Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

I tilläggsbudgetproposition för 2017PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 490 266 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 251 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, tillägg 31 000 000
04. Skatt på arv och gåva, tillägg 220 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 186 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 186 000 000
10. Övriga skatter 52 000 000
03. Bilskatt, tillägg 52 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 1 266 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg 1 266 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -1 609 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 3 788 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 3 788 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 550 000
98. Inkomster från EU, tillägg 1 550 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde -830 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, avdrag -830 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 000 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel, tillägg 6 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 19 133 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg 19 133 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 5 500 000
90. Avkastning av penningspelsverksamhet, tillägg 5 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur -36 750 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag -36 750 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -6 800 000
01. Ränteinkomster 200 000
07. Räntor på depositioner 200 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst -7 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag -7 000 000
15. LÅN -178 078 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -178 078 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag -178 078 000
Inkomstposternas totalbelopp 303 779 000
  euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI 10 603 000
01. Förvaltning 1 533 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 688 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg 645 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 0
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), avdrag -100 000
23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år) 100 000
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år) 200 000
10. Ägarstyrningen 8 200 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg 8 200 000
90. Övriga utgifter 870 000
21. Ordnar (förslagsanslag), tillägg 120 000
61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år) 750 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 719 000
01. Utrikesförvaltningen 19 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 19 000
10. Krishantering 3 700 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 155 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag), tillägg 545 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 0
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 0
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år) 0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -6 589 000
01. Ministeriet och förvaltningen -6 469 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -89 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), avdrag -6 500 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg 20 000
10. Domstolar och rättshjälp 0
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
40. Verkställighet av straff -120 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -120 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 18 212 000
01. Förvaltning 112 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -3 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg 115 000
10. Polisväsendet 200 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år) 0
40. Invandring 17 900 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg 14 900 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 11 949 000
10. Militärt försvar 6 483 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -10 270 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg 16 753 000
30. Militär krishantering 5 466 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 466 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 46 823 000
01. Förvaltning 375 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 375 000
10. Beskattningen och Tullen 0
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 0
20. Tjänster för statssamfundet 0
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 140 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 140 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 0
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 0
50. Pensioner och ersättningar -200 000
50. Skadestånd (förslagsanslag), avdrag -200 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 17 940 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 500 000
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år), tillägg 22 000 000
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag -5 560 000
80. Överföringar till landskapet Åland 11 168 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 2 168 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg 9 000 000
90. Stöd till kommunerna 9 200 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg 9 200 000
92. EU och internationella organisationer 8 200 000
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg 8 200 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 20 491 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet -84 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -9 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -75 000
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år) 0
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 0
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år) 0
20. Yrkesutbildning 2 000 000
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
40. Högskoleundervisning och forskning 9 000 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg 9 000 000
70. Studiestöd 75 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 75 000
80. Konst och kultur 0
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 0
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 0
90. Idrottsverksamhet 9 500 000
50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag), tillägg 6 000 000
55. Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottsplats (reservationsanslag 2 år) 3 500 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 23 280 000
01. Förvaltning och forskning 5 660 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 060 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 600 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
10. Utveckling av landsbygden 0
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 0
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 6 600 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg 1 100 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg 500 000
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 000 000
40. Naturresursekonomi 11 020 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg 11 020 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 42 819 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter -11 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -11 000
10. Trafiknätet 35 012 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 35 012 000
20. Myndighetstjänster för trafiken -825 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -825 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 8 643 000
44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år) 0
45. Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid kanaler som betjänar allmänintresset (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 000 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg 7 643 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25 985 000
01. Förvaltning -630 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -630 000
20. Närings- och innovationspolitik 12 630 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år), avdrag -1 370 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 000 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 0
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 4 300 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) 0
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år), avdrag -4 300 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 10 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 1 350 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 350 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 2 000 000
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
60. Energipolitik 635 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag), tillägg 635 000
70. Integration 0
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 0
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag) 0
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 51 500 000
01. Förvaltning 680 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 230 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg 111 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg 219 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 120 000
03. Forskning och utveckling 120 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 120 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster -1 300 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag), avdrag -1 300 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 3 400 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) 0
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 0
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg 3 400 000
30. Sjukförsäkring -7 500 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), avdrag -7 500 000
40. Pensioner 19 600 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg 19 600 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 0
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 30 000 000
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 0
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 0
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år) 30 000 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 0
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 0
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), avdrag -1 000 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 000 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 1 000 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 5 500 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 500 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 987 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader -13 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -13 000
10. Miljö- och naturvård 5 000 000
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 000 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 0
20. Samhällen, byggande och boende 0
02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år) 0
60. Överföring till statens bostadsfond 0
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 50 000 000
01. Ränta på statsskulden 50 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg 50 000 000
Anslagens totalbelopp 303 779 000