Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Selvitysosa:Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi siten, että velanhoidollisten toimenpiteiden ja itse velkasalkun riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla ja siten, että valtion maksuvalmius turvataan kaikissa olosuhteissa. Kustannuksia minimoidaan muokkaamalla aktiivisesti velkasalkun korkorakennetta siten, että velasta aiheutuvia korkomenoja voitaisiin hallitusti vähentää. Lisäksi pidetään yllä mahdollisimman likvidit viitelainamarkkinat edullisen rahoituksen turvaamiseksi.

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään nettotuloa 10 761 265 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2019—2021 (mrd. euroa)

  2019
tilinpäätös
2020
budjetoitu
2021
esitys
       
Budjettitalouden velka, nimellisarvo 105,3 122,9 133,7

Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syntyvää nettolainanottotarvetta. Momentille kertyy nettotuloja uusista valtionlainoista saatavista tuloista vähennettynä velan takaisinmaksuista aiheutuvilla menoilla. Nettotuloon sisällytetään lisäksi valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä lainan ottamista tai takaisinmaksuhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät.

Bruttolainanoton määrän arvioidaan olevan 35,0 mrd. euroa v. 2021. Budjettitalouden pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 6,1 mrd. euroa v. 2021. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumksia ja lyhytaikaista luottoa 18,1 mrd. euroa. Nettolainanotto nimellisarvoisena pois lukien velanhallinnan erät arvioidaan olevan 10,8 mrd. euroa.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 10 811
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 10 761

2021 talousarvio 10 761 265 000
2020 V lisätalousarvio -1 258 775 000
2020 IV lisätalousarvio 5 321 343 000
2020 III lisätalousarvio 880 000 000
2020 II lisätalousarvio 9 389 572 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063