Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2006

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Lisätalousarvioesityksen pohjana oleva näkemys talouskehityksestä perustuu valtiovarainministeriön syyskuun 2006 suhdanne-ennusteeseen.

Kansainvälinen talouskasvu on jatkunut vilkkaana huolimatta korkeasta öljyn hinnasta ja muiden tuotantotarvikkeiden nopeasta kallistumisesta. Merkkejä talouskasvun hidastumisesta on kuitenkin alkanut ilmaantua. Euroalueen kasvuksi arvioidaan 2,2 % vuonna 2006 yritysten ja kuluttajien luottamuksen vahvistumisen myötä. Yhdysvaltojen talouden odotetaan viilenevän asuntomarkkinoilla jo alkaneen käänteen perässä. Kiinassa ja Venäjällä vahva talouskasvu jatkuu.

Suomessa kokonaistuotannon kasvu nopeutui tuntuvasti vuoden 2006 alkupuoliskolla, ja koko vuoden kasvuksi arvioidaan 4,5 % eli huomattavasti enemmän kuin, mitä ennustettiin vuoden 2006 talousarviota ja vielä kevään lisätalousarviota laadittaessa. Talouskasvu on laaja-alaista perustuen niin kotimaiseen kuin ulkomaiseenkin kysyntään. Yksityistä kulutusta tukevat kotitalouksien vahva luottamus, työllisyyden koheneminen ja ostovoiman kohtuullinen kasvu. Kotitalouksien korkea velkaantumisaste rajoittanee kuitenkin kulutuksen kasvua ja muodostaa yhdessä työvoiman tarjontakapeikkojen kanssa vähitellen kasvavan riskitekijän talouden kasvulle. Työllisyyden kasvu jatkuu kuluvana vuonna. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 68,8 prosenttiin vuonna 2006, eli kehitys on hieman parempaa kuin mitä ennakoitiin syksyllä 2005. Työttömyysasteen odotetaan alenevan 7,7 prosenttiin. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosinousu nopeutuu tänä vuonna 1½ prosenttiin muun muassa kohonneiden öljytuotteiden hintojen johdosta.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 61 milj. eurolla.

Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi aiemmin budjetoidusta nettomääräisesti 762 milj. eurolla. Suotuisan talouskehityksen myötä veropohjat ovat kasvaneet nopeammin kuin alkuvuodesta ennustettiin.

Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota korotetaan 597 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen sekä vuoden 2005 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella. Työpanoksen nopeasta noususta johtuen palkkasumman kasvuennustetta on kuluvan vuoden osalta korotettu keväästä ½ prosenttiyksikköä, ja kasvuksi arvioidaan 4¾ %. Pääomatulojen määrä verovuonna 2005 oli ennakkotietojen perusteella ennustettua korkeampi, mikä kasvattaa valtion verokertymää vuonna 2006. Yritysten hyvä tuloskehitys näkyy yhteisöveron aiemmin arvioitua suurempana kasvuna.

Arvonlisäveron tuottoarviota ehdotetaan nostettavaksi 107 milj. eurolla. Yksityisen kulutuksen ja erityisesti kestokulutustavaroiden kasvu on jatkunut aiemmin ennustettua vahvempana. Uusien henkilöautojen myynti jäänee kuitenkin viime vuoden tasolle, ja tästä johtuen autoveron tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi 75 milj. eurolla.

Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 901 milj. eurolla. Siirtoa valtion eläkerahastosta ehdotetaan alennettavaksi 930 milj. eurolla. Eläkerahaston varoja on tarkoitus kartuttaa aikaisempaa enemmän valtiontalouden hyvän tulokehityksen vuoksi.

Arviota korkotuloista ja voitontuloutuksista ehdotetaan korotettavaksi 200 milj. eurolla Kapiteeli Oyj:n hotellikiinteistöjen myynnistä kertyneiden tulojen osinkotuloutuksen seurauksena.

Tasapaino ja valtionvelka

Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan nettomääräisesti 96 milj. euron lisäystä. Lisäksi valtionvelan korkomenojen arvioidaan olevan 50 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmät. Lisätalousarvioesityksessä ehdotettavat menolisäykset ovat siten nettomääräisesti yhteensä 46 milj. euroa.

Toinen lisätalousarvioesitys on 15 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen. Valtionvelkaa lyhennetään vuonna 2006 yhteensä noin 360 milj. eurolla. Valtionvelan määräksi vuoden 2006 lopussa arvioidaan 60 mrd. euroa, mikä on noin 36 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
  2005
Tilinpäätös
2006
Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
2006
Hallituksen
esitys
2006
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
37 467 39 782 46 39 827
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 2 263 2 288 -50 2 238
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
3 780 346 15 361
— Nettokuoletukset 3 736 300 -7 293
— Velanhallinta 44 46 22 68
         
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
39 023 40 127 61 40 188
— Verotulot 32 311 33 704 762 34 466
— Muut tulot 6 712 6 424 -701 5 722
Nettolainanotto ja velanhallinta - - - -

Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan kehyksen piiriin kuuluviin määrärahoihin nettomääräisesti 37 milj. euron lisäystä. Määräraha-arvioiden tarkentuminen useissa tapauksissa alaspäin kompensoi ehdotettujen määrärahojen lisäysten vaikutusta määrärahojen kokonaistasoon.

Lisätalousarvioesitykseen sisältyy uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto eräissä virastoissa, mistä aiheutuu noin 10 milj. euron kustannustasokorjaus vaalikauden kehykseen. Tarkistettu vaalikauden kehys vuodelle 2006 on siten 29 847 milj. euroa. Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi ehdotetaan nyt esitettävä lisätalousarvioesitys mukaan lukien 29 835 milj. euroa, joten jakamattomaksi varaukseksi kuluvalle vuodelle jää 12 milj. euroa.

EU-puheenjohtajuuskausi

EU-puheenjohtajuuskauteen liittyviin menoihin ehdotetaan yhteensä 7,9 milj. euron lisäystä. Kokous-, tietoliikenne- ja mediapalveluiden kasvun johdosta ehdotetaan 2,8 milj. euron määrärahalisäystä valtioneuvoston kanslian pääluokassa. Valtiovarainministeriön pääluokassa ehdotetaan 2,6 milj. euron määrärahalisäystä puheenjohtajuuskauden aiheuttamiin menoihin. Poliisin EU-puheenjohtajuuskauden turvakuluihin ehdotetaan myönnettäväksi 2,2 milj. euron lisäys ja rajavartiolaitoksen turvakuluihin 0,3 milj. euron lisäys.

Suomen Erillisverkot Oy

Suomen Erillisverkot Oy:n alijäämätukeen ehdotetaan varattavaksi 2,2 milj. euron lisämääräraha.

Pelastustoimi

Hätäkeskuslaitoksen palvelukyvyn ja toiminnan turvaamiseen ehdotetaan noin 1,5 milj. euron määrärahan lisäystä. Pelastustoimen erityismenoihin ehdotetaan noin 4,1 milj. euron lisäystä, josta enintään 1,7 milj. euroa Medi-Heli ry:n lääkärihelikopteritoiminnan tukemiseen.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan myönnettäväksi 0,6 milj. euron lisämääräraha biometristen matkustusasiakirjojen lukulaitteiden ja niihin liittyvien tietojärjestelmien hankintaan ja 0,6 milj. euron lisämääräraha maarajojen teknisen valvontajärjestelmän laajentamiseen.

Kuntien harkinnanvaraiset avustukset

Kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä rakennemuutoksista kärsiville heikon talouden kunnille.

EU:n rakennerahastot

Maksatusten ajoittumista koskevien arvioiden tarkentumisen johdosta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) maksettaviin menoihin ehdotetaan 15 milj. euron lisäystä. Lisäksi rakennerahastohankkeiden valtion rahoitusosuuden menoihin ehdotetaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 4,6 milj. euron lisäystä ja kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla 2 milj. euron lisäystä. Vastaavasti sisäasiainministeriön sekä työministeriön hallinnonalalla maksettaviin menoihin ehdotetaan yhteensä 2 milj. euron vähennystä. Euroopan sosiaalirahaston hankkeista takaisinperittyjen varojen, ns. omana työnä tehdyissä hankkeissa KELA:n maksamien erien ja eräiden tukikelvottomien menojen johdosta ehdotetaan yhteensä 2,6 milj. euron lisäystä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuuteen. Tukikelvottomien menojen osalta vastaavaa vähennystä ehdotetaan asianomaisten hallinnonalojen valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuteen. Päättyvän rakennerahastojen ohjelmakauden 2000—2006 hankkeista vielä purkautuvaksi arvioitavat myöntämisvaltuudet ehdotetaan budjetoitavaksi uudelleen, minkä vuoksi ESR:n ja EAKR:n myöntämisvaltuuteen ehdotetaan yhteensä 40,1 milj. euron lisäystä ja näitä vastaavaan valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuteen ehdotetaan yhteensä 42,5 milj. euron lisäystä. Uudelleen budjetoinnilla pyritään korvaamaan peruuntuvia tai tehtyjä sitoumuksia pienempinä toteutuvia rakennerahastohankkeita ohjelmakauden 2000—2006 toteutumisen varmistamiseksi. Jos uudelleen budjetoidusta myöntämisvaltuudesta aiheutuvat maksatukset johtavat ohjelmakauden kehyksen ylittymiseen, tarkoituksena on siirtää ylitystä vastaava määrä hankkeita vanhalta uudelle ohjelmakaudelle 2007—2013 ja veloittaa samalla määrällä uuden ohjelmakauden myöntämisvaltuutta. Siltä osin kuin hankkeiden siirtäminen uudelle ohjelmakaudelle ei ole mahdollista, rahoitetaan ohjelmakehyksen ylittävät maksatukset kohdentamalla rahoitusta uudelleen kyseistä hanketta rahoittavan hallinnonalan sisällä.

Rauhanturvaoperaatiot

Suomi varautuu osallistumaan YK:n vahvennettuun UNIFIL-operaatioon Libanonissa enintään vahvennetun komppanian suuruisella osastolla. Operaatiosta aiheutuu kuluvana vuonna yhteensä 16,5 milj. euron kustannukset, josta ulkoasiainministeriön hallinnonalalla henkilöstömenoja yhteensä 3,4 milj. euroa sekä puolustusministeriön hallinnonalalla materiaalimenoja yhteensä 13,1 milj. euroa. Osa operaation kuluista rahoitetaan käyttösuunnitelmien muutoksin, minkä vuoksi tässä lisätalousarvioesityksessä ehdotettu lisämääräraha rauhanturvamenoihin on yhteensä 12,1 milj. euroa. Libanon-operaation lisäksi rauhanturvamenoja kasvattavat erinäisten muiden käynnissä olevien operaatioiden tarkentuneet kustannukset.

Lisäksi YK:n UNIFIL -rauhanturvaoperaatio Libanonissa sekä eräät muut YK:n rauhanturvatoiminnot lisäävät Suomen jäsenmaksuosuutta YK:lle 3,3 milj. eurolla.

Maksut EU:lle

Tarkentuneesta arviosta johtuen Suomen maksuosuutta Euroopan unionille ehdotetaan pienennettäväksi 53 milj. eurolla. Vähennyksestä suurin osa aiheutuu EU:n vuoden 2005 ylijäämän palauttamisesta.

Oppisopimuskoulutus

Ammatilliseen oppisopimusmuotoiseen perus- ja lisäkoulutukseen ehdotetaan yhteensä 5,2 milj. euron määrärahalisäystä. Lisäyksellä rahoitetaan muun muassa oppisopimusmuotoisen lisäkoulutuksen laajentamista 915 opiskelijalla.

Molekyylilääketieteen tutkimuskeskus

Helsingin yliopiston Meilahden kampukselle perustettavan molekyylilääketieteen tutkimuskeskuksen varustamiseen ehdotetaan 2 milj. euroa.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle ehdotetaan 40 000 euron määrärahaa kentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden DNA-tunnistamista varten.

Infrastruktuurihankkeet ja liikennepalvelut

Vihti—Pori -tiehankkeen sopimusvaltuus ehdotetaan nostettavaksi 45 milj. eurosta 55 milj. euroon ja Tampereen läntisen kehätien toista vaihetta ehdotetaan nopeutettavaksi 2 milj. euron aloitusmäärärahan nostolla 4 milj. euroon. Tiehankkeiden maa-alueiden hankintaan ehdotetaan lisäystä 10 milj. euroa. Rauman satamayhteyden parantamiseen ehdotetaan 2,6 milj. euron määrärahaa. Liikenteen määrärahoja lisätään EU:n avustustuloja vastaavasti perustienpitoon, perusradanpitoon, joukkoliikenteeseen ja hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhteensä 4,6 milj. euroa.

Velkakonversiosopimus

Suomen ja Venäjän välinen velkakonversiosopimus allekirjoitettiin 15.8.2006. Sopimuksen voimassaoloajan muuttumisen johdosta uudistetaan vuonna 2004 myönnetty valtuus. Tämän johdosta ehdotetaan 25 milj. euron määrärahaa maksusuoritusten maksamiseen valtiontakuurahastoon.

Biopolttoaineet

Uusien toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoteknologioiden kehittämiseen ehdotetaan 9 milj. euron määrärahaa.

Yritystuki

Yritystukivaltuutta lisätään 4 milj. eurolla, mikä on käytettävissä mm. biopolttoainehankkeiden ja rakennemuutospaikkakuntien tukemiseen.

Ympäristönsuojelu

Valtion rahoitusosuutena eri tahojen yhteishankkeena suunniteltuun Nuuksion luontokeskuksen rakentamiseen ehdotetaan 6,5 milj. euron määrärahaa. Hankkeen toteutuminen riippuu yhteistyösuunnitelmien toteutumisesta myös muiden osapuolten osalta. Öljyntorjuntavalmiuden tehostamista varten ehdotetaan perustettavaksi osakeyhtiömuotoinen öljyntorjuntakeskus ja siihen ehdotetaan 1,1 milj. euron määräraha. Ympäristövahinkojen torjuntakyvyn parantamiseksi ja laittomien päästöjen riittävän valvontatason ylläpitoa varten ehdotetaan 3 milj. euron lisäystä kahden valvontalentokoneen valvontalaitteistojen uusimisesta aiheutuviin menoihin.

Työvoimapoliittisten toimien uudelleen kohdentaminen

Työmarkkinatukimomentilta rahoitettavien aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden arvioitua suurempaa osuutta vastaavasti voidaan työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien määrärahoista vähentää 5 milj. euroa. Lisäksi työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaalisiin etuihin tarkoitettua määrärahaa ehdotetaan alennettavaksi noin 8 milj. eurolla koulutusmäärärahojen uudelleensuuntaamisen vuoksi.

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Eräiden menojen tarvearviot ovat nousseet. Tästä aiheutuvia määrärahalisäyksiä ovat muun muassa korkotuki vienti- ja alusluotoille 11,4 milj. euroa, työmarkkinatuki 43 milj. euroa, asumistuki 5 milj. euroa ja sotilasvammakorvaukset 10,8 milj. euroa.

Toisten menojen tarvearviot ovat alentuneet. Tästä syystä ehdotetaan alennettavaksi muun muassa yrittäjien eläkelaista johtuvia menoja 10 milj. euroa, kansaneläkelaista johtuvia menoja 10 milj. euroa, sairausvakuutuslaista johtuvia menoja 5 milj. euroa ja muutosturvamenoja 20 milj. euroa.

Toimintamenot

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämistoiminnan kasvaneisiin menoihin ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä.

Ilmavoimien käyttämien lentopolttoaineiden hinnannousun vuoksi puolustusvoimien toimintamenoihin ehdotetaan myönnettäväksi 4 milj. euron määrärahan lisäys. Osa lentopolttoaineiden hinnannoususta aiheutuvista lisämenoista rahoitetaan puolustushallinnon sisäisin toimin. Lisäksi puolustusmateriaalin kertahankintoihin ehdotetaan 5 milj. euron lisäystä.

Vesiliikenteen kustannusten nousun johdosta ehdotetaan määrärahalisäystä merenkulkulaitoksen toimintamenoihin 1,3 milj. euroa, Saimaan luotsauksen hintatukeen 0,15 milj. euroa ja yhteysalusliikenteen ostoihin 0,6 milj. euroa.

Yliopistojen uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen vuoksi ehdotetaan yhteensä 9,4 milj. euron määrärahalisäystä.

Valtionvelan korot

Korkomenojen arvioidaan jäävän 50 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi. Vähennys johtuu loppuvuoden lainanoton lykkäämisestä vuoden viimeisille kuukausille sekä kesän ja syksyn aikana tehdyistä velanhallinnallisista toimenpiteistä, joilla on voitu hidastaa korkotason nousun vaikutusta korkomenoihin.

Eduskunnan vuodelle 2006 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio
(TA+I LTA)
Hallituksen esitys Yhteensä
         
21. Eduskunta 104 480 000 - 104 480 000
22. Tasavallan presidentti 11 645 000 - 11 645 000
23. Valtioneuvosto 79 329 000 7 250 000 86 579 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 898 664 000 6 741 000 905 405 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 700 863 000 3 503 000 704 366 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 559 222 000 26 748 000 1 585 970 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 291 490 000 21 472 000 2 312 962 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 829 409 000 -46 608 000 5 782 801 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 483 914 000 17 609 000 6 501 523 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 707 634 000 1 750 000 2 709 384 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
1 798 922 000 8 569 000 1 807 491 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön
hallinnonala
987 508 000 33 522 000 1 021 030 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 319 294 000 -10 980 000 11 308 314 000
34. Työministeriön hallinnonala 1 965 367 000 10 603 000 1 975 970 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 755 808 000 15 600 000 771 408 000
36. Valtionvelan korot 2 288 000 000 -50 000 000 2 238 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) 39 781 549 000 45 779 000 39 827 328 000
         
37. Valtionvelan vähentäminen 345 934 000 14 768 000 360 702 000
Yhteensä 40 127 483 000 60 547 000 40 188 030 000

Eduskunnan vuodelle 2006 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
  Osasto Hyväksytty
talousarvio
(TA+I LTA)
Hallituksen esitys Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 33 703 949 000 762 000 000 34 465 949 000
12. Sekalaiset tulot 4 376 845 000 -901 453 000 3 475 392 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 748 995 000 200 000 000 1 948 995 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 297 694 000 - 297 694 000
Yhteensä 40 127 483 000 60 547 000 40 188 030 000