Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Statsrådet kan besluta om ägararrangemang till följd av vilka staten avstår från sitt ägande i Kapiteeli Oyj.

Dessutom berättigas finansministeriet att utan vederlag och i övrigt på de villkor som finansministeriet närmare bestämmer till Åbo stad överlåta Runsala lägenhet RNr 1:3 (853-503-1-3), som är belägen i Runsala by i Åbo stad, med undantag för två arealer på sammanlagt ca 121 hektar vilka omfattar områden som behövs för försvarsmakten och Åbo universitet, tomterna nr 1 och 2 (853-67-21-1 och 853-67-21-2) i kvarter nr 21 i stadsdelen Runsala i Åbo stad, lägenheten Ruissalon korpi 853-503-1-2, likaså belägen i Runsala by i Åbo stad, samt en areal på ca 0,57 hektar vattenområde som hör till den registrerade tomten nr 1 (853-61-15-1) i kvarter nr 15 i stadsdelen Hamnen i Åbo stad och en areal på ca 3,49 hektar vattenområde som hör till den registrerade tomten nr 2 (853-61-15-2) i kvarter nr 15 i stadsdelen Hamnen i Åbo stad.

Förklaring:Kapiteeli Oyj

Innan statsrådet fattar ett beslut om ägararrangemangen skall det utredas vilka av Kapiteeli Oyj:s fastigheter det är ändamålsenligt att lämna utanför överlåtelserna.

Staten fastställde år 1998 en fastighetsstrategi. I enlighet med strategin skall den del av statens fastighetsegendom som staten eller statsbolagen inte behöver för sin egen verksamhet koncentreras till ett fastighetsinvesteringsbolag som särskilt inrättas för detta ändamål. I detta syfte inrättades det helt statsägda bolaget Kapiteeli Oyj, som inledde sin verksamhet den 1 januari 1999. Till bolaget överfördes enligt apportvillkor fastighetsförmögenhet från Senatfastigheter (tidigare Statens fastighetsverk), Alko-Bolagen, koncernen Finlands Post och Egendomsförvaltninsbolaget Arsenal Ab. Beloppet av statens apportinvestering var i det inledande skedet ca 268 miljoner euro.

Kapiteeli Oyj:s mål är att skapa förutsättningar att utvidga bolagets ägarbas genom att göra bolaget till ett intressant och lönsamt investeringsobjekt på kapitalmarknaden. Kapiteeli Oyj fokuserar på att äga, hyra och utveckla affärs-, kontors- och hotellfastigheter. Bolagets fastighetsaffärsverksamhet är uppdelad i tre affärsverksamhetsenheter som koncentrerar sig på kontors- eller affärsfastigheter, hotellfastigheter och fastighetsförsäljning. Kapiteeli Oyj:s i fastighetsegendom bundna kapital uppgick till 1 188 miljoner euro i slutet av 2004. Kapiteeli Oyj:s dotterbolag sedan 2004, Ovenia Oy, har till uppgift att hyra ut, förvalta och underhålla fastigheter.

Som ett led i statens fastighetsstrategi har man som mål fastställt att Kapiteeli Oyj:s verksamhet senast år 2005 skall ha utvecklats så, att staten delvis eller helt skall kunna avstå från sitt innehav i bolaget. Både Kapiteeli Oyj och fastighetsinvesteringsmarknaderna har utvecklats i en gynnsam riktning sedan bolaget inrättades. Som ett led i planerna att utvidga bolagets ägarbas såldes aktierna i Kapiteeli Oyj:s dotterbolag Kruunuasunnot Oy till det helt statsägda Solidium Oy genom en affär som ingicks den 3 januari 2005. Kruunuasunnot Oy äger, förvaltar och utvecklar främst bostäder som försvarsmakten använder.

Överlåtelse av område/Runsala

I syfte att registrera sin äganderätt ansökte finska staten den 4 november 1998 om lagfart på Runsala lägenhet. Åbo stad ansökte på motsvarande sätt den 11 november 1998 om registrering av fast besittningsrätt till de områden som omfattas av lägenheten. Syftet med överlåtelsen av området är att på ett permanent och tydligt sätt ordna ägande- och besittningsförhållandena på Runsala, att trygga Runsalas unika natur- och kulturvärden och att beakta statens markanvändningsbehov. Överlåtelsen sker på villkor att Åbo stad förbinder sig att hos Västra Finlands miljöcentral ansöka om i naturvårdslagen avsedd fridlysning av de Natura 2000-områden som skyddas med stöd av lagen och att samtidigt avstå från att kräva den ersättning för förlust av ekonomisk nytta som med stöd av naturvårdslagen betalas till jordägaren med anledning av begränsningarna i användningen av det område som skyddas. Åbo stad förbinder sig också att göra upp planer för vård och användning av de naturskyddsområden som upprättas, vilka planer Västra Finlands miljöcentral skall godkänna, att på egen bekostnad eller genom att ordna finansiering sköta de naturskyddsområden som staden äger och att på det sätt som förutsätts i den plan för vård och användning som gäller Runsala sörja för inventering och övervakning i anslutning till områdena och ta fram de resurser som krävs för denna verksamhet. Vidare avstår Åbo stad från sin besittningsrätt till de områden som förblir i statlig ägo. Det område som överlåts till Åbo stad omfattar ca 2 230 hektar, varav ca 1 330 hektar är vattenområde.