Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            20. Siviilipalvelus
       60. Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä ja maahanmuuttajien kotouttamista. Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnissä viisi strategista ohjelmaa (Cleantech, Metsäohjelma, Hyvinvointiohjelma HYVÄ, Rakennemuutos ja työelämän toimivuus sekä Työelämä 2020), jotka toteuttavat hallitusohjelmaan perustuvia työ- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita täsmätoimin ja laajaan hallinnonalojen rajat ylittävään yhteistyöhön perustuen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskukset toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot).

ELY-keskuksia on viisitoista, joista yhdeksässä on kaikki kolme vastuualuetta: 1) elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, 2) liikenne ja infrastruktuuri sekä 3) ympäristö ja luonnonvarat.

ELY-keskusten yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. ELY-keskusten toiminnallisesta ohjauksesta vastaavat omilla toimialoillaan sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö tai se keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on säädetty. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ELY-keskusten strategista ohjausta, joka tehdään ao. ministeriöiden yhteistyönä.

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 022 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Hallituksen esitykset (kpl) 28 15 10
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 70 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 2,8 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 40 30 20
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 0,8 < 1,0 < 1,0
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia      
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) 3 278 2 500 2 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
  1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv
             
Konserniohjaus 1 414 17,1 1 500 15 1 500 15
Työllisyys ja yrittäjyys 6 396 77,4 6 400 77 6 400 75
Työelämä ja markkinat 4 876 55,0 4 900 55 4 900 54
Elinkeino ja innovaatiot 6 395 64,5 9 000 72 9 000 71
Energia 4 133 47,2 4 000 47 4 000 46
Alueiden kehittäminen 3 832 55,4 3 800 54 3 700 53
Tieto 5 887 77,2 5 800 75 5 800 74
Johto ja ministeriön yhteiset 12 309 6,0 11 838 6 10 960 6
Strategiset hankkeet 2 771 6,0 - - - -
Viestintä 923 10,0 900 10 900 10
Henkilöstö ja hallinto 3 664 65,2 3 600 63 3 500 60
Tarkastus 360 4,0 360 4 350 4
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto 591 7,0 650 7 650 7
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia 1 226 - 1 362 - 1 362 -
Yhteensä 54 777 492 54 110 485 53 022 475

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 569 541 518
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,49 > 3,49 > 3,49

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tutkimus- ja selvitystoiminta 1 220 000
Strategiset hankkeet 3 303 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot 1 362 000
Muut toimintamenot 47 137 000
Yhteensä 53 022 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio

2015
esitys
       
Bruttomenot 67 509 62 110 65 022
Bruttotulot 12 732 8 000 12 000
Nettomenot 54 777 54 110 53 022
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 270    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 309    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.70.30) 45
Siirto momentille 23.01.02 -150
TEM:n peruskorjaus (kertaluonteisen vähennyksen palautus) 340
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -284
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -179
Palkkaliukumasäästö -177
Palkkausten tarkistukset 224
Säästöpäätös 1 000
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -628
Toimintamenojen tuottavuussäästö -271
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -5
Vuokramenojen indeksikorotus 73
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -76
Yhteensä -1 088

2015 talousarvio 53 022 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 54 110 000
2013 tilinpäätös 60 816 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 206 160 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Alueiden elinvoimaisuus      
— työllisyysaste (%, vähintään) 68,5 70 69
— työttömyysaste (%, enintään) 8,2 7,9 8,3
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään) 6,5 6,0 4,2
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) - 64,1 66,5
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) - 92 89
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1 000 t/v) 600 600 425
— maatalouden fosforitase (kg/ha) - < 3,8 < 5,0
— maatalouden typpitase (kg/ha) - < 46 < 46
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) - 3 010 3 075
       
Elinkeinoelämän menestystekijät      
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) 28 29 26
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) 3,9 3,9 4,0
       
Väestön hyvinvointi      
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään) 19,9 15,6 15
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys) 3,2 3,7 3,4
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) 1 196 2 000 2 000
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään) 28,4 17,9 20
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään) - 95 95
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) 2 745 < 2 880 < 2 797

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)      
— EAKR-sidonnat 76 100 100
— ESR-sidonnat 97 100 100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%)      
— EAKR-maksatukset 67 95 100
— ESR-maksatukset 80 95 100
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste 100 100 100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) 3,6 - 3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 3 996 3 907 3 578
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,4 - > 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 282 044 276 897 272 160
Bruttotulot 62 532 61 000 66 000
Nettomenot 219 512 215 897 206 160
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 697    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 389    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 099 8 000 12 000
— muut tuotot -1 - -
Tuotot yhteensä 9 098 8 000 12 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 489 7 000 9 300
— osuus yhteiskustannuksista 3 472 3 000 4 000
Kustannukset yhteensä 8 961 10 000 13 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 137 -2 000 -1 300
Kustannusvastaavuus, % 102 80 90

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 32 077 35 000 32 000
— EU:lta saatava rahoitus 399 300 300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 39 - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 3 485 2 500 3 500
Tuotot yhteensä 36 000 37 800 35 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 42 064 44 000 42 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -6 064 -6 200 -6 200
Omarahoitusosuus, % 86 86 85

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 61 ja 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 ja 77, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallinnon tehostaminen (HO) -2 500
Siirto momentilta 28.40.01 (0,5 htv) 39
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -5 535
Valtori (siirto momentille 28.40.01) -865
Valtori (siirto momentille 28.40.02) -546
Palkkaliukumasäästö -939
Palkkausten tarkistukset 1 716
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -2 441
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 053
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -20
Vuokramenojen indeksikorotus 201
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -294
Tasomuutos 3 500
Yhteensä -9 737

2015 talousarvio 206 160 000
2014 I lisätalousarvio -1 152 000
2014 talousarvio 215 897 000
2013 tilinpäätös 215 204 000

20. Siviilipalvelus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 083 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) siviilipalveluksen toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla aiheutuviin kustannuksiin lukuun ottamatta palkkauskustannuksia

2) ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten kustannuksiin siviilipalveluslain 46 §:n 3 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Siviilipalveluksen valtiollistaminen aiheutti muutoksia palveluspaikattomien asemaan, koska siviilipalveluskeskuksen tarjoamia palvelustehtäviä voivat olla vain keskuksen omat tehtävät eivätkä enää Lapinjärven kunnan toimialaan kuuluvat tehtävät. Muutos vaikuttaa siviilipalveluskeskuksesta täysin palvelleina kotiutuvien määrään.

Ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten määrää pyritään vähentämään edistämällä tarjolla olevien palveluspaikkojen määrän kasvua markkinoimalla aktiivisesti siviilipalvelusta potentiaalisille palveluspaikoille. Tämän lisäksi palveluspaikan hakemisprosessia pyritään tehostamaan yksilötasolla sekä koulutusjakson aikana että koulutusjakson jälkeen. Tavoitteena on, että jokaisesta erästä jää palveluspaikattomaksi alle 10 % velvollisista.

Valtaosa velvollisista siirtyi koulutuskeskuksesta suorittamaan työpalvelustaan muihin palveluspaikkoihin palveluspaikan löydyttyä.

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Siviilipalvelukseen hakeneet, henkilöä 2 250 2 250 2 200
Koulutetut, henkilöä 1 757 1 800 1 800
Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa, henkilöä 351 350 300
— siviilipalveluskeskuksesta täysin palvelleena kotiutuneet, henkilöä 45 20 20

2015 talousarvio 5 083 000
2014 talousarvio 5 083 000
2013 tilinpäätös 5 505 400

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 663 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
REMIT-asetuksen toimeenpano (2 htv, siirto momentille 32.60.01) -250
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 592
Säästöpäätös -3 514
Yhteensä -5 356

2015 talousarvio 663 000
2014 talousarvio 6 019 000
2013 tilinpäätös 4 777 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 57 996 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentin 32.30.51 menoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen, momentilta 32.30.64 rahoitettavien valtion investointihankkeisiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen sekä momentilta 32.20.40 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Matkailun edistämiskeskuksen arvonlisäveromenot (siirto momentille 32.20.41) -1 300
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen arvonlisäveromenot (siirto momentille 32.20.49) -19 000
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -3 396
Yhteensä -23 696

2015 talousarvio 57 996 000
2014 talousarvio 81 692 000
2013 tilinpäätös 85 910 083

60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), vientitakuulain (479/1962) ja valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) perusteella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin korvausmenoihin

2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien (375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla valtiontakaustoiminnasta annettujen takaussitoumusten ja perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/1985), valtion vakauttamistakauksista annetun lain (529/1993) perusteella myönnettyjen takuiden ja takausten sekä valtion pääomatakuista annetun lain (594/1992) nojalla ennen vuotta 1999 myönnettyjen takuiden aiheuttamien korvausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.


2015 talousarvio 20 000
2014 talousarvio 20 000
2013 tilinpäätös

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitusosuuksien ja velvoitteiden suorittamiseen

2) erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Pohjoismainen ydinturvallisuusalan yhteistyö 340 000
Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) jäsenmaksu 1 950 000
OECD:n energia-alan järjestöjen toimintaan liittyvät maksut ja rahoitusosuudet 898 000
Suomen osuus Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) teknisen avun ja yhteistyön rahastoon 350 000
Euroopan energiaperuskirjan sihteeristökulut 44 000
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) jäsenmaksu ja osuus eläkemaksuista 3 252 000
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) jäsenmaksu 1 650 000
Kansainvälisen uusiutuvan energian neuvoston (IRENA) jäsenmaksu 100 000
Muut kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja OECD:n maksuosuudet 123 000
Yhteistyön maksuosuudet kansainvälisille rahoituslaitoksille, järjestöille ja yhteistyöorganisaatioille 800 000
Yhteensä 9 507 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästöpäätös -500
Yhteensä -500

2015 talousarvio 9 507 000
2014 talousarvio 10 007 000
2013 tilinpäätös 10 007 000