning av ersättningar för brottsskador och ersättningar till oskyldigt häktade eller dömda föreslås det ett tillägg på 2 miljoner euro.

Av anslagen för mottagande av flyktingar och asylsökande föreslås det en överföring av 0,42 miljoner euro för utgifter föranledda av inledande kartläggning av invandrare enligt den nya mottagningslagen.

Det anslag på 3 miljoner euro som i budgetpropositionen för 2011 anvisats för uppdatering av det tekniska övervakningssystemet i ett Dornier-plan slopas, eftersom anslag för finansiering av anskaffningen redan ingår i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010.

Efter det att den nya affärsverkslagen har antagits kan Senatfastigheter inte längre bevilja lån till sina dotter- och intresseföretag, och fullmakten att bevilja lån stryks därför ur budgeten. Dessutom föreslås det att Senatfastigheter beviljas fullmakt för avyttring av vissa objekt som är i verkets ägarbesittning.

Ett nettotillägg på ca 40 miljoner euro föreslås för de pensionsanslag som beviljas huvudsakligen på grundval av anställning hos staten. Antalet nya begynnande pensioner och den genomsnittliga pensionen har varit större än väntat. Det faktum att ArPL-index fastställts till ett lägre värde än beräknat minskar däremot behovet av anslag för pensionsutgifter.

Anslagen för avgifter till Europeiska unionen föreslås bli minskade med 10 miljoner euro. Anslaget för skattegottgörelse till landskapet Åland minskas enligt förslaget med 10 miljoner euro och anslaget för återbäring av intäkterna av lotteriskatten med 2 miljoner euro.

Det anslag som reserverats för utökning av Statens konstmuseums samlingar ökas enligt förslaget med 0,5 miljoner euro i syfte att trygga kontinuiteten i konstanskaffningarna.

Det föreslås att ny åkerareal på 18 300 hektar ska omfattas av miljöstöd och kompensationsbidrag.

Det föreslås att anslaget på 3 miljoner euro för den grundliga förbättringen av banavsnittet Kemi—Äkäsjoki och projektet för att bygga en bro över Muonio älv slopas.

I fråga om anslagen för lånen för forskning och innovationer föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro på grund av den ökning av fullmakt för lån med riskexponering som godkändes i den första tilläggsbudgeten för 2010.

Till det belopp för omkostnader för den allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten föreslås ett tillägg på 2,9 miljoner euro till följd av att kalkylen över omkostnaderna har ändrats och den procentandel som betalas ur allmänna fonden har preciserats.

Det föreslås att statens andel av utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen minskas med 28 miljoner euro till följd av preciseringen av utgiftsposten.

Det föreslås en minskning av anslagen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde med sammanlagt 23,9 miljoner euro på grund av att FPL- och ArPL-index fastställts till ett lägre värde än beräknat.

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika huvudtitlarna, euro
  Huvudtitel Regeringens budgetproposition Kompletteringsproposition Sammanlagt
         
21. Riksdagen 133 253 000 - 133 253 000
22. Republikens president 21 882 000 -45 000 21 837 000
23. Statsrådets kansli 79 285 000 - 79 285 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 257 442 000 9 330 000 1 266 772 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 829 881 000 4 539 000 834 420 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 323 799 000 -2 863 000 1 320 936 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 852 993 000 - 2 852 993 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 15 273 339 000 20 579 000 15 293 918 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 557 588 000 168 010 000 6 725 598 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 805 139 000 17 050 000 2 822 939 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 042 559 000 -3 000 000 2 039 559 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 3 290 311 000 23 598 000 3 313 909 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 552 033 000 -38 679 000 11 513 354 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 316 818 000 - 316 818 000
36. Räntor på statsskulden 1 933 000 000 - 1 933 000 000
Sammanlagt 50 269 322 000 198 519 000 50 467 841 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna, euro
  Avdelning Regeringens budgetproposition Kompletteringsproposition Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 35 493 074 000 337 100 000 35 830 174 000
12. Inkomster av blandad natur 4 641 913 000 61 216 000 4 703 129 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 1 622 080 000 130 000 000 1 752 080 000
15. Lån 170 833 000 - 170 833 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 41 927 900 000 528 316 000 42 456 216 000
         
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 8 341 422 000 -329 797 000 8 011 625 000
Sammanlagt 50 269 322 000 198 519 000 50 467 841 000