Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 61 122 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja henkilöstömenoja sekä matkakustannuksia yhteensä 2 977 000 euroa. Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Barentsin alueen parlamentaarikkokonferenssi 100
Hallitusneuvottelut 700
Htv-muutos 80
ICT-menojen muutos 700
Kertaluonteinen tehopainokoneen hankinta 200
Kiinteistönhoitomenojen muutos 363
Pohjoismaiden neuvoston istunto 2022 -400
Toimintamenojen tasomuutos 104
Valiokuntasihteeristön kansainvälisen toiminnan muutos -858
Palkkausten tarkistukset 714
Yhteensä 1 703

2023 talousarvio 61 122 000
2022 talousarvio 59 419 000
2021 tilinpäätös 54 007 813

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 200 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 6 200 000
2022 talousarvio 6 200 000
2021 tilinpäätös 4 419 098

51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 270 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevien päätösten (4.3.2015 § 3 ja 7.3.2019 § 19) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.

Selvitysosa:Ryhmäkansliamallin tukisummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, luontoisetujen, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä. 1.6.2022 tarkistuksesta lukien tukisumma on 4 003 euroa edustajaa kohden kuukaudessa. Vuoden 2023 arviossa on varauduttu hallintokulujen 16 euron lisäkompensaatioon. Kompensaatio huomioiden avustajatuki on 4 019 euroa/kk/edustaja. Vuoden 2023 arviossa ei ole varauduttu tuleviin työehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin tai muihin tarkistuksiin. Avustajatukeen oikeutetut eduskuntaryhmät on arvioitu nykyisen tilanteen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 175
Yhteensä 175

2023 talousarvio 6 270 000
2022 talousarvio 6 095 000
2021 tilinpäätös 5 699 143

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon uusien tai nykyisiä sovelluksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen sekä tietohallinnon palvelin- ja laitehankintoihin.


2023 talousarvio 5 000 000
2022 talousarvio 5 000 000
2021 tilinpäätös 4 000 000